UA
   DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA I (VALENCIANO)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8650Descripción
Crdts. Teor.3ANÁLISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO (I). PROPUESTAS ORGANIZATIVAS Y DIDÁCTICAS DE LA LENGUA Y LA LITERATURA CATALANAS DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNICATIVA VINCULADAS AL CURRÍCULUM DEL ÁREA DE VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 31
TOTAL 31
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 V 13:00 15:00 CS/S005
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1.1 30/01/2013 24/05/2013 M 14:00 15:00 CS/S004
  1.1 30/01/2013 24/05/2013 J 14:00 15:00 CS/S004
  1.2 30/01/2013 24/05/2013 M 14:00 15:00 CS/S001
  1.2 30/01/2013 24/05/2013 J 14:00 15:00 CS/S001
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1.1: 1.1 - VAL
1.2: 1.2 - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
Objectius generals:

1. Augmentar la competència lingüística i comunicativa -sobretot en l`àmbit acadèmic- tot desenvolupant les pròpies habilitats lingüístiques.

2. Conéixer, analitzar i valorar els aspectes fonamentals de l`ensenyament‑aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes en l`ensenyament secundari.

Objectius específics:

1. Conéixer, comprendre i valorar les possibilitats organitzatives del nostre sistema educatiu i el tractament de les llengües curriculars, especialment de la llengua catalana.

2. Conéixer, analitzar i valorar els objectius i les implicacions dels diferents programes d`educació bilingüe.

3.TEMA 1. El sistema educatiu valencià

1.1. Trets generals del sistema educatiu. Organització del sistema educatiu.
1.2. Característiques del sistema educatiu valencià respecte a l'ensenyament de les llengües.
1.3. Disposicions legals sobre la llengua a l'ensenyament.
1.4. Implicacions organitzatives de l'ordenament legal.
1.5. Tractament educatiu de la llengua minoritzada en una situació de conflicte lingüístic.
1.6. El model de llengua a la institució escolar. La formació lingüística del professorat.

TEMA 2. L'educació bilingüe: models i programes d'educació bilingüe

2.1. Concepte d'educació bilingüe.
2.2. Tipologia de l'educació bilingüe.
2.3. Models organitzatius d'educació bilingüe.
2.4. Els programes d'educació bilingüe dins els sistema educatiu valencià. La immersió lingüística.
2.5. L'educació bilingüe en les etapes d'ensenyament secundari.
2.6. Bases psicolingüístiques de l'aprenentatge de llengües dins el model d'enriquiment.

TEMA 3. Enfocaments metodològics per a l'ensenyament de llengües

3.1. Els perfils del professorat de llengua i literatura.
3.2. Teories lingüístiques i ensenyament de llengües.
3.3. Enfocaments metodològics en la didàctica de les llengües.
3.4. L'enfocament comunicatiu.
3.5. La contribució del constructivisme a l'àrea de llengua i literatura.
3.6. Orientacions metodològiques per a l'àrea de llengua i literatura en l'ensenyament secundari.
3.7. La diversitat discursiva. Les tipologies textuals i l'ensenyament de la llengua i la literatura.

TEMA 4. La planificació didàctica de l'àrea de llengua i literatura a l'ESO

4.1. El currículum de l'educació secundària obligatòria: objectius, continguts i criteris d'avaluació.
4.2. Criteris bàsics per a l'elaboració de programacions didàctiques.
4.3. Les programacions didàctiques: tipus i classes.
4.4. Les unitats didàctiques. Els nuclis temàtics.
4.5. Les seqüències didàctiques.
4.6. La programació per tasques. Les webquest.
4.7. Els projectes educatius.
4.8. La planificació de l'avaluació.

TEMA 5. La comprensió lectora: la lectura com a procés de construcció del sentit

5.1. Model de comprensió lectora.
5.2. Tipus de lectura.
5.3. Perfil del bon lector. Factors que condicionen l'hàbit de la lectura.
5.4. Microhabilitats de la comprensió lectora.
5.5. Tècniques i recursos per al desenvolupament de la comprensió lectora.
5.6. L'avaluació de la comprensió lectora.

