UA
   ONOMÁSTICA CATALANA    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8625Descripción
Crdts. Teor.4,5INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA TOPONIMIA Y ANTROPONIMIA CATALANAS.
Crdts. Pract.1,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA42


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 18
TOTAL 18
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 J 10:00 12:00 CS/S005
  1 30/01/2013 24/05/2013 V 11:00 12:00 CS/S005
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 12:00 13:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
En finalitzar aquesta assignatura, l'alumnat haurà de:

a) Conéixer els objectius, les fonts i la metodologia de la toponímia com a disciplina que s'ocupa de l'estudi dels noms de lloc, i les seues aplicacions en altres camps del saber, especialment en el coneixement del present i de la història de la llengua.
b) Valorar els noms de lloc com a part del patrimoni cultural i el seu paper en la comunicació i en la configuració de la identitat col·lectiva.
c) Conéixer en termes generals els diversos estrats toponímics catalans.
d) Conéixer els mecanismes per a l'adaptació dels exotopònims.
e) Analitzar els diversos noms comuns presents en la toponímia i el profit que podem traure'n per a l'estudi de la llengua.
f) Valorar la recuperació i la normalització de la nostra toponímia dins el procés general de normalització lingüística i cultural. Això exigeix conéixer entre altres qüestions: els mecanismes de fixació dels noms de lloc, les normes ortogràfiques i de pronúncia; la problemàtica que planteja la creació de topònims nous; l'ordenament legal que afecta els topònims, etc.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. Introducció a l'Onomàstica
1.1 Els noms propis i els noms comuns
1.2 Els noms de persona: l'Antroponímia
1.2.1 Noms de pila
1.2.2 Cognoms
1.2.3 Malnoms

2. Els noms de lloc
2.1 Què és un topònim?
2.3 La societat i els noms de lloc. Valor cultural, social i polític dels noms de lloc

3. Vinculació de la Toponímia amb altres disciplines
3.1 Objectius i aplicacions de l'estudi dels noms de lloc en disciplines no lingüístiques
3.2 Objectius i aplicacions de l'estudi dels noms de lloc en disciplines lingüístiques

4. Metodologia de treball toponímic
4.1 Fonts i metodologia per a l'estudi dels noms de lloc
4.2 L'enquesta i l'aprofitament de fonts escrites

5. Els nostres topònims
5.1 Fixació i estructura dels topònims
5.2 Els noms comuns en la toponímia
5.2.1 Els hidrònims i els talassònims
5.2.2 Els noms vinculats amb el relleu o orònims
5.2.3 Els noms vinculats amb la flora o la fauna
5.2.4 Els noms vinculats amb l'ésser humà i amb les activitats humanes
5.2.5 Altres noms comuns presents en els topònims
5.2.6 Gentilicis i paragentilicis
5.3 Origen dels nostres topònims
5.3.1 Topònims catalans
5.3.2 Topònims preromans
5.3.3 Topònims romans
5.3.4 Topònims germànics
5.3.5 Topònims mossàrabs
5.3.6 Topònims àrabs
5.3.7 Topònims d'un altre origen

6. Els exotopònims: els noms dels llocs d'altres països
6.1 Els exotopònims antics i tradicionals
6.2 L'adaptació dels exotopònims a les hores d'ara

7. La normalització lingüística i els nostres noms de lloc
7.1 Els noms de lloc i l'ordenament legal
7.2 Aspectes conflictius de la normalització lingüística
7.3 La fixació dels noms de lloc. Les normes ortogràfiques


