UA
   DRET MERCANTIL I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9919Descripció
Crdts. Teor.7,5L'estatut de l'empresari. L'empresari individual. Dret de Societats. Títols valors. Dret de la competència Propietat industrial.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET MERCANTIL I DRET PROCESSALDRET MERCANTIL7,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE
(comple. formac.)Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 142
2 111
3 71
4 112
5 112
51 91
TOTAL 639
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 L 09:00 11:00 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 X 09:00 09:30 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 J 09:00 11:00 DE/0-08G
  2 13/09/2010 23/12/2010 X 11:00 13:00 DE/1-10M
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 12:00 12:30 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 X 11:00 12:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 09:00 10:30 DE/1-10M
  3 13/09/2010 23/12/2010 M 11:00 13:00 0011PB033
  3 03/02/2011 27/05/2011 M 11:00 13:00 0011PB033
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 20:00 20:30 DE/0-08G
  4 13/09/2010 23/12/2010 V 18:00 20:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 X 18:30 20:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 J 19:00 20:00 DE/0-08G
  5 13/09/2010 23/12/2010 L 18:00 20:00 DE/1-10M
  5 13/09/2010 23/12/2010 M 19:00 19:30 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 X 16:30 18:00 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 J 19:00 20:00 DE/1-10M
  51 13/09/2010 23/12/2010 M 11:00 13:00 DE/1-11P
  51 13/09/2010 23/12/2010 J 10:00 10:30 DE/1-11P
  51 03/02/2011 27/05/2011 X 12:00 14:00 DE/1-11P
  51 03/02/2011 27/05/2011 J 11:00 11:30 DE/1-11P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 J 10:00 11:00 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 X 09:30 10:00 DE/0-08G
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 12:30 13:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 10:30 11:00 DE/1-10M
  3 13/09/2010 23/12/2010 X 13:00 14:00 0011PB033
  3 03/02/2011 27/05/2011 J 09:00 10:00 0011PB033
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 20:30 21:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 X 18:00 18:30 DE/0-08G
  5 13/09/2010 23/12/2010 M 19:30 20:00 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 X 16:00 16:30 DE/1-10M
  511 13/09/2010 23/12/2010 J 10:30 11:00 DE/1-11P
  511 03/02/2011 27/05/2011 J 11:30 12:00 DE/1-11P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de A fins a G
2 Anual M CAS des de H fins a N
3 Anual M VAL des de - fins a -
4 Anual T CAS des de P fins a T
5 Anual T CAS des de V fins a Z
51 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Comprende el estudio de la Parte General del Derecho Mercantil y del Derecho de Sociedades.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)


PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.

INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 1.
DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO Y FUENTES.

I. Concepto y contenido sistemático del Derecho mercantil español. Del Derecho de la Empresa hacia el Derecho del Mercado. II. Fuentes del Derecho Mercantil. 1. La Ley mercantil. 2. El uso mercantil. 3. Las condiciones generales de los contratos.
EMPRESA

LECCIÓN 2
EMPRESA Y EMPRESARIO: TEORÍA GENERAL. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE EMPRESARIO.

I. La empresa. 1. Concepto económico de empresa 2. Concepto jurídico de empresa. II. El empresario. 1. Concepto. Los profesionales liberales. 2. Clases de empresarios. 2.1. Empresario Individual. Adquisición y pérdida de la condición de empresario. El ejercicio de la actividad mercantil por persona casada 2.2. Empresario persona jurídica. 3. Responsabilidad del empresario III. El consumidor. Derecho del Consumo y Derecho mercantil.LECCIÓN 3
DEBER DE DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD DE LAS OPERACIONES MERCANTILES.

I. Ideas generales. El deber de contabilidad. II. Contabilidad formal. 1. Libros de cuentas y documentación. 2. El secreto de la contabilidad: exhibición y comunicación. 3. Valor probatorio de los libros y documentos contables. III. Contabilidad material. Las Cuentas Anuales. 1. Caracterización. 2. El principio de imagen fiel. 3. Formación. 4. Composición. 5. Principios contables. 6. Estructura. 7. Cuentas consolidadas. 8. Proceso de formación. 9. Depósito y publicidad IV. Auditoría de cuentas. 1. Caracterización. 2. Estatuto profesional del auditor 3. Clases de auditoría. 4. Obligación de auditar. 5. Nombramiento de auditor por el Registro Mercantil

LECCIÓN 4
EL REGISTRO MERCANTIL.

