UA
   ONOMÀSTICA CATALANA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8625Descripció
Crdts. Teor.4,5INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE LA TOPONÍMIA I L'ANTROPONÍMIA CATALANES.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 18
TOTAL 18
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 J 10:00 12:00 CS/S005
  1 30/01/2013 24/05/2013 V 11:00 12:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 12:00 13:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
En finalitzar aquesta assignatura, l'alumnat haurà de:

a) Conéixer els objectius, les fonts i la metodologia de la toponímia com a disciplina que s'ocupa de l'estudi dels noms de lloc, i les seues aplicacions en altres camps del saber, especialment en el coneixement del present i de la història de la llengua.
b) Valorar els noms de lloc com a part del patrimoni cultural i el seu paper en la comunicació i en la configuració de la identitat col·lectiva.
c) Conéixer en termes generals els diversos estrats toponímics catalans.
d) Conéixer els mecanismes per a l'adaptació dels exotopònims.
e) Analitzar els diversos noms comuns presents en la toponímia i el profit que podem traure'n per a l'estudi de la llengua.
f) Valorar la recuperació i la normalització de la nostra toponímia dins el procés general de normalització lingüística i cultural. Això exigeix conéixer entre altres qüestions: els mecanismes de fixació dels noms de lloc, les normes ortogràfiques i de pronúncia; la problemàtica que planteja la creació de topònims nous; l'ordenament legal que afecta els topònims, etc.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. Introducció a l'Onomàstica
1.1 Els noms propis i els noms comuns
1.2 Els noms de persona: l'Antroponímia
1.2.1 Noms de pila
1.2.2 Cognoms
1.2.3 Malnoms

2. Els noms de lloc
2.1 Què és un topònim?
2.3 La societat i els noms de lloc. Valor cultural, social i polític dels noms de lloc

3. Vinculació de la Toponímia amb altres disciplines
3.1 Objectius i aplicacions de l'estudi dels noms de lloc en disciplines no lingüístiques
3.2 Objectius i aplicacions de l'estudi dels noms de lloc en disciplines lingüístiques

4. Metodologia de treball toponímic
4.1 Fonts i metodologia per a l'estudi dels noms de lloc
4.2 L'enquesta i l'aprofitament de fonts escrites

5. Els nostres topònims
5.1 Fixació i estructura dels topònims
5.2 Els noms comuns en la toponímia
5.2.1 Els hidrònims i els talassònims
5.2.2 Els noms vinculats amb el relleu o orònims
5.2.3 Els noms vinculats amb la flora o la fauna
5.2.4 Els noms vinculats amb l'ésser humà i amb les activitats humanes
5.2.5 Altres noms comuns presents en els topònims
5.2.6 Gentilicis i paragentilicis
5.3 Origen dels nostres topònims
5.3.1 Topònims catalans
5.3.2 Topònims preromans
5.3.3 Topònims romans
5.3.4 Topònims germànics
5.3.5 Topònims mossàrabs
5.3.6 Topònims àrabs
5.3.7 Topònims d'un altre origen

6. Els exotopònims: els noms dels llocs d'altres països
6.1 Els exotopònims antics i tradicionals
6.2 L'adaptació dels exotopònims a les hores d'ara

7. La normalització lingüística i els nostres noms de lloc
7.1 Els noms de lloc i l'ordenament legal
7.2 Aspectes conflictius de la normalització lingüística
7.3 La fixació dels noms de lloc. Les normes ortogràfiques


Enllaç al programa
Professor/a responsable
JORDÁ PASCUAL , RAFEL


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Tot i la major càrrega teòrica de l'assignatura, atés el vessant aplicat de la matèria, proposarem activitats pràctiques de manera periòdica i regular, alternes a la teoria. Aquestes activitats se centraran en:

a) Presentació i aprofitament de fonts orals i escrites per a l'arreplega de topònims.
b) Ordenació i selecció de topònoms segons criteris fixats prèviament (semàntics, etimològic, interés lingüístic o històric, etc.).
c) La presentació i valoració de treballs sobre toponímia ja elaborats per altres autors.
d) La resolució de problemes: fixació gràfica de topònims recollits en fonts orals o escrites; tractament de topònims amb particularitats específiques (d'origen castellà, coneguts amb variants populars allunyades de les preferibles des d'un punt de vista normatiu…); despullament i valoració de la informació cartogràfica.
e) Si s'escau, es podrà plantejar fer una eixida de camp per posar en pràctica els continguts i les pràctiques vistes. Aquesta pràctica podrà estar organitzada pel professorat o bé per un alumne.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
El disseny de l'assignatura tant des del punt de vista teòric com pràctic està pensat per a l'alumnat que cursa estudis de filologia i en vistes als diferents perfils professionals d'aquesta especialitat. Veieu les indicacions sobre els tipus de classe per poder aclarir el tipus estricte de pràctiques.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORÍA DE 86251Guardiola Savall, Maria Isabel
JORDÁ PASCUAL, RAFEL
MAS MIRALLES, ANTONI
TRIBALDOS MARTINEZ, RUTH
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86251Guardiola Savall, Maria Isabel
JORDÁ PASCUAL, RAFEL
TRIBALDOS MARTINEZ, RUTH
Enllaços relacionats
http://dcvb.iec.cat/
http://esadir.cat/
http://www.avl.gva.es/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/
http://www.icv.gva.es/ICV/
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/en-US/news/el-¿curso-de-formacion-de-especialistas-en-toponimia¿-es-a-youtube