Más información
Profesor/a responsable
JORDÁ PASCUAL , RAFEL


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
Tot i la major càrrega teòrica de l'assignatura, atés el vessant aplicat de la matèria, proposarem activitats pràctiques de manera periòdica i regular, alternes a la teoria. Aquestes activitats se centraran en:

a) Presentació i aprofitament de fonts orals i escrites per a l'arreplega de topònims.
b) Ordenació i selecció de topònoms segons criteris fixats prèviament (semàntics, etimològic, interés lingüístic o històric, etc.).
c) La presentació i valoració de treballs sobre toponímia ja elaborats per altres autors.
d) La resolució de problemes: fixació gràfica de topònims recollits en fonts orals o escrites; tractament de topònims amb particularitats específiques (d'origen castellà, coneguts amb variants populars allunyades de les preferibles des d'un punt de vista normatiu…); despullament i valoració de la informació cartogràfica.
e) Si s'escau, es podrà plantejar fer una eixida de camp per posar en pràctica els continguts i les pràctiques vistes. Aquesta pràctica podrà estar organitzada pel professorat o bé per un alumne.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
El disseny de l'assignatura tant des del punt de vista teòric com pràctic està pensat per a l'alumnat que cursa estudis de filologia i en vistes als diferents perfils professionals d'aquesta especialitat. Veieu les indicacions sobre els tipus de classe per poder aclarir el tipus estricte de pràctiques.


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 86251Guardiola Savall, Maria Isabel
JORDÁ PASCUAL, RAFEL
MAS MIRALLES, ANTONI
TRIBALDOS MARTINEZ, RUTH
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86251Guardiola Savall, Maria Isabel
JORDÁ PASCUAL, RAFEL
TRIBALDOS MARTINEZ, RUTH
Enlaces relacionados
http://dcvb.iec.cat/
http://esadir.cat/
http://www.avl.gva.es/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/
http://www.icv.gva.es/ICV/
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/en-US/news/el-¿curso-de-formacion-de-especialistas-en-toponimia¿-es-a-youtube


Bibliografía

Atlas toponímico de España
Autor(es):GARCÍA SÁNCHEZ, Jairo Javier
Edición:Madrid : Arco Libros, 2007.
ISBN:84-7635-660-9
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça (v806-v998)
Autor(es):BOLÒS MASCLANS, Jordi; HURTADO CUEVAS, Víctor
Edición:Barcelona : Rafael Dalmau Editor, 2012.
ISBN:978-84-232-0774-9
Recomendado por:TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

De noms i de llocs. Miscel·lània d`homenatge a Albert Manent i Segimon
Autor(es):TORT, Joan (coord.); AGUILÓ, Cosme [et al.]
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:0213-4098
Recomendado por:TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca
Autor(es):LLULL MARTÍ, Antoni
Edición:Palma de Mallorca : Moll, 2010.
ISBN:978-84-273-1068-1
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tresor cartogràfic de Catalunya: Els mapes més antics. Segles XVII i XVIII
Autor(es):ESTRUGA I ESTRUGA, Jordi
Edición:Barcelona : Base, 2012.
ISBN:978-84-15267-63-8
Recomendado por:TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)

