UA
   LLENGUA I LITERATURA GALLEGUES I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8673Descripció
Crdts. Teor.4INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI I EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA GALLEGA AMB UNA REFERÈNCIA ESPECIAL ALS AUTORS MÉS DESTACATS DE LA LITERATURA GALLEGA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA GALLEGA I PORTUGUESA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 35
TOTAL 35
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 CS/S006
  1 10/09/2012 21/12/2012 V 10:00 11:00
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 V 11:00 12:00
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS I - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)


Lingua e literatura galegas I é unha materia optativa que figura no plan de estudos da licenciatura de Filoloxía Catalá e como materia de libre configuración no resto das filoloxías (Hispánica, Inglesa, Francesa e Árabe), así como para os demais estudos universitarios da Universidade de Alacant.

Os obxectivos básicos da materia neste primeiro cuadrimestre son dous:

- Poñer en contacto os alumnos coa lingua galega e transmitir os coñecementos que habiliten a competencia nos ámbitos oral e escrito.

- Achegamento á cultura galega.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1.- Aproximación á historia da lingua galega.
2.- Sistema fonolóxico do galego. Sistema vocálico: vogais abertas e pechadas. O sistema consonántico: a nasalidade.
3.- O substantivo: forma, función e significación. O adxectivo: forma, función e significación.
4.- Adverbios e locucións adverbiais. Relacionantes: preposicións e conxuncións.
5.- Os determinantes. O artigo. Contraccións de preposición e artigo. Uso do artigo determinado cos posesivos. Uso do artigo determinado cos antropónimos.
6.- Pronomes. Clasificación: demostrativos, posesivos, numerais. Indefinidos, relativos, interrogativos e exclamativos.
7.- Pronomes persoais. Contraccións de pronomes persoais. Colocación do pronome. Colocación dos pronomes átonos con relación ao verbo. Concorrencia de formas átonas.
8.- O verbo. Conxugacións. Verbos irregulares. O infinitivo persoal. As perífrases.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GARCIA LOPEZ , JOSE ANGEL


Metodologia docent (2012-13)
No especificat
O primeiro cuadrimestre dedicarémolo ao estudo intensivo da gramática cun soporte esencialmente práctico para que os alumnos adquiran unha competencia elemental en lingua galega que lles permita desenvolverse tanto a nivel oral como escrito. As clases estarán centradas na realización de baterías de exercicios para a aprendizaxe dos distintos aspectos gramaticais. Ao longo do curso procurarase obter un dominio da lingua respecto das catro destrezas fundamentais (comprensión auditiva, lectura, oralidade e escrita). A metodoloxía que se vai seguir para conseguir os obxectivos anteriormente expostos é a seguinte:
- Clases teóricas acompañadas por prácticas textuais, audiovisuais e orais.
- Titorías individuais.
- Actividades complementarias: asistencia ás conferencias ou aos seminarios programados durante o curso.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86731GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86731GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
Enllaços relacionats
http://bvg.udc.es/
http://cursodegallego.com
http://ilg.usc.es/pronuncia
http://sli.uvigo.es/CLEG/cleg.html
http://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf
http://www.culturagalega.org
http://www.digalego.com/diccionario/Html/conxugar.php?verbo_pasa=abafar
http://www.realacademiagalega.org/dicionario
http://www.ub.edu/sl/guia/a.php?fer=trianova&idioma=5
http://www.usc.es/snl
http://www.xunta.es/linguagalega/aprender-en-galego
http://www.xunta.es/linguagalega/manuais_de_galego


Bibliografia

Aula de Galego1: curso de galego
Autors:CHAMORRO, Margarita; DA SILVA, Ivonete; NÚÑEZ, Xaquín
Edició:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2008.
ISBN:978-84-453-4581-8
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionario Xerais da lingua
Autors:CARBALLEIRA ANLLO, Xosé María (coord.) ; ARES VÁZQUEZ, Carme [et al.]
Edició:Vigo : Edicions Xerais de Galicia, 2005.
ISBN:84-9782-265-X
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos
Autors:ARES VÁZQUEZ, Ma Carme [et al.]; NAVAZA BLANCO, Gonzalo (coord.)
Edició:Vigo : Xerais, 1990.
ISBN:84-7507-514-2
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Galego século XXI: nova guía da lingua galega
Autors:FEIXÓ CID, Xosé; PENA, Xosé Ramón; ROSALES, Manuel
Edició:Vigo : Galaxia, 2004.
ISBN:84-8288-694-0
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática da lingua galega
Autors:ÁLVAREZ BLANCO, Rosario ; XOVÉ FERREIRO, Xosé
Edició:Vigo : Galaxia, 2002.
ISBN:84-8288-335-6
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática práctica (morfosintaxe)
Autors:HERMIDA, María do Carme
Edició:Santiago de Compostela : Sotelo Blanco, 2004.
ISBN:84-7824-453-0
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gran dicionario Cumio da lingua galega
Autors:PENA, Xosé Antonio (DIR.); LÓPEZ, Cruz [et al.]
Edició:Vigo : Eds. do Cumio, 2004.
ISBN:84-8289-304-1
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Guia de conversa universitària = Guía de conversación universitaria = Guida de
Autors:BONAFONT VILASECA, Rosa
Edició:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2007.
ISBN:978-84-475-3237-7
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Historia social da lingua galega : idioma, sociedade e cultura a través do tempo
Autors:MONTEAGUDO, Henrique
Edició:Vigo : Galaxia, 1999.
ISBN:84-8288-252-X
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Autors:INSTITUTO DA LINGUA GALEGA
Edició:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2005.
ISBN:84-453-4042-5
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Ortografía da lingua galega
Autors:GONZÁLEZ REI, Begoña
Edició:A Coruña : Galinova, 2004.
ISBN:84-9737-041-4
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vocabulario galego-valenciano, valencià-gallec
Autors:CARRO ROSENDE, Xavier
Edició:[San Vicente del Raspeig] : Club Universitario, 2000.
ISBN:84-8454-025-1
Recomanat per: GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
- Exame cuadrimestral (convocatoria de xaneiro / convocatoria de xullo).
- Probas escritas e orais que o profesor xulgue aconsellables.
- Exercicios de redacción en lingua galega.