UA
   GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9896Descripció
Crdts. Teor.3ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. MECANISMES D'ACCÉS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. ESTRUCTURA SALARIAL. MOTIVACIÓ, LIDERATGE I COMUNICACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 23
TOTAL 23
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 L 18:00 20:00 A1/1-59M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 V 16:00 18:00 A1/0-13P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
La adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos básicos para la gestión del personal al servicio de la Administración Pública


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)TEMA I El sistema Español de empleo público. El personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA II Planificación de Recursos Humanos en las AA.PP. Mecanismo de acceso a la Administración Pública. Programación y oferta de empleo público. El ingreso en la Administración Pública.

TEMA III Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los funcionarios.

TEMA IV El sistema retributivo.

TEMA V La carrera profesional. Relaciones de puestos de trabajo. Provisión de puestos de trabajo.

TEMA VI La promoción profesional. La promoción interna. La formación en las Administraciones Públicas.

TEMA VII Derechos de los funcionarios. Órganos de representación y determinación de las condiciones de participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA VIII Deberes de los funcionarios. La responsabilidad del personal al servicio de la Administración.

TEMA IX Las incompatibilidades.


Enllaç al programa
http://www.ua.es/personal/blas.martinez/aapp/
Professor/a responsable
Martínez Martínez , Blas Jose


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98961Martínez Martínez, Blas Jose
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98961Martínez Martínez, Blas Jose
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Comentarios a la Ley del estatuto básico del empleado público
Autors:Sánchez Morón, Miguel (director)
Edició:Valladolid : Lex Nova, 2008.
ISBN:978-84-8406-871-6
Recomanat per: MARTINEZ MARTINEZ, BLAS JOSE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 24/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 16/01/2013 15:00 18:00 A1/1-52M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 A1/0-15S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Se podrá optar entre dos alternativas de evaluación:


EVALUACIÓN CONTINUA
Para acogerse a esta modalidad será obligatoria una asistencia presencial superior al 50% del global de la carga lectiva de la asignatura así como la entrega de los supuestos obligatorios que se establezcan.


PRUEBA EVALUATIVA FINAL
Consistirá en un examen teórico-práctico y es obligatoria para los alumnos que no opten por la alternativa de evaluación continua.