UA
   DESENVOLUPAMENT LOCAL I INICIATIVES LOCALS D'OCUPACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9911Descripció
Crdts. Teor.3MERCATS DE TREBALL LOCALS, AUTONOMIA POLÍTICA LOCAL I AUTONOMIA ECONÒMICA. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS LOCALS. FINANÇAMENT. GESTIÓ PÚBLICA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXPERIÈNCIES. ELABORACIÓ D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2013-14)
Grup (*)Nombre
1 25
2 1
TOTAL 26
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2013-14)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2013-14)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 09/09/2013 20/12/2013 L 18:00 20:00 A1/1-32P
  2 27/01/2014 23/05/2014 L 20:00 22:00 A1/1-28M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 09/09/2013 20/12/2013 V 18:00 20:00 A1/1-28M
  2 27/01/2014 23/05/2014 V 18:00 20:00 A1/1-33P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DESARROLLO LOCAL E INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO - CAS
2: GRUPO PRACTICAS DESARROLLO LOCAL EN VALENCIANO - VAL


Grups de matricula (2013-14)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
2 2do. T VAL des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2013-14)
Coneixement de les polítiques públiques de desenvolupament local i de creació d`ocupació portades a terme per les Entitats Locals.

Maneig de casos pràctics relacionats amb la realitat del desenvolupament local.
Anàlisi d`algunes polítiques sectorials en matèria de desenvolupament local: política industrial, desenvolupament rural, grans ciutats, desenvolupament sostenible.
Aproximació al funcionament de les agències de desenvolupament local de la província d`Alacant


Continguts teòrics i pràctics (2013-14)
1. Els Ens Locals a Espanya: tipologia. El govern Local en la Constitució Espanyola de 1978. La regulació actual del Règim Local.
2. L'organització interna de les Entitats Locals. El Pacte Local. La reforma de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local.
3. El sistema polític local. Sistema electoral. Mapa electoral actual de les Entitats Locals a Espanya.
4. Les polítiques públiques locals: evolució històrica i situació actual. Especificitat de les polítiques públiques locals. Els actors en el marc de les polítiques públiques locals. Tipus de polítiques públiques locals.
5. El Desenvolupament Local: concepte i orígens. Principals escoles i tendències de l'Economia Regional i Local. Característiques de les economies globalitzades i postfordistas.
6. La Unió Europea i el Desenvolupament Local. Els Fons Estructurals. Iniciatives comunitàries. L'europeïtzació de les polítiques nacionals relacionades amb el Desenvolupament Local.
7. La creació d'ocupació en l'àmbit local. Característiques dels mercats de treball locals. Els nous jaciments d'ocupació. Característiques de les principals actuacions en la creació d'ocupació en l'àmbit local.
8. La política de promoció de petites i mitjanes empreses en el nivell local. La localització empresarial en el territori. Els sistemes locals d'empreses. Polítiques municipals en matèria d'atracció empresarial: assessorament, promoció de sòl industrial, promoció comercial, etc.
9. La dimensió urbana en el Desenvolupament Local. Característiques del procés d'urbanització en les societats de la globalització. Les xarxes de ciutats. Urbanisme i Desenvolupament Local. Les ciutats sostenibles. Les ciutats com actors internacionals.
10. La dimensió rural en el Desenvolupament Local. La definició del fet rural. Evolució de les polítiques de desenvolupament rural. El turisme rural. Exemples i bones pràctiques en matèria de desenvolupament rural.
11. El desenvolupament sostenible. Origen de la idea de sostenibilitat mig ambiental. Les Agendes 21. El turisme sostenible. Exemples i bones pràctiques en matèria de desenvolupament sostenible.
12. Les agències de Desenvolupament Local: organització i característiques. Anàlisis de les característiques d'algunes agències de Desenvolupament Local de la Província d'Alacant. La Diputació Provincial i el Desenvolupament Local. La Comunitat Autònoma i el Desenvolupament Local


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Agullo Mateu , Rafael Daniel


Metodologia docent (2013-14)
Classes teòriques i pràctiques
El seguimiento de la asignatura tendrá un seguimiento eminentemente virtual, realizándose prácticas de contenido teórico y otro tipo de trabajos (comentarios de texto, pequeños trabajos de investigación) sobre diferentes aspectos relacionados con los temas de la asignatura.
El uso del Campus Virtual será imprescindible.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres


Professorat (2013-14)
Grup Professor
TEORIA DE 99111GATO CISNEROS, PASTOR MAXIMINO
2Agullo Mateu, Rafael Daniel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99111GATO CISNEROS, PASTOR MAXIMINO
2Agullo Mateu, Rafael Daniel
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2013-14)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 06/11/2013 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 14/01/2014 18:00 21:00 DE/0-06M -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2014 15:00 18:00 0011PB041 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 30/06/2014 15:00 18:00 A1/1-39P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2013-14)
Avaluació contínua, examen final
s`estableixen dos sistemes d`avaluació, bé avaluació contínua, bé examen final sobre el total de la matèria