UA
   DRET ADMINISTRATIU I    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9916Descripció
Crdts. Teor.9L'ORDENAMENT ADMINISTRATIU. ESTRUCTURA I RÈGIM JURÍDIC BÀSIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. POSICIÓ DE L'ADMINISTRAT, PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I LA SEUA TUTELA JURISDICCIONAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 15 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET ADMINISTRATIU93


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE
(comple. formac.)Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 117
2 76
3 37
4 58
5 42
51 78
TOTAL 408
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 11:00 DE/0-08G
  1 13/09/2010 23/12/2010 X 11:00 12:00 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 L 09:00 11:00 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 M 10:00 11:00 DE/0-08G
  2 13/09/2010 23/12/2010 L 12:00 14:00 DE/1-10M
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 09:00 10:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 L 10:00 11:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 X 12:00 13:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 12:00 13:00 DE/1-10M
  3 13/09/2010 23/12/2010 X 11:00 13:00 0011PB033
  3 13/09/2010 23/12/2010 J 09:00 10:00 0011PB033
  3 03/02/2011 27/05/2011 X 10:00 12:00 0011PB033
  3 03/02/2011 27/05/2011 J 10:00 11:00 0011PB033
  4 13/09/2010 23/12/2010 X 17:00 19:00 DE/0-08G
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 18:00 19:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 M 16:00 18:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 J 17:00 18:00 DE/0-08G
  5 13/09/2010 23/12/2010 J 18:00 20:00 DE/1-10M
  5 13/09/2010 23/12/2010 V 18:00 19:00 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 M 17:00 19:00 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 X 18:00 19:00 DE/1-10M
  51 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 11:00 A1/1-59M
  51 13/09/2010 23/12/2010 J 13:00 14:00 A1/1-59M
  51 03/02/2011 27/05/2011 M 13:00 15:00 A1/1-59M
  51 03/02/2011 27/05/2011 V 11:30 12:30 A1/1-59M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 X 12:00 13:00 DE/0-08G
  1 03/02/2011 27/05/2011 M 09:00 10:00 DE/0-08G
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 10:00 11:00 DE/1-10M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 11:00 12:00 DE/1-10M
  3 13/09/2010 23/12/2010 J 10:00 11:00 0011PB033
  3 03/02/2011 27/05/2011 J 11:00 12:00 0011PB033
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 19:00 20:00 DE/0-08G
  4 03/02/2011 27/05/2011 J 18:00 19:00 DE/0-08G
  5 13/09/2010 23/12/2010 V 19:00 20:00 DE/1-10M
  5 03/02/2011 27/05/2011 X 19:00 20:00 DE/1-10M
  511 13/09/2010 23/12/2010 J 14:00 15:00 A1/1-59M
  511 03/02/2011 27/05/2011 V 12:30 13:30 A1/1-59M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO ADMINISTRATIVO I - CAS
2: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO ADMINISTRATIVO I - CAS
3: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO ADMINISTRATIVO I - CAS
4: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO ADMINISTRATIVO I - CAS
5: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO ADMINISTRATIVO I - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de A fins a G
2 Anual M CAS des de H fins a N
3 Anual M VAL des de - fins a -
4 Anual T CAS des de P fins a T
5 Anual T CAS des de V fins a Z
51 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Es la asignatura en la que se explican y estudian los conceptos, institutos e instituciones y principios fundamentales que sustentan en esencia la Parte General del Derecho Administrativo.
Con esta disciplina el estudiante debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del ordenamiento administrativo y del funcionamiento de las Administraciones Públicas en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones administrativas, el régimen jurídico general de la actuación administrativa y las diferentes posiciones jurídicas del administrado, al igual que las garantías administrativas y judiciales determinantes de la sujeción de la Administración a la ley y al Derecho.
Con esta finalidad, el estudiante debe desarrollar las competencias que se relacionan, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para superar la formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos adquiridos en diferentes actividades profesionales, completadas con la realización de la asignatura Derecho Administrativo II y, en su caso, con los refuerzos de preparación o especialización que resulten pertinentes.
Constituyen competencias específicas la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales en la interpretación del ordenamiento jurídico, el manejo de fuentes jurídicas, la lectura e interpretación de textos jurídicos; la comprensión y conocimiento de los principales instituciones públicas y la capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
DIEZ SANCHEZ , JUAN JOSE


Metodologia docent (2010-11)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99161ROSA MORENO, JUAN
Terol Gómez, Ramon
2GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
VALENCIA MARTIN, GERMAN
3Ochoa Monzo, Josep
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
4CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
MARTINEZ GUTIERREZ, RUBEN
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
RODERO RUIZ, ALFREDO
5GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
MARTINEZ NAVAS, ANA MARIA
REAL FERRER, GABRIEL
51DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
MARTINEZ GUTIERREZ, RUBEN
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99161ROSA MORENO, JUAN
2VALENCIA MARTIN, GERMAN
3Ochoa Monzo, Josep
4RODERO RUIZ, ALFREDO
5MARTINEZ NAVAS, ANA MARIA
511DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
Enllaços relacionats
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202007-02/OR%202007-02-13%20031/PDF/1963-1964.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l18-1989.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/res201102-pre.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l14-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l15-2007.t7.html#da11
http://www.boe.es
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/05/pdfs/T00049-00061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/18/pdfs/A28874-28874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/13/pdfs/A46384-46396.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/06472&txtlen=1000
http://www.europa.eu.int/cj/index.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/portalColaborador/mainColumnParagraphs/018/document/convenio.pdf
http://www.gva.es
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/procedimiento_administrativo_regimen_juridico.html#1
http://www.invenia.es/boe:indilex:2007.13006
http://www.juntadeandalucia.es/boja/html/2007/134/43.pdf
http://www.map.es
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/codigo_buen_gobierno/codigo_pdf/document_es/Codigo_Buen_Gobierno.pdf
http://www.publico.es/espana/345187/el-ts-limita-las-contrataciones-de-personal-a-dedo-en-la-administracion
http://www.tribunalconstitucional.es
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/administ.htm


Bibliografia

Administrativo 2007-2008
Autors:MELÓN MUÑOZ, Alfonso [et al]
Edició:Madrid : Francis Lefebvre, 2007.
ISBN:978-84-96535-48-0
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Base de conocimiento jurídico
Autors:Base de datos de Iustel
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomanat per: MARTINEZ NAVAS, ANA MARIA (*1)

