UA
   LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8676Descripció
Crdts. Teor.3INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE ESPECÍFIC, VEHICULAT EN CATALÀ, PROPI DE LES CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES EN CATALÀ.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
8677LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LES DISCIPLINES CIENTIFICOTÈCNIQUES
8678LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES ECONÒMIQUES
8675LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES JURÍDIQUES
8679LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 21
TOTAL 21
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 14:00 15:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 V 14:00 15:00 FI/1-03S
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 X 14:00 15:00 GE/2-11I
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 14:00 15:00 GE/2-11I
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO matí - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: MATI - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
A. OBJECTIUS

Definir què són els llenguatges d¿especialitat.
Conéixer els mecanismes de creació de termes associats al llenguatge de les ciències socials i humanes.
Comprendre els textos especialitzats de l¿àmbit de les ciències socials i humanes.
Saber extraure la informació més important d¿un text d¿especialitat.
Saber redactar de manera efectiva els textos d¿especialitat segons les convencions, l¿objectiu i el públic receptor.
Saber presentar oralment coneixements del camp d¿especialitat segons les convencions.
Consolidar la correcció lingüística d¿un nivell C1 del MECR.
Conéixer els recursos de documentació necessaris per a crear i entendre textos d¿especialitat.
Aprendre a treballar col·laborativament.
Aprendre les convencions per a citar referències bibliogràfiques
Aprendre el compenent ètic de reconéixer les fonts utilitzades en el treball científic.
Aprendre a fer servir les noves tecnologies aplicades a la redacció i comprensió dels textos d¿especialitat.
Aprendre a configurar un entorn personal d¿aprenentatge relacionat amb el llenguatge d¿especialitat.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
B. CONTINGUTS (TEMARI)

El llenguatge científic.
El lèxic especialitzat. El llenguatge d¿especialitat de les ciències socials i humanes.
Pautes de redacció i estil en el llenguatge d¿especialitat.
Pautes de preparació i execució de les presentacions orals en el camp d¿especialitat.
Preparació, documentació i convencions del treball científic en les ciències socials i humanes.
L¿entorn personal d¿aprenentatge en l¿àmbit dels llenguatges d¿especialitat.


Enllaç al programa
https://docs.google.com/document/d/1wcvBy6XTCODez_Q54FyIPbC7uTv9jeu_e6wDETcCADQ/edit
Professor/a responsable
Gonzálvez Escolano , Héctor


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
C. METODOLOGIA
L¿assignatura consta de 6 crèdits, dels quals 3 són tèorics i 3 pràctics.

L¿assignatura intenta fomentar l¿aprenentatge autònom i responsable de l¿alumne, amb l¿ús de les noves tecnologies per a facilitar aquest procés. Els alumnes hauran de treballar col·laborativament per a generar coneixement a partir de la bibliografia i les pautes teòriques proporcionades pel professor.

La part fonamental de l¿assignatura és la pràctica. Una part de les pràctiques es faran en grups que es crearan a l¿inici de curs.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Els tipus de pràctiques seran:

Pràctiques de gramàtica (individuals): activitats en línia adaptades al nivell de cada estudiant. El nivell de cada alumne es valorarà a l¿inici de curs amb una prova objectiva.
Pràctiques de documentació (en grup): dos pràctiques fonamentalment centrades en l¿ús i el coneixement dels recursos terminològics i lingüístics en línia.
Pràctiques de redacció (en grup): textos de divulgació sobre el camp d¿especialitat.
Pràctiques de presentacions orals (en grup): presentacions de divulgació sobre el camp d¿especialitat.
Pràctica multimèdia resum del curs (en grup).

Per a saber les pràctiques detallades, consulteu la guia de l¿assignatura a l¿inici de curs.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86761Gonzálvez Escolano, Héctor
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86761Gonzálvez Escolano, Héctor
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 09:00 11:00 GB/INF3 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 GE/0-01S -
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
D. AVALUACIÓ
La nota final de l¿assignatura s¿obtindrà dels apartats següents:

Pràctiques de gramàtica: 10% (5% pràctiques i 5% prova final de gramàtica)
Pràctiques de documentació: 10%.
Pràctiques de redacció: 30% .
Pràctiques de presentacions orals: 30%.
Pràctica multimèdia resum de curs: 20%.

Cal aprovar amb un 5 cadascuna de les parts anteriors (de la 1 a la 5) per a superar l¿assignatura.
Les classes són d¿assistència obligatòria. En cas que un alumne no hi puga assistir per coincidència d¿horaris amb una altra assignatura, s¿haurà de posar en contacte amb el professor a l¿inici del curs per a concretar un calendari de presentació de les pràctiques.