Els carrers i les partides rurals de Xàtiva: estudi històric sobre la toponímia urbana i rural de la ciutat
Autor(es):VENTURA I CONEJERO, Agustí
Edición:Xàtiva : Mateu editors, 2009.
ISBN:978-84-934635-7-1
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Fent camí: rutes al voltant del riu Xaló-Gorgos
Autor(es):ANDRÉS I SERER, Joan Elies
Edición:València : Edicions 96, 2011.
ISBN:978-84-92763-58-0
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducció a l`onomàstica, toponímia y antroponímia catalana i general: actes del cicle de conferències Onomàstica catalana
Autor(es):TURULL, Albert (ed.lit.)
Edición:Lleida : Institut d`Estudis Ilerdencs, 1994.
ISBN:84-87029-53-1
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La toponímia de la costa d`Artà
Autor(es):AGUILO ADROVER, Cosme
Edición:Palma : Documenta Balear, 2011.
ISBN:978-84-15081-63-X
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La toponomàstica de les illes del Mediterrani occidental: XXXV Col·loqui de la Societat d`Onomàstica, l`Alguer, maig de 2008
Autor(es):COL·LOQUI DE LA SOCIETAT D`ONOMÀSTICA (35.2008. L`Alguer)
Edición:Paiporta : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-74-5
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Noms aràbics de lloc
Autor(es):BARCELÓ, Carme
Edición:Alzira : Bromera, 2010.
ISBN:978-84-9824-650-6
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Onomàstica del terme municipal de Porrera
Autor(es):AMIGÓ ANGLÈS, Ramon
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2011.
ISBN:978-84-9965-071-5
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Onomàstica i llenguatge: de cap a cap del país
Autor(es):AMIGÓ ANGLÈS, Ramon
Edición:Barcelona : Rafel Dalmau, 2011.
ISBN:978-84-232-0755-8
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Onomàstica mediterrània: onomàstica d`origen zoonímic i dels intercanvis entre pobles
Autor(es):CASANOVA HERRERO, Emili (coord.); SCUOLA DE DOTTORATO DI TORINO. CONVEGNO DI ONOMÀSTICA (2012. Valencia)
Edición:València : Denes, 2012.
ISBN:978-84-92768-98-1
Recomendado por:TRIBALDOS MARTINEZ, RUT (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Orígens del Convent de Santa Clara de Xàtiva desde la fundació en 1325 fins a 1482 (1325-1482)
Autor(es):VENTURA I CONEJERO, Agustí
Edición:Xàtiva : Mateu editors, 2008.
ISBN:978-84-934635-4-0
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Sobre inventaris de noms de lloc: introducció metodològica
Autor(es):AMIGÓ I ANGLÉS, Ramon
Edición:Reus : Centre de Lectura, 1989.
ISBN:No disponible
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Toponímia dels pobles valencians [colección]
Autor(es):ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia valenciana de la llengua, 2004-.
ISBN:No disponible
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)

Toponimia hispánica: origen y evolución de nuestros topónimos más importantes
Autor(es):GARCÍA ARIAS, X.Ll. (coord.); CASANOVA, Emili (ed.lit.)
Edición:València : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-75-2
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

XXXIV Col·loqui General de la Societat d`Onomàstica : VIII Col·loqui d`Onomàstica Valenciana
Autor(es):SOCIETAT D`ONOMÀSTICA COL·LOQUI GENERAL (34º. 2007. Valencia)
Edición:Paiporta : Denes, 2010.
ISBN:978-84-92768-35-6
Recomendado por:GUARDIOLA I SAVALL, MARÍA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 10/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 10/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 10/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 10/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 10/10/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 31/05/2013 09:00 12:00 FI/3-13P -
Periodo extraordinario de septiembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B03 -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final
Per tal de superar l'assignatura l'alumnat haurà de fer:

a) Una prova escrita final sobre els conceptes i les pràctiques exposats a classe (valor 40%).
b) Un treball escrit: consistirà en el disseny d'una investigació onomàstica a partir dels conceptes i les pràctiques de classe (valor 30%).
c) Exposició oral d'un tema vinculat a la matèria de l'assignatura o del projecte d'investigació (valor 20%). Si s`escau, es farà a la classe davant la resta de companys els últims dies de classe.
d) Conferències: comentari de dues pàgines d'una conferència vinculada a la matèria que la professora detallarà amb antelació (valor 5%).
e) Assistència i participació a les classes (valor 5%).

S'han de lliurar totes les parts especificades. A més, s'ha d'obtenir, com a mínim, una nota de 5 en totes les parts amb valor percentual perquè siga possible fer-ne la mitjana. Per a aprovar, caldrà obtenir una qualificació final d'un 5. Per poder assolir els objectius marcats en l'assignatura, és imprescindible l'assistència i la participació a les classes i portar els materials que el professorat penjarà al Campus Virtual. En l'avaluació es tindrà en compte si s'han assolit els objectius plantejats en aquest programa.
.