UA
   EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9257Descripció
Crdts. Teor.4,5EQUACIONS DIFERENCIALS I SISTEMES LINEALS. TRANSFORMADA DE LAPLACE. EQUACIONS EN DIFERÈNCIES. TEORIA DE L'ESTABILITAT.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 9,38 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
MATEMÀTICA APLICADAMATEMÀTICA APLICADA4,53


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria en Informàtica - pla 2001


Prerequisitos
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
6435EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES
9432EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES
6607EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES
9339EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES
6513EQUACIONS DIFERENCIALS I EN DIFERÈNCIES


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 1
TOTAL 1
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 12:30 14:00 0004PB004
  1 30/01/2013 24/05/2013 X 12:30 14:00 0004PB004
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 30/01/2013 24/05/2013 L 12:00 14:00 0015PB031
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: Grupo 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
El objetivo principal es lograr el dominio, a nivel de aplicación, de los conceptos y técnicas básicas de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), poniendo énfasis en los aspectos instrumentales. Con ello el alumno ha de ser capaz de (a) Comprender los desarrollos básicos en que se sustentan los métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. (b) Distinguir entre una ecuación lineal y una no lineal. (c) Aplicar los distintos métodos, que aparecen en los contenidos, para resolver ecuaciones diferenciales y conocer sus ventajas y limitaciones. (d) Plantear problemas que representen modelos importantes y obtener sus correspondientes soluciones.
En paralelo, durante las sesiones prácticas se presentaran algunas aplicaciones básicas del programa MapleV a las Ecuaciones Diferenciales, y una introducion a la programacion en Maple orientada a la resolucion de EDO.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)

Parte I . Ecuaciones diferenciales de orden uno
Parte II. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y coeficientes constantes.
Parte III. Sistemas lineales de coeficientes constantes de ecuaciones diferenciales.
Parte IV. Introducción a las Ecuaciones en Diferencias.Enllaç al programa
Professor/a responsable
Vigo Aguiar , Maria Isabel


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques

Se impartiran clases teóricas y prácticas.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las sesiones de prácticas se desarrollan en paralelo con la teoría. Las clases prácticas consistiran tanto en la resolucion de problemas como en la implementación en MapleV por parte del estudiante de algunos de los métodos estudiados y probarlos para diferentes tipos de ecuaciones. El objetivo es que las practicas sean un complemento para una mejor comprensión de los métodos vistos en teoría.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 92571FERRANDIZ LEAL, JOSE MANUEL
García Castaño, Fernando
PRACTICA CON ORDENADOR DE 92571Vigo Aguiar, Maria Isabel
Enllaços relacionats
http://mathworld.wolfram.com/topics/ODESolving.html
http://www.maplesoft.com/applications/app_center_browse.aspx?CID=14&SCID=120
http://www.tecnun.es/asignaturas/metmat/Manual_Maple/Maple95.pdf
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/UV_Maple.pdf


Bibliografia

Ecuaciones diferenciales : teoría, técnica y práctica
Autors:SIMMONS, George F.; KRANTZ, Steven G.
Edició:México, D.F. : McGraw-Hill, 2007.
ISBN:978-970-10-6143-5
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, décima edición
Autors:ZILL, Dennis G.
Edició:México : Cengage Learning, 2015.
ISBN:978-607-519-446-2
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Ecuaciones diferenciales elementales y problemas con condiciones en la frontera
Autors:EDWARDS, C. H. ; PENNEY, David E.
Edició:Mexico : Prentice Hall Hispanoamericana, 1993.
ISBN:968-880-414-2
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ecuaciones diferenciales ordinarias : breve exposición del material teórico y problemas con soluciones detalladas
Autors:KRASNOV, M. [et al.]
Edició:Moscú : Mir, 2005.
ISBN:5-354-01099-3
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ecuaciones diferenciales y en diferencias : sistemas dinámicos
Autors:FERNÁNDEZ PEREZ, Carlos ; VAZQUEZ HERNANDEZ, Francisco José
Edició:Madrid : Thomson-Paraninfo, 2003.
ISBN:84-9732198-7
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones
Autors:BRAUN, Martin
Edició:México : Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.
ISBN:968-7270-58-6
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ecuaciones y sistemas diferenciales
Autors:NOVO, Sylvia ; OBAYA, Rafael ; ROJO, Jesús
Edició:Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1995.
ISBN:84-481-1693-3
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Maple V [release 5] : programming guide
Autors:M.B. Monagan...[et al.]
Edició:New York [etc.] : Springer,, cop. 1998.
ISBN:0-387-98398-8 (rúst.)
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Métodos matemáticos y programación con MAPLE V
Autors:César Pérez López
Edició:Madrid : RA-MA, 1998.
ISBN:84-7897-277-3
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
Autors:KISELIOV, A.; KRASNOV, M.; MAKARENKO, G.
Edició:Madrid : Mir, 1997.
ISBN:84-8041-015-9
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Solving ordinary differential equations (v. 1)
Autors:E. Hairer, S.P. Norsett, G. Wanner
Edició:Berlin [etc] : Springer-Verlag, 2000.
ISBN:3-540-56670-8
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B203
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 05/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 18:00 21:00 CS/S003 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 08/07/2013 08:30 11:30 A2/A21A -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
Evaluación continua a partir de trabajos supervisados. Examen final en febrero, septiembre y diciembre.