UA
   DRET FINANCER I TRIBUTARI I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9925Descripció
Crdts. Teor.6EL FINANÇAMENT PÚBLIC. DRET PRESSUPOSTARI. DRET TRIBUTARI. DRET DE LES DESPESES PÚBLIQUES.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 9,38 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERESDRET FINANCER I TRIBUTARI61,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 42
2 56
3 50
4 37
5 34
6 34
51 45
TOTAL 298
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 L 11:00 13:00 DE/1-14M
  1 13/09/2010 23/12/2010 X 11:00 13:00 DE/1-14M
  2 13/09/2010 23/12/2010 L 09:00 11:00 DE/1-16G
  2 13/09/2010 23/12/2010 X 09:00 11:00 DE/1-16G
  3 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 11:00 DE/1-13P
  3 13/09/2010 23/12/2010 J 09:00 11:00 DE/1-13P
  4 13/09/2010 23/12/2010 L 18:00 20:00 DE/0-09M
  4 13/09/2010 23/12/2010 X 16:00 18:00 DE/0-09M
  5 13/09/2010 23/12/2010 L 16:00 18:00 DE/1-12M
  5 13/09/2010 23/12/2010 M 16:00 18:00 DE/1-12M
  51 13/09/2010 23/12/2010 L 09:00 11:00 DE/1-18P
  51 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 11:00 DE/1-18P
  6 13/09/2010 23/12/2010 M 18:00 20:00 DE/1-13P
  6 13/09/2010 23/12/2010 X 18:00 20:00 DE/1-13P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 V 10:00 11:00 DE/1-14M
  2 13/09/2010 23/12/2010 V 11:00 12:00 DE/1-16G
  3 13/09/2010 23/12/2010 V 12:00 13:00 DE/1-13P
  4 13/09/2010 23/12/2010 V 16:00 17:00 DE/0-09M
  5 13/09/2010 23/12/2010 V 18:00 19:00 DE/1-12M
  511 13/09/2010 23/12/2010 X 09:00 10:00 DE/1-18P
  6 13/09/2010 23/12/2010 V 17:00 18:00 DE/1-13P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
6: GRUPO 6 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS
2: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS
3: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS
4: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS
5: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS
6: GRUPO PRACTICAS 9925 - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de P fins a T
2 1er. M CAS des de V fins a Z
3 1er. M VAL des de - fins a -
4 1er. T CAS des de A fins a G
5 1er. T CAS des de H fins a N
6 1er. T CAS des de J fins a N
51 1er. D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
6 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
La formación del alumno en la parte general del Derecho Financiero y Tributario (Derecho Tributario, Derecho Presupuestario, Derecho de los gastos públicos), preparándolo para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de estos conocimientos.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
TEMA PRIMERO. EL CONCEPTO DE DERECHO FINANCIERO I. LA HACIENDA PÚBLICA II. EL DERECHO FINANCIERO: CONCEPTO Y CONTENIDO A) Concepto de Derecho Financiero B) Contenido del Derecho Financiero III. LA ELABORACIÓN TEÓRICA DEL DERECHO FINANCIERO IV. LA AUTONOMÍA DEL DERECHO FINANCIERO Y SU RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

TEMA SEGUNDO. PRINCIPIOS Y FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO I. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO A) Las fuentes del Derecho Financiero B) La codificación en materia financiera II. LOS PRINCIPIOS A) Los principios constitucionales de justicia financiera a) Los principios de justicia tributaria b) Los principios de justicia del gasto público B) El principio de legalidad a) La reserva de ley en el establecimiento de tributos y demás prestaciones patrimoniales b) La legalidad presupuestaria c) Otras manifestaciones del principio de legalidad C) Otros principios constitucionales D) Los principios comunitarios III. LAS FUENTES INTERNACIONALES A) Los Tratados internacionales B) Las fuentes del Derecho comunitario IV. LAS FUENTES INTERNAS A) Las Leyes a) Las leyes estatales y autonómicas b) Los Decretos-leyes y Decretos legislativos del Gobierno B) Los Reglamentos C) Otras fuentes

TEMA TERCERO. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FINANCIERAS I. APLICACIÓN EN EL TIEMPO A) La vigencia de las normas financieras B) La retroactividad de las normas tributaria II. EFICACIA EN EL ESPACIO III. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS FINANCIERAS A) Los criterios de interpretación de las normas financieras B) La integración. La utilización de la analogía en la aplicación de las normas tributarias IV. EL FRAUDE A LA LEY TRIBUTARIA

