UA
   DRETS REALS I HIPOTECARIS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9948Descripció
Crdts. Teor.5PART GENERAL I DRET DE PROPIETAT. DRETS REALS EN COSA ALIENA I REGISTRE DE LA PROPIETAT.
Crdts. Pract.2,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 9,38 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET CIVILDRET CIVIL52,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
7919SISTEMES D'ORGANITZACIÓ PATRIMONIAL DEL SÒL


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 157
2 92
3 30
4 90
5 73
51 65
TOTAL 507
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 L 12:30 13:00 DE/0-08G
  1 13/09/2010 23/12/2010 M 13:00 14:00 DE/0-08G
  1 13/09/2010 23/12/2010 X 09:00 11:00 DE/0-08G
  2 13/09/2010 23/12/2010 L 10:00 11:00 DE/1-10M
  2 13/09/2010 23/12/2010 M 11:00 13:00 DE/1-10M
  2 13/09/2010 23/12/2010 V 12:30 13:00 DE/1-10M
  3 13/09/2010 23/12/2010 L 10:00 11:00 0011PB033
  3 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 10:00 0011PB033
  3 13/09/2010 23/12/2010 V 11:00 12:30 0011PB033
  4 13/09/2010 23/12/2010 X 19:00 20:00 DE/0-08G
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 17:30 18:00 DE/0-08G
  4 13/09/2010 23/12/2010 V 16:00 18:00 DE/0-08G
  5 13/09/2010 23/12/2010 L 16:00 18:00 DE/1-10M
  5 13/09/2010 23/12/2010 X 16:00 17:00 DE/1-10M
  5 13/09/2010 23/12/2010 V 17:30 18:00 DE/1-10M
  51 13/09/2010 23/12/2010 L 09:30 11:00 DE/1-11P
  51 13/09/2010 23/12/2010 X 09:00 11:00 DE/1-11P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) PRA 1 13/09/2010 23/12/2010 L 11:00 12:30 DE/0-08G
  PRA 2 13/09/2010 23/12/2010 V 11:00 12:30 DE/1-10M
  PRA 3 13/09/2010 23/12/2010 M 10:00 11:00 0011PB033
  PRA 3 13/09/2010 23/12/2010 V 12:30 13:00 0011PB033
  PRA 4 13/09/2010 23/12/2010 J 16:00 17:30 DE/0-08G
  PRA 5 13/09/2010 23/12/2010 V 16:00 17:30 DE/1-10M
  511 13/09/2010 23/12/2010 M 13:00 14:30 DE/1-11P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
PRA 1: GRUPO DCHOS. REALES E HIPOTECARIO - GRUPO 1 DE PRACTICAS - CAS
PRA 2: GRUPO DCHOS. REALES E HIPOTECARIO - GRUPO 2 DE PRACTICAS - CAS
PRA 3: GRUPO DCHOS. REALES E HIPOTECARIO- GRUPO 3 PRACTS. VALENCIANO - VAL
PRA 4: GRUPO DCHOS. REALES E HIPOTECARIO - GRUPO 4 DE PRACTICAS - CAS
PRA 5: GRUPO DCHOS. REALES E HIPOTECARIO - GRUPO 5 DE PRACTICAS - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de A fins a G
2 1er. M CAS des de H fins a N
3 1er. M VAL des de - fins a -
4 1er. T CAS des de P fins a T
5 1er. T CAS des de V fins a Z
51 1er. D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Estudio de los derechos reales en general, en su dinámica de adquisición, contenido y pérdida. Especial estudio del derecho de propiedad, tanto en su modalidad general como en lo referente a las propiedades especiales.
La segunda parte de la asignatura hace referencia a la publicidad de los derechos reales y al estudio del Registro de la Propiedad, tanto desde la perspectiva de su organización y estructura, como en lo referente al procedimiento registral y a los efectos jurídicos derivados de la inscripción; así como a los diversos derechos reales de garantía.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
DERECHOS REALES E HIPOTECARIO
Tercer Curso, 1er cuatrimestre, 7,5 créditos, asignatura obligatoria
Curso 2010-2011

DERECHOS REALES

LECCIÓN 1.- LOS DERECHOS REALES EN GENERAL.
1. El Derecho de cosas. Los derechos reales: Concepto, clases y estructura. 2. Diferencia entre los derechos reales y los derechos de crédito u obligación. 3. El sistema de "numerus clausus" y el de libre creación de derechos reales.

LECCIÓN 2.- LA POSESIÓN.
1. Concepto. Elementos y clases. 2. Adquisición y pérdida de la posesión. 3. La protección del estado posesorio. 4. Efectos de la posesión.

