UA
   SISTEMES D'INFORMACIÓ SEMIESTRUCTURADA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9245Descripció
Crdts. Teor.3MARCATGE DE TEXTOS XML. SISTEMES DE PUBLICACIÓ I INDEXACIÓ. TECNOLOGIES DE SUPORT. APLICACIONS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICSLLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS33


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria en Informàtica - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 48
TOTAL 48
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:30 10:30 A2/B13
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 10/09/2012 21/12/2012 J 10:30 12:30 0016P2008
  2 10/09/2012 21/12/2012 L 13:00 15:00 0039PB055
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO Prácticas de SIS - CAS
2: GRUPO Prácticas de SIS - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)

* Definir los Sistemas de Información Semi-estructurada y su uso en el diseño de sistemas informáticos

* Adquirir los conceptos fundamentales de XML como meta-lenguaje de definición de defición de documentos estructurados.


* Aprender a definir y construir documentos XML bien-formados.

* Aprender a utilizar el lenguaje DTD para la definición de estruturas XML válidas.

* Aprender los conceptos fundamentales y las estrategias de diseño de modelos de datos mediante el lenguaje XML-Schema.

* Aprender los mecanismos de programación fundamentales para el desarrollo de programas mediante los lenguajes XSLT y XPath.

* Introducir los concetos fundamentales de las bases de datos XML y el lenguaje de consulta XQuery.

* Introducir otras tecnologías avanzadas para el desarrollo de sistemas de información XML (como por ejemplo: XPointer, XLink, SVG, ...).


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Tema 0: Introducción a los sistemas de información semi-estructurada.
- Comparación entre modelos de datos: relacional, objetual y semi-estructurado.
- Ámbitos de aplicación.

Tema 1: Introducción a XML.
- XML como sistema de representación de información semi-estructurada.
- Desarrollo histórico del XML.
- Usos de XML.
- XML "bien-formado".

Tema 2: Lenguaje DTD.
- XML "válido".
- Necesidad de una gramática de definición de estructuras XML.
- Elementos constructuvos del DTD.
- Sistema de entidades de DTD.
- Ejemplos de diseño con DTD.

Tema 3: XML-Schemas
- XML-Schemas como aplicación XML.
- Elementos constructivos de XML-Schema.
- Estrategias de diseño de estructuras de datos.
- COmparación con DTD.

Tema 4: XSLT
- Transformación de estructuras XML: necesidad y usos.
- XSLT como lengujage de transformación de estructuras XML.
- XSLT como lenguaje funcional: conceptos básicos y motor de recursión.
- Estructuras funcionales fundamentales.
- Algoritmos y estratégias de diseño.
- Introducción al XSLT 2.0

Tema 5: XPath
- Necesidad de un lenguaje de direcciónmiento de estructuras XML.
- Estructura de una expresión XPath.
- Ejes de direccionamiento.
- Test de nodos y validación de predicados.
- intregración con XSLT.

Tema 6: Xquery
- Aspectos de diseño del lenguaje XQuery.
- Elementos funcionales.
- Elementos constructivos.
- Integración de XPath en XQuery.
- Estudio de ejemplos.

Tema 7: Otras tecnologías XML.
- XLink / XPointer.
- SGV.
- DocBook.
- Etc.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Pastor Seva , Pedro


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Los créditos teorícos se desarrollan en clases magistrales participativas donde se desarrollan los contenidos teóricos fundamentales para el desarrollo de los créditos prácticos. Los créditos prácticos se desarrollan en trabajos de prácticas dirigidos por el profesor. Estos trabajos no deben estar limitados al horario de laboratorio, el alumno debe aportar trabajo propio fuera de dicho horario.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las prácticas desarrollan los conceptos teorícos fundamentales mediante diseños y programas que tenga un caracter realista, que tengan que ver con problemas comunes del trabajo como informático (no meros ejercicios académicos y sintéticos).


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 92451Pastor Seva, Pedro
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 92451Pastor Seva, Pedro
2Pastor Seva, Pedro
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Definitive XML schema
Autors:WALMSLEY, Priscilla
Edició:Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall PTR, 2002.
ISBN:0-13-065567-8
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

DocBook XSL : the complete guide
Autors:Stayton, Bob
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:0-9741521-2-9
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

DOM Scripting : web design with JavaScript and the Document Object model
Autors:Keith, Jeremy
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:1-59059-533-5
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Professional XML Schemas
Autors:CAGLE, Kurt [et al.]
Edició:Birmingham : Wrox Press, 2001.
ISBN:1-861005-47-4
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sax2
Autors:Brownell, David
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:0-596-00237-8
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

SVG Essentials
Autors:Eisenberg, J. David
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:0-596-00223-8
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The MathML handbook
Autors:SANDHU, Pavi
Edició:Hingham : Charles RIver Media Inc, 2003.
ISBN:1-58450-249-5
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XML : the annotated specification
Autors:DuCharme
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:9-13-082676-6
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XML for the World Wide Web : Visual QuickStart Guide
Autors:by Elizabeth Castro
Edició:Berkeley : Peachpit Press, 2001.
ISBN:0-201-71098-6
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XPath, XLink, XPointer, and XML : a practical guide to Web hiperlinking and transclusion
Autors:Wilde, Erik, Lowe, David
Edició:Boston : Addison-Wesley, 2003.
ISBN:0-201-70344-0
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XSL-FO
Autors:Pawson, Dave
Edició:Beijing : O`Reilly, 2002.
ISBN:0-596-00355-2
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XSLT 2.0: programmer`s reference
Autors:Kay, Michael
Edició:Birmingham : Wiley, cop.2004.
ISBN:0-7645-6909-0
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XSLT 2.0 programmer's reference
Autors:Michael Kay
Edició:Indianapolis, IN.
ISBN:0-764-56909-0
Recomanat per: PASTOR SEVA, PEDRO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B203
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 13/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 22/01/2013 12:00 15:00 A2/D11 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 17:30 20:30 A2/A22 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
La asignatura tiene una orientación eminentemente práctica y aplicada. Por lo tanto, aunque existe una parte de contenídos teóricos, estos se consideran un soporte para el desallorro de aplicaciones basadas en XML.

Por lo tanto, la evaluación de la asignatura estará basada fundamentalmente en el desarrollo de prácticas y de trabajos de distinta amplitud y complejidad. Los alumnos deberan completar dichas prácticas y trabajos en la forma y plazos establecidos por el profesor. En estos trabajos prácticos se valorará la capacidad de avanzar en los conceptos teóricos estudiados y la aportación de ideas prácticas propias y originales.

Los alumnos tienen la opción de plantear trabajos prácticos de asignatura basados en temas de su propio interés, con una propuesta clara y concreta de objetivos y metodología a utilizar. El profesor analizará la pertinencia del tema y evaluará el esfuerzo y horas de trabajo que dicha propuesta suponen para el alumno con respecto a la carga docente de la asignatura.

De forma complementaria, el profesor puede exigir a los alumnos la realización de alguna prueba escrita que pueda compensar las deficiencias en la elaboración de los trabajos prácticos.
En esta prueba escrita se desarrollarán conceptos y problemas del temario de la asignatura. Estos exámenes se organizan en varios exámenes parciales y un examen final. En los ejecicios prácticos se valorará la capacidad de avanzar en los coneptos teóricos y la aportación de ideas propias y originales. También es importante presentar una documentación completa y adecuada al desarrollo realizado.