TEMA CUARTO. EL PODER FINANCIERO I. EL CONCEPTO DE PODER FINANCIERO II. LA CONFIGURACIÓN DEL PODER FINANCIERO EN EL DERECHO ESPAÑOL A) El poder financiero del Estado. Funciones financieras y competencias constitucionales B) El poder financiero de las Comunidades Autónomas C) El poder financiero de las Corporaciones locales D) Los regímenes especiales por razón del territorio a) Los regímenes tributarios de las Haciendas Forales b) El régimen económico-fiscal de Canarias III. LÍMITES AL EJERCICIO DEL PODER FINANCIERO A) Límites internos B) Límites internacionales IV. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A) La Administración financiera del Estado a) Órganos integrados en el Ministerio de Economía y Hacienda b) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria B) La Administración financiera de los entes territoriales

TEMA QUINTO. EL DERECHO PRESUPUESTARIO I. EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y CONTENIDO A) El concepto jurídico del presupuesto B) El contenido de los presupuestos a) La estructura presupuestaria b) Los créditos presupuestarios II. PRINCIPIOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A) Los principios presupuestarios clásicos B) La estabilidad presupuestaria C) El principio de especialidad y el régimen jurídico de los créditos presupuestarios a) La especialidad cualitativa b) La especialidad cuantitativa c) La especialidad temporal III. LOS PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS A) El acuerdo de estabilidad presupuestaria B) La planificación presupuestaria C) Los procedimientos de elaboración y aprobación de los presupuestos a) Elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado b) Elaboración y aprobación de los Presupuestos en las Haciendas territoriales D) Las modificaciones presupuestarias a) Consideraciones generales b) Análisis de los distintos supuestos E) Ejecución. Liquidación y cierre de los Presupuestos IV. EL TESORO PÚBLICO V. EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA A) El control interno. Funciones de la Intervención B) El control externo. El Tribunal de Cuentas

TEMA SEXTO. LOS GASTOS PÚBLICOS I. EL CONCEPTO DE GASTO PÚBLICO A) Concepto y características a) Análisis estructural del gasto público b) Las características del gasto público B) Los sujetos del gasto público II. LAS NECESIDADES PÚBLICAS A) La determinación de las necesidades públicas B) Las leyes del gasto III. LAS OBLIGACIONES PÚBLICAS A) Concepto B) Régimen jurídico IV. LOS PROCEDIMIENTOS DE GASTO PÚBLICO A) El procedimiento de gasto: perfil teórico B) Los procedimientos de ordenación de gasto y pagos en el Derecho positivo C) El régimen sancionador V. LA SUBVENCIÓN A) Concepto. La relación jurídica de subvención B) Procedimientos y régimen sancinador

TEMA SÉPTIMO. LOS RECURSOS PÚBLICOS (I) I. LOS RECURSOS PÚBLICOS A) concepto y características a) Los recursos públicos: concepto b) El ingreso público: concepto y características B) Clasificaciones a) Clasificación en función del ente perceptor b) Clasificación según la fuente c) Clasificación según la naturaleza de la relación jurídica que da origen al ingreso C) Régimen jurídico II. LOS RECURSOS PATRIMONIALES A) Concepto B) Régimen jurídico a) Régimen del Patrimonio b) Régimen de los ingresos C) Los recursos obtenidos mediante empresas públicas III. LA DEUDA PÚBLICA A) Concepto y clases a) Concepto b) Clases B) Régimen jurídico de los empréstitos públicos a) Emisión y representación b) Contenido c) Conversión y extinción C) La Deuda de las Haciendas territoriales a) Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas 183 b) Las operaciones de crédito de las Entidades locales IV. LOS PRECIOS PÚBLICOS

TEMA OCTAVO. LOS RECURSOS PÚBLICOS (II) I. LOS TRIBUTOS A) El concepto de tributo B) Las categorías tributarias II. EL IMPUESTO A) Concepto y caracteres B) Clasificaciones III. LA TASA A) Concepto y caracteres B) Clasificación IV. LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A) Concepto y caracteres B) Clasificación

