UA
   DRET INTERNACIONAL PRIVAT II (DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ)    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9943Descripció
Crdts. Teor.2,5TÈCNIQUES DE REGLAMENTACIÓ I NORMES. COMPETÈNCIA JUDICIAL I DRET APLICABLE A LES RELACIONS PRIVADES INTERNACIONALS. EFICÀCIA EXTRATERRITORIAL D'ACTES I DECISIONS ESTRANGERES. RESOLUCIÓ DE LES SITUACIONS PRIVADES DE COMERÇ INTERNACIONAL EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATDRET INTERNACIONAL PRIVAT31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 41
2 52
3 28
4 47
5 41
51 40
TOTAL 249
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 03/02/2011 27/05/2011 L 09:00 10:00 DE/1-17M
  1 03/02/2011 27/05/2011 M 10:00 11:00 DE/1-17M
  2 03/02/2011 27/05/2011 X 10:00 11:00 DE/1-19M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 10:00 11:00 DE/1-19M
  3 03/02/2011 27/05/2011 J 09:00 11:00 DE/1-15P
  4 03/02/2011 27/05/2011 X 18:00 19:00 DE/1-14M
  4 03/02/2011 27/05/2011 J 17:00 18:00 DE/1-14M
  5 03/02/2011 27/05/2011 L 17:00 18:00 DE/1-15P
  5 03/02/2011 27/05/2011 M 18:00 19:00 DE/1-15P
  51 03/02/2011 27/05/2011 V 09:00 11:00 DE/1-20P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 03/02/2011 27/05/2011 M 09:00 10:00 DE/1-17M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 11:00 12:00 DE/1-19M
  3 03/02/2011 27/05/2011 X 11:00 12:00 DE/1-15P
  4 03/02/2011 27/05/2011 J 18:00 19:00 DE/1-14M
  5 03/02/2011 27/05/2011 L 18:00 19:00 DE/1-15P
  511 03/02/2011 27/05/2011 J 09:00 10:00 DE/1-20P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de A fins a G
2 2do. M CAS des de H fins a N
3 2do. M VAL des de - fins a -
4 2do. T CAS des de P fins a T
5 2do. T CAS des de V fins a Z
51 2do. D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Estudio y análisis del Derecho del Comercio internacional y de las normas que lo reglamentan.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
Lección 1. Concepto, caracteres y fuentes del Derecho del comercio internacional
1. Planteamiento. Presupuestos del Derecho del comercio internacional.
a. Vocación internacional de las actividades comerciales de los operadores económicos.
b. El fenómeno de la globalización económica.
c. La Sociedad de la información y del conocimiento.
2. Concepto y caracteres del Derecho del comercio internacional.
3. Fuentes del Derecho del comercio internacional.
a. Régimen transnacional: la nueva lex mercatoria y la actividad de los organismos privados de codificación.
b. Régimen convencional: actuación de los organismos internacionales de codificación.
c. Régimen institucional: Dipr comunitario, Derecho privado comunitario y Derecho privado europeo.
d. Régimen autónomo: la pérdida de importancia de la normativa de producción interna en la regulación del comercio internacional.


Lección 2. Instancias intervinientes en la ordenación del comercio internacional
1. Planteamiento: incidencia del Derecho público en la regulación de las operaciones de comercio internacional.
2. Instituciones de naturaleza internacional. Especial referencia a la OMC.
a. OMC. Aspectos generales.
b. Principios reguladores básicos de los Tratados administrados por la OMC.
c. Sistema de solución de controversias en la OMC.
d. Otras instituciones de naturaleza internacional.
3. Organizaciones regionales de integración económica.
a. Niveles de integración económica.
b. La Unión Europea y el mercado interior.
c. Otras organizaciones regionales de integración económica.
4. Organismos internacionales de carácter privado.
5. Régimen jurídico del comercio exterior en España.
a. Régimen aduanero.
b. Régimen de las importaciones y exportaciones.
c. Inversiones extranjeras.


Lección 3. Sociedades mercantiles
1. Planteamiento.
2. Las sociedades mercantiles en el tráfico comercial internacional
a. Competencia judicial internacional.
b. Ley aplicable a las personas jurídicas.
c. Grupos de sociedades, joint ventures y sociedades internacionales.
3. Las sociedades mercantiles en el Derecho comunitario.
a. Incidencia de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios.
b. Derecho derivado y sociedades mercantiles.
c. Sociedades mercantiles de ámbito comunitario.
4. Transferencia internacional de sede social y apertura de filiales y sucursales en países extranjeros.
5. Fusión internacional de sociedades.


Lección 4. Protección de la actividad empresarial
1. Planteamiento
2. Derechos de propiedad industrial e intelectual
a. Convenios internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual.
b. Derecho comunitario de propiedad industrial e intelectual.
c. Competencia judicial internacional en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual.
d. Derecho aplicable. La lex loci protectionis.
3. Actos de competencia desleal.
a. Competencia judicial internacional.
b. Derecho aplicable.
4. Derecho de la competencia: principio de los efectos en el mercado


Lección 5. Procedimientos internacionales de insolvencia
1. Planteamiento.
2. Universalidad vs. territorialidad de la quiebra internacional.
3. Competencia judicial internacional.
4. Derecho aplicable al procedimiento concursal.
5. Eficacia en España del concurso declarado en el extranjero.
6. Coordinación entre el procedimiento principal y los procedimientos secundariosLección 6. Aspectos generales de la contratación internacional
1. Características generales de la contratación internacional en la actualidad.
a. Globalización económica.
b. Importancia de la autonomía de la voluntad.
c. Incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación.
2. Competencia judicial internacional
a. Acuerdos de elección de foro
b. Foros de competencia en ausencia de acuerdos de elección de foro
3. Aspectos generales sobre el Derecho aplicable.
a. Relevancia de los convenios que establecen una regulación uniforme.
b. La nueva lex mercatoria. Los Principios UNIDROIT y los PECL.
c. El carácter subsidiario de la regulación conflictual: el Reglamento Roma I
4. Reglamento Roma I
a. Aspectos generales y ámbito de aplicación
b. Elección del Derecho aplicable al contrato
c. Derecho aplicable al contrato en defecto de elección
d. Reglas especiales
e. Ámbito de la lex contractus
f. Incidencia de las normas internacionalmente imperativas


Lección 7. El contrato de compraventa internacional de mercaderías
1. Aspectos generales. Derecho uniforme y normas de conflicto.
2. Régimen de Derecho uniforme: la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
a. Aspectos generales.
b. Formación del contrato.
c. Obligaciones de las partes.
d. Consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones.
3. Incidencia de la lex mercatoria. INCOTERMS 2000.


Lección 8. Contratos de colaboración entre empresas
1. Aspectos generales. Clasificación de los contratos internacionales de distribución.
2. Contrato de agencia comercial internacional.
3. Contrato de concesión comercial internacional.
4. Contrato de franquicia internacional.
5. Contratos internacionales de propiedad industrial e intelectual.Lección 9. Contratos de transporte internacional
1. Planteamiento.
2. Contratos internacionales de transporte terrestre.
a. Por carretera.
b. Por ferrocarril.
3. Contrato de transporte marítimo internacional.
a. Contrato de fletamento.
b. Contrato de transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque.
4. Contrato de transporte aéreo internacional.
5. Contrato internacional de transporte multimodal.


Lección 10. Contratos de seguro internacional
1. Aspectos generales.
2. Competencia judicial internacional. Normas especiales en materia de contratos internacionales de seguro.
3. Derecho aplicable.
a. Aspectos generales.
b. Contratos de seguro contra daños
c. Contratos de seguro de vida.
d. Contratos internacionales de reaseguro y coaseguro.
4. Seguro de crédito a la exportación.


Lección 11. Contratos internacionales de financiación
1. Planteamiento.
2. El contrato internacional de leasing.
3. El contrato internacional de factoring.
4. Préstamos sindicados.
5. Riesgos de cambio en la financiación internacional. Contratos swaps de divisas.
6. Crédito oficial a la exportación.


Lección 12. Garantías de la contratación internacional
1. Planteamiento.
2. Fianza.
a. Jurisdicción competente.
b. Derecho aplicable.
3. Garantías autónomas o a primera demanda.
a. Jurisdicción competente.
b. Derecho aplicable.
4. Garantías reales.


