UA
   ZONACIÓ I MICROZONACIÓ SÍSMICA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7544Descripció
Crdts. Teor.3ATENUACIÓ ANELÀSTICA, LLEIS REGIONALS I INCERTESES. MODELS DE DELIMITACIÓ, CARACTERITZACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DE LES FONTS SÍSMIQUES. MICROZONACIÓ URBANA.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENTFÍSICA DE LA TERRA31,5


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria Geològica - pla 1999


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 4
TOTAL 4
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 J 09:00 11:00 0007P1012
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP 1-CAMPO 02/03/2013 16/03/2013 S 09:00 14:00 9901CALLE
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
1-CAMPO: GRUPO 1-PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
ZONACIÓN Y MICROZONACIÓN SISMICA

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA ZONACIÓN SÍSMICA

1.-1 PELIGROSIDAD SÍSMICA
1.-2 LEYES DE ATENUACIÓN SÍSMICA.
1.-III FENÓMENOS ANÓMALOS. AMPLIFICACIÓN LOCAL
1.-IV RIESGO Y VULNERABILIDAD SÍSMICA

TEMA 2 EFECTOS DE SITIO.ZONACIÓN Y MICROZONACIÓN SÍSMICA

2.-1 EFECTOS DE SITIO
2.-2 ENTORNOS GEOMORFOLÓGICOS TÍPICOS
2.-3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS LOCALES
2.-4 REEVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD. A ESCALA REGIONAL
ZONACIÓN SÍSMICA
2.-5 LA ZONACIÓN A ESCALA LOCAL. MICROZONACIÓN
2.-6 MICROZONACIÓN Y PREVENCIÓN SÍSMICA

TEMA 3 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SITIO
EFECTOS TOPOGRÁFICOS.

3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS LOCALES
3.2 EFECTOS TOPOGRÁFICOS DIRECTOS.
3.3 MODELOS MATEMÁTICOS
3.4 EFECTOS TOPOGRÁFICOS INDUCIDOS. ESTABILIDAD


TEMA 4 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SITIO
EFECTOS DEL TERRENO.

4.-1 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL TERRENO
4.-2 MODELOS DE RESONANCIA TEÓRICOS
4.-3 MODELOS DE OBSERVACIÓN

TEMA 5 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SITIO
LICUEFACCIÓN.

5.1 ENSAYOS DE PENETRACIÓN STANDARD
5.2 PARÁMETROS N30, N1(60)
5.3 ESFUERZO CÍCLICO PROMEDIO
5.4 POTENCIAL DE LICUEFACCIÓN
TEMA 6 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SITIO
CONTRASTES DE IMPEDANCIA. AMPLIFICACIÓN LOCAL

6.1 IMPEDANCIA SISMICA
6.2 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA
6.3 AMPLIFICACIÓN POR CONTRATES DE IMPEDANCIA
6.4 DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANCIA. MEDIDAS DE VELOCIDAD DE CIZALLA
6.5 RELACIONES SPT/VS
6.6 ENSAYOS DOWN-HOLE Y CROSSHOLE
6.7 ANÁLISIS DE ONDAS DE SUPERFICIE
6.8 METODO DE MICROTREMORES DE REFRACCIÓNTEMA 7 HERRAMIENTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA AMPLIFICACIÓN LOCAL.

7.1 INTRODUCCIÓN
7.2 PROGRAMA EDU-SHAKE. BREVE DESCRIPCIÓN
7.3 ENTRADA DE DATOS
7.4 SELECCIÓN DE PARÁMETROS. TERREMOTO CARACTERÍSTICO
7.5 SALIDA DE DATOS E INTERPRETACIÓN

TEMA 8 MICROZONACIÓN URBANA. VULNERABILIDAD

8.-1 SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS
8.-2 CALCULO DE AMPLIFICACIONES
8.3 CLASIFICACIÓN DEL PARQUE DE CONSTRUCCIONES
TIPOS Y CLASES DE VULNERABILIDAD EMS/98
8.4 MATRICES DE DAÑOS
8.5 FUNCIONES DE VULNERABILIDAD
8.6 CALCULO DE LA VULNERABILIDAD. ESCENARIOS DE DAÑOS
8.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Giner Caturla , Jose Juan


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 75441Giner Caturla, Jose Juan
Martín Rojas, Iván
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 75441-CAMPOJAUREGUI ESLAVA, PEDRO
Enllaços relacionats
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.phphttp://
http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/libro/sismicidad-y-riesgo-sismico-en-la-c-a-v-2001.htmlhttp://
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/emsescala.htm
http://www.optimsoftware.com/
http://www.proshake.com/edushake.htm


Bibliografia

Historia de los terremotos
Autors:MAGNANI, Esteban
Edició:Buenos Aires : Capital IntelectuaL, 2007.
ISBN:978-987-1181-68-1
Recomanat per: GINER CATURLA, JOSE JUAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sismicidad y riesgo sísmico en la C.A.V.
Autors:GINER CATURLA, José Juan ; MOLINA PALACIOS, Sergio
Edició:Alicante : Editorial Club Universitario (E.C.U.), 2001.
ISBN:84-8454-134-7
Recomanat per: GINER CATURLA, JOSE JUAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B051
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 30/05/2013 09:00 12:00 A2/Z12 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 27/06/2013 12:00 15:00 A2/A21A -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat