UA
   LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8673Descripción
Crdts. Teor.4INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA GALLEGA CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS AUTORES MÁS SOBRESALIENTES DE LITERATURA EN GALLEGO.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA GALLEGO Y PORTUGUESA4,51,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 35
TOTAL 35
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 CS/S006
  1 10/09/2012 21/12/2012 V 10:00 11:00
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 V 11:00 12:00
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS I - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)


Lingua e literatura galegas I é unha materia optativa que figura no plan de estudos da licenciatura de Filoloxía Catalá e como materia de libre configuración no resto das filoloxías (Hispánica, Inglesa, Francesa e Árabe), así como para os demais estudos universitarios da Universidade de Alacant.

Os obxectivos básicos da materia neste primeiro cuadrimestre son dous:

- Poñer en contacto os alumnos coa lingua galega e transmitir os coñecementos que habiliten a competencia nos ámbitos oral e escrito.

- Achegamento á cultura galega.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1.- Aproximación á historia da lingua galega.
2.- Sistema fonolóxico do galego. Sistema vocálico: vogais abertas e pechadas. O sistema consonántico: a nasalidade.
3.- O substantivo: forma, función e significación. O adxectivo: forma, función e significación.
4.- Adverbios e locucións adverbiais. Relacionantes: preposicións e conxuncións.
5.- Os determinantes. O artigo. Contraccións de preposición e artigo. Uso do artigo determinado cos posesivos. Uso do artigo determinado cos antropónimos.
6.- Pronomes. Clasificación: demostrativos, posesivos, numerais. Indefinidos, relativos, interrogativos e exclamativos.
7.- Pronomes persoais. Contraccións de pronomes persoais. Colocación do pronome. Colocación dos pronomes átonos con relación ao verbo. Concorrencia de formas átonas.
8.- O verbo. Conxugacións. Verbos irregulares. O infinitivo persoal. As perífrases.


Más información
Profesor/a responsable
GARCIA LOPEZ , JOSE ANGEL


Metodología docente (2012-13)
No especificado
O primeiro cuadrimestre dedicarémolo ao estudo intensivo da gramática cun soporte esencialmente práctico para que os alumnos adquiran unha competencia elemental en lingua galega que lles permita desenvolverse tanto a nivel oral como escrito. As clases estarán centradas na realización de baterías de exercicios para a aprendizaxe dos distintos aspectos gramaticais. Ao longo do curso procurarase obter un dominio da lingua respecto das catro destrezas fundamentais (comprensión auditiva, lectura, oralidade e escrita). A metodoloxía que se vai seguir para conseguir os obxectivos anteriormente expostos é a seguinte:
- Clases teóricas acompañadas por prácticas textuais, audiovisuais e orais.
- Titorías individuais.
- Actividades complementarias: asistencia ás conferencias ou aos seminarios programados durante o curso.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86731GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86731GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
Enlaces relacionados
http://bvg.udc.es/
http://cursodegallego.com
http://ilg.usc.es/pronuncia
http://sli.uvigo.es/CLEG/cleg.html
http://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf
http://www.culturagalega.org
http://www.digalego.com/diccionario/Html/conxugar.php?verbo_pasa=abafar
http://www.realacademiagalega.org/dicionario
http://www.ub.edu/sl/guia/a.php?fer=trianova&idioma=5
http://www.usc.es/snl
http://www.xunta.es/linguagalega/aprender-en-galego
http://www.xunta.es/linguagalega/manuais_de_galego


Bibliografía

Aula de Galego1: curso de galego
Autor(es):CHAMORRO, Margarita; DA SILVA, Ivonete; NÚÑEZ, Xaquín
Edición:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2008.
ISBN:978-84-453-4581-8
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionario Xerais da lingua
Autor(es):CARBALLEIRA ANLLO, Xosé María (coord.) ; ARES VÁZQUEZ, Carme [et al.]
Edición:Vigo : Edicions Xerais de Galicia, 2005.
ISBN:84-9782-265-X
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos
Autor(es):ARES VÁZQUEZ, Ma Carme [et al.]; NAVAZA BLANCO, Gonzalo (coord.)
Edición:Vigo : Xerais, 1990.
ISBN:84-7507-514-2
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Galego século XXI: nova guía da lingua galega
Autor(es):FEIXÓ CID, Xosé; PENA, Xosé Ramón; ROSALES, Manuel
Edición:Vigo : Galaxia, 2004.
ISBN:84-8288-694-0
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática da lingua galega
Autor(es):ÁLVAREZ BLANCO, Rosario ; XOVÉ FERREIRO, Xosé
Edición:Vigo : Galaxia, 2002.
ISBN:84-8288-335-6
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática práctica (morfosintaxe)
Autor(es):HERMIDA, María do Carme
Edición:Santiago de Compostela : Sotelo Blanco, 2004.
ISBN:84-7824-453-0
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gran dicionario Cumio da lingua galega
Autor(es):PENA, Xosé Antonio (DIR.); LÓPEZ, Cruz [et al.]
Edición:Vigo : Eds. do Cumio, 2004.
ISBN:84-8289-304-1
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Guia de conversa universitària = Guía de conversación universitaria = Guida de
Autor(es):BONAFONT VILASECA, Rosa
Edición:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2011.
ISBN:978-84-475-3237-7
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso a las ediciones anteriores ]

Historia social da lingua galega : idioma, sociedade e cultura a través do tempo
Autor(es):MONTEAGUDO, Henrique
Edición:Vigo : Galaxia, 1999.
ISBN:84-8288-252-X
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Autor(es):INSTITUTO DA LINGUA GALEGA
Edición:Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2005.
ISBN:84-453-4042-5
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Ortografía da lingua galega
Autor(es):GONZÁLEZ REI, Begoña
Edición:A Coruña : Galinova, 2004.
ISBN:84-9737-041-4
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vocabulario galego-valenciano, valencià-gallec
Autor(es):CARRO ROSENDE, Xavier
Edición:[San Vicente del Raspeig] : Club Universitario, 2000.
ISBN:84-8454-025-1
Recomendado por:GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 29/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 29/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 29/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 29/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 29/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 08:30 11:30 FI/2-09P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado
- Exame cuadrimestral (convocatoria de xaneiro / convocatoria de xullo).
- Probas escritas e orais que o profesor xulgue aconsellables.
- Exercicios de redacción en lingua galega.