I. El Registro Mercantil como instrumento de la publicidad legal. II. Sujetos y actos inscribibles. III. Organización (Registros Mercantiles, Registro Mercantil Central y Boletín Oficial del Registro Mercantil). V. La publicidad. 1. Publicidad formal. 2. Publicidad material. VI. Otras funciones del Registro Mercantil.

LECCIÓN 5
LA REPRESENTACIÓN EN EL DERECHO MERCANTIL. EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.

I. La representación. 1. Representación voluntaria, legal y orgánica. 2. La representación voluntaria: auxiliares del empresario. Naturaleza de la relación jurídica entre el principal y los auxiliares. 3. El apoderado general. 4. Los apoderados singulares. II. El establecimiento mercantil. 1. Concepto, elementos y clases de establecimientos mercantiles. 2. La transmisión del establecimiento. En especial la compraventa


LECCIÓN 6.
DERECHO DE LA COMPETENCIA. LA PUBLICIDAD COMERCIAL.

I. Defensa de la competencia.1. Introducción. Derecho interno y Derecho de la Unión Europea. 2. Conductas colusorias. Catálogo de supuestos prohibidos y exenciones. 3. Abuso de posición dominante. 4. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 5. Control de las operaciones de concentración económica. 6. Control de ayudas públicas. II. Competencia desleal. 1. Generalidades. 2. Concepto de competencia desleal. La cláusula general. 3. Los actos de competencia desleal. Actos contrarios a los intereses de los competidores. Actos contrarios a los intereses de los consumidores. Actos contrarios al mercado. 4. Acciones. III. La publicidad comercial. 1. Generalidades. 2. Remisión. 3. Supuestos específicos. 4. El jurado de la publicidad de autocontrol


LECCIÓN 7.
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

I. Propiedad industrial e intelectual: ideas generales. II. Signos distintivos. 1. Generalidades. 2. Las marcas. Concepto, función económica y clases. Composición. Nacimiento del derecho sobre la marca. Contenido. Transmisión y extinción. 3. El nombre comercial. 4. El rótulo de establecimiento. 5. El nombre de dominio en internet. III. Invenciones y creaciones técnicas. 1. Las patentes. Concepto. Contenido y régimen jurídico. Las licencias de patente en particular. 2. Los modelos de utilidad: función y régimen jurídico. IV. El diseño. V. Disciplina comunitaria e internacional en materia de propiedad industrial. La marca comunitaria en particular. VI. Protección de la propiedad intelectual.SOCIEDADES

TEORÍA GENERAL

LECCIÓN 8.
SOCIEDADES. TEORÍA GENERAL.

I. Preliminar. II. Conceptos amplio y estricto de sociedad y sus relaciones. III. Sociedades civiles y mercantiles: criterios diferenciadores y elección del tipo societario. IV. La fundación de las sociedades. Contrato, escritura y estatutos. La inscripción. Nulidad de la sociedad y sociedades de hecho. Las sociedades en formación y las sociedades irregulares V. Efectos de la fundación. 1. La personalidad jurídica de la sociedad. 2. Crisis y levantamiento del velo de la personalidad jurídica. VI. Denominación, nacionalidad y domicilio.


PARTE ESPECIAL

SECCIÓN PRIMERA
CARACTERIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES
MERCANTILES EN DERECHO ESPAÑOL.

LECCIÓN 9
SOCIEDADES PERSONALISTAS.

I. Sociedad colectiva. 1. Concepto, caracteres y función económica. 2. Fundación. 3. Relaciones jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas externas. II.. La sociedad comanditaria simple.1. Concepto, caracteres y función económica. 2. Fundación. 3. Relaciones jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas externas. III. Cuentas en participación. 1. Concepto, caracteres y función económica. 2. Fundación. 3. Relaciones jurídicas internas. 4. Relaciones jurídicas externas

LECCIÓN 10
SOCIEDADES DE CAPITAL (I). CARACTERIZACIÓN Y FUNDACIÓN.

I. Concepto y tipos principales II. La fundación. 1. Requisitos. En especial la escritura y los estatutos. Responsabilidad de los fundadores. Pactos reservados o parasociales. 2. La fundación sucesiva. Responsabilidad de los promotores . 3. Fundación cualificada y retardada.

LECCIÓN 11.
SOCIEDADES DE CAPITAL (II). RÉGIMEN DEL CAPITAL Y DE LAS APORTACIONES SOCIALES.

