UA
   VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8154Descripció
Crdts. Teor.3TEORIA I PRÀCTICA DE LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓ.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 8
TOTAL 8
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 21/02/2013 M 17:00 19:00 GE/2-11I
  1 22/02/2013 24/05/2013 M 17:00 19:00 FI/1-03S
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 21/02/2013 J 17:00 19:00 GE/2-11I
  1 22/02/2013 24/05/2013 J 17:00 19:00 CS/S002
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
B. OBJECTIUS

Conéixer els trets de les diferents varietats lingüístiques del català segons criteris geogràfics, temporals, de registre o de classe social.
Entendre la necessitat o no de la traducció de la variació lingüística segons l¿encàrrec de traducció.
Conéixer i saber aplicar les principals estratègies de traducció de la variació lingüística.
Traduir textos al català caracteritzats per la variació lingüística, aplicant-hi les estratègies explicades a classe i generant-ne de noves aplicades a casos concrets.
Consolidar els coneixements gramaticals en un nivell C1+.
Consolidar les habilitats relacionades amb la redacció de textos i l¿estil.
Consolidar els coneixements de llengua oral.
Aprendre a defensar i justificar les opcions de traducció.
Aprendre a exposar oralment.
Aprendre a treballar col·laborativament.
Aprendre a fer servir les noves tecnologies aplicades a la traducció.
Conéixer la situació laboral del sector de la traducció.
Configurar un entorn personal d¿aprenentatge que permeta l¿aprenentatge al llarg de la vida.
Aprendre el component ètic de la professió de traductor.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
C. TEMARI
1. Les mil cares de la llengua: la variació lingüística.

Què fa variar la llengua? Usuaris i usos
Si tot varia, com ens entenem? L¿estàndard
Problemes d¿identitat: els paraestàndards
Hi ha terra ferma? Els gèneres més i menys propensos

2. Domesticar la varietat: l¿ofici del traductor.

Llengües espill? Traslladar la varietat a la LM
Literatura variada: la variació en la traducció literària
Sèries i pel·lícules de tots colors: la variació en la traducció audiovisual
Els especialistes també varien: la variació en la traducció especialitzada
La diversitat digital: la variació en la localització
3. Recursos per al procés de documentació en la traducció de la variació lingüística

Diccionaris i vocabularis
Argot
Especialitat
Normatius
Descriptius
Bilingües
Bases de dades terminològiques
Corpus
Entorn personal d¿aprenentatge: lectors RSS, Twitter, xarxes socials...
4. Eines per a gestionar la traducció de la variació lingüística

Processadors de textos
Editors de subtítols (http://www.universalsubtitles.org, http://dotsub.com/, http://divXland.org (Media Subtitler)
Memòries de traducció (DéjàVu X, Webbudget)
Traductors automàtics (Apertium)
Editors per a localitzar programari (RC-WinTrans 9).
5. L¿entorn laboral de la traducció

CV i (auto)formació
Per compte d¿altri o autònom?
La publicitat i la cerca de clients


Enllaç al programa
https://docs.google.com/document/d/14TPkwCw610G79SveldCIY94JrmXf0R33JNsMdpqFZY4/edit
Professor/a responsable
Gonzálvez Escolano , Héctor


Metodologia docent (2012-13)
No especificat
D. PLA DE TREBALL

L¿assignatura intenta fomentar l¿aprenentatge autònom i responsable de l¿alumne, amb l¿ús intensiu de les noves tecnologies per a facilitar el procés. Els alumnes hauran de treballar col·laborativament per a generar coneixement a partir de la bibliografia i les pautes teòriques proporcionades pel professor.

La part fonamental de l¿assignatura és la pràctica, que sempre partirà de pautes teòriques prèvies. Al llarg del curs es faran diversos projectes de traducció de material literari, tècnic i multimèdia que estan afectats per la varietat lingüística.

Totes les pràctiques es faran en grups que es crearan a l¿inici de curs. Aquests grups formaran una empresa de traducció que hauran de fer rendible al llarg de l¿assignatura.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81541Gonzálvez Escolano, Héctor
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81541Gonzálvez Escolano, Héctor
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 30/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 15:00 18:00 FI/2-08P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 Per lloc i hora contactar amb el professorat
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 30/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 15:00 18:00 FI/2-08P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 Per lloc i hora contactar amb el professorat
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 30/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 15:00 18:00 FI/2-08P -
Període extraordinari de setembre -1 09/09/2013 Per lloc i hora contactar amb el professorat
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
E. AVALUACIÓ

La nota final de l¿assignatura s¿obtindrà dels conceptes següents:
a. Projectes de traducció (80%)
b. Explicacions tèoriques fetes pels alumnes (10%)
c. Participació en els debats i exposicions (10%)

L¿alumne que no supere aquesta avaluació haurà de presentar-se a un examen final teoricopràctic (100%)