Código de las leyes administrativas
Autors:GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo
Edició:Cizur Menor : Thomson Reuters-Civitas, 2009.
ISBN:978-84-470-3229-7 (o.c.)
Recomanat per: DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
OCHOA MONZO, JOSEP
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
PASTOR JAVALOYES, DANIEL
REAL FERRER, GABRIEL
ROSA MORENO, JUAN
VALENCIA MARTIN, GERMAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Comentarios a la Ley del estatuto básico del empleado público
Autors:SÁNCHEZ MORÓN, Miguel
Edició:Valladolid : Lex Nova, 2008.
ISBN:978-84-8406-871-6
Recomanat per: MOLINA GIMENEZ, ANDRES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Concepto y fuentes del Derecho Administrativo
Autors:PARADA VÁZQUEZ, José Ramón
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2008.
ISBN: 9788497685740
Recomanat per: MOLINA GIMENEZ, ANDRES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de derecho administrativo
Autors:GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo ; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón
Edició:Cizur Menor (Navarra) : Thomson - Civitas, 2011.
ISBN:978-84-470-3603-5 (v. 1) 978-84-470-3604-2 (v. 2)
Recomanat per: MOLINA GIMENEZ, ANDRES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Curso de derecho administrativo
Autors:ENTRENA CUESTA, Rafael
Edició:Madrid : Tecnos, 1998.
ISBN:84-309-3269-0
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho administrativo : parte especial
Autors:BERMEJO VERA, José, (dir.)
Edició:Madrid : Civitas, 2005.
ISBN:8497024709
Recomanat per: ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
PASTOR JAVALOYES, DANIEL
VALENCIA MARTIN, GERMAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Administrativo. Parte General. Tomo I
Autors:PARADA, Ramón
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2007.
ISBN:978-84-9768-464-4
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho administrativo.Organización y empleo público. Tomo II
Autors:PARADA, Ramón
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2007.
ISBN:9788497684491 (v.2)
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho urbanístico valenciano : análisis de la ley reguladora de la actividad urbanística
Autors:PAREJO ALFONSO, Luciano; BLANC CLAVERO, Francisco
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 1999.
ISBN:84-8002-880-7
Recomanat per: ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
PASTOR JAVALOYES, DANIEL
VALENCIA MARTIN, GERMAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El contrato administrativo
Autors:GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago
Edició:Madrid : Civitas, 2003.
ISBN:84-470-1939-X
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fundamentos e instituciones de la regulación
Autors:MUÑOZ MACHADO, Santiago ; ESTEVE PARDO, José (dirs.)
Edició:Madrid : Iustel, 2009.
ISBN:978-84-9890-046-0
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de derecho local
Autors:José Luis Rivero Ysern
Edició:Madrid : Civitas, 2004.
ISBN:84-470-2191-2
Recomanat per: DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
OCHOA MONZO, JOSEP
REAL FERRER, GABRIEL
ROSA MORENO, JUAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mejorar la Regulación. Una guia de razones y medios
Autors:BETANCOR, Andrés
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2009.
ISBN:9788497686747
Recomanat per: CANTÓ LÓPEZ, MARÍA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Principios de derecho administrativo general
Autors:SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso
Edició:Madrid : Iustel, 2018.
ISBN:978-84-9890-358-4(o.c.)
Recomanat per: ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
PASTOR JAVALOYES, DANIEL
VALENCIA MARTIN, GERMAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Respuestas a la Constitución europea
Autors:Antonio E. Chávarri Aricha ; [prólogo de Josep Borrell]
Edició:Tres Cantos (Madrid).
ISBN:84-95440-73-3
Recomanat per: DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
OCHOA MONZO, JOSEP
REAL FERRER, GABRIEL
ROSA MORENO, JUAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tratado de derecho ambiental
Autors:MARTÍN MATEO, Ramón
Edició:Madrid : Trivium - Edisofer , 1991-1997 y 2003.
ISBN:84-7855-901-9 (o.c.)
Recomanat per: DIEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, SANTIAGO
OCHOA MONZO, JOSEP
REAL FERRER, GABRIEL
ROSA MORENO, JUAN
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 28/10/2010 13:00 16:00 DE/0-06M -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 30/05/2011 09:00 12:00 DE/1-16G -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 06/06/2011 09:00 12:00 DE/1-17M
DE/0-06M
DE/0-08G
0011PB041
DE/0-04M
DE/1-12M
DE/0-09M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 06/06/2011 09:00 12:00 DE/0-08G
DE/1-17M
DE/0-09M
DE/0-04M
0011PB041
DE/1-12M
DE/0-06M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 06/06/2011 09:00 12:00 DE/1-17M
DE/0-06M
DE/0-09M
DE/1-12M
DE/0-08G
DE/0-04M
0011PB041
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 06/06/2011 09:00 12:00 DE/1-17M
DE/0-04M
DE/1-12M
DE/0-06M
DE/0-09M
DE/0-08G
0011PB041
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 06/06/2011 09:00 12:00 DE/1-17M
DE/0-09M
DE/0-04M
0011PB041
DE/1-12M
DE/0-06M
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 51 30/06/2011 12:00 15:00 DE/0-04M -
Període extraordinari de juliol 5 04/07/2011 08:30 11:30 DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 4 04/07/2011 08:30 11:30 DE/0-08G
DE/0-06M
DE/0-04M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 3 04/07/2011 08:30 11:30 DE/0-06M
DE/0-04M
DE/0-08G
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 2 04/07/2011 08:30 11:30 DE/0-06M
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 1 04/07/2011 08:30 11:30 DE/0-04M
DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-06M
-
Parciales 51 17/01/2011 09:00 12:00 DE/0-09M
DE/0-06M
-
Parciales 5 02/02/2011 09:00 12:00 DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-19M
DE/0-09M
DE/0-06M
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/1-17M
-
Parciales 4 02/02/2011 09:00 12:00 DE/1-19M
DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-16G
DE/0-09M
DE/0-06M
DE/1-14M
DE/1-10M
-
Parciales 3 02/02/2011 09:00 12:00 DE/1-10M
DE/0-09M
DE/1-16G
DE/1-14M
DE/1-19M
DE/0-06M
DE/1-17M
DE/1-12M
-
Parciales 2 02/02/2011 09:00 12:00 DE/1-16G
DE/0-06M
DE/1-19M
DE/1-14M
DE/1-17M
DE/1-10M
DE/1-12M
DE/0-09M
-
Parciales 1 02/02/2011 09:00 12:00 DE/0-09M
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/0-06M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
No especificat