UA
   LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8616Descripció
Crdts. Teor.4CONTINUACIÓ DE L'ESTUDI HISTÒRIC I FILOLÒGIC DE LES ETAPES, ELS MOVIMENTS, ELS AUTORS I LES OBRES PRINCIPALS DE LA LITERATURA CATALANA (LITERATURA DEL SEGLE XV: NOVEL·LA CAVALLERESCA I AUSIÀS MARCH).
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 51
TOTAL 51
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 L 10:00 12:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 X 10:00 11:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 X 11:00 12:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
A la fi del curs l`alumne/a ha d`haver assolit:

1. Un coneixement general sòlid dels gèneres, tendències estètiques, autors i obres del període que abraça l`assignatura, degudament contextualitzats en el marc històric, social i cultural corresponent.
2. Un coneixement específic i aprofundit dels textos fonamentals del període, a partir de la lectura, analítica i crítica, de les obres que figuren a l`apartat F d`aquest programa.
3. Una assimilació crítica de les aportacions bibliogràfiques fonamentals de l`apartat G d`aquest programa.
4. Un ensinistrament alt en les tècniques de l'anàlisi i interpretació de textos literaris medievals corresponents a l'àmbit de l'assignatura.
5. Un grau mitjà-alt en el maneig dels mètodes i de les tècniques de la recerca científica, especialment aplicats als autors i textos de l'assignatura.
6. Un grau d'interés i curiositat intel·lectual notable per la cultura literària catalana quatrecentista i un gust per la lectura dels exponents més reeixits d'aquesta.
7. Un nivell màxim de correcció lingüística, així com un grau molt elevat d'acurament en l'elocució acadèmica oral i en la composició de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
TEMARI


1. Les poesies d'Ausiàs March. L'autor. El problema de la cronologia i dels cicles poètics. El discurs marquià sobre l'amor. La poesia de temàtica no amorosa. Models i fonts: March i la tradició trobadoresca. Llengua poètica i estil: la retòrica ausiasmarquiana. Estrofisme i versificació. Influència posterior d'Ausiàs March. Transmissió textual del corpus poètic ausiasmarquià.

2. La novel·la cavalleresca, I: Curial e Güelfa. Introducció general a la narrativa cavalleresca. El Curial e Gëlfa: Autoria i datació. Argument i estructura: el libre de l'amor, el llibre de les armes i el llibre de la ciència. La teoria literària de l'anònim: versemblança i "poètiques ficcions". Models i fonts de filiació romànica i clàssica. Llengua literària i estil. Transmissió textual.

3. La novel·la cavalleresca, II: Tirant lo Blanc. Autoria i datació. Estructura i argument: els paratextos; la iniciació en la cavalleria; les primeres gestes militars a Sicília i Rodes; l'imperi grec; la croada africana; apoteosi i mort de Tirant. Fonts i models romànics. Fonts i models de filiació clàssica. Historicitat i versemblança; coherència estructural; humor i ironia; teatralitat; diversitat d'estil i de formes d'elocució. Transmissió textual. Relació amb altres obres.


LECTURES OBLIGATÒRIES

1. Ausiàs March, Per haver d'amor vida, antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 3), 2009.

2. Curial e Güelfa, edició modernitzada i comentaris de Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona, Quaderns Crema, 2011.

3. Joanot Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch, ed. d'Albert Hauf, València, Editorial Tirant lo Blanch, 2008.Enllaç al programa
Professor/a responsable
MARTIN PASCUAL , LUCIA


