UA
   NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA FILOLOGIA CATALANA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8664Descripció
Crdts. Teor.3INTRODUCCIÓ AL MANEIG DE LES EINES INFORMÀTIQUES DISSENYADES PER A LA INVESTIGACIÓ FILOLÒGICA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 28
TOTAL 28
(*) 1: 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 08:00 10:00 GE/2-11I
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 09:00 11:00 GE/2-11I
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Darrerament, la filologia ha evolucionat metodològicament gràcies a la introducció de les noves tecnologies en la pràctica docent, investigadora, lexicogràfica, terminològica i traductològica. En aquesta assignatura volem iniciar els estudiants de filologia en aquells recursos informàtics que els permetran millorar la pràctica filològica en tots els àmbits adés esmentats.

En acabar aquesta assignatura, l`alumnat haurà de:

1.Conéixer els principals corpora en llengües romàniques (llengua actual i llengua antiga) disponibles en suport informàtic.

2.Conéixer i saber utilitzar els principals programes informàtics de concordances i extracció de dades lingüístiques per a la investigació sobre el català.

3.Analitzar i saber gestionar bases de dades per a l`elaboració de diccionaris electrònics en català, així com també les interfícies d`usuari.

4.Analitzar i saber gestionar bases de dades terminològiques, així com també els serveis de consulta terminològica en català.

5.Conéixer i analitzar el paper del filòleg en l`elaboració de traductors automàtics del català.

6.Conéixer i analitzar el paper de les noves tecnologies en la pràctica docent de llengua i literatura catalanes per a Secundària i Batxillerat.

7.Analitzar i valorar la importància de les noves tecnologies en la pràctica docent i investigadora.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Tema 1. Filologia i informàtica: els recursos per als investigadors
1.1. Introducció a la lingüística de corpora.
1.2. Els corpora: corpora orals vs. corpora històrics.
1.3. Els corpora en llengües romàniques. Els corpora en català.
1.4. Paràmetres de delimitació i tractament estadístic dels corpora electrònics.
1.5. Eines per al tractament de dades textuals: lematitzadors, analitzadors morfològics i desambiguadors. Les concordances i els sistemes de consulta.
1.6. Les biblioteques digitals.

Tema 2. Lexicografia i informàtica: l'elaboració i difusió dels diccionaris
2.1. El treball del lexicògraf i les noves tecnologies.
2.2. Gestió de diccionaris en base de dades.
2.3. La difusió del tasca lexicogràfica: tipus de diccionaris electrònics.

Tema 3. Terminologia i informàtica: el terminòleg
3.1. El treball del terminòleg i les noves tecnologies.
3.2. L'acumulació d'informació per a la tasca terminològica: la documentació.
3.3. L'establiment de les definicions: les bases de dades terminològiques.
3.4. Alguns apunts sobre el treball del traductor i les noves tecnologies.
3.5. Alguns apunts sobre les noves tecnologies i la faena del corrector lingüístic.

Tema 4. Docència i noves tecnologies
4.1. El docent i l'ús de les TIC a l'aula: una eina que facilita la difusió de coneixements.
4.2. Internet i pràctica docent.
4.3. L'ensenyament de la llengua i les noves tecnologies.
4.4. Les TIC i la docència a nouvinguts.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Baile López , Eduardo


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Aquesta assignatura combina exposició de continguts teòrics i pràctics; tanmateix, la descripció de conceptes teòrics està supeditada a la pràctica i ús dels programes informàtics fonamentals per a la pràctica filològica, així com també a la participació directa dels alumnes. A principi de curs, el professor facilitarà als alumnes un dossier amb els materials bàsics que s`utilitzaran a classe. Aquest material s`ampliarà en cada sessió amb material més específic i amb les reflexions i conclusions dels alumnes.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
I) Objectius específics

a.Desplegar les habilitats bàsiques per a localitzar, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d`Internet, a fi de realitzar un treball d`investigació filològica.

b.Dominar el nivell de llengua escrita formal.

II) Continguts

a.Treball de curs sobre un aspecte concret del temari. Caldrà demostrar que l`alumnat domina part dels recursos explicats a classe i l`aplicació que se`n pot fer a la investigació filològica. En aquest treball, l`alumnat haurà de sotmetre a avaluació alguns d`aquests recursos.

b.Exposicions orals a classe sobre punts diversos del temari (aquestes exposicions es podran fer en grup, si el professor ho considera adient).

c.Comentari de dues pàgines de d`una conferència vinculada a la matèria que el professor detallarà amb antelació. A més a més, es puntuarà positivament que l`alumnat assistisca i lliure el comentari corresponent a una altra conferència organitzada pel Departament de Filologia Catalana (fins a un 5% sumat a la nota final).


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE LA 86641Baile López, Eduardo
Montserrat Buendia, Sandra
PRACTICA DE LA 86641Baile López, Eduardo
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Romanistische Korpuslinguistik: Korpora und gesprochene Sprache = Romance corpus linguistics : Corpora and spoken language
Autors:PUSCH, Claus D. & Wolfgang RAIBLE
Edició:Tübingen : Narr, 2002.
ISBN:3-8233-5436-1
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
(*) 1: 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
La valoració de l`assignatura es farà de la manera següent:

1.Realització d`una prova escrita i pràctica amb ordinador > 50%

2.Realització d`una prova oral a partir de la lectura obligatòria d`un llibre o article > 15%

3.Realització de les Activitats pràctiques > 35%

4.La nota mitjana es farà sempre que s`aprove cada part per separat.