UA
   SINTAXI CATALANA I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8614Descripció
Crdts. Teor.4DESCRIPCIÓ DETALLADA I CIENTÍFICA DE LA LLENGUA CATALANA (SINTAXI).
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 37
TOTAL 37
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 L 12:00 14:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 X 12:00 13:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 X 13:00 14:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de SINTAXIS CATALANA I - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
En finalitzar el curs, l`alumnat haurà de ser capaç de:
1. Expressar-se oralment i per escrit en un registre estàndard, sense barbarismes ni incorreccions fòniques ni ortogràfiques, amb un lèxic precís i apropiat, i, especialment, amb domini normatiu dels temes de sintaxi catalana estudiats en aquesta assignatura.
2. Analitzar els aspectes sintàctics que es desenvolupen en cada tema des d`una perspectiva sincrònica. En aquesta anàlisi caldrà aplicar, però, també la informació obtinguda a partir de l`estudi d`aquests aspectes de la sintaxi al llarg de la història de la llengua, en les diverses variants dialectals catalanes i, sempre que caldrà, en les llengües romàniques veïnes. En tot cas, serà necessari l`estudi de les aportacions teòriques dels autors més importants.
3. Explicar els factors de caire lingüístic i sociolingüístic que condicionen (o que han condicionat) la definició i l`aplicació de la normativa catalana pel que fa a la sintaxi.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. Alguns aspectes de sintaxi general
1.1.Tractament de les categories gramaticals
1.1.1. L'oració: L'oració simple. L'oració composta
1.1.2. El sintagma
1.1.3. Les categories bàsiques: Les categories nominals. Les categories no nominals
1.2. Tractament de les funcions gramaticals
1.3.2.1. El subjecte
1.3.2.1. Els complements verbals
1.3. Algunes nocions de Gramàtica Generativotransformacional
1.4. L'anàlisi sintàctica
1.5. La normativa i la sintaxi

2. L'expressió de l'abstracció i la intensitat en català
2.1. Algunes consideracions sobre l'article en català.
2.1.1. Visió diacrònica.
2.2.2. El procés de substantivació.
2.2. L'abstracció dins la normativa.
2.3. El sistema castellà. La pressió sobre el ca­talà.
2.4. Expressions pròpies de l'abstracció. Usos antics i dialectals.
2.5. Algunes expressions pròpies de la intensitat

3. El relatiu
3.1. La subordinació adjectiva
3.2. Les clàusules de relatiu
3.2.1. Les funcions del relatiu
3.2.2. Clàusules sense nucli explícit
3.2.3. Clàusules especificatives i clàusulues explicatives
3.2.4. Construccions sintètiques, analítiques i pleonàstiques
3.3. Les clàusules pseudorelatives
3.4. Les clàusules clivellades
3.5. Les clàusules de relatiu en castellà. Anàlisi contrastiva
3.6. Les clàusules de relatiu en el català antic

4. Les preposicions
4.1. Introducció: el valor sintàctic de les preposicions
4.2. Canvi i caiguda de les preposicions
4.2.1. Prep. + que (conj)
4.2.2. Prep. + INF
4.2.3. *que + INF / a + INF
4.3. Les preposicions en expressions temporals: en / al + INF
4.4. La problemàtica del per / per a
4.5.1. La normativa clàssica de Fabra i Badia
4.5.2. L'ús
4.5.2.1. En la llengua viva
4.5.2.2. En la llengua antiga
4.5.3. Proposta de J. Coromines
4.5.4. La polèmica alternança de per / per a davant d'infini­tiu. Posicionaments de Solà i de Ruaix.

5. Els pronoms clítics
5.1. Tipus de clítics
5.2. En funció de partitiu
5.3. En funció de complement de nom
5.4. En funció de complement directe
5.5. En funció de complement indirecte i altres datius
5.6. En funció de complement de règim
5.7. En funció de complement circumstancial
5.8. Els pronoms clítics predicatius
5.9. Els pronoms clítics impersonals
5.10. Els pronoms clítics inherents


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Segura Llopez , Josep Carles


