UA
   LLENGUA I LITERATURA GALLEGUES II    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8674Descripció
Crdts. Teor.4CONTINUACIÓ DE L'ESTUDI I EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA GALLEGA AMB UNA REFERÈNCIA ESPECIAL ALS AUTORS MÉS DESTACATS DE LA LITERATURA GALLEGA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA GALLEGA I PORTUGUESA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 23
TOTAL 23
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 J 10:00 12:00 0020P3012
  1 30/01/2013 24/05/2013 V 11:00 12:00 FI/2-08P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 12:00 13:00 FI/2-08P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS II - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Lingua e literatura galegas II é unha materia optativa que figura no plan de estudos da licenciatura en Filoloxía Catalá e como materia de libre configuración no resto das filoloxías (Hispánica, Inglesa, Francesa e Árabe), así como para os demais estudos universitarios da Universidade de Alacant.

Os obxectivos básicos da materia neste segundo cuadrimestre son dous:

- Achegamento aos principais autores da literatura galega.

- Continuar coa aprendizaxe da lingua galega.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1.- A literatura medieval. Os cancioneiros. Cantigas de amigo, de amor e de escarnio e maldicir. Cantigas de Santa María. Os Séculos Escuros.
2.- O Rexurdimento. Rosalía de Castro. Eduardo Pondal. Manuel Curros Enríquez.
3.- A transición ao século XX. A Xeración das Irmandades da Fala: Antonio Noriega Varela e Ramón Cabanillas.
4.- O Grupo Nós. Características. Ramón Otero Pedrayo. Vicente Risco. Afonso D. Rodríguez Castelao.
5.- O Vangardismo galego. Características. O neotrobadorismo: Fermín Bouza-Brey, Alvaro Cunqueiro. O Hilozoísmo: Luís Amado Carballo. O Creacionismo: Manuel Antonio.
6.- Narrativa de posguerra. Características. Ánxel Fole. Álvaro Cunqueiro. Carlos Casares. Outros narradores.
7.- Poesía de posguerra. Características. Poetas do exilio. Poetas de enlace. A Xeración das Festas Minervais. Novas promocións.
8.- O teatro e o ensaio na posguerra.
9.- Poesía, narrativa e teatro na Galicia do século XXI.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GARCIA LOPEZ , JOSE ANGEL


Metodologia docent (2012-13)
No especificat
No segundo cuadrimestre centrarémonos no estudo da literatura galega, ademais de revisar e ampliar os coñecementos que os alumnos posúen da lingua galega (exercicios gramaticais, redaccións e conversa).

Haberá dúas horas semanais de clases teóricas que o profesor dedicará ao estudo dos autores máis importantes das letras galegas. Nelas faranse lecturas e comentarios de textos. Así mesmo, haberá unha hora semanal dedicada a exercicios orais e escritos de lingua. Por outra banda, o alumno deberá elaborar e entregar un comentario crítico escrito en galego sobre algunha das lecturas obrigatorias que debe facer ao longo do curso, tarefa práctica que se considerará equivalente a quince horas no cómputo lectivo.

A metodoloxía que se vai seguir para conseguir os obxectivos propostos é a seguinte:

- Aproximación á literatura galega.

- Leccións maxistrais.- Prácticas textuais, audiovisuais e orais.

- Asistencia ás clases (recomendable).

- Titorías individuais.
Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86741GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86741GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
Enllaços relacionats
http://bvg.udc.es/
http://cursodegallego.com
http://ilg.usc.es/pronuncia
http://sli.uvigo.es/CLEG/cleg.html
http://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf
http://www.culturagalega.org
http://www.digalego.com/diccionario/Html/conxugar.php?verbo_pasa=abafar
http://www.realacademiagalega.org/dicionario
http://www.ub.edu/sl/guia/a.php?fer=trianova&idioma=5
http://www.usc.es/snl
http://www.xunta.es/linguagalega/aprender-en-galego
http://www.xunta.es/linguagalega/manuais_de_galego


