UA
   TEORIA DE LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8169Descripció
Crdts. Teor.4INTRODUCCIÓ ALS PROBLEMES FONAMENTALS DE LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA, ESTUDI DELS DIVERSOS MODELS TEÒRICS DES D'UN PUNT DE VISTA HISTÒRIC I ANÀLISI DELS RECURSOS LITERARIS BÀSICS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURATEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 2
TOTAL 2
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 19:00 21:00 FI/2-08P
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 19:00 20:00 FI/2-08P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 20:00 21:00 FI/2-08P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
-Conocer los principales problemas teóricos que plantea la traudcción de textos literarios y reflexionar sobre ellos.
-Conocer las principales corrientes teóricas sobre la traducción en la Antigüedad, la Edad Media, la Modernidad y el mundo contemporáneo.
-Conocer el debate en torno a la traducción en las diferentes teorías del siglo XX, diferenciando sus peculiaridades.
-Discernir los diferentes componentes de la traducción y las distintas concepciones del texto traducido.
-Relacionar los estudios teóricos de la traducción con los estudios comparatistas e interculturales.
-Entender las propuestas teóricas y prácticas para preservar el valor literario de la traducción.
-Identificar en el análisis de los textos traducidos los problemas teóricos de la traducción literaria


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. LA TRADUCCIÓN EN EL MARCO DE LA TEORÍA
2. HISTORIA DE LA TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA.
3. TEORÍAS ACTUALES DE LA TRADUCCIÓN.
4. LA TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA
5. TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN, DIFERENCIA Y ALTERIDAD


Enllaç al programa
Professor/a responsable
De Murcia Conesa , Antonio


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
-Exposición de la terminología, los conceptos y los argumentos propios de la disciplina.
-Lectura y análisis de textos teóricos de los diferentes pensadores sobre la traducción expuestos en las clases.
-Discusión en clase sobre las distintas propuestas teóricas a partir de los textos.
-Análisis y discusión sobre los criterios de traducción a partir del examen de textos traducidos confrontados con los textos en el idioma original, según las especialidades de los alumnos. Tales textos serán tanto prosísticos como poéticos.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
-Los alumnos deberán leer antes de las clases los textos señalados por el profesor y realizar las actividades prácticas que se requieran.
-Las clases prácticas tendrán el formato de seminarios en los que se discutirán los textos y asuntos preparados.
-Los alumnos deberán realizar un trabajo relacionado con alguna de las metodologías de la traducción estudiadas. Este trabajo habrá de ser tutorizado por el profesor tras la elección del tema por parte del alumno. El trabajo deberá ser expuesto en clase para su pública discusión.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81691De Murcia Conesa, Antonio
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81691De Murcia Conesa, Antonio
Enllaços relacionats
http://palimpsestes.revues.org/
http://www.no-mans-land.org/links_translation_magazines.htm
http://www.saltana.org


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 22/01/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 02/07/2013 17:30 20:30 GE/2-12S -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 22/01/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 02/07/2013 17:30 20:30 GE/2-12S -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 22/01/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 02/07/2013 17:30 20:30 GE/2-12S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
-El alumno realizará un examen final, en el que se evaluarán los conocimientos sobre los problemas centrales de la asignatura. La calificación total de la asignatura será el resultado de la media entre el examen final (45%), la realización y exposición del trabajo obligatorio (45%) y la participación en clase (10%)