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
La part teòrica d'aquesta assignatura rebrà un tractament fonamentalment pràctic que demana la participació activa de l`alumnat. Hi haurà diverses activitats:
1. Una o diverses pràctiques de cadascun dels temes que conformen aquesta assignatura. Aquestes pràctiques seran facilitades pel professor. Esdevindran la base de les sessions tant teòriques com pràctiques de cada tema. Es resoldran a classe en faena conjunta entre el professor i l`alumnat assistent. Voluntàriament, es podran lliurar per escrit fins a dues d`aquestes pràctiques passades en net i aprofitant el fitxer informàtic que proporcionarà el professor. La data màxima de lliurament serà el dia de l`examen de febrer.
2. Lectura dels dos treballs següents:
M. Lluïsa Hernanz (2002): «1. L`oració», dins Joan Solà & altres, Gramàtica del català contemporani. Volum 2. Sintaxi, Editorial Empúries, Barcelona, pp. 995-1054 (tot l`article, llevat de l`apartat 1.4.4).
Aurora Bel (2002): «2. Les funcions sintàctiques», dins Joan Solà & altres, Gramàtica del català contemporani. Volum 2. Sintaxi, Editorial Empúries, Barcelona, pp. 1077-1129 (tot l`article, llevat de l`apartat 2.4).
En l`examen final apareixeran una o més preguntes pràctiques que seran de resposta obligatòria i que estaran relacionades amb aspectes tractats en aquests dos articles.
3. Lectura d`un capítol de la Gramàtica del català contemporani. Volums 2 i 3. Sintaxi, Editorial Empúries, Barcelona. La tria de l`article dependrà del tema del treball de les activitats pràctiques (vg. més avall apartat D. Activitats pràctiques) i, en tot cas, serà decidit pel professor i comunicat convenientment. En acabant, l`alumnat caldrà que confeccione -i, optativament, que lliure- un esquema del contingut de l`article que haurà d`exposar en una entrevista amb el professor. Aquesta entrevista es realitzarà obligatòriament al llarg dels mesos de novembre i desembre. El professor indicarà degudament l`orde cronològic en què l`alumnat haurà de fer l`entrevista. Si cal, recomanarà de tornar-la a realitzar abans que acabe el quadrimestre.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
L`objectiu d`aquestes activitats és que l`alumnat demostre que ha assimilat les diverses aportacions bibliogràfiques referides a algun dels aspectes sintàctics estudiats al temari. És necessari, d`altra banda, que sàpia analitzar els principals temes sintàctics des d`una pers­pecti­va sincrònica. Finalment, cal també que puga explicar per escrit els factors de caire lingüístic i sociolingüís­tic que condicio­nen (o que han condicionat) la defini­ció i l`aplica­ció de la normativa catalana pel que fa a la sintaxi. És farà una única activitat dividida en tres parts:
1. Una primera part del treball que arreplegue les aportacions bibliogràfiques més importants sobre un aspecte sintàctic molt concret del català. El professor proporcionarà la informació bibliogràfica necessària. L`extensió aproximada serà d`unes dues planes.
2. Una segona part del treball on l`alumnat analitze el mateix aspecte sintàctic desenvolupat en la primera part. Aquesta anàlisi es farà a partir d`un corpus de, com a mínim, quinze exemples trets d`un text escrit o oral que el professor ajudarà a seleccionar. Caldrà que hi incloga una conclusió que resumisca i sistematitze l`anàlisi realitzada. L`extensió aproximada serà de quatre planes.
3. Una tercera part del treball on l`alumnat comente la dificultat que planteja la definició i l`aplicació de la normativa catalana pel que fa a l`aspecte sintàctic estudiat en les dues parts precedents. L`extensió aproximada serà d`una plana.
En l'hora pràctica de l'assignatura es donaran les pautes per a fer aquest petit treball.
Formalment, el treball haurà de seguir unes pautes estrictes que trobareu a la pàgina web del Departament de Filologia Catalana (www.ua.es/dfcat). Si hom no segueix aquestes pautes, el treball es considerarà no lliurat.
A més a més, caldrà que lliureu una ressenya d'un màxim dues pàgines d'una conferència vinculada amb la matèria que el professor detallarà amb antelació (5 punts). A més a més, es puntuarà amb 2 punts que l'alumnat, optativament, assistisca i lliure la ressenya corresponent a una altra conferència distinta d'aquesta oferida pel Departament de Filologia Catalana.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86141Segura Llopez, Josep Carles
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86141Segura Llopez, Josep Carles
Enllaços relacionats
http://mestres.ara.cat/blogedu21/2011/04/18/sabem-el-que-funciona/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=1699
http://www.elpais.com/articulo/portada/inapropiado/pretender/solucionar/problemas/sociales/via/lenguaje/elpepusoceps/20110220elpepspor_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/profesores/espanoles/dan/horas/clase/media/OCDE/elpepusoc/20110913elpepusoc_3/Tes
http://www.iecat.net
http://www.tv3.cat/videos/3477090/Notes-deducacio
http://www.tv3.cat/videos/3477090/Notes-deducacio


