UA
   ELOCUCIÓN Y ORTOEPIA CATALANAS    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8659Descripción
Crdts. Teor.3ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS FONÉTICAS, MORFOSINTÁCTICAS Y LÉXICAS ENTRE EL CATALÁN COLOQUIAL DEL PAÍS VALENCIANO Y LA NORMATIVA PROPUESTA.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 21
TOTAL 21
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 CS/S007
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 10/09/2012 14/09/2012 M 08:00 10:00 GE/1-06I
  1 15/09/2012 21/12/2012 M 08:00 10:00 CS/S007
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
DESCRIPCIÓ

Formació i pràctica per a la descripció, discriminació i producció del sistema fonològic del català (Fonètica i fonologia). Desenvolupament de la capacitat de parlar en públic en registres formals.
Assignatura optativa (6 crèdits)

OBJECTIUS GENERALS

En finalitzar aquest curs, l¿alumne haurà de ser capaç de:

1.Expressar-se oralment amb domini adequat del model estàndard i dels registres de formalitat alta (especialment dins l¿àmbit acadèmic) i amb una correcta aplicació de les estratègies comunicatives (construcció del discurs, exposició oral, mitjans tècnics, gràfics i intel¿lectuals auxiliars, gestualitat i comunicació no verbal, domini de la veu i la mirada, lectura expressiva, etc.).

2.Discriminar i produir qualsevol so de la llengua catalana (model estàndard oral del català occidental).

3.Avaluar la pròpia actuació oral formal en públic i la d¿altres persones segons criteris de correcció, d¿adequació i d¿eficàcia comunicativa.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
BLOC I. ELOCUCIÓ I COMUNICACIÓ ORAL

Tema 1. L¿expressió oral i l¿escriptura. La comunicació oral
Tema 2. Els gèneres orals. L¿àmbit acadèmic
Tema 3. La creació del discurs oral. Planificació i exposició. La comunicació oral com a habilitat (estratègies, recursos i condicionants)
Tema 4. La millora de la comunicació oral. Avaluació de l¿expressió oral


BLOC II. ORTOÈPIA

Unitat 1. Descripció i classificació dels sistema fonètic català. Punt i mode d¿articulació. La síl¿laba. L¿Alfabet Fonètic Internacional
Unitat 2. El sistema vocàlic
Unitat 3. El sistema consonàntic
Unitat 4. Aspectes de fonètica sintàctica. L¿elisió, la reducció, la sinalefa. Assimilacions, emmudiments i sensibilitzacions. Qüestions suprasegmentals.
Unitat 5. La prosòdia
Unitat 6. La variació fonètica. El model estàndard


Más información
http://dfc.ua.es/
Profesor/a responsable
Montserrat Buendia , Sandra


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
L¿assignatura tindrà una orientació fonamentalment pràctica. Se centrarà en el desenvolupament de la capacitat d¿expressió oral en els àmbits formals i en el domini del model estàndard oral.
La metodologia serà globalitzadora i es fomentaran activitats de dinàmica de grups i, alhora, un tractament individualitzat ajustat a les necessitats de cada alumne. Les activitats de classe creixeran progressivament en grau de complexitat: des d¿activitats de 2 a 3 minuts basades en monosíl¿labs a activitats de ¿parlar en públic¿ de 20 a 30 minuts; activitats centrades en el domini del propi cos (moviment i gestualitat), de la veu, de la mirada, entonació, volum...; lectura expressiva (de prosa i de vers); pràctiques articulatòries i de correcció de dicció...; ús de mitjans auxiliar i de recursos retòrics conceptuals, etc.
Es faran exercicis concrets sobre sons que solen presentar dificultats i activitats en què l¿alumne aprendrà a parlar i a llegir en públic d¿una manera eficaç i comunicativa.Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
En començar el curs, els docents proposaran les activitats bàsiques hauran de dur a terme tots els alumnes, segons les seues necessitats de partida.