Lección 13. Medios de pago en el comercio internacional
1. Planteamiento.
2. Transferencias bancarias y órdenes de pago.
3. Títulos valores: cheque bancario y letra de cambio.
a. Cuestiones generales.
b. El cheque bancario.
c. La letra de cambio.
4. El crédito documentario.
a. Cuestiones generales.
b. Regulación uniforme y conflictual. Incidencia de la lex mercatoria: las reglas uniformes de la CCI.


Lección 14. Arbitraje comercial internacional
1. Planteamiento.
2. Características y clases de arbitraje comercial internacional.
3. El convenio arbitral.
4. El procedimiento arbitral.
5. El laudo arbitral.
6. Anulación del laudo arbitral.
7. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.
8. Aproximación al arbitraje en materia de inversiones extranjeras.


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA

AAVV, Legislación de los negocios internacionales, Madrid, Tecnos, última edición.

Calvo Caravaca, A.-L. / Carrascosa González, J. (dirs.), Curso de contratación internacional, Madrid, Colex, última edición.

Esplugues Mota, C. (dir.), Derecho del comercio internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, última edición.

Fernandez Rozas, J. C. / Arenas García, R. / de Miguel Asensio, P., Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, última edición.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Moran García , Manuel Eduardo


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques
Las clases serán teóricas y prácticas, de conformidad con la metodología de simulación de foro propia de la asignatura.
Clases participativas, en las se reflexiona sobre problemas concretos de cada uno de los temas que conforman la asignatura. Todos los temas del programa se abordan desde una perspectiva problemática y eminentemente práctica y se acompañan de casos prácticos que serán resueltos en clase con los
materiales y la legislación.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Los aspectos prácticos son tratados a partir de la discusión en clase de supuestos fácticos sobre los que proyectar las posibles soluciones sustentadas en el conocimiento del material normativo y jurisprudencial suministrado por las clases teóricas, los compendios legislativos, los repertorios de jurisprudencia y las aportaciones doctrinales más relevantes.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99431LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
2Moran García, Manuel Eduardo
3García Mirete, Carmen María
4HEREDIA SANCHEZ, LERDYS
5LAFUENTE SANCHEZ, RAUL JOSE
51Moran García, Manuel Eduardo
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99431LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
2Moran García, Manuel Eduardo
3García Mirete, Carmen María
4HEREDIA SANCHEZ, LERDYS
5LAFUENTE SANCHEZ, RAUL JOSE
511Moran García, Manuel Eduardo
Enllaços relacionats
http://adipr.wordpress.com/
http://cde.ugr.es/aepdiri/
http://ec.europa.eu/civiljustice/
http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://europa.eu.int/cj/es/index.htm
http://hcch.net/
http://http://www.arrakis.es/~karras/index.htm
http://lucentinus.blogspot.com
http://uaipit.com
http://wto.org
http://www.bancomundial.org/
http://www.bis.org
http://www.conflictoflaws.net/
http://www.drt.ucl.ac.be/gedip/
http://www.enegocios.ua.es/curso.asp?curso=mnacion&edicion=167
http://www.hcch.net
http://www.iccwbo.org/index.asp
http://www.imf.org
http://www.oecd.org
http://www.reei.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.uv.es/cde/sentencias.html
http:www.wipo.org/index.html.es


