UA
   GESTIÓ PÚBLICA DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9912Descripció
Crdts. Teor.4GESTIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES. GESTIÓ PÚBLICA POSTBUROCRÀTICA. PRESA DE DECISIONS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. OBJECTIUS I INDICADORS DE GESTIÓ. QUALITAT TOTAL. CARTES I PROJECTES DE SERVEIS. ESPECIFICITAT DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2016-17)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2016-17)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2016-17)
Sense horari


Grups de matricula (2016-17)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2016-17)
El programa de la asignatura pretende abordar de forma sistémica el contenido, objeto, problemática y características de la Gestión Pública en general; apoyándose para ello en determinadas publicaciones y búsquedas de información guiada que servirán al alumno/a para realizar un trabajo académico personal referido al ámbito de la Gestión Pública y de lo que se conoce como "Tercer Sector Social".

El contenido teórico que se plantea en esta asignatura, está pensado para familiarizar al alumnado con los aspectos más relevantes de la gestión pública en el ámbito sociolaboral tomando como referencia, por un lado, las técnicas que se están aplicando en la actualidad y, por otro, el análisis de los modelos y propuestas de la llamada "Nueva Gestión Pública".


Continguts teòrics i pràctics (2016-17)
Tema 1.
¿X Concepto y características de la gestión pública.
¿X El nuevo contexto y problemática de la gestión pública.
¿X Gobernabilidad, mercado y gestión pública. El partenariado.
¿X Gestión pública y políticas públicas.

Tema 2.
¿X Gestión pública y gestión empresarial: diferencias y semejanzas.
¿X Las alternativas a la gestión pública: la privatización y la externalización de los servicios.
¿X El "tercer sector" emergente en la colaboración con la gestión pública.

Tema 3.
¿X Las características del modelo clásico de gestión pública.
¿X La crisis y sus causas del modelo clásico de gestión pública.
¿X La nueva cultura y el modelo de gestión pública post-burocrática.

Tema 4.
¿X Los principios de la gestión pública post-burocrática.
¿X La creación de valor en la gestión pública.
¿X La competitividad interna y externa en la gestión pública.

Tema 5.
¿X La reforma administrativa: concepto, características, actores, procesos e instrumentos.
¿X La modernización administrativa: concepto, características, procesos e instrumentos.
¿X La modernización administrativa y la democracia.


Tema 6.
¿X La "Nueva Gestión Pública": concepto, características, actores, procesos e instrumentos principales.
¿X Las principales tendencias y experiencias en los países de la OCDE.
¿X Las lagunas y las críticas más significativas de la "Nueva Gestión Pública".

Tema 7.
¿X El proceso de la toma de decisiones y la planificación estratégica de la gestión pública.
¿X Las principales técnicas e instrumentos de la gestión pública.
¿X La introducción y la adaptación de las técnicas de mercado en la gestión pública.
¿X El marketing público.

Tema 8.
¿X La fijación y la priorización de los objetivos de gestión.
¿X La adecuación entre objetivos e indicadores de gestión.
¿X Concepto, clasificación y características de los indicadores de gestión.
¿X La utilidad y las funciones de los indicadores de gestión.

Tema 9.
¿X La medición y la evaluación de la productividad, del desempeño y de los resultados en la gestión pública.
¿X Del control clásico de gestión, a la evaluación de la gestión y de las políticas públicas.
¿X Evaluación pluralista y relevancia actual de la evaluación en los procesos de innovación, aprendizaje y participación administrativa.
¿X La institucionalización de la evaluación pública en España.

Tema 10
¿X La calidad total en la gestión pública: concepto, características, procesos e instrumentos.
¿X La gestión e implantación de la calidad total.
¿X Los observatorios de calidad.
¿X La calidad como decisión y como problema políticos.

Tema 11
¿X La receptividad en la gestión pública.
¿X La concepción del ciudadano como cliente: planteamiento inicial y evolución
¿X Las Cartas de Servicios.

Tema 12.
¿X La exigencia de responsabilidades en la gestión pública; concepto, características y tipos existentes.
¿X Hacia un nuevo modelo de responsabilidades en la gestión pública: la "Accountability".


Tema 13.
¿X La transparencia y la lucha contra la corrupción pública.
¿X La ética pública.

Tema 14.
¿X La innovación en la gestión pública.
¿X El aprendizaje en la gestión pública.
¿X La aplicación del benchmarking en la gestión pública.

Tema 15.
¿X El impacto y los efectos en la gestión pública de las nuevas tecnologías.
¿X Informática y gestión pública
¿X "E-government" : concepto, características e instrumentos.

Tema 16.
¿X El papel de la información en la gestión pública.
¿X El papel de la comunicación en la gestión pública.
¿X Los bancos de datos de gestión pública y de buenas prácticas.

Tema 17.
¿X La participación de los ciudadanos en la gestión pública: concepto, características, actores e instrumentos.
¿X Las principales tendencias y experiencias de participación ciudadana en los países de la OCDE.
¿X Democracia y gestión pública.

Tema 18.
¿X Los antecedentes de la reforma administrativa en España.
¿X De la reforma administrativa a la modernización administrativa en España.
¿X Las principales experiencias exitosas modernizadoras de la gestión pública en los países de la OCDE.
¿X Los problemas y los retos de la modernización de la gestión pública en España.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MENENDEZ ALZAMORA , MANUEL


Metodologia docent (2016-17)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2016-17)
Grup Professor
TEORIA DE 99121MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99121MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2016-17)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 01/12/2016 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2017 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 29/06/2017 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2016-17)
No especificat