LECCIÓN 3.- ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LOS DERECHOS REALES.
1. Los modos de adquirir los derechos reales en general. 2. La teoría del título y el modo. La tradición. 3. La usucapión: Concepto, clases y requisitos. 4. Extinción y pérdida de los derechos reales.

LECCIÓN 4.- DERECHO DE PROPIEDAD ( I ).
1. Concepto: La disciplina constitucional de la propiedad privada. 2. Objeto y contenido de la titularidad dominical. 3. Límites y limitaciones de la titularidad dominical. 3.1. Las relaciones de vecindad. 3.2. La medianería: concepto y régimen jurídico. 3.3. Las prohibiciones de disponer.

LECCIÓN 5.- DERECHO DE PROPIEDAD ( II ).
1.- La accesión como modo de adquirir la propiedad: Concepto y clases. 2. La ocupación: Concepto, requisitos y efectos. 3. La protección jurídica de la propiedad: Acciones judiciales de defensa.

LECCIÓN 6.- DERECHO DE PROPIEDAD ( III ).
1. La comunidad de bienes y derechos en general. La copropiedad: Concepto y régimen en nuestro Código Civil. 2. La propiedad horizontal. 2.1. Fuentes legales. Constitución. Los estatutos y reglamentos de régimen interior. 2.2. Contenido de la propiedad horizontal: Elementos. Derechos y deberes. Órganos. Extinción. 3. La propiedad intelectual. 3.1. Fuentes legales, sujeto, objeto y contenido. 3.2. Límites de la propiedad intelectual.

LECCIÓN 7.- DERECHOS REALES DE GOCE Y ADQUISICIÓN
1. El usufructo: Concepto, constitución, contenido y extinción. 2. El derecho de uso y el derecho de habitación. 3. La servidumbre: Concepto, clases, constitución, modificación y extinción. 4. Los censos. 5. El derecho de superficie. 6. El aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. 7. Los derechos de adquisición preferente: Concepto, clases y efectos.


DERECHO HIPOTECARIO

PARTE I - EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

LECCIÓN 8.- LA PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
1. La publicidad de los derechos reales. 2. El Registro de la Propiedad como sistema de publicidad. 3. El Catastro y su coordinación con el Registro de la Propiedad.

LECCIÓN 9.- LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
1. La organización material del Registro de la Propiedad: la finca registral. 1.1. Concepto, caracteres y clases de fincas. 1.2 El acceso de la finca al Registro. La inmatriculación. 1.3. Las modificaciones de la finca registral: agrupación, agregación, segregación y división de fincas. 1.4. La declaración de obra nueva. 1.5. El exceso de cabida. 2. La organización formal del Registro de la Propiedad: el asiento registral. 2.1. Concepto, caracteres y contenido. 2.2. Clases de asientos registrales. 3. La organización funcional del Registro de la Propiedad: El tracto sucesivo. 3.1. Concepto y caracteres del tracto sucesivo. 3.2. Supuestos especiales: el tracto sucesivo abreviado. 3.3. La reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

LECCIÓN 10.- EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL. LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN.
1. El procedimiento registral. 1.1. El título: Concepto y clases de documentos inscribibles. 1.2. La presentación del título en el Registro. 1.3. La calificación registral. 2. Efectos jurídicos de la inscripción. 2.1. La prioridad registral y el rango hipotecario. 2.2. La legitimación registral. 2.3. La fe pública registral.

PARTE II - LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA.

LECCIÓN 11.- LA HIPOTECA INMOBILIARIA (I)
1. La hipoteca inmobiliaria. Concepto y clases de hipotecas. 2. Constitución de la hipoteca. 2.1. Requisitos subjetivos. 2.2. Requisitos objetivos. 2.3. Requisitos formales.

LECCIÓN 12.- LA HIPOTECA INMOBILIARIA (II)
1. Extensión objetiva del derecho de hipoteca. 1.1. Respecto de los bienes hipotecados. 1.2. Respecto a la obligación garantizada. 2. Facultades del acreedor hipotecario. 2.1. Sobre la finca hipotecada. 2.2. Sobre el crédito: La disposición del crédito hipotecario. 3. Facultades del dueño de la finca hipotecada. 3.1. La transmisión de la finca hipotecada. 3.2. La hipoteca de varias fincas. 4. La extinción de la hipoteca. 4.1. Extinción total y parcial. 4.2. La prescripción y la caducidad de las hipotecas

LECCIÓN 13.- LA PRENDA Y OTROS DERECHOS REALES DE GARANTÍA.
1. El derecho real de prenda. 1.1. Concepto y caracteres. 1.2. Constitución. 1.3. Contenido: Derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio. 1.4. Extinción. 2. La hipoteca mobiliaria. 2.1. Concepto y caracteres. 2.2. Constitución 2.3. Contenido y extinción. 3. La prenda sin desplazamiento. 3.1. Concepto y caracteres. 3.2. Constitución 3.3. Contenido y extinción. 4. La anticresis. 4.1. Concepto y caracteres. 4.2. Constitución 4.3 Contenido y extinción.

