UA
   CÀLCUL NUMÈRIC APLICAT A LA INFORMÀTICA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9256Descripció
Crdts. Teor.3APLICACIONS DEL CÀLCUL NUMÈRIC A LA INFORMÀTICA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
MATEMÀTICA APLICADAMATEMÀTICA APLICADA33


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria en Informàtica - pla 2001


Prerequisitos
CÀLCUL INFINITESIMAL


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 3
TOTAL 3
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 13:00 15:00 A2/D25
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 M 13:00 15:00 0016PB064
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
En esta asignatura se darán al alumno algunas herramientas de Cálculo Numérico orientadas a su utilización en sistemas informáticos.
Se estudian temas como la evaluación de funciones, la implementación de aritméticas de alta precisión , algoritmos de utilidad en tratamiento de imágenes como la FFT (Transformada Rápida de Fourier) entre otros.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
TEMA I. EVALUACION DE FUNCIONES
TEMA II. IMPLEMENTACION DE ARITMETICAS DE ALTA PRECISION
TEMA III. CURVAS Y SUPERFICIES SP-LINES
TEMA IV. IMPLEMENTACION DE LAS TRANSFORMADAS DISCRETAS DE FOURIER CON LA FFT
TEMA V. RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS

Para mas información ver enlace mas abajo


Enllaç al programa
https://maktub.eps.ua.es/servicios/notasasignaturas/busqueda/tablaNotas.phtml?grupo=CNAI-II01
Professor/a responsable
GARCIA FERRANDEZ , PEDRO ANTONIO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las prácticas se realizan en los laboratorios de informática de la EPS con los programas matemáticos MatLab, Maple y el entorno de programación Visual C++.
Consisten en la resolución de problemas relacionados con el contenido de la asignatura con los programas mencionados.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 9256,1GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 92561GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

A wavelet tour of signal processing
Autors:Mallat, Stéphane
Edició:San Diego : Academic Press, 2001.
ISBN:0-12-466606-X
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Applied partial differential equations.
Autors:DUCHATEAU, Paul ; ZACHMANN, David W.
Edició:Mineola, N.Y. : Dover Publications, 2002.
ISBN:0-486-41976-2
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introduction to numerical analysis
Autors:STOER, Josef ; BURLICH, Roland
Edició:New York : Springer - Verlag, 2002.
ISBN:0-387-95452-X
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Matrix computations
Autors:GOLUB, Gene H. ; LOAN, Charles F. van
Edició:Baltimore : Jonh Hopkins University Press, 1996.
ISBN:0-8018-5414-8
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical recipes in C++ : the art of scientific computing
Autors:William H. Press ... [et al.]
Edició:[Cambridge (G.B.)] : Cambridge University Press, 2002.
ISBN:0-521-75033-4
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The Art of computer programming
Autors:Donald E. Knuth
Edició:Boston [etc.] : Addison Wesley, 2004.
ISBN:0-201-89683-4
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The Evolution of Applied Harmonic Analysis
Autors:Prestini, Elena
Edició:Boston : Birkhäuser, 2004.
ISBN:0817641254
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B203
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 07/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 CS/S006 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 CS/S009 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
Trabajos realizados a lo largo del curso. Asistencia a clases prácticas obligatoria.
La calificación final del alumno será la media de las calificaciones obtenidas en los trabajos realizados a lo largo del curso.