UA
   DESENVOLUPAMENT LOCAL I INICIATIVES LOCALS D'OCUPACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9911Descripció
Crdts. Teor.3MERCATS DE TREBALL LOCALS, AUTONOMIA POLÍTICA LOCAL I AUTONOMIA ECONÒMICA. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS LOCALS. FINANÇAMENT. GESTIÓ PÚBLICA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXPERIÈNCIES. ELABORACIÓ D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2015-16)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2015-16)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2015-16)
Sense horari


Grups de matricula (2015-16)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2015-16)
Conocimiento de las políticas públicas de desarrollo local y de creación de empleo llevadas a cabo por las Entidades Locales.

Manejo de casos prácticos relacionados con la realidad del desarrollo local.

Análisis de algunas políticas sectoriales en materia de desarrollo local: política industrial, desarrollo rural, grandes ciudades, desarrollo sostenible.

Aproximación al funcionamiento de las agencias de desarrollo local de la provincia de Alicante.


Continguts teòrics i pràctics (2015-16)
1. Los Entes Locales en España: tipología. El gobierno Local en la Constitución Española de 1978. La regulación actual del Régimen Local.

2. La organización interna de las Entidades Locales. El Pacto Local. La reforma de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

3. El sistema político local. Sistema electoral. Mapa electoral actual de las Entidades Locales en España.

4. Las políticas públicas locales: evolución histórica y situación actual. Especificidad de las políticas públicas locales. Los actores en el marco de las políticas públicas locales. Tipos de políticas públicas locales.

5. El Desarrollo Local: concepto y orígenes. Principales escuelas y tendencias de la Economía Regional y Local. Características de las economías globalizadas y postfordistas.

6. La Unión Europea y el Desarrollo Local. Los Fondos Estructurales. Iniciativas comunitarias. La europeización de las políticas nacionales relacionadas con el Desarrollo Local.

7. La creación de empleo en el ámbito local. Características de los mercados de trabajo locales. Los nuevos yacimientos de empleo. Características de las principales actuaciones en la creación de empleo en el ámbito local.

8. La política de promoción de pequeñas y medianas empresas en el nivel local. La localización empresarial en el territorio. Los sistemas locales de empresas. Políticas municipales en materia de atracción empresarial: asesoramiento, promoción de suelo industrial, promoción comercial, etc.

9. La dimensión urbana en el Desarrollo Local. Características del proceso de urbanización en las sociedades de la globalización. Las redes de ciudades. Urbanismo y Desarrollo Local. Las ciudades sostenibles. Las ciudades como actores internacionales.

10. La dimensión rural en el Desarrollo Local. La definición del hecho rural. Evolución de las políticas de desarrollo rural. El turismo rural. Ejemplos y buenas prácticas en materia de desarrollo rural.

11. El desarrollo sostenible. Origen de la idea de sostenibilidad medio ambiental. Las Agendas 21. El turismo sostenible. Ejemplos y buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible.

12. Las agencias de Desarrollo Local: organización y características. Análisis de las características de algunas agencias de Desarrollo Local de la Provincia de Alicante. La Diputación Provincial y el Desarrollo Local. La Comunidad Autónoma y el Desarrollo Local.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2015-16)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2015-16)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2015-16)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis 1 13/11/2015 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 18/01/2016 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 1 30/06/2016 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2015-16)
No especificat