I. El capital social. 1. Perfil jurídico del capital social. Principios (capital y patrimonio). 2. Función y principios. En particular la infracapitalización. IV. La obligación de aportación. 1. Aportaciones al capital. Aportaciones dinerarias y no dinerarias. Aportaciones a título de propiedad y a título de uso. 2. El desembolso y los dividendos pasivos. 3. Prestaciones accesorias

LECCIÓN 12
SOCIEDADES DE CAPITAL (III). PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES. OBLIGACIONES.

I. Participaciones sociales y acciones. 1. Ideas generales. 2. Participaciones y acciones como partes alícuotas del capital social. 3. Participaciones y acciones como expresión de la condición de socio. Naturaleza jurídica. Contenido. En particular los derechos. Acciones y participaciones privilegiadas y sin voto. Acciones rescatables. 4. La representación de las acciones. La representación mediante títulos. Caracterización. Títulos múltiples. Clases de títulos: acciones al portador y nominativas. 2. La representación mediante anotaciones en cuenta. II. Régimen de transmisión. 1. Transmisión de participaciones y libro registro de socios. Transmisión de acciones y libro registro de acciones nominativas. VII. Copropiedad y derechos reales. VIII. Negocios sobre las propias participaciones y acciones. 1. Consideraciones Generales. 2. Modalidades. Adquisición. Prenda y aceptación en garantía y asistencia financiera. 3. Participaciones recíprocas. IX. Obligaciones.

LECCIÓN 13
SOCIEDADES DE CAPITAL (IV). ÓRGANOS.

I. Generalidades. II La Junta General. 1. Caracterización, competencia y clases de juntas. 2. Convocatoria. Legitimación y requisitos. La Junta Universal. 3. Derechos de asistencia, representación, voto e información. 4. Constitución, deliberación y adopción de acuerdos 5. El acta. 6. Impugnación de acuerdos. III.- El órgano administrativo. 1. Caracterización y formas de organización. 2. La posición jurídica del administrador 2.1. Nombramiento. 2.2. Requisitos. 2.3. Retribución. 2.4. Función y competencias. En particular la representación. 2.5. Deberes. 2.6. Terminación en el cargo. 2.7. Responsabilidad: presupuestos y acciones. Régimen en caso de pluralidad de administradores. 3. El Consejo de Administración. Composición y funcionamiento. Impugnación de acuerdos. La delegación de funciones. Consejeros delegados y Comisiones ejecutivas. El Director General. V. La administración de la sociedad comanditaria por acciones.

LECCIÓN 14
SOCIEDADES DE CAPITAL (V). MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

I. Consideraciones generales. 1. Concepto y supuestos. 2. Régimen (Competencia de la Junta General. Disposiciones formales y de índole material). 3. Publicación y publicidad registral. II. Aumento de capital. 1. Cuestiones generales. 2. Modalidades del aumento. 3. El acuerdo de aumento y su ejecución. 4. Inscripción III. Reducción de capital. 1. Cuestiones generales. 2. Modalidades de la reducción. 3. La reducción por pérdidas. 4. Reducción para dotar la reserva legal. 5. Reducción para la devolución del valor de las aportaciones. 6. La tutela de los acreedores. 7. Reducción mediante adquisición de participaciones o acciones propias para su amortización. IV. Reducción y aumento de capital simultáneos.

LECCIÓN 15.
SOCIEDADES ESPECIALES.

I. La sociedad unipersonal. 1. Concepto y función económica. 2. Principales problemas de su régimen jurídico. II. La sociedad Nueva Empresa. 1. Generalidades. 2. Requisitos constitutivos. 3. Capital social y participaciones sociales. 4. Órganos sociales. 5. Modificaciones estatutarias. 6. Disolución. 7. Conversión en sociedad de responsabilidad limitada. III. Sociedad anónima Europea. 1. Generalidades. 2. Domicilio social. 3. Constitución. 4. Órganos. IV. Sociedades anónimas cotizadas. 1. Generalidades. 2. Especialidades en materia de acciones. 3. Especialidades en materia de suscripción de acciones. 4. Límite máximo de la autocartera. 5. Obligaciones. 6. Especialidades de la Junta General de Accionistas. 7. Especialidades de la Administración. 8. Pactos parasociales sujetos a publicidad. 9. La información societaria. Cuentas Anuales. Derecho especial de información. Instrumentos especiales de información. V. Las sociedades profesionales.


SECCIÓN SEGUNDA
SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS. DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES.

LECCIÓN 16.
SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS. DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES.