Bibliografia

La semàntica diacrònica cognitiva: una aplicació a propòsit de venir, arribar i aplegar (segles XII-XVI)
Autors:MONTSERRAT I BUENDIA, Sandra
Edició:Barcelona : Abadía de Montserrat, 2007.
ISBN:978-84-8415-854-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aspectes gramaticals
Autors:INSTITUT INTERUNIVERSITARI FILOLOGIA VALENCIANA
Edició:Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.
ISBN:978-84-370-5345-5
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Converses filològiques
Autors:Pompeu Fabra ; edició crítica a cura de Joaquim Rafel i Fontanals.
Edició:Barcelona .
ISBN:84-350-5111-0 (v.2)
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curs de morfosintaxi de l`oració
Autors:David Casellas i Gispert
Edició:Vilassar de Mar, Barcelona : Oikos-tau, 1996.
ISBN:84-281-0875-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari d`ús dels verbs catalans: règim verbal i canvi i caiguda de preposicions
Autors:GINEBRA SERRABOU, Jordi; MONTSERRAT CIURANA, Anna; SAPERAS, Anna (col.); RULL I MURUZÁBAL, Xavier (col.)
Edició:Barcelona : Educaula, 2009.
ISBN:978-84-92672-21-9
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El català
Autors:Josep Ruaix i Vinyet
Edició:Moià (Barcelona).
ISBN:84-398-0782-1
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El català a TV3 : llibre d`estil
Autors:A cura de la Comissió de Normalització Lingüística de TVC ; presentació de Francesc Vallverdú
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1995.
ISBN:84-297-3884-3
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ésser, estar i haver-hi en català antic : estudi sintàctic i contrastiu
Autors:Joan Rafael Ramos Alfajarín ; pròleg de Joan Solà
Edició:Valencia : Institut Interuniversitari de Filología Valenciana ; Barcelona Publicacions de l, 2000.
ISBN:84-8415-188-3
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estudis de sintaxi catalana
Autors:Joan Solà
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-0836-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramàtica catalana
Autors:FABRA, Pompeu
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2000.
ISBN:84-7283-290-2
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática de la llengua catalana : Descriptiva, normativa, diatópica, diastrática
Autors:Antoni M. Badía i Margarit
Edició:Barcelona .
ISBN:84-7739-751-1
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramàtica del català contemporani
Autors:SOLÀ, Joan (dir.)
Edició:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-9787-312-3
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Gramàtica del català contemporani
Autors: dirigida per Joan Solà ... [et al.]; amb la co`laboració de Gemma Rigau
Edició:Barcelona : Empúries , 2002.
ISBN:84-7596-908-9 (v. 2)
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática descriptiva de la lengua española
Autors:BOSQUE, Ignacio (dir.); DEMONTE, Violeta (dir.)
Edició:Madrid : Espasa-Calpe, 1999.
ISBN:84-239-7917-2
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Guia d`usos lingüístics
Autors:INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
Edició:València : IIFV, 2002.
ISBN:84-370-5344-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

GUÍA d`usos lingüístics [en línea]. V.1 Aspectes gramaticals
Autors:-
Edició:Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.
ISBN:84-370-5345-5
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Historia dels verbs esser i estar: en català i en castellà
Autors:VALLCORBA I ROCOSA, Jaume
Edició:Vilassar de Mar, Barcelona : Oikos-tau, 1996.
ISBN:84-281-0870-6
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducció a la sintaxi: anàlisi categorial i funcional de l`oració simple
Autors:RAMOS ALFAJARÍN, J. Rafael
Edició:València : Tàndem, 1992.
ISBN:84-87693-98-9
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La categoria preposicional
Autors:SANCHO CREMADES, Pelegrí
Edició:València : Universitat de València, 1995.
ISBN:978-84-370-1968-0
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La llengua com a objecte de coneixement: llengua i literatura: Batxillerat
Autors:BARTRA I KAUFMANN, Anna; ALEGRE, Montserrat; LORENTE, Mercé
Edició:Picanya : Voramar-Santillana, 2000.
ISBN:978-84-8194329-0
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)