TEMA 6. La producció de textos escrits


6.1. El procés de producció de textos escrits.
6.2. Estratègies de composició del text escrit.
6.2.1. Ensenyar a escriure.
6.2.2. La reflexió gramatical en la composició escrita.
6.3. Recursos didàctics: tipologia d'activitats de producció escrita.
6.4. Seqüències didàctiques per a l'aprenentatge de la composició escrita.
6.5. La revisió i la correcció dels textos escrits.

TEMA 7. La comprensió i producció de discursos orals

7.1. El paper dels discursos orals a la classe de llengua.
7.1.2. El tractament dels discursos orals a classe.
7.1.3. L'oral formal. Les necessitats de comunicació oral.
7.2. El procés de comprensió de la comunicació oral.
7.3. El procés de producció dels discursos orals.
7.4. Seqüències didàctiques per a l'aprenentatge de l'oral.
7.5. Activitats, recursos didàctics i avaluació.

TEMA 8. El tractament de la literatura

8.1. El currículum de l'ESO: llengua i literatura.
8.2. Objectius literaris en l'ESO.
8.3. El tractament historicista vs. el tractament textual.

TEMA 9. El treball de la gramàtica

9.1. L'aprenentatge de la gramàtica: reflexió lingüística i ús.
9.2. Seqüenciació dels continguts gramaticals.

TEMA 10. Les actituds lingüístiques

10.1. Els continguts del bloc "Llengua i societat": continguts de sociolingüística.
10.2. Els prejudicis lingüístics en l'aprenentatge d'una llengua minoritzada.
10.3. Recursos didàctics per al tractament dels continguts de sociolingüística i de les actituds lingüístiques.

TEMA 11. La incorporació tardana (IT) d'alumnat al sistema educatiu valencià
11.1. El concepte d'incorporació tardana.
11.2. La llengua com a mitjà d'integració social. El paper de la llengua minoritzada.
11.3. El pla d'acollida: participació del professorat de llengua.
11.4. L'alumnat nouvingut i les adaptacions curriculars
11.4.1. Propostes organitzatives.

11.4.2. Recursos didàctics.


Más información
http://www.ua.es/dfcat/programesassig08.htm
Profesor/a responsable
Escolano López , Josep Manuel


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
En aquesta assignatura es combinen les fases d`exposició de continguts teòrics i pràctics amb les de discussions i intercanvis d`opinions al voltant dels temes plantejats. L`anàlisi i l`elaboració de materials curriculars i propostes didàctiques per a les classes de llengua i literatura també ocupen una part important del curs. En les pràctiques programades s'orienta per a la realització i l'exposició d'una seqüència didàctica de l`assignatura Valencià: Llengua i Literatura per a l`Educació Secundària Obligatòria.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
- Elaboració i exposició pública posterior a la resta de la classe d`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada.
- Anàlisi de propostes didàctiques diverses: anàlisi de recursos didàctics...


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86501Escolano López, Josep Manuel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86501.1Escolano López, Josep Manuel
1.2FORNES SOLER, JAIME
Enlaces relacionados
http://centros.uv.es/web/departamentos/D80/valenciano/enlaces/enlaces_interes.xml
http://dfc.ua.es/va/documentos/edicio-treballs.pdf
https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-avaluar/rubriques/objectius-de-l-avaluacio
https://sites.google.com/site/lesllengueesdeuropa/
https://sites.google.com/site/nuriaalart/
https://sites.google.com/site/portafolislcplua/home
https://sites.google.com/site/tereirose2013/
https://sites.google.com/site/webquestcathome/
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://vimeo.com/26195695
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03411-03467.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/06/pdf/2012_7817.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/19/pdf/2007_15366.pdf
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
http://www.edu3.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.netvibes.com/josepmel
http://www.ua.es/uem/presentacio/