Bibliografia

Comentarios a la ley de extranjería
Autors:Director, Jose Asensi Sabater
Edició:Zaragoza.
ISBN:84-89646-14-7
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Comentarios a la ley de extranjería : reformada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre
Autors:dirigidos por Jose Asensi Sabater
Edició:[Zaragoza] : EDIJUS Fundación Alternativas, 2001.
ISBN:84-89646-18-X
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de contratación internacional
Autors:Calvo Caravaca, Alfonso Luis; Carrascosa Gonzalez, Javier
Edició:Madrid : Colex, 2006.
ISBN:84-8342-023-6
Recomanat per: LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho de los mercados financieros internacionales
Autors:MORÁN GARCÍA, Manuel Eduardo
Edició:València : Tirant Lo Blanc, 2002.
ISBN:84-8442-570-3
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho de los negocios internacionales
Autors:FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, et al
Edició:Madrid : Iustel, 2007.
ISBN:978-84-96717-16-9
Recomanat per: LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho del comercio internacional
Autors:FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos (ed.)
Edició:Madrid : Eurolex, 1996.
ISBN:84-89176-21-3
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho del Comercio Internacional (Adaptado al Reglamento de Roma I)
Autors:PALAO MORENO, Guillermo [et al]
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2009.
ISBN:978-84-9876-603-5
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho e internet : textos jurídicos básicos
Autors:Lydia Esteve González (coord.) ; Aurelio López-Tarruella Martínez... [et al.]
Edició:Alicante.
ISBN:84-86776-40-6
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho internacional privado
Autors:ABARCA JUNCO, Ana (dir.)
Edició:Madrid : Colex, 2001.
ISBN:978-84-362-4214-0
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho internacional privado
Autors: FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; SÁNCHEZ LORENZO, Sixto
Edició:Madrid : Civitas, 2018.
ISBN:978-84-9197-708-7
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho internacional privado. Parte especial
Autors:GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D. [et al.]
Edició:Madrid : Eurolex, 1995.
ISBN:84-89176-04-3
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Estatuto jurídico del no nacional en España : (nacionalidad y extranjería) : textos jurídicos básicos
Autors:Lydia Esteve González (coord.) ; Pedro A. Ferrer Sanchís .. [et al.]
Edició:Alicante.
ISBN:84-86776-41-4
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de derecho civil internacional
Autors: AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO, Mariano [et al.]
Edició:Madrid : Tecnos, 2006.
ISBN:978-84-309-4482-8
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Legislación de los negocios internacionales
Autors:AAVV
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-309-4671-6
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sistema del comercio internacional
Autors:FERNÁNDEZ ROZAS, Jose Carlos
Edició:Madrid : Civitas, 2001.
ISBN:84-470-1592-0
Recomanat per: MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sistema del comercio internacional
Autors:FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos
Edició:Madrid : Civitas, 2001.
ISBN:84-470-1592-0
Recomanat per: LAFUENTE SANCHEZ, RAUL
MORAN GARCIA, MANUEL EDUARDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 27/10/2010 Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 08/06/2011 12:00 15:00 DE/0-06M -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 31/05/2011 12:00 15:00 0011PB041
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/0-06M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 31/05/2011 12:00 15:00 DE/0-06M
DE/0-04M
DE/0-08G
0011PB041
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 31/05/2011 12:00 15:00 DE/0-04M
DE/0-06M
0011PB041
DE/0-08G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 31/05/2011 12:00 15:00 0011PB041
DE/0-04M
DE/0-06M
DE/0-08G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 31/05/2011 12:00 15:00 DE/0-04M
DE/0-08G
DE/0-06M
0011PB041
-
Període extraordinari de juliol -1 13/07/2011 11:30 14:30 DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-16G
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final

Los alumnos/as podrán optar entre superar la asignatura por EVALUACIÓN CONTINUA y PRUEBA FINAL ESCRITA (A) o superarla a través del EXAMEN FINAL TEORICO Y PRACTICO (B).


A) EVALUACION CONTINUA Y PRUEBA FINAL ESCRITA

Para superar la asignatura por evaluación continua se requiere:
1) La asistencia y participación activa en clase: Los alumnos/as que participen en clase y realicen las actividades indicadas por el profesorado (10% de la nota).

2) Dos pruebas objetivas parciales valoradas en 15 puntos cada una (30% de la nota).
Cada prueba debe superarse por separado. En caso contrario el alumno deberá superar la parte teórica en la prueba final escrita.

3) Resolución de casos prácticos, trabajos individuales y trabajos en equipo (20% de la nota).

4) Prueba final escrita. Valoración de una prueba objetiva escrita final que consistirá en la resolución de un caso práctico complejo obligatorio para todos los alumnos (40% de la nota).

La nota final (100%) será la suma total de las calificaciones de la evaluación continua y la prueba final escrita.


B) EXAMEN FINAL ESCRITO

Los alumnos/as que no sigan el sistema de evaluación continua podrán superar la asignatura mediante el examen final.
El examen será escrito y constará de dos partes:
1) Parte teórica: 5 preguntas del programa. No se permite la utilización de los materiales ni de la legislación. Sólo se permite el programa de la asignatura sin anotaciones. (40% de la nota)
2) Parte práctica: resolución de un caso práctico complejo. Será posible utilizar cualquier material de apoyo para resolverlo. (60% de la nota)
Para superar la asignatura a través del Examen Final habrá que aprobar las dos partes.

La nota final (100%) será la calificación obtenida en el EXAMEN FINAL.