I. La llamada disolución parcial de la sociedad.. 1. Generalidades. 2. Exclusión de socios. Causas. Procedimiento de exclusión. 3. Separación. Causas. Ejercicio del derecho de separación. 5. Normas comunes a la separación y exclusión de socios. Efectos internos y externos. Forma. II. Disolución. 1. Preliminar. 2. Disolución de pleno derecho. 3. Disolución por constatación de la existencia de una causa legal o estatutaria. 4. Disolución por mero acuerdo de la Junta General. 5. Publicidad. 6. Reactivación. III. Liquidación. 1. Generalidades. 2. Los liquidadores 3. Operaciones de la liquidación y división del patrimonio social. IV. La extinción de la sociedad. Activo y pasivo sobrevenidos.


SECCIÓN TERCERA
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

LECCIÓN 17
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES.

I. Transformación 1. Concepto y caracteres. 2. Supuestos. 3. Forma. 4. Efectos. II. La fusión. 1. Concepto, caracterización y procedimientos. 2. Proyecto y acuerdo de fusión. Requisitos y publicidad. 3. Los efectos de la fusión para las sociedades fusionadas, socios y terceros acreedores. III. Escisión de sociedades. 1. Delimitación conceptual, supuestos y función económica. 2. Régimen jurídico: protección de los socios y de los acreedores. IV. Cesión global de activo y pasivo.SECCIÓN CUARTA
UNIONES DE EMPRESAS, GRUPOS DE SOCIEDADES, FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y FORMAS INSTITUCIONALES DE EMPRESAS.

LECCIÓN 18.
UNIONES DE EMPRESAS Y GRUPOS DE SOCIEDADES.

I. Uniones de Empresas. II. Agrupaciones de Interés Económico. III. Grupos de Sociedades. 1. Generalidades. 2. La constitución y la protección de los socios de la sociedad dominante. 3. Protección de los socios externos de las sociedades filiales. 4. La protección de los acreedores de las sociedades filiales.

LECCIÓN 19.
FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.

I. Formas jurídicas de empresas de economía social. 1. Generalidades. 2. Empresas públicas. 3. Sociedades Cooperativas. 4. Sociedades Laborales. 5. Mutuas y Mutualidades de Previsión Social. 6. Empresas de inserción. II. Sociedades de Garantía Reciproca.

LECCIÓN 20.
FORMAS INSTITUCIONALES DE EMPRESAS.

I. Formas institucionales de empresas. Cuestiones generales. II. Las Cajas de Ahorros en particular 2.1. Los órganos de gobierno. 2.2. Las cuotas participativas.MANUAL RECOMENDADO: GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la Empresa y del Mercado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

Enllaç al programa
Professor/a responsable
GALLEGO SANCHEZ , ESPERANZA


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques
CLASES TEÓRICAS. No se remitirán para su estudio por el alumno temas en bloque. El temario especificado en el programa se expondrá en clase por el profesor conforme a los siguientes criterios: las clases dedicaran un tiempo a la exposición por parte del profesor de los puntos principales del tema a tratar en esa sesión, debiendo los alumnos estudiar el resto de cuestiones en el Manual recomendado en el programa de la asignatura, que es Gallego Sánchez, E: Derecho de la Empresa y del Mercado, Tirant lo Blanch, 2010. El profesor expondrá también aquellos epígrafes del programa que no estén incluidos en el Manual, que son, en concreto, las lecciones 15 y 20, sociedades especiales y formas institucionales de empresas, respectivamente . La exposición se efectuará siguiendo el orden y contenido del programa de la asignatura publicado en el Campus virtual, lo que permitirá a los alumnos ubicar cada punto tratado y seguir con facilidad la explicación. Para un mayor aprovechamiento de la clase por el alumno, se le recomendará que previamente lea cada tema en el Manual recomendado en el programa de la asignatura; así como que asista a clase provisto de los textos legales correspondientes, que podrá obtener de Campus Virtual o de las bases de datos accesibles a los miembros de la comunidad universitaria.En el curso de la clase, el profesor fomentará la participación activa de los alumnos. En concreto, podrá proponer algunas preguntas cortas para ser respondidas por escrito u oralmente. Además, el profesor planteará problemas y cuestiones que estimulen el debate entre los alumnos y que permitan una mayor comprensión del tema.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres

