UA
   DRET CONCURSAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9994Descripció
Crdts. Teor.3INSTITUCIONS CONCURSALS I PARACONCURSALS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET MERCANTIL I DRET PROCESSALDRET MERCANTIL31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 50
TOTAL 50
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 03/02/2011 27/05/2011 L 13:00 15:00 DE/1-15P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 03/02/2011 27/05/2011 J 13:00 14:00 DE/1-15P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Estudio de la legislación relativa a las crisis empresariales y a las situaciones de insolvencia.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
LECCIÓN 1
LA INSTITUCIÓN CONCURSAL

I. Los aspectos político - económicos y político - jurídicos de la crisis económica de las empresas. II. Las instituciones concursales en el sistema jurídico. 1. Aspectos de derecho de obligaciones. 2. Aspectos procesales III. Formación histórica del Derecho concursal. IV. Sistemas de Derecho comparado. I. Sistema alemán. 2. Sistema italiano. 3. Sistema francés. V. Derecho español vigente. Evolución. Características generales: la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. VI. Régimen internacional. La unificación del Derecho concursal en la Unión Europea.


LECCIÓN 2
LA DECLARACIÓN DE CONCURSO

I. Presupuestos. 1. Presupuesto subjetivo. 2. Presupuesto objetivo: la insolvencia. II. Presupuestos procesales. Solicitud de la declaración. 1. A instancia del deudor. 2. A instancia de los acreedores y otros legitimados. III. La declaración de concurso.

LECCIÓN 3
LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO.
I. Cuestiones generales. Aspectos político - jurídicos. Evolución histórica y sistemas de Derecho comparado. II. Los órganos del concurso en el Derecho español. 1. El órgano judicial. 2. El órgano de gestión: La administración concursal. 2.1. El Estatuto de la administración concursal. 2.2 Funciones de la administración concursal. El informe. 3. La junta de acreedores.

LECCIÓN 4
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO

I. Consideraciones generales. II. Efectos sobre el deudor. 1. Relativos a su situación personal. Efectos sobre sus derechos fundamentales 2. Efectos patrimoniales. 3. Efectos sobre el deudor persona jurídica III. Efectos sobre los acreedores. 1. Constitución de la masa pasiva. 2. Efectos sobre los créditos en particular. Régimen de las obligaciones solidarias. IV. Efectos sobre los contratos.

LECCIÓN 5
LA MASA ACTIVA DEL CONCURSO.

I. Concepto y naturaleza jurídica. Composición de la masa. El Inventario de la masa activa. II. Reintegración de la masa. 1. Consideraciones generales. Problemas político - jurídicos. 2. El sistema español. Las acciones de reintegración. IV. Deudas de la masa.


LECCIÓN 6
LA MASA PASIVA DEL CONCURSO

I. Composición de la masa pasiva. II. Comunicación y reconocimiento de créditos. III. Clasificación de los créditos. IV. La lista de acreedores. V. La publicidad del informe de la administración concursal y de la lista de acreedores y del inventario: la impugnación de la lista y del inventario.


LECCIÓN 7
MODOS DE TERMINACIÓN DEL CONCURSO. EL CONVENIO.

I. Las causas de terminación del procedimiento. Distinción entre
modos normales y anormales. II. Formas de terminación. 1. Consideraciones Generales. 2. El Convenio entre los acreedores y el concursado. 2.1. Concepto y naturaleza jurídica del Convenio. La Propuesta de Convenio. 2.2. Tramitación. La tramitación anticipada. La tramitación en fase de Convenio: La junta de acreedores. 2.3. Oposición a la aprobación judicial. 2.4. Efectos del Convenio. 2.5. El cumplimiento del Convenio: la rescisión. La anulación del Convenio.

LECCIÓN 8.
MODOS DE TERMINACIÓN DEL CONCURSO. LA LIQUIDACIÓN.
I. La apertura de la fase de liquidación. II. Efectos de la liquidación. III. Las operaciones de liquidación. El plan de liquidación. IV. El pago a los acreedores.


LECCIÓN 9.
LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO.
I. La calificación del concurso. 1. La apertura de la sección de calificación. 2. El concurso fortuito y el concurso culpable. Supuestos y régimen jurídico. II. La conclusión del concurso.

MANUAL RECOMENDADO: GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la Empresa y del Mercado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.




Enllaç al programa
incluido en contenidos
Professor/a responsable
GALLEGO SANCHEZ , ESPERANZA


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques

El profesor responsable del grupo podrá optar por el examen final oral o escrito, por calificar a los alumnos mediante la elaboración de un trabajo de investigación o por la evaluación continua. En este último caso deberá establecer los criterios en virtud de los cuales los alumnos podrán acceder o mantenerse en la evaluación continua. En cualquier caso, el alumno mantiene su derecho al examen final oral o escrito. Si opta por esta alternativa, el profesor o Tribunal examinador no están vinculados por una calificación anterior obtenida mediante evaluación continua. El Manual recomendado para la preparación del programa de la asignatura y para la elaboración de los trabajos de investigacion es Gallego Sánchez, E: Derecho de la empresa y del mercado, Tirant lo Blanch, 2010.



Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres

Trabajos bibliográficos o jurisprudenciales.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99941FERNANDEZ PEREZ, NURIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99941FERNANDEZ PEREZ, NURIA
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 23/11/2010 Hora i aula: Contactar con el professor/a responsable de l'assignatura.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 06/06/2011 12:00 15:00 DE/0-04M -
Període extraordinari de juliol -1 30/06/2011 12:00 15:00 DE/0-09M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final
El profesor responsable del grupo podrá optar por el examen final oral o escrito, por calificar a los alumnos mediante la elaboración de un trabajo de investigación o por la evaluación continua. En este último caso deberá establecer los criterios en virtud de los cuales los alumnos podrán acceder o mantenerse en la evaluación continua. En cualquier caso, el alumno mantiene su derecho al examen final oral o escrito. Si opta por esta alternativa, el profesor o Tribunal examinador no están vinculados por una calificación anterior obtenida mediante evaluación continua. El Manual recomendado para la preparación del programa de la asignatura y para la elaboración de los trabajos de investigacion es Gallego Sánchez, E: Derecho de la empresa y del mercado, Tirant lo Blanch, 2010.