TEMA NOVENO. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (I) I. LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA A) Concepto B) Contenido a) Situaciones jurídicas de contenido patrimonial b) Situaciones jurídicas de contenido no patrimonial II. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A) Delimitación conceptual de la obligación tributaria a) Concepto b) Caracteres c) La fuente de la obligación tributaria B) Contenido de la obligación tributaria III. EL HECHO IMPONIBLE A) El concepto de hecho imponible B) Análisis estructural. Los elementos del hecho imponible a) Elemento objetivo b) Elemento subjetivo IV. LA EXENCIÓN TRIBUTARIA A) El concepto jurídico de exención tributaria B) Clases de exenciones

TEMA DÉCIMO. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (II) I. LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA II. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS A) Concepto y clases B) El régimen jurídico general de la subjetividad tributaria a) La solidaridad en la deuda tributaria b) La capacidad de los sujetos c) La representación d) El domicilio tributario III. LOS SUJETOS PASIVOS A) El concepto de sujeto pasivo B) El contribuyente C) El sustituto IV. OTROS DEUDORES TRIBUTARIOS A) Los deudores de las obligaciones a cuenta a) El retenedor b) El obligado a efectuar ingresos a cuenta B) Los deudores de las obligaciones entre particulares Resultantes del tributo C) Los responsables D) Los sucesores

TEMA UNDÉCIMO. LA OBLIGACION TRIBUTARIA (III) I. LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN TRIBUTARIA A) La base imponible B) El tipo de gravamen C) La cuota tributaria D) La deuda tributaria E) Las prestaciones accesorias a) Los recargos por declaración extemporánea b) Los recargos del período ejecutivo c) Los intereses de demora II. LAS GARANTÍAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO III. EL PAGO Y OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN A) El pago de la obligación tributaria a) Concepto b) Régimen jurídico B) La compensación C) Otras formas de extinción IV. LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA A) Delimitación conceptual B) Régimen jurídico

TEMA DUODÉCIMO. LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (I) I. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS A) Concepto B) La posición jurídica de la Administración a) Las potestades administrativas b) Los deberes administrativos C) La posición jurídica de los obligados tributarios a) Los deberes tributarios b) Los derechos y garantías de los contribuyentes II. LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: ASPECTOS GENERALES A) Estructura general de los procedimientos B) La liquidación tributaria C) El régimen de los plazos D) Las reglas sobre la prueba E) El régimen de las notificaciones III. LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA A) La gestión tributaria. Concepto y ámbito B) Los procedimientos de gestión a) Procedimiento de devolución b) Procedimiento iniciado mediante declaración c) Procedimiento de verificación de datos d) Procedimiento de comprobación de valores e) Procedimiento de comprobación limitada IV. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN A) Concepto y funciones de la Inspección de los tributos B) Las actuaciones inspectoras C) Régimen jurídico D) Documentación de las actuaciones inspectoras E) Desarrollo del procedimiento

TEMA DECIMOTERCERO. LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (II) I. LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: ASPECTOS GENERALES A) La función recaudatoria B) Los periodos recaudatorios II. EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO A) Concepto y naturaleza B) Desarrollo del procedimiento a) Iniciación b) Actuaciones previas c) El embargo d) Enajenación de los bienes embargados e) Terminación del procedimiento C) Oposición y suspensión del procedimiento D) Procedimientos de derivación de responsabilidad III. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA A) Las infracciones tributarias a) Concepto y principios b) Clases de infracciones B) Las sanciones tributarias a) Clases de sanciones b) Régimen jurídico IV. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

TEMA DECIMOCUARTO. LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (III) I. LA REVISIÓN DE OFICIO EN MATERIA TRIBUTARIA A) La declaración de nulidad B) La declaración de lesividad de actos anulables C) La rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos D) La revocación II. LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS A) Concepto III. EL RECURSO DE REPOSICIÓN A) Concepto B) Procedimiento IV. LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA A) Concepto B) Contenido a) Sujetos b) Objeto de la revisión C) El procedimiento en única o primera instancia D) Efectos a) Efectos de la interposición. Régimen de la suspensión b) Efectos de la resolución E) Recursos a) Recurso de alzada b) Recurso extraordinario para la unificación de doctrina c) Recurso extraordinario de revisión F) El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Ribes Ribes , Aurora