CLASES PRÁCTICAS. Consistirán en la resolución de casos prácticos relacionados con los conceptos teóricos incluidos en el programa de la asignatura y en el análisis de cuestiones de actualidad. En función de los temas, la resolución de los casos prácticos y el análisis de las cuestiones de actualidad se hará de forma individual o por grupos de varios alumnos. En ambos casos, el profesor pondrá los supuestos prácticos a disposición de los alumnos en una sesión presencial o en el Campus Virtual con cierta antelación a la fecha de la clase práctica, en la cual se debatirá sobre las diferentes soluciones propuestas. La resolución deberá entregarse por escrito o ser expuesta oralmente, según considere el profesor.Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos deberán exponer y argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de discusión y, al final de cada cuestión corregirá los errores y expondrá su propia opinión al respecto.En cuanto a los casos que deban resolverse en grupo, a la llegada de la fecha prevista, cada grupo deberá entregar el caso por escrito y exponer oralmente las soluciones. En cuanto al análisis de las cuestiones de actualidad podrá celebrarse un Seminario anual en el que participarán especialistas en la materia de que se trate, abriéndose posteriormente un coloquio con los alumnos, que deberán entregar por escrito un resumen crítico de lo debatido en la sesión. La celebración del Seminario será decidida por el Coordinador del Centro y comunicada a los alumnos con una antelación razonable.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99191FUENTES BOIX, MARIA DOLORES
GALLEGO SANCHEZ, ESPERANZA
2CANO LOPEZ, ALFONSO
MOYA BALLESTER, JORGE
3IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
LLOBREGAT HURTADO, MARIA LUISA
4FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
5FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE JOSE
LOPEZ MORA, JAVIER
SORIANO GUZMAN, FRANCISCO JOSE
51CANO LOPEZ, ALFONSO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99191GALLEGO SANCHEZ, ESPERANZA
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
2CANO LOPEZ, ALFONSO
MOYA BALLESTER, JORGE
3IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
LLOBREGAT HURTADO, MARIA LUISA
4FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
5FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
SORIANO GUZMAN, FRANCISCO JOSE
511CANO LOPEZ, ALFONSO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Código comercio y leyes mercantiles
Autors:
Edició:Las Rozas(Madrid).
ISBN:84-9725-493-7
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Código de comercio y legislación complementaria
Autors:edición preparada por Eduardo Mª Valpuesta Gastaminza ; con la colaboración de Genma Angélica Sánchez Lerma, Blanca Torrubia Chalmeta
Edició:Cizur Menor (Navarra).
ISBN:84-9767-385-9
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Código de comercio y legislación mercantil complementaria
Autors:Francisco José Castro Meije...[et al.]
Edició:Madrid .
ISBN:84-7879-616-9
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Código de comercio y legislación mercantil complementaria
Autors:Francisco José Castro Meije ... [et al.]
Edició:Madrid .
ISBN:84-7879-823-4
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Código de comercio y leyes complementarias
Autors:edición preparada por Mª Luisa Aparicio González
Edició:Madrid.
ISBN:84-470-2231-5
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho mercantil
Autors:Rodrigo Uría
Edició:Madrid [etc.] : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2002.
ISBN:84-7248-979-5
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción al derecho mercantil
Autors:Francisco Vicent Chuliá
Edició:Valencia : Tirant lo blanch, 2003.
ISBN:84-8442-906-7
Recomanat per: FLOREZ MENENDEZ, MANUEL
GARCIA GIL, VICENTE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 24/11/2010 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00 Los grupos 1,2 y 4 A2/0Z11 Los grupos 3,5 y 51 Seminario del Area
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 30/05/2011 Examen 30 y en su caso 31/05/2011 Modalidad: Oral. Lugar: Los grupos 1, 3 y 4 en el Seminario Area. Los grupos 2, 5 y 51 en el aula asignada. Hora: 9.00
Període extraordinari de juliol -1 07/07/2011 Examen 7 y 8/07/2011 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
Parciales -1 17/01/2011 Examen 17/01/2011 para los grupos 1,3 y 51 Examen 18/01/2011 para los grupos 2,4 y 5 Modalidad: Oral Lugar: Seminario Area Hora: 9.00
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Examen final


Los exámenes versarán sobre el temario especificado en el programa de la asignatura, sin que sea posible eliminar tema alguno por iniciativa individual. Únicamente el Coordinador de Área, previa sugerencia, en su caso, de los profesores responsables de grupo, podrá eliminar temas, siempre que la medida tenga carácter general para todos los grupos de la asignatura. Los temas del programa excluidos de examen en el curso 2010-11 son los números 6 y 7, Derecho de la competencia y publicidad y Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, respectivamente.El examen será oral. El Tribunal estará integrado por tres profesores del Área de Derecho Mercantil, sin que tengan que coincidir con los profesores que imparten la asignatura.