Bibliografía

Com parlar bé en públic
Autor(es):PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edición:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Comunicació efectiva a l`aula: tècniques d`expresió oral per a docents
Autor(es):SANZ I PINYOL, Glòria
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-407-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Didàctica de la llengua oral formal: continguts d`aprenentatge i seqüències didàctiques
Autor(es):VILA I SANTASUSANA, Montserrat
Edición:Barcelona : Grao, 2002.
ISBN:978-84-7827-281-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autor(es):PASCUAL GRANELL, Vicent
Edición:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar literatura a secundària: formant lectors crítics, motivats i cultes
Autor(es):BORDONS, Glòria (coord.); DÍAZ-PLAJA TABOADA, Ana (coord.); BASTIDA, Anna [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2004.
ISBN:978-84-7827-349-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Entendre(`s) a classe : estratègies discursives i habilitats comunicatives
Autor(es):CASTELLÀ, Josep [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-472-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua oral a l`escola. 10 experiències didàctiques,
Autor(es):Juli Palou i Carmina Bosch (coords.) [et. al]
Edición:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`acolliment de l`alumnat d`incorporació tardana: suggeriments, propostes i experiencies
Autor(es):MONTÓN SALES, María José
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-295-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament del català com a L2: de la teoria a la pràctica
Autor(es):JULIÀ I MUNÉ, Joan
Edición:Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2000.
ISBN:84-8409-073-6
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament i l`aprenentatge de la llengua i la literatura en l`educació secundària
Autor(es):CAMPS MUNDÓ, Anna (coord.) i COLOMER, Teresa (coord.);
Edición:Barcelona : Horsori S.L., 1998.
ISBN:978-84-85840-68-7
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Paraules: Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua
Autor(es):LLADÓ, Joana [et al]
Edición:Palma de Mallorca : Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2005.
ISBN:84-7632-919-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Per un ensenyament de l`oral
Autor(es):Joaquim Dolz i Bernard Schneuwly
Edición:València / Barcelona : IIFV - PAM, 2006.
ISBN:84-8415-780-6
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Seqüències didàctiques per aprendre a escriure
Autor(es):CAMPS I MUNDO, Anna (comp.); COLOMER, Teresa [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-311-9
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica
Autor(es):CAMPS, Anna (coord.); ZAYAS, Felipe (coord.)
Edición:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-419-2
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 LUGAR: 0024PB011 DESPACHO DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, EDIFICIO I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 LUGAR: 0024PB011 DESPACHO DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, EDIFICIO I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 LUGAR: 0024PB011 DESPACHO DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, EDIFICIO I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 LUGAR: 0024PB011 DESPACHO DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, EDIFICIO I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 LUGAR: 0024PB011 DESPACHO DE FILOLOGIA CATALANA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, EDIFICIO I). HORA: DE 15:00 A 18:00 h.
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Periodo extraordinario de septiembre -1 06/09/2013 09:00 12:00 FI/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado
1. La realització d`una prova oral i escrita ajustada als objectius de l'assignatura. Valor: 50%
2. La realització d`una ressenya de dos llibres de lectura obligatòria (entre 4-6 pàgines). Valor: 10%
3. L`elaboració i l`exposició pública posterior a la resta de la classed`un treball que haurà de respondre a un supòsit pràctic d`intervenció didàctica adequat a l`ESO. Aquest treball consistirà a fer una proposta de planificació didàctica per a l`àrea de Valencià: llengua i literatura (una unitat didàctica, un tema, una seqüència organitzada d`activitats, etc.) que haurà d`incloure els objectius, els continguts, les activitats, el material emprat, la temporalització, els criteris i els sistemes d`avaluació, així com una descripció del grup‑classe destinatari i la justificació de la metodologia emprada. Valor: 40%
4. La nota mitjana (o la suma de les notes de cada part) es farà sempre que s'aprove cada part per separat.
5. S'exigeix una competència oral i escrita en llengua catalana adequada als objectius&