UA
   APLICACIONS INFORMÀTIQUES AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9894Descripció
Crdts. Teor.3OBTENCIÓ I TABULACIÓ DE DADES. ANÀLISI DESCRIPTIVA. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES. INFERÈNCIES ESTADÍSTIQUES. ELABORACIÓ D'INFORMES TÈCNICS. FONTS D'INFORMACIÓ D'ESTADÍSTIQUES LABORALS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVAESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9543EXCEL: EINA DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
7693ESTADÍSTICA PER A ÒPTICS
10284ANÀLISI DE DADES MITJANÇANT APLICACIONS INFORMÀTIQUES.


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 12
TOTAL 12
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 20
Places disponibles 17
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 18:00 20:00 DE/0-01I
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 L 20:00 22:00 DE/0-01I
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Objetivos: - Introducción en el uso y manejo de la hoja de cálculo - Presentación de la información a través de tablas y gráficos - Comprensión y aplicación de medidas descriptivas


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
El programa estructurado en cuatro módulos con sus correspondientes temas:

MÓDULO 0. Introducción a la hoja de cálculo Excel
Tema 1. Introducción
Tema 2. Entorno de trabajo
Tema 3. Empezando a trabajar con Excel
Tema 4. Introducción de datos
Tema 5. Introducción de fórmulas y funciones
Tema 6. Otras herramientas de interés

MÓDULO 1. Presentación de datos: tablas y diagramas
Tema 1. Nociones básicas
Tema 2. Introducción a los gráficos
Tema 3. Gráficos para variables cualitativas
Tema 4. Gráficos para variables cuantitativas

MÓDULO 2. Análisis descriptivo univariante
Tema 1. Exploración de datos
Tema 2. Medidas de posición
Tema 3. Medidas de dispersión
Tema 4. Medidas de forma

MÓDULO 3. Análisis bivariante
Tema 1. Distribuciones: conjunta, marginal y condicionada
Tema 2. Medidas de dependencia
Tema 3. Representaciones gráficas


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Arques Castello , Jose Antonio


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Todas las clases se llevan a cabo en el aula de informática desarrollando paralelamente la teoría y la práctica a través de la hoja de cálculo Excel.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las prácticas se desarrollan en el aula de informática y utilizando la aplicación Excel.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98941Arques Castello, Jose Antonio
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98941Arques Castello, Jose Antonio
Enllaços relacionats
http://office.microsoft.com/es-es/assistance/CH790018023082.aspx
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.le_DEM.pattern&CLEAR=YES
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.le_menuGeneral.pattern
http://www.contextures.com/tiptech.html
http://www.excelabo.net/index.php
http://www.ine.es
http://www.malaprensa.com
http://www.mvps.org/links.html#Excel
http://www.prodomosua.it/ppage02.html
http://www.tushar-mehta.com/excel/
http://www.ua.es/personal/ja.arques/
http://www.xtec.net/


Bibliografia

Estadística aplicada a través de Excel
Autors:Pérez López, César
Edició:Madrid : Prentice-Hall, 2002.
Notes:En catálogo: Reimp. (2007)
ISBN:84-205-3536-2
Recomanat per: ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Estadística empresarial con Microsoft Excel : problemas de inferencia estadistica
Autors:PARRA FRUTOS, Isabel
Edició:Madrid : AC, 2003.
ISBN:84-7288-193-8
Recomanat per: ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Excel 2007: iniciación a las tablas dinámicas: aprenda a gestionar la información para el análisis y la toma de decisiones
Autors:Muñiz, Luis
Edició:Barcelona : Inforbook`s, 2008.
ISBN:978-84-96897-15-1
Recomanat per: ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Funciones con Microsoft Excel 2000
Autors:Blattner, Patrick
Edició:Madrid : Prentice Hall, 2000.
ISBN:84-8322-246-9
Recomanat per: ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 10/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 30/05/2013 15:00 16:00 DE/0-01I -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 04/07/2013 17:30 19:30 A1/1-46I -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final

La evaluación se compone de dos apartados:
- Elaboración y presentación de trabajo. (0 - 8 puntos) A partir de una base de datos el alumno ha de saber extraer la información oportuna y desarrollar una visión descriptiva de la misma. Esta será plasmada a través de las tablas y gráficos que oportunamente habrán sido introducidos en la teoría por parte del profesor. El resultado final se plasmará en una presentación apoyándonos en la heramienta Power Point. El trabajo se desarrollará individualmente o en grupos de 2 alumnos.
- Prueba final. (0 - 2 puntos) Prueba individual en la cual el alumno ha de saber aplicar los conocimientos ofrecidos por la asignatura. La prueba consistirá en dar respuesta a una serie de cuestiones planteadas sobre una base de datos.