UA
   NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA FILOLOGÍA CATALANA    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8664Descripción
Crdts. Teor.3INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DISEÑADAS PARA LA INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 28
TOTAL 28
(*) 1: 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 08:00 10:00 GE/2-11I
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 09:00 11:00 GE/2-11I
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. M VAL desde - hasta -
(*) 1: 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
Darrerament, la filologia ha evolucionat metodològicament gràcies a la introducció de les noves tecnologies en la pràctica docent, investigadora, lexicogràfica, terminològica i traductològica. En aquesta assignatura volem iniciar els estudiants de filologia en aquells recursos informàtics que els permetran millorar la pràctica filològica en tots els àmbits adés esmentats.

En acabar aquesta assignatura, l`alumnat haurà de:

1.Conéixer els principals corpora en llengües romàniques (llengua actual i llengua antiga) disponibles en suport informàtic.

2.Conéixer i saber utilitzar els principals programes informàtics de concordances i extracció de dades lingüístiques per a la investigació sobre el català.

3.Analitzar i saber gestionar bases de dades per a l`elaboració de diccionaris electrònics en català, així com també les interfícies d`usuari.

4.Analitzar i saber gestionar bases de dades terminològiques, així com també els serveis de consulta terminològica en català.

5.Conéixer i analitzar el paper del filòleg en l`elaboració de traductors automàtics del català.

6.Conéixer i analitzar el paper de les noves tecnologies en la pràctica docent de llengua i literatura catalanes per a Secundària i Batxillerat.

7.Analitzar i valorar la importància de les noves tecnologies en la pràctica docent i investigadora.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
Tema 1. Filologia i informàtica: els recursos per als investigadors
1.1. Introducció a la lingüística de corpora.
1.2. Els corpora: corpora orals vs. corpora històrics.
1.3. Els corpora en llengües romàniques. Els corpora en català.
1.4. Paràmetres de delimitació i tractament estadístic dels corpora electrònics.
1.5. Eines per al tractament de dades textuals: lematitzadors, analitzadors morfològics i desambiguadors. Les concordances i els sistemes de consulta.
1.6. Les biblioteques digitals.

Tema 2. Lexicografia i informàtica: l'elaboració i difusió dels diccionaris
2.1. El treball del lexicògraf i les noves tecnologies.
2.2. Gestió de diccionaris en base de dades.
2.3. La difusió del tasca lexicogràfica: tipus de diccionaris electrònics.

Tema 3. Terminologia i informàtica: el terminòleg
3.1. El treball del terminòleg i les noves tecnologies.
3.2. L'acumulació d'informació per a la tasca terminològica: la documentació.
3.3. L'establiment de les definicions: les bases de dades terminològiques.
3.4. Alguns apunts sobre el treball del traductor i les noves tecnologies.
3.5. Alguns apunts sobre les noves tecnologies i la faena del corrector lingüístic.

Tema 4. Docència i noves tecnologies
4.1. El docent i l'ús de les TIC a l'aula: una eina que facilita la difusió de coneixements.
4.2. Internet i pràctica docent.
4.3. L'ensenyament de la llengua i les noves tecnologies.
4.4. Les TIC i la docència a nouvinguts.


Más información
Profesor/a responsable
Baile López , Eduardo


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
Aquesta assignatura combina exposició de continguts teòrics i pràctics; tanmateix, la descripció de conceptes teòrics està supeditada a la pràctica i ús dels programes informàtics fonamentals per a la pràctica filològica, així com també a la participació directa dels alumnes. A principi de curs, el professor facilitarà als alumnes un dossier amb els materials bàsics que s`utilitzaran a classe. Aquest material s`ampliarà en cada sessió amb material més específic i amb les reflexions i conclusions dels alumnes.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
I) Objectius específics

a.Desplegar les habilitats bàsiques per a localitzar, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d`Internet, a fi de realitzar un treball d`investigació filològica.

b.Dominar el nivell de llengua escrita formal.

II) Continguts

a.Treball de curs sobre un aspecte concret del temari. Caldrà demostrar que l`alumnat domina part dels recursos explicats a classe i l`aplicació que se`n pot fer a la investigació filològica. En aquest treball, l`alumnat haurà de sotmetre a avaluació alguns d`aquests recursos.

b.Exposicions orals a classe sobre punts diversos del temari (aquestes exposicions es podran fer en grup, si el professor ho considera adient).

c.Comentari de dues pàgines de d`una conferència vinculada a la matèria que el professor detallarà amb antelació. A més a més, es puntuarà positivament que l`alumnat assistisca i lliure el comentari corresponent a una altra conferència organitzada pel Departament de Filologia Catalana (fins a un 5% sumat a la nota final).


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE LA 86641Baile López, Eduardo
Montserrat Buendia, Sandra
PRACTICA DE LA 86641Baile López, Eduardo
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Romanistische Korpuslinguistik: Korpora und gesprochene Sprache = Romance corpus linguistics : Corpora and spoken language
Autor(es):PUSCH, Claus D. & Wolfgang RAIBLE
Edición:Tübingen : Narr, 2002.
ISBN:3-8233-5436-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Periodo extraordinario de septiembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Periodo extraordinario de septiembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Periodo extraordinario de septiembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Periodo extraordinario de septiembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 14/06/2013 09:00 12:00 GE/1-06I -
Periodo extraordinario de septiembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
(*) 1: 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final
La valoració de l`assignatura es farà de la manera següent:

1.Realització d`una prova escrita i pràctica amb ordinador > 50%

2.Realització d`una prova oral a partir de la lectura obligatòria d`un llibre o article > 15%

3.Realització de les Activitats pràctiques > 35%

4.La nota mitjana es farà sempre que s`aprove cada part per separat.