UA
   ELOCUCIÓ I ORTOÈPIA CATALANES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8659Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI DE LES DIFERÈNCIES FONÈTIQUES, MORFOSINTÀCTIQUES I LÈXIQUES ENTRE EL CATALÀ COL·LOQUIAL DEL PAÍS VALENCIÀ I LA NORMATIVA PROPOSADA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 21
TOTAL 21
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 CS/S007
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 14/09/2012 M 08:00 10:00 GE/1-06I
  1 15/09/2012 21/12/2012 M 08:00 10:00 CS/S007
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
DESCRIPCIÓ

Formació i pràctica per a la descripció, discriminació i producció del sistema fonològic del català (Fonètica i fonologia). Desenvolupament de la capacitat de parlar en públic en registres formals.
Assignatura optativa (6 crèdits)

OBJECTIUS GENERALS

En finalitzar aquest curs, l¿alumne haurà de ser capaç de:

1.Expressar-se oralment amb domini adequat del model estàndard i dels registres de formalitat alta (especialment dins l¿àmbit acadèmic) i amb una correcta aplicació de les estratègies comunicatives (construcció del discurs, exposició oral, mitjans tècnics, gràfics i intel¿lectuals auxiliars, gestualitat i comunicació no verbal, domini de la veu i la mirada, lectura expressiva, etc.).

2.Discriminar i produir qualsevol so de la llengua catalana (model estàndard oral del català occidental).

3.Avaluar la pròpia actuació oral formal en públic i la d¿altres persones segons criteris de correcció, d¿adequació i d¿eficàcia comunicativa.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
BLOC I. ELOCUCIÓ I COMUNICACIÓ ORAL

Tema 1. L¿expressió oral i l¿escriptura. La comunicació oral
Tema 2. Els gèneres orals. L¿àmbit acadèmic
Tema 3. La creació del discurs oral. Planificació i exposició. La comunicació oral com a habilitat (estratègies, recursos i condicionants)
Tema 4. La millora de la comunicació oral. Avaluació de l¿expressió oral


BLOC II. ORTOÈPIA

Unitat 1. Descripció i classificació dels sistema fonètic català. Punt i mode d¿articulació. La síl¿laba. L¿Alfabet Fonètic Internacional
Unitat 2. El sistema vocàlic
Unitat 3. El sistema consonàntic
Unitat 4. Aspectes de fonètica sintàctica. L¿elisió, la reducció, la sinalefa. Assimilacions, emmudiments i sensibilitzacions. Qüestions suprasegmentals.
Unitat 5. La prosòdia
Unitat 6. La variació fonètica. El model estàndard


Enllaç al programa
http://dfc.ua.es/
Professor/a responsable
Montserrat Buendia , Sandra


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
L¿assignatura tindrà una orientació fonamentalment pràctica. Se centrarà en el desenvolupament de la capacitat d¿expressió oral en els àmbits formals i en el domini del model estàndard oral.
La metodologia serà globalitzadora i es fomentaran activitats de dinàmica de grups i, alhora, un tractament individualitzat ajustat a les necessitats de cada alumne. Les activitats de classe creixeran progressivament en grau de complexitat: des d¿activitats de 2 a 3 minuts basades en monosíl¿labs a activitats de ¿parlar en públic¿ de 20 a 30 minuts; activitats centrades en el domini del propi cos (moviment i gestualitat), de la veu, de la mirada, entonació, volum...; lectura expressiva (de prosa i de vers); pràctiques articulatòries i de correcció de dicció...; ús de mitjans auxiliar i de recursos retòrics conceptuals, etc.
Es faran exercicis concrets sobre sons que solen presentar dificultats i activitats en què l¿alumne aprendrà a parlar i a llegir en públic d¿una manera eficaç i comunicativa.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
En començar el curs, els docents proposaran les activitats bàsiques hauran de dur a terme tots els alumnes, segons les seues necessitats de partida.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86591Montserrat Buendia, Sandra
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86591Montserrat Buendia, Sandra
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Claves para hablar en público: todo lo que necesita saber sobre cómo pronunciar discursos y hacer presentaciones
Autors:ATKINSON, J. Maxwell
Edició:Barcelona : Gestión 2000, 2005.
ISBN:978-84-96426-15-3
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Com parlar bé en públic
Autors:PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edició:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
Autors:ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edició:València : acadèmia valenciana de la llengua., 2006.
ISBN:84-7890-040-3
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El regal de la comunicació
Autors:SERRANO, Sebastiá
Edició:Barcelona : Ara Llibres, 2003.
ISBN:84-932886-4-0
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fonètica catalana
Autors:CARRERAS DE CABRERA, Jordi; COMES, Josep; PI
Edició:Barcelona : Teide, 1992.
ISBN:978-84-307-3272-2
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fonètica i fonologia
Autors:RECASENS I VIVES, Daniel
Edició:Barcelona : Enciclopedia Catalana, 1993.
ISBN:978-84-7739-515-7
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramàtica del català contemporani
Autors: dirigida per Joan Solà ... [et al.]; amb la co`laboració de Gemma Rigau
Edició:Barcelona .
ISBN:84-7596-907-0 (v. 1)
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