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques

1. 3 hores setmanals de classes teòriques, dedicades al desenvolupament interactiu de la matèria del curs i a resoldre les qüestions i dubtes que se`n deriven (2 hores), així com al comentari de microtextos de les lectures assenyalades a l'apartat F, que s'indicaran als alumnes al començament del curs (1 hora).
2. 1 hora setmanal de classe pràctica, dedicada al seguiment tutelat del procés de realització, per part de cada alumne, d'un treball escrit (d'entre 15 i 20 pàgines), que versarà sobre un aspecte concret de la matèria del curs.
3. Activitats complementàries: dues conferències, a càrrec d'especialistes d'altres universitats, sobre aspectes relacionats amb la matèria del curs.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics
Un treball escrit individual sobre un aspecte concret de la matèria de l'assignatura, que caldrà presentar, com a molt tard, el dia de l'examen. El procés de realització d`aquest treball serà tutelat en les classes pràctiques.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86161MARTIN PASCUAL, LUCIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86161MARTIN PASCUAL, LUCIA
Enllaços relacionats
http://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf
http://www.editorialuoc.com/extra_content/84-7306-864-5//web/index1.html
http://www.iifv.ua.es/bilicame/
http://www.lluisvives.com/
http://www.narpan.net/index.php
http://www.rialc.unina.it/titoli.htm
http://www.univerano.ua.es/va/curso.asp?id=63


Bibliografia

Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc: Ais de Provença, 21-22 d`octubre de 1994: estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context
Autors:BARBERÀ, Jean Marie (ed.)
Edició:Montserrat (Barcelona) : Abadia Montserrat, 1997.
ISBN:84-7826-827-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Actes del Symposion Tirant lo Blanc
Autors:SYMPOSION TIRANT LO BLANC (1990. Barcelona)
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1993.
ISBN:84-7727-113-5
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aproximació al Tirant lo Blanc
Autors:RIQUER, Martí de
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1996.
ISBN:84-7727-057-0
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Apunts en net
Autors:Joan Ferraté
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1991.
ISBN:84-7727-069-4
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ausiás March i el món cultural del segle XV
Autors:ALEMANY FERRER, Rafael (ed.lit.)
Edició:Alacant : Universitat d`Alacant, 1999.
ISBN:84-7908-454-5
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ausiàs March i els seus predecessors
Autors:PAGÉS, Amadeu
Edició:Valencia : Institución Alfonso el Magnánimo, 1990.
ISBN:84-7822-005-4
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ausiàs March i la València del segle XV : (1400-1459)
Autors:Jaume J. Chiner Gimeno
Edició:Valencia .
ISBN:84-482-1671-7
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ausiàs March o l`emergència del jo
Autors:Marie-Claire Zimmermann ; pròleg de Albert Hauf
Edició:Barcelona : Publicacions de l`Abadia de Monserrat, 1998.
ISBN:84-7826-908-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curial e güelfa
Autors:GUSTÀ, Marina (ed.lit.); SANSONE, Guiseppe (pr.)
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2004.
ISBN:84-297-1463-4
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Curial e Güelfa y las novelas de caballerías españolas
Autors:PIERA, Montserrat
Edició:Madrid : Editorial Pliegos, 1998.
ISBN:84-88435-79-7
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

De Bernat Metge a Joan Roís de Corella: estudis sobre la cultura literaria de la tardor medieval catalana
Autors:BADIA, Lola
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1988.
ISBN:978-84-7727-030-0
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari de figures retòriques i altres recursos expresius
Autors:ORIOL DAUDER, Joan A.; ORIOL GIRALT, Joan
Edició:Barcelona : Llibres de l`Index, 1995.
ISBN:84-87561-73-X
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Espill o llibre de les dones
Autors:ROIG, Jaume ; GUSTÀ, Marina (ed.)
Edició:València : Eliseu Climent, 1992.
ISBN:84-7502-328-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Espill o llibre de les dones
Autors:ROIG, Jaume ; GUSTÀ, Marina (ed.)
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1990.
ISBN:84-297-1444-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Fortuna en el Tirant lo Blanch i en el Curial e Güelfa
Autors:MANZANARO I BLASCO, Josep Miquel
Edició:Alacant : Universitat d`Alacant, 1998.
ISBN:84-7908-428-6
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La memòria literària de Joanot Martorell: models i escriptura en el Tirant lo Blanc
Autors:PUJOL GÓMEZ, Josep
Edició:Barcelona : Curial, 2002.
ISBN:978-84-8415-359-7
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lectures d`Ausiàs March: (15 de gener - 10 de desembre de 1997)
Autors:CABRÉ, Lluís [et al.]
Edició:Valencia : Fundació Bancaixa, 1998.
ISBN:84-89413-28-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura catalana del segle XVI al XVIII
Autors:Josep Bargalló Valls
Edició:Barcelona.
ISBN:84-307-8401-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