Bibliografia

Atlas toponímico de España
Autors:GARCÍA SÁNCHEZ, Jairo Javier
Edició:Madrid : Arco Libros, 2007.
ISBN:84-7635-660-9
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (v806-v998)
Autors:BOLÒS MASCLANS, Jordi; HURTADO CUEVAS, Víctor
Edició:Barcelona : Rafael Dalmau Editor, 2012.
ISBN:978-84-232-0774-9
Recomanat per: TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

De noms i de llocs. Miscel·lània d`homenatge a Albert Manent i Segimon
Autors:TORT, Joan (coord.); AGUILÓ, Cosme [et al.]
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:0213-4098
Recomanat per: TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari de noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca
Autors:LLULL MARTÍ, Antoni
Edició:Palma de Mallorca : Moll, 2010.
ISBN:978-84-273-1068-1
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El tresor cartogràfic de Catalunya: Els mapes més antics. Segles XVII i XVIII
Autors:ESTRUGA I ESTRUGA, Jordi
Edició:Barcelona : Base, 2012.
ISBN:978-84-15267-63-8
Recomanat per: TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)

Els carrers i les partides rurals de Xàtiva: estudi històric sobre la toponímia urbana i rural de la ciutat
Autors:VENTURA I CONEJERO, Agustí
Edició:Xàtiva : Mateu editors, 2009.
ISBN:978-84-934635-7-1
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Fent camí: rutes al voltant del riu Xaló-Gorgos
Autors:ANDRÉS I SERER, Joan Elies
Edició:València : Edicions 96, 2011.
ISBN:978-84-92763-58-0
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducció a l`onomàstica, toponímia y antroponímia catalana i general: actes del cicle de conferències Onomàstica catalana
Autors:TURULL, Albert (ed.lit.)
Edició:Lleida : Institut d`Estudis Ilerdencs, 1994.
ISBN:84-87029-53-1
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La toponímia de la costa d`Artà
Autors:AGUILO ADROVER, Cosme
Edició:Palma : Documenta Balear, 2011.
ISBN:978-84-15081-63-X
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La toponomàstica de les illes del Mediterrani occidental: XXXV Col·loqui de la Societat d`Onomàstica, l`Alguer, maig de 2008
Autors:COL·LOQUI DE LA SOCIETAT D`ONOMÀSTICA (35.2008. L`Alguer)
Edició:Paiporta : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-74-5
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Noms aràbics de lloc
Autors:BARCELÓ, Carme
Edició:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-650-6
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Onomàstica del terme municipal de Porrera
Autors:AMIGÓ ANGLÈS, Ramon
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2011.
ISBN:978-84-9965-071-5
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Onomàstica i llenguatge: de cap a cap del país
Autors:AMIGÓ ANGLÈS, Ramon
Edició:Barcelona : Rafel Dalmau, 2011.
ISBN:978-84-232-0755-8
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Onomàstica mediterrània: onomàstica d`origen zoonímic i dels intercanvis entre pobles
Autors:CASANOVA HERRERO, Emili (coord.); SCUOLA DE DOTTORATO DI TORINO. CONVEGNO DI ONOMÀSTICA (2012. Valencia)
Edició:València : Denes, 2012.
ISBN:978-84-92768-98-1
Recomanat per: TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Orígens del Convent de Santa Clara de Xàtiva desde la fundació en 1325 fins a 1482 (1325-1482)
Autors:VENTURA I CONEJERO, Agustí
Edició:Xàtiva : Mateu editors, 2008.
ISBN:978-84-934635-4-0
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Sobre inventaris de noms de lloc: introducció metodològica
Autors:AMIGÓ I ANGLÉS, Ramon
Edició:Reus : Centre de Lectura, 1989.
ISBN:No disponible
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Toponímia dels pobles valencians [colección]
Autors:ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edició:València : Acadèmia valenciana de la llengua, 2004-.
ISBN:No disponible
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Toponimia hispánica: origen y evolución de nuestros topónimos más importantes
Autors:GARCÍA ARIAS, X.Ll. (coord.); CASANOVA, Emili (ed.lit.)
Edició:València : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-75-2
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

XXXIV Col·loqui General de la Societat d`Onomàstica : VIII Col·loqui d`Onomàstica Valenciana
Autors:SOCIETAT D`ONOMÀSTICA COL·LOQUI GENERAL (34º. 2007. Valencia)
Edició:Paiporta : Denes, 2010.
ISBN:978-84-92768-35-6
Recomanat per: GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Per tal de superar l'assignatura l'alumnat haurà de fer:

a) Una prova escrita final sobre els conceptes i les pràctiques exposats a classe (valor 40%).
b) Un treball escrit: consistirà en el disseny d'una investigació onomàstica a partir dels conceptes i les pràctiques de classe (valor 30%).
c) Exposició oral d'un tema vinculat a la matèria de l'assignatura o del projecte d'investigació (valor 20%). Si s`escau, es farà a la classe davant la resta de companys els últims dies de classe.
d) Conferències: comentari de dues pàgines d'una conferència vinculada a la matèria que la professora detallarà amb antelació (valor 5%).
e) Assistència i participació a les classes (valor 5%).

S'han de lliurar totes les parts especificades. A més, s'ha d'obtenir, com a mínim, una nota de 5 en totes les parts amb valor percentual perquè siga possible fer-ne la mitjana. Per a aprovar, caldrà obtenir una qualificació final d'un 5. Per poder assolir els objectius marcats en l'assignatura, és imprescindible l'assistència i la participació a les classes i portar els materials que el professorat penjarà al Campus Virtual. En l'avaluació es tindrà en compte si s'han assolit els objectius plantejats en aquest programa.
.