GRAMÁTICA normativa valenciana [en línea]
Autors:-
Edició:València : Acadèmia Valenciana de la LLengua, 2006.
ISBN:84-482-4422-2
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

GUÍA d`usos lingüístics [en línea]. V.1 Aspectes gramaticals
Autors:-
Edició:Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.
ISBN:84-370-5345-5
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

L`art de la paraula: tractat de retòrica i de poètica
Autors:MEDINA, Jaume
Edició:Barcelona : Proa, 2000.
ISBN:84-8256-984-8
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de pronunciació
Autors:CASTELLANOS I VILA, Josep-Anton
Edició:Barcelona : Eumo, 1997.
ISBN:978-84-7602-330-3
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Mientras me miran: hable en público sin perder la calma
Autors:GUIX, Xavier
Edició:Barcelona : Granica, 2007.
ISBN:978-84-8358-052-3
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [en línea] V.1 Fonètica
Autors:INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:84-7283-319-4
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [en línea] V.2 Morfologia
Autors:INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:84-7283-318-6
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Text i gramàtica: teoría i pràctica de la competència discursiva
Autors:CONCA, Maria [et al.]
Edició:Barcelona : Teide, 1998.
ISBN:84-307-7463-7
Recomanat per: MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
La qualificació final es repartirà de la manera següent:

1.Un 50% correspondrà a l¿examen escrit i oral. Aquesta prova inclourà:
a.Aspectes concrets sobre la discriminació i la realització de sons i de grafies.
b.Valoració i aplicació de les lectures recomanades.
c.Lectura expressiva de textos, triats i preparats pels alumnes.

2.El 50% restant equivaldrà a les activitats o exercicis pràctics fets a classe, a casa i a la lectura de dos llibres centrats en l¿habilitat de parlar en públic o en la millora de les habilitats comunicatives. S¿inclouen les ressenyes de dues conferències organitzades pel Departament de Filologia Catalana. Cada alumne haurà de lliurar un mínim de dues ressenyes (dues pàgines cadascuna) de dues conferències organitzades pel Departament de Filologia Catalana. Els professors detallarà amb antelació la temàtica i el calendari de cada conferència. A més a més, es puntuarà positivament que l¿alumnat assistisca i lliure la ressenya corresponent a una altra conferència distinta d¿aquestes dues, oferida també pel Departament de Filologia Catalana (fins a un 5% sumat a la nota final). Els alumnes d¿aquesta assignatura aplicaran una fitxa específica anàlisi de la conferència que els lliuraran els professors.

3. Les notes dels diferents apartats de l¿assignatura han d¿arribar a l¿aprovat per a poder fer la mitjana i aprovar l¿assignatura. Les notes de les parts aprovades es conservaran només per a la convocatòria extraordinària del mateix curs acadèmic ¿no més enllà. Cal fer notar, però, que només es guardaran les notes de parts aprovades completes.