Les preposicions en català
Autors:SANCHO CREMADES, Pelegrí
Edició:València : Universitat de València, Departament de Teoria dels Llentguatges, 1994.
ISBN:978-84-605-1014-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les principals faltes de gramàtica
Autors:per Pompeu Fabra
Edició:Barcelona : Barcino, 1987.
ISBN:84-7226-174-3
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`obra de Pompeu Fabra
Autors:Joan Solà
Edició:Barcelona : Teide, 1991.
ISBN:84-307-8407-1
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d`avui
Autors:RUAIX I VINYET, Josep
Edició:Moià (Av. de la Vila, 18) : J. Ruaix, 1994-1995.
ISBN:No disponible
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Paraules i lletres. Batxillerat. V.1 y V.2
Autors:MARTINES, Josep [et al.]
Edició:Alcoi : Marfil, 2009-2013.
ISBN:No disponible
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Por y para: estudio sobre los orígenes y la evolución de una oposición prepositiva iberorrománica
Autors:RIIHO, Timo
Edició:Helsinki : CommetaSocietas Scientiarum Fennica, 1979.
ISBN:978-951-653-084-3
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Punts conflictius de català: deu estudis sobre normativa lingüística
Autors:RUAIX I VINYET, Josep
Edició:Barcelona : Barcanova, 1989.
ISBN:84-7533-475-X
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Qüestions controvertides de sintaxi catalana
Autors:SOLÀ, Joan
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1987.
ISBN:84-297-2644-6
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sintaxi catalana
Autors:CUENCA ORDINYANA, Maria Josep
Edició:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2003.
ISBN:84-9788-017-X
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sintaxi normativa : estat de la qüestió
Autors:Joan Solà
Edició:Barcelona .
ISBN:84-7596-408-7
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sintaxis básica de las clases de palabras
Autors:BOSQUE, Ignacio (dir.); DEMONTE, Ignacio (dir.)
Edició:Madrid : Espasa-Calpe, 1999.
ISBN:84-239-7918-0
Recomanat per: SEGURA I LLOPES, CARLES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 FI/3-11M -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 FI/3-11M -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 FI/3-11M -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 FI/3-11M -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 FI/3-14M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 FI/3-11M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
Per a aprovar aquesta assignatura, caldrà haver assolit satisfactòriament tots els objectius esmentats. Serà menester, doncs, realitzar obligatòriament les activitats esmentades i obtenir, com a mínim, 50 punts sobre un màxim de 100 punts. Els punts es podran obtenir de la manera següent:
a) Cadascuna de les dues pràctiques lliurades sumarà, com a màxim, 2 punts. Es podrà obtenir, doncs, un total de 4 punts, dels quals 2 correspondran a la correcció normativa.
b) L`exposició oral en l`entrevista personal sumarà 20 punts, com a màxim, dels quals 15 correspondran a la correcció normativa (es valorarà especialment el model sintàctic).
c) L`esquema o guió que s'utilitze per a l'exposició es podrà lliurar voluntàriament i podrà sumar fins a 2 punts.
d) Una prova escrita final, en què s'avaluaran els continguts del temari, que valdrà 60 punts, dels quals 20 correspondran a la correcció normativa. Aquesta prova contindrà diverses preguntes de resposta obligatòria i unes altres a triar.
e) Cadascuna de les tres parts de l'activitat pràctica valdrà, com a màxim, 5 punts, dels quals 1,5 correspondran a la correcció normativa. En total es podran aconseguir com a màxim 15 punts.
f) Dues ressenyes de les conferències, cadascuna de les quals valdrà 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la correcció normativa. Només la conferència vinculada a la matèria serà de lliurament obligatori.

Si s`obté la màxima puntuació en totes les activitats, el resultat final suma 108 punts i sobrepassa, doncs, els 100 punts estipulats. Cal tenir en compte, per tant, que hi ha 8 punts que permeten pujar la nota obtinguda.