UA
   DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8650Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI DEL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ (I). PROPOSTES ORGANITZATIVES I DIDÀCTIQUES DE LA LLENGUA I LA LITERATURA CATALANES DES D'UNA PERSPECTIVA COMUNICATIVA, VINCULADES AL CURRÍCULUM DE L'ÀREA DE VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 31
TOTAL 31
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 V 13:00 15:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1.1 30/01/2013 24/05/2013 M 14:00 15:00 CS/S004
  1.1 30/01/2013 24/05/2013 J 14:00 15:00 CS/S004
  1.2 30/01/2013 24/05/2013 M 14:00 15:00 CS/S001
  1.2 30/01/2013 24/05/2013 J 14:00 15:00 CS/S001
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1.1: 1.1 - VAL
1.2: 1.2 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Objectius generals:

1. Augmentar la competència lingüística i comunicativa -sobretot en l`àmbit acadèmic- tot desenvolupant les pròpies habilitats lingüístiques.

2. Conéixer, analitzar i valorar els aspectes fonamentals de l`ensenyament‑aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes en l`ensenyament secundari.

Objectius específics:

1. Conéixer, comprendre i valorar les possibilitats organitzatives del nostre sistema educatiu i el tractament de les llengües curriculars, especialment de la llengua catalana.

2. Conéixer, analitzar i valorar els objectius i les implicacions dels diferents programes d`educació bilingüe.

3.TEMA 1. El sistema educatiu valencià

1.1. Trets generals del sistema educatiu. Organització del sistema educatiu.
1.2. Característiques del sistema educatiu valencià respecte a l'ensenyament de les llengües.
1.3. Disposicions legals sobre la llengua a l'ensenyament.
1.4. Implicacions organitzatives de l'ordenament legal.
1.5. Tractament educatiu de la llengua minoritzada en una situació de conflicte lingüístic.
1.6. El model de llengua a la institució escolar. La formació lingüística del professorat.

TEMA 2. L'educació bilingüe: models i programes d'educació bilingüe

2.1. Concepte d'educació bilingüe.
2.2. Tipologia de l'educació bilingüe.
2.3. Models organitzatius d'educació bilingüe.
2.4. Els programes d'educació bilingüe dins els sistema educatiu valencià. La immersió lingüística.
2.5. L'educació bilingüe en les etapes d'ensenyament secundari.
2.6. Bases psicolingüístiques de l'aprenentatge de llengües dins el model d'enriquiment.

TEMA 3. Enfocaments metodològics per a l'ensenyament de llengües

3.1. Els perfils del professorat de llengua i literatura.
3.2. Teories lingüístiques i ensenyament de llengües.
3.3. Enfocaments metodològics en la didàctica de les llengües.
3.4. L'enfocament comunicatiu.
3.5. La contribució del constructivisme a l'àrea de llengua i literatura.
3.6. Orientacions metodològiques per a l'àrea de llengua i literatura en l'ensenyament secundari.
3.7. La diversitat discursiva. Les tipologies textuals i l'ensenyament de la llengua i la literatura.

TEMA 4. La planificació didàctica de l'àrea de llengua i literatura a l'ESO

4.1. El currículum de l'educació secundària obligatòria: objectius, continguts i criteris d'avaluació.
4.2. Criteris bàsics per a l'elaboració de programacions didàctiques.
4.3. Les programacions didàctiques: tipus i classes.
4.4. Les unitats didàctiques. Els nuclis temàtics.
4.5. Les seqüències didàctiques.
4.6. La programació per tasques. Les webquest.
4.7. Els projectes educatius.
4.8. La planificació de l'avaluació.

TEMA 5. La comprensió lectora: la lectura com a procés de construcció del sentit

5.1. Model de comprensió lectora.
5.2. Tipus de lectura.
5.3. Perfil del bon lector. Factors que condicionen l'hàbit de la lectura.
5.4. Microhabilitats de la comprensió lectora.
5.5. Tècniques i recursos per al desenvolupament de la comprensió lectora.
5.6. L'avaluació de la comprensió lectora.

TEMA 6. La producció de textos escrits


6.1. El procés de producció de textos escrits.
6.2. Estratègies de composició del text escrit.
6.2.1. Ensenyar a escriure.
6.2.2. La reflexió gramatical en la composició escrita.
6.3. Recursos didàctics: tipologia d'activitats de producció escrita.
6.4. Seqüències didàctiques per a l'aprenentatge de la composició escrita.
6.5. La revisió i la correcció dels textos escrits.

TEMA 7. La comprensió i producció de discursos orals

7.1. El paper dels discursos orals a la classe de llengua.
7.1.2. El tractament dels discursos orals a classe.
7.1.3. L'oral formal. Les necessitats de comunicació oral.
7.2. El procés de comprensió de la comunicació oral.
7.3. El procés de producció dels discursos orals.
7.4. Seqüències didàctiques per a l'aprenentatge de l'oral.
7.5. Activitats, recursos didàctics i avaluació.

TEMA 8. El tractament de la literatura

8.1. El currículum de l'ESO: llengua i literatura.
8.2. Objectius literaris en l'ESO.
8.3. El tractament historicista vs. el tractament textual.

TEMA 9. El treball de la gramàtica

9.1. L'aprenentatge de la gramàtica: reflexió lingüística i ús.
9.2. Seqüenciació dels continguts gramaticals.

TEMA 10. Les actituds lingüístiques

10.1. Els continguts del bloc "Llengua i societat": continguts de sociolingüística.
10.2. Els prejudicis lingüístics en l'aprenentatge d'una llengua minoritzada.
10.3. Recursos didàctics per al tractament dels continguts de sociolingüística i de les actituds lingüístiques.

TEMA 11. La incorporació tardana (IT) d'alumnat al sistema educatiu valencià
11.1. El concepte d'incorporació tardana.
11.2. La llengua com a mitjà d'integració social. El paper de la llengua minoritzada.
11.3. El pla d'acollida: participació del professorat de llengua.
11.4. L'alumnat nouvingut i les adaptacions curriculars
11.4.1. Propostes organitzatives.

11.4.2. Recursos didàctics.


Enllaç al programa
http://www.ua.es/dfcat/programesassig08.htm
Professor/a responsable
Escolano López , Josep Manuel


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
En aquesta assignatura es combinen les fases d`exposició de continguts teòrics i pràctics amb les de discussions i intercanvis d`opinions al voltant dels temes plantejats. L`anàlisi i l`elaboració de materials curriculars i propostes didàctiques per a les classes de llengua i literatura també ocupen una part important del curs. En les pràctiques programades s'orienta per a la realització i l'exposició d'una seqüència didàctica de l`assignatura Valencià: Llengua i Literatura per a l`Educació Secundària Obligatòria.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
- Elaboració i exposició pública posterior a la resta de la classe d`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada.
- Anàlisi de propostes didàctiques diverses: anàlisi de recursos didàctics...


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86501Escolano López, Josep Manuel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86501.1Escolano López, Josep Manuel
1.2FORNES SOLER, JAIME
Enllaços relacionats
http://centros.uv.es/web/departamentos/D80/valenciano/enlaces/enlaces_interes.xml
http://dfc.ua.es/va/documentos/edicio-treballs.pdf
https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-avaluar/rubriques/objectius-de-l-avaluacio
https://sites.google.com/site/lesllengueesdeuropa/
https://sites.google.com/site/nuriaalart/
https://sites.google.com/site/portafolislcplua/home
https://sites.google.com/site/tereirose2013/
https://sites.google.com/site/webquestcathome/
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://vimeo.com/26195695
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03411-03467.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/06/pdf/2012_7817.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/19/pdf/2007_15366.pdf
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
http://www.edu3.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.netvibes.com/josepmel
http://www.ua.es/uem/presentacio/


Bibliografia

Com parlar bé en públic
Autors:PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edició:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Comunicació efectiva a l`aula: tècniques d`expresió oral per a docents
Autors:SANZ I PINYOL, Glòria
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-407-9
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didàctica de la llengua oral formal: continguts d`aprenentatge i seqüències didàctiques
Autors:VILA I SANTASUSANA, Montserrat
Edició:Barcelona : Grao, 2002.
ISBN:978-84-7827-281-5
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autors:PASCUAL GRANELL, Vicent
Edició:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ensenyar literatura a secundària: formant lectors crítics, motivats i cultes
Autors:BORDONS, Glòria (coord.); DÍAZ-PLAJA TABOADA, Ana (coord.); BASTIDA, Anna [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2004.
ISBN:978-84-7827-349-2
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Entendre(`s) a classe : estratègies discursives i habilitats comunicatives
Autors:CASTELLÀ, Josep [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-472-7
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La llengua oral a l`escola. 10 experiències didàctiques,
Autors:Juli Palou i Carmina Bosch (coords.) [et. al]
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`acolliment de l`alumnat d`incorporació tardana: suggeriments, propostes i experiencies
Autors:MONTÓN SALES, María José
Edició:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-295-2
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`ensenyament del català com a L2: de la teoria a la pràctica
Autors:JULIÀ I MUNÉ, Joan
Edició:Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2000.
ISBN:84-8409-073-6
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`ensenyament i l`aprenentatge de la llengua i la literatura en l`educació secundària
Autors:CAMPS MUNDÓ, Anna (coord.) i COLOMER, Teresa (coord.);
Edició:Barcelona : Horsori S.L., 1998.
ISBN:978-84-85840-68-7
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Paraules: Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua
Autors:LLADÓ, Joana [et al]
Edició:Palma de Mallorca : Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2005.
ISBN:84-7632-919-9
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Per un ensenyament de l`oral
Autors:Joaquim Dolz i Bernard Schneuwly
Edició:València / Barcelona : IIFV - PAM, 2006.
ISBN:84-8415-780-6
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Seqüències didàctiques per aprendre a escriure
Autors:CAMPS I MUNDO, Anna (comp.); COLOMER, Teresa [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-311-9
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica
Autors:CAMPS, Anna (coord.); ZAYAS, Felipe (coord.)
Edició:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-419-2
Recomanat per: ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 LLOC: 0024PB011 DESPATX DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAT D'EDUCACIÓ, EDIFICI I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 LLOC: 0024PB011 DESPATX DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAT D'EDUCACIÓ, EDIFICI I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 LLOC: 0024PB011 DESPATX DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAT D'EDUCACIÓ, EDIFICI I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 LLOC: 0024PB011 DESPATX DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAT D'EDUCACIÓ, EDIFICI I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 LLOC: 0024PB011 DESPATX DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAT D'EDUCACIÓ, EDIFICI I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
1. La realització d`una prova oral i escrita ajustada als objectius de l'assignatura. Valor: 50%
2. La realització d`una ressenya de dos llibres de lectura obligatòria (entre 4-6 pàgines). Valor: 10%
3. L`elaboració i l`exposició pública posterior a la resta de la classed`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada. Valor: 40%
4. La nota mitjana (o la suma de les notes de cada part) es farà sempre que s'aprove cada part per separat.
5. S'exigeix una competència oral i escrita en llengua catalana adequada als objectius&