Bibliografia

Aula de Galego1: curso de galego
Autors:CHAMORRO, Margarita; DA SILVA, Ivonete; NÚÑEZ, Xaquín
Edició:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2008.
ISBN:978-84-453-4581-8
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionario Xerais da lingua
Autors:CARBALLEIRA ANLLO, Xosé María (coord.) ; ARES VÁZQUEZ, Carme [et al.]
Edició:Vigo : Edicions Xerais de Galicia, 2005.
ISBN:84-9782-265-X
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos
Autors:ARES VÁZQUEZ, Ma Carme [et al.]; NAVAZA BLANCO, Gonzalo (coord.)
Edició:Vigo : Xerais, 1990.
ISBN:84-7507-514-2
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Galego século XXI: nova guía da lingua galega
Autors:FEIXÓ CID, Xosé; PENA, Xosé Ramón; ROSALES, Manuel
Edició:Vigo : Galaxia, 2004.
ISBN:84-8288-694-0
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática da lingua galega
Autors:ÁLVAREZ BLANCO, Rosario ; XOVÉ FERREIRO, Xosé
Edició:Vigo : Galaxia, 2002.
ISBN:84-8288-335-6
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática práctica (morfosintaxe)
Autors:HERMIDA, María do Carme
Edició:Santiago de Compostela : Sotelo Blanco, 2004.
ISBN:84-7824-453-0
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gran dicionario Cumio da lingua galega
Autors:PENA, Xosé Antonio (DIR.); LÓPEZ, Cruz [et al.]
Edició:Vigo : Eds. do Cumio, 2004.
ISBN:84-8289-304-1
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Guia de conversa universitària = Guía de conversación universitaria = Guida de
Autors:BONAFONT VILASECA, Rosa
Edició:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2011.
ISBN:978-84-475-3237-7
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Historia social da lingua galega : idioma, sociedade e cultura a través do tempo
Autors:MONTEAGUDO, Henrique
Edició:Vigo : Galaxia, 1999.
ISBN:84-8288-252-X
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Autors:INSTITUTO DA LINGUA GALEGA
Edició:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2005.
ISBN:84-453-4042-5
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Ortografía da lingua galega
Autors:GONZÁLEZ REI, Begoña
Edició:A Coruña : Galinova, 2004.
ISBN:84-9737-041-4
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vocabulario galego-valenciano, valencià-gallec
Autors:CARRO ROSENDE, Xavier
Edició:[San Vicente del Raspeig] : Club Universitario, 2000.
ISBN:84-8454-025-1
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 L'examen tindrà lloc en Aula: 0020P3012 (Seminari del departament de Filologia Catalana, Fac. de Filosofia i Lletres I, planta 3a). Horari 8:00 a 11:00 h.
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 L'examen tindrà lloc en Aula: 0020P3012 (Seminari del departament de Filologia Catalana, Fac. de Filosofia i Lletres I, planta 3a). Horari 8:00 a 11:00 h.
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 L'examen tindrà lloc en Aula: 0020P3012 (Seminari del departament de Filologia Catalana, Fac. de Filosofia i Lletres I, planta 3a). Horari 8:00 a 11:00 h.
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 L'examen tindrà lloc en Aula: 0020P3012 (Seminari del departament de Filologia Catalana, Fac. de Filosofia i Lletres I, planta 3a). Horari 8:00 a 11:00 h.
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 L'examen tindrà lloc en Aula: 0020P3012 (Seminari del departament de Filologia Catalana, Fac. de Filosofia i Lletres I, planta 3a). Horari 8:00 a 11:00 h.
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
- Exame cuadrimestral e traballos escritos ben sobre literatura galega, ben sobre algún aspecto da cultura galega (as dúas opcións non son excluíntes).

- Probas escritas e orais que o profesor xulgue oportunas.

- Comentarios de textos.

- Lectura de dúas obras de literatura galega.

- Actividades complementarias: asistencia ás conferencias programadas para o curso.