UA
   DIRECCIÓ I AUDITORIA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9898Descripció
Crdts. Teor.3CONCEPTES BÀSICS DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT. EINES DE QUALITAT. SISTEMES DE QUALITAT (ISO 9000, ISO 14000, EFQM). AUDITORIA DE QUALITAT. AUDITORIA MEDIAMBIENTAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 17
TOTAL 17
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 16:00 18:00 A1/0-12P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 18:00 20:00 A1/0-24G
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
· Conocer las principales técnicas y herramientas de gestión de la calidad y gestión medioambiental.
· Conocer el proceso de auditoría para evaluar ambos sistemas de gestión.
· Saber redactar documentos exigidos por las normas ISO 9001 e ISO 14001.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
PARTE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD

TEMA 1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CALIDAD
1.1.- Definición de calidad y gestión de la calidad
1.2.- Fundamentos de la gestión de la calidad
1.3.- Estrategias de calidad
1.4.- El modelo europeo de la calidad

TEMA 2.- GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
2.1.- Funciones de la gestión de la calidad
2.2.- Mejora continua
2.4.- Herramientas básicas de la calidad.

TEMA 3.- LA NORMA ISO 9001
3.1.- Conceptos previos
3.2.- Normativa ISO 9001
3.3.- Requisitos de la norma ISO 9001
3.4.- Proceso de auditoría

PARTE II. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

TEMA 4.- CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE
4.1.- Economía y medio ambiente
4.2.- Empresa y medio ambiente
4.3.- Estrategia empresarial y medio ambiente

TEMA 5.- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
5.1.- Evaluación de impacto ambiental
5.2.- Análisis del ciclo de vida
5.3.- Ecodiseño
5.4.- Otras herramientas

TEMA 6.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
6.1.- Reseña histórica
6.2.- La norma ISO 14001
6.3.- El reglamento EMAS
6.4.- Proceso de implantación y certificación

Bibliografía básica:
CLAVER, E.; MOLINA, J.F. y TARÍ, J.J. (2011): Gestión de la calidad y gestión medioambiental. Fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones, 3ª edición, Pirámide, Madrid.


Bibliografía complementaria:

BADIA, A. (2002): Calidad: modelo ISO 9001 Versión 2000, DEUSTO, Bilbao.
BADIA, A. y BELLIDO, S. (1999): Técnicas para la gestión de la calidad, Tecnos, Madrid.
HOYLE, D. (1998): Manual de valoración del sistema de calidad ISO 9000, Paraninfo, Madrid.
HUNT, D. y JOHNSON, C. (1996): Sistemas de gestión medioambiental, McGraw Hill, Madrid.
ROBERTS, H. y ROBINSON, G. (1999): ISO 14001. Manual de sistema de gestión medioambiental, Paraninfo, Madrid.
SEOANEZ, M. y ANGULO, I. (1999): Manual de gestión medioambiental de la empresa, Mundi-Prensa, Madrid.
VILA, M.A.; ESCUDER, R. y ROMERO, R. (2000): Auditorías internas de la calidad, Díaz de Santos, Madrid.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Molina Azorin , Jose Francisco


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Se impartirán clases teóricas para explicar los conceptos y técnicas de estos sistemas de gestión.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Las clases teóricas serán complementadas con clases prácticas, en las que se analizarán casos de empresas y ejercicios prácticos.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98981Molina Azorin, Jose Francisco
Tari Guillo, Juan Jose
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98981Molina Azorin, Jose Francisco
Tari Guillo, Juan Jose
Enllaços relacionats
http://energia.greenpeace.es
http://mediambient.gencat.net/aca/es//aiguamedi/rius/indexs_qualitat.jsp
http://web.uniovi.es/marina/calidad/Manual%20Calidad%20V01.pdf
http://www.adirondack.es/ADIRONDACK/Castellano/Adirondack/Calidad/Objetivos_de_calidad.htm
http://www.flisa.com/calidad.htm
http://www.fundibeq.org/ISO/Documentos/ISOTC_176_SC2_N525_R_(ES).pdf
http://www.gasnalsa.com/corporativa/declaracionma04_c.htm
http://www.hotelmajestic.es/esp/cal01.htm#2
http://www.puertosantander.es/Informes/MedioAmbiente/Manual/Default.htm
http://www.telefonica.es/acercadetelefonica/esp/pdf/tsolucionesmemoriaambiental2004.pdf


Bibliografia

Auditorías internas de la calidad
Autors:Miguel Ángel Vila Espeso, Roberto Escuder Vallés, Rosalía Romero Rodríguez
Edició:Madrid.
ISBN:84-7978-419-9
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Calidad, modelo ISO 9001 versión 2000 : implantación, certificación, transición, auditoría y acreditación
Autors:Albert Badia Giménez ; colaboradores, Miquel Ortega Cerdà, Yolanda Mata Esporrín, Juan Claudio Rodríguez-Ferrera
Edició:Bilbao.
ISBN:84-234-1982-7
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

ISO 14001 EMS, manual de sistemas de gestión medioambiental
Autors:HEWITTS ROBERTS, Gary Robinson
Edició:Madrid : Paraninfo, 1999.
ISBN:84-283-2534-0 -- 978-84-283-2534-9
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de gestión medioambiental de la empresa : sistemas de gestión medioambiental, auditorias medioambientales, evaluaciones de impacto ambiental y
Autors:Mariano Seoánez Calvo, Irene Angulo Aguado ; con la col. de Ana Gutiérrez de Ojesto, Pilar Seoánez Oliet
Edició:Madrid [etc.].
ISBN:84-7114-809-9
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de valoración del sistema de calidad ISO 9000
Autors:David Hoyle
Edició:Madrid .
ISBN:84-283-2462-X
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sistemas de gestión medioambiental : principios y práctica
Autors:HUNT, David ; JOHNSON, Catherine
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 1996.
ISBN:84-481-0684-9
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Técnicas para la gestión de la calidad : control de la calidad, ISO 9000, gestión de procesos ...
Autors:Albert Badía, Sergio Bellido
Edició:Madrid .
ISBN:84-309-3305-0
Recomanat per: MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
TARI GUILLO, JUAN JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 05/06/2013 12:00 15:00 DE/1-20P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 08/07/2013 17:30 20:30 A1/1-42S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
La evaluación consistirá en un examen teórico-práctico formado por dos partes:
· Un test de 20 preguntas (5 puntos).
· Una parte práctica relativa a la resolución de uno o varios casos prácticos (5 puntos).