UA
   DRETS FONAMENTALS EN L'EMPRESA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9552Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI DE LA VIRTUALITAT DELS DRETS CONSTITUCIONALS EN L'ÀMBIT DE L'EMPRESA.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL31,5


Estudis en què s'imparteix
Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 16
TOTAL 16
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 M 16:00 17:00 DE/1-19M
  1 13/09/2011 23/12/2011 J 20:00 21:00 DE/1-19M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2011 23/12/2011 M 17:00 18:00 DE/1-19M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICA DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA EMPRESA - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Adquirir conocimientos básicos sobre las principales características que definen la disciplina de los derechos fundamentales en la empresa.
Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Tema 1.- La Aplicación de la Constitución
1.- La CE de 1978 como norma jurídica y su interpretación en el ordenamiento jurídico. Posición privilegiada de la misma.
2.- La tutela de la CE por los Tribunales de justicia constitucional
a) Sistema americano de justicia constitucional o de judicial review
b) Sistema español
3.- La tutela de la CE por los Tribunales ordinarios españoles :
a) Genérica a través del derecho de tutela Judicial efectiva (art. 24 CE)
b) Procedimiento especial de tutela sindical en el procedimiento laboral
4.- La tutela de la Constitución por el Tribunal Constitucional
a) El recurso de inconstitucionalidad
b) La cuestión de inconstitucionalidad
c) El recurso de amparo

Tema 2.- El Régimen económico-social en la Constitución española
1.- La cláusula del Estado Social
2.- Los principios de orden económico
a) El principio de economía de mercado
b) El principio de iniciativa pública
c) El principio de subordinación de la riqueza y la propiedad al interés general
d) El principio de planificación de la actividad económica
e) El principio de participación
f) El principio de equiparación del nivel de vida de todos los españoles
3.- Los principios de orden social:
a) Principio de protección a la familia
b) Principio de protección de los niños
c) Principio de promoción de la participación de la juventud
d) Principio de asistencia y amparo a los disminuidos
e) Principio de protección a los ciudadanos de la tercera edad
f) Principio de protección a los trabajadores
g) Principio de defensa de los consumidores y usuarios
h) Principio de conservación y promoción del patrimonio
4.- El Título VII de la Constitución
5.- Las garantías de los principios del Capitulo 3º.

Tema 3.- Los derechos de naturaleza económica
1.- El derecho a la propiedad privada y a la herencia
a) Concepto y contenido constitucional de la propiedad.
b) El derecho a la herencia
2.- El derecho de fundación.
3.- La libertad de empresa
a) Configuración constitucional de la libertad de empresa
b) Límites y condicionamientos de la libertad de empresa.
c) Economía de mercado y libertad de empresa

Tema 4.- Los derechos y libertades laborales
a) El derecho al trabajo
b) El derecho a la libre elección de profesión y oficio
c) El derecho a la promoción a través del trabajo
d) El derecho a una remuneración suficiente
e) El derecho a la no discriminación por razón de sexo
f) El derecho de libertad sindical
a) La constitucionalización de los sindicatos. La noción de sindicato más representativo
b) La libertad de sindicación.
g) El derecho a la huelga
h) El derecho a la negociación colectiva
i) El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo
j) Asociaciones empresariales y Colegios profesionales

Tema 5.- La relación laboral y los derechos fundamentales
1.- El principio de igualdad en el mundo laboral
2.- Incidencia de las relaciones laborales en las libertades de expresión e información. Secreto profesional y cláusula de conciencia
3.- Las libertades de residencia y circulación en el ámbito laboral


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GIL SANCHEZ , JUSTO


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 95521GIL SANCHEZ, JUSTO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 95521GIL SANCHEZ, JUSTO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 29/11/2011 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 31/01/2012 16:00 18:00 A1/1-52M -
Període extraordinari de juliol -1 18/07/2012 15:30 17:30 A1/0-15S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Examen final
Examen oral o escrito a criterio del profesor.
Deberá obtenerse 3,5/10 en cada pregunta del examen para hacer media.