LLegir Ausiàs March
Autors:Joan Ferraté
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7727-092-9
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de mètrica i versificació catalanes
Autors:BARGALLO VALLS, Josep
Edició:Barcelona : Empúries, 1991.
ISBN:84-7596-309-9
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Miscel`lània Antoni M. Badia i Margarit. V.6
Autors:ASSOCIACIO INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES [et al.]
Edició:Barcelona : Abadia de Montserrat, 1987.
ISBN:84-7202-872-0
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nou diccionari 62 de la literatura catalana
Autors:BOU ,Enric (dir.9
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2000.
ISBN:84-297-4770-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Panorama crític de la literatura catalana. V.2: Edat mitjana: Segle d`Or
Autors:HAUF, Albert (dir.); ANNICCHIARICO, Annamaria (col.) [et al.]
Edició:Barcelona : Vicens Vives, 2011.
ISBN:978-84-682-0672-1
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tirant lo Blanc i altres escrits
Autors:MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí; RIQUER, Martí de (ed.lit.)
Edició:Barcelona : Ariel, 1979.
ISBN:84-3447-502-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tirant lo Blanc i la historiografia catalana medieval
Autors:Paül Limorti i Payà
Edició:[València].
ISBN:84-7784-328-7
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tirant lo Blanch
Autors:MARTORELL, Joanot; HAUF, Albert (coord.); HAUF, Albert (ed.lit.); ESCARTÍ, Vicent (ed.lit.); PEIRTAS, Isabel (rev.)
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2004.
ISBN:84-8456-023-6
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tirant lo Blanch e la tradizione medievale: echi testuali e modelli generici
Autors:SIVIERO, Donatella
Edició:Soveria Mannelli : Rubbettino, 1997.
ISBN:88-7284-568-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Una reina per a Curial
Autors:ESPADALER, Anton
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1984.
ISBN:84-857-0452-5
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Sor Isabel de; ALMIÑANA VALLÉS, Josep (ed.lit.)
Edició:Valencia : Ajuntament Valencia, 1992.
ISBN:84-86908-86-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Isabel de; PARRA, Lluèisa (comp.)
Edició:Valencia : Institucio Alfons el Magnanim, 1986.
ISBN:84-505-4221-9
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Isabel de; HAUF I VALLS, Albert G. (comp.)
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2006.
ISBN:84-482-4384-6
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 31/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 09:00 12:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 A1/1-29M -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 31/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 09:00 12:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 A1/1-29M -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 31/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 09:00 12:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 A1/1-29M -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 31/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 09:00 12:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 A1/1-29M -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 31/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 09:00 12:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 09:00 12:00 A1/1-29M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
1. Un examen final que constarà de dues parts:
a) Desenvolupament de dos temes, a elegir d'entre quatre, relacionats amb la matèria del curs (50% de la nota final).
b) Versió catalana moderna i comentari d'un microtext corresponent a les lectures obligatòries del curs (25% de la nota final).
2. Un treball individual sobre un aspecte concret de la matèria de l'assignatura, que caldrà presentar, com a molt tard, el dia de l'examen (25% de la nota final).
3. Amb caràcter voluntari, una ressenya crítica sobre un llibre de la bibliografia del curs (apartat G) o sobre les dues conferències que s'impartisquen, que els alumnes presentaran per escrit, com a molt tard, el dia de l'examen. Es valorarà sobre 1 punt, que s'afegirà, si pertoca, a la nota resultant dels tres apartats anteriors.

La no presentació a una prova o a més de les especificades en els punts 1 i 2, o a alguna de les parts de què aquestes consten, implica la qualificació final de "No presentat".

Als alumnes que, havent-se presentat a les proves 1 i 2, només en superen una, se'ls conservarà la nota de la part aprovada (examen o treball) només en les convocatòries extraordinàries del mateix any.

Es descomptarà 1 punt per cadascuna de les faltes de competència lingüística comeses en l'examen, el treball o la ressenya.