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las clases prácticas de la asignatura consisten en la resolución de supuestos prácticos basados en casos reales, comentarios de jurisprudencia y dóctrina administrativa.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99251BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
2BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
3MARTIN LOPEZ, JORGE
PEREZ BERNABEU, BEGOÑA
Ribes Ribes, Aurora
4BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
5BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
51Bayona Gimenez, Juan Jose
NAVARRO FAURE, AMPARO
6BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99251BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
2BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
3MARTIN LOPEZ, JORGE
Ribes Ribes, Aurora
4BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
5BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
511Bayona Gimenez, Juan Jose
NAVARRO FAURE, AMPARO
6BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
NUÑEZ GRANON, MERCEDES
Ribes Ribes, Aurora
SOLER ROCH, MARIA TERESA
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Curso de derecho financiero
Autors:Rafael Calvo Ortega
Edició:Madrid : Civitas, Thomson, 2005.
ISBN:84-470-2452-0
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de derecho financiero
Autors:Rafael Calvo Ortega
Edició:Madrid.
ISBN:84-470-2255-2
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de Derecho Financiero y Tributario
Autors:MARTIN QUERALT, Juan [et al]
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-5147-5
Recomanat per: RIBES RIBES, AURORA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Financiero y Tributario. Parte general.
Autors:PÉREZ ROYO, Fernando
Edició:Cizur Menor (Navarra) : Civitas, 2010.
ISBN:9788447034307
Recomanat per: RIBES RIBES, AURORA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Financiero y Tributario. Parte general.
Autors:CAZORLA PRIETO, Luis María
Edició:Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2009.
ISBN:9788499032085.
Recomanat per: RIBES RIBES, AURORA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho financiero y tributario Parte general
Autors:PÉREZ ROYO, Fernando
Edició:Madrid : Civitas, Thomson, 2004.
ISBN:84-470-2261-7
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho financiero y tributario (parte general) : (introducción. Derecho presupuestario. Derecho tributario (parte general)
Autors:CAZORLA PRIETO, Luis María
Edició:Cizur Menor : Aranzadi, 2009.
ISBN:978-84-9903-208-5
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Financiero y Tributario. Parte general. Lecciones de cátedra
Autors:MENÉNDEZ MORENO, Alejandro (dir.)
Edició:Valladolid : Lex Nova, 2010.
ISBN:9788498981513
Recomanat per: RIBES RIBES, AURORA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho financiero y tributario Parte general, lecciones de cátedra
Autors:Director Alejandro Menéndez Moreno ; Felipe Alonso Murillo ... [et al.]
Edició:Valladolid.
ISBN:84-8406-662-2
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho tributario
Autors:Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Francisco Poveda Blanco
Edició:Cizur Menor : Aranzadi, 2004.
ISBN:84-9767-906-7
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho tributario
Autors:Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Francisco Poveda Blanco
Edició:Cizur Menor.
ISBN:84-9767-480-4
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El sistema impositivo
Autors:ALIAGA AGULLÓ, Eva [et al.]
Edició:Alicante : Librería Compás, 2011.
ISBN:978-84-86776-83-1
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introduccion al derecho tributario
Autors:ALIAGA AGULLO, Eva; NAVARRO FAURE, Amparo; NUÑEZ GRAÑON, Mercedes
Edició:Alicante : Compás, 2007.
ISBN:978-84-86776-62-6
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Materiales de Derecho Financiero
Autors:BAYONA DE PEREGORDO, Juan José : SOLER ROCH, Mª Teresa
Edició:Alicante : Compás, 2008.
ISBN:9788486776725
Recomanat per: RIBES RIBES, AURORA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Materiales de derecho financiero
Autors:Juan José Bayona de Perogordo, María Teresa Soler Roch
Edició:Alicante.
ISBN:84-86776-53-8 - 84-86776-50-8
Recomanat per: BAYONA DE PEROGORDO, JUAN JOSE
SOLER ROCH, MARIA TERESA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 08/11/2010 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 6 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 51 17/01/2011 Modalidad: Oral, Hora: 9:00 horas, Lugar: Seminario Área de Conocimiento
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 5 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 4 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 3 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 2 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 31/01/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 6 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 51 12/07/2011 Modalidad: Oral, Hora: 9:00 horas, Lugar: Seminario Área de Conocimiento
Període extraordinari de juliol 5 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 4 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 3 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 2 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol 1 04/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final
Evaluación continua más la superación de un examen final oral.