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86591Montserrat Buendia, Sandra
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86591Montserrat Buendia, Sandra
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Claves para hablar en público: todo lo que necesita saber sobre cómo pronunciar discursos y hacer presentaciones
Autor(es):ATKINSON, J. Maxwell
Edición:Barcelona : Gestión 2000, 2005.
ISBN:978-84-96426-15-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com parlar bé en públic
Autor(es):PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edición:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
Autor(es):ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : acadèmia valenciana de la llengua., 2006.
ISBN:84-7890-040-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El regal de la comunicació
Autor(es):SERRANO, Sebastiá
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2003.
ISBN:84-932886-4-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fonètica catalana
Autor(es):CARRERAS DE CABRERA, Jordi; COMES, Josep; PI
Edición:Barcelona : Teide, 1992.
ISBN:978-84-307-3272-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fonètica i fonologia
Autor(es):RECASENS I VIVES, Daniel
Edición:Barcelona : Enciclopedia Catalana, 1993.
ISBN:978-84-7739-515-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica del català contemporani
Autor(es): dirigida per Joan Solà ... [et al.]; amb la co`laboració de Gemma Rigau
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7596-907-0 (v. 1)
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

GRAMÁTICA normativa valenciana [en línea]
Autor(es):-
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la LLengua, 2006.
ISBN:84-482-4422-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]

GUÍA d`usos lingüístics [en línea]. V.1 Aspectes gramaticals
Autor(es):-
Edición:Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.
ISBN:84-370-5345-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]

L`art de la paraula: tractat de retòrica i de poètica
Autor(es):MEDINA, Jaume
Edición:Barcelona : Proa, 2000.
ISBN:84-8256-984-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de pronunciació
Autor(es):CASTELLANOS I VILA, Josep-Anton
Edición:Barcelona : Eumo, 1997.
ISBN:978-84-7602-330-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Mientras me miran: hable en público sin perder la calma
Autor(es):GUIX, Xavier
Edición:Barcelona : Granica, 2007.
ISBN:978-84-8358-052-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [en línea] V.1 Fonètica
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:84-7283-319-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [en línea] V.2 Morfologia
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:84-7283-318-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Text i gramàtica: teoría i pràctica de la competència discursiva
Autor(es):CONCA, Maria [et al.]
Edición:Barcelona : Teide, 1998.
ISBN:84-307-7463-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 18/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 18/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 18/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 18/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 18/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/2-09P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final
La qualificació final es repartirà de la manera següent:

1.Un 50% correspondrà a l¿examen escrit i oral. Aquesta prova inclourà:
a.Aspectes concrets sobre la discriminació i la realització de sons i de grafies.
b.Valoració i aplicació de les lectures recomanades.
c.Lectura expressiva de textos, triats i preparats pels alumnes.

2.El 50% restant equivaldrà a les activitats o exercicis pràctics fets a classe, a casa i a la lectura de dos llibres centrats en l¿habilitat de parlar en públic o en la millora de les habilitats comunicatives. S¿inclouen les ressenyes de dues conferències organitzades pel Departament de Filologia Catalana. Cada alumne haurà de lliurar un mínim de dues ressenyes (dues pàgines cadascuna) de dues conferències organitzades pel Departament de Filologia Catalana. Els professors detallarà amb antelació la temàtica i el calendari de cada conferència. A més a més, es puntuarà positivament que l¿alumnat assistisca i lliure la ressenya corresponent a una altra conferència distinta d¿aquestes dues, oferida també pel Departament de Filologia Catalana (fins a un 5% sumat a la nota final). Els alumnes d¿aquesta assignatura aplicaran una fitxa específica anàlisi de la conferència que els lliuraran els professors.

3. Les notes dels diferents apartats de l¿assignatura han d¿arribar a l¿aprovat per a poder fer la mitjana i aprovar l¿assignatura. Les notes de les parts aprovades es conservaran només per a la convocatòria extraordinària del mateix curs acadèmic ¿no més enllà. Cal fer notar, però, que només es guardaran les notes de parts aprovades completes.