Nota: La bibliografía recomendada es común a todos los profesores de la asignatura.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Murtula Lafuente , Virginia


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques
Uso de la clase matistral como método de exposición del contenido teórico de la asignatura, complementada con la resolución de casos y cuestiones prácticas.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
El objetivo principal de la clase práctica será la de mostrar al alumno la utilidad concreta del contenido teórico de la asignatura, a través de la resolución de casos prácticos y comentarios jurisprudenciales previamente facilitados al alumno.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99481JIMENEZ CLAR, ANTONIO
Navas Segura, Antonio
2MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
Murtula Lafuente, Virginia
3Barcelo Domenech, Javier
Ribera Blanes, Begoña
4MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
Murtula Lafuente, Virginia
5JIMENEZ CLAR, ANTONIO
Murtula Lafuente, Virginia
51JIMENEZ CLAR, ANTONIO
Ribera Blanes, Begoña
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 9948PRA 1JIMENEZ CLAR, ANTONIO
PRA 2MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
PRA 3Barcelo Domenech, Javier
Ribera Blanes, Begoña
PRA 4Murtula Lafuente, Virginia
PRA 5FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE
Murtula Lafuente, Virginia
511Ribera Blanes, Begoña
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Curso de derecho civil III Derechos reales y registral inmobiliario
Autors:SANCHEZ CALERO, Francisco Javier (coord)
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2008.
ISBN:978-84-9876-284-6
Recomanat per: FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Civil III
Autors:ALBALADEJO, Manuel
Edició:Madrid : Edisofer, 2010.
ISBN:9788496261877
Recomanat per: FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Reales. V.1. Posesión y Propiedad
Autors:LACRUZ BERDEJO, José Luis
Edició:Madrid : Dykinson, 2008.
ISBN:978-84-9849-303-0
Recomanat per: FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derechos Reales e Inmobiliario Registral II
Autors:VERDERA SERVER, Rafael, coord.
Edició:Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2010.
ISBN:9788499035888
Recomanat per: FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Esquemas de derecho inmobiliario registral
Autors:JIMENEZ CLAR, Antonio
Edició:Valencia : Tiranto lo Blanch, 2008.
ISBN:978-84-9876-091-0
Recomanat per: FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 26/10/2010 13:00 16:00 DE/1-19M
DE/1-10M
-
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 31/01/2011 12:00 15:00 DE/0-04M
DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/1-16G
DE/1-13P
DE/0-06M
DE/0-08G
DE/1-17M
DE/0-03P
0011PB041
DE/0-09M
DE/1-18P
0011PB033
-
Període extraordinari de juliol 51 12/07/2011 11:30 14:30 0011PB041 -
Període extraordinari de juliol 5 01/07/2011 08:30 11:30 DE/0-08G
DE/1-17M
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/1-16G
DE/1-14M
-
Període extraordinari de juliol 4 01/07/2011 08:30 11:30 DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/0-08G
DE/1-10M
DE/1-16G
DE/1-19M
-
Període extraordinari de juliol 3 01/07/2011 08:30 11:30 DE/1-19M
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-12M
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 2 01/07/2011 08:30 11:30 DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 1 01/07/2011 08:30 11:30 DE/1-16G
DE/1-12M
DE/1-14M
DE/0-08G
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-10M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final
.- El alumno podrá optar entre dos sistemas de evaluación.

A) Evaluación continua: Integrada por los siguientes elementos
• Asistencia a clase: El alumno deberá cubrir, al menos, la asistencia a dos terceras partes de las clases previas a cada examen.
• Prácticas y trabajos complementarios: Realizados a lo largo del curso. Su valoración será, como máximo, 1 punto de la nota final.
• Examen final y parcial liberatorio: Su valoración será, como máximo, 9 puntos de la nota final (8 puntos teóricos y 1 punto práctico).
o A mitad de cuatrimestre y en horario de clase, se realizará un examen parcial liberatorio de un determinado número de temas. La superación del mismo implica la liberación de los temas para el examen final y la media de la calificación obtenida con la de dicho examen final.
o En la fecha fijada oficialmente se realizará el examen final de la asignatura.

B) Evaluación por convocatorias oficiales: El alumno será evaluado con la nota obtenida en el examen escrito de desarrollo realizado en cualquiera de las convocatorias fijadas oficialmente.