UA
   LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA II (CATALÁN)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7783Descripción
Crdts. Teor.3CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: ASPECTOS DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS. LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA. LENGUAJE ORAL Y ESCRITO: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN. CONTENIDOS, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Primaria - plan 2000


Pre-requisitos
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA I (CATALÁN)


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
7785LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA (CATALÁN)
7780LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA (CATALÁN)


Matriculados (2015-16)
Grupo (*)Número
1 2
TOTAL 2
(*) 1: 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2015-16)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2015-16)
Sin horario


Grupos de matricula (2015-16)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2015-16)
L¿objectiu general és que l¿alumnat conega, analitze i valore tots aquells aspectes fonamentals de l¿ensenyament/aprenentatge d¿una L1, especialment referits al valencià. Els objectius específics bàsics són que cada alumne: 1. Conega i siga capaç de realitzar una programació d¿aula tot tenint en compte la programació de cicle i el projecte curricular de centre. 2. Conega el principals mètodes d¿ensenyament de la lectoescriptura i siga capaç de realitzar les activitats didàctiques adequades per a infants del primer cicle d¿Ensenyament Primari. 3. Augmente la seua competència lingüística i comunicativa (sobre tot en l¿àmbit d¿ús professional) tot desenvolupant les pròpies habilitats lingüístiques. 4. Siga capaç de descriure i analitzar totes i cadascuna de les habilitats lingüístiques (comprensió, expressió i interacció oral i escrita) i que siga capaç de realitzar i avaluar activitats adequades en infants d¿E. Primària. 5. Perfeccione el domini de la normativa i que siga capaç de seleccionar activitats adequades en l¿ensenyament de l¿ortografia, de la morfosintaxi i del lèxic en infants d¿E. Primària. 6. Conega i valore el concepte de competència literària i que siga capaç d¿organitzar activitats conduents a l¿adquisició d¿aquesta competència en els infants.


Contenidos teóricos y prácticos (2015-16)
E. TEMARI 1. LA LLENGUA ALS CENTRES EDUCATIUS 1.1. La llengua i el Projecte Educatiu de Centre. 1.2. El Projecte lingüístic de Centre. 1.4. Programació de cicle. 1.5 Programació d¿aula. 1.6. Competència lingüística i competència comunicativa. Propostes metodològiques del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar i avaluar. 2. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 2.1. Aportacions de la Lingüística del text a la didàctica de la llengua 2.1.1. El text: concepte i tipus 2.1.2. Les propietats textuals: adequació. coherència, cohesió, correcció gramatical i disposició formal 3. COMPRENSIÓ, EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL 3.1. Perquè cal treballar l¿expressió oral en valencianoparlants? 3.2. Tipus de text i necessitats orals. 3.3. El procés d¿ expressió oral: estratègies i microhabilitats. 3.4. Activitats, recursos didàctics i avaluació. 3.5 La interacció oral. 4. ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA 4.1. Llengua oral i llengua escrita. Tira fònica i tira gràfica. 4.1.1. Fonemes i sons de la llengua. Matrius sil·làbiques. 4.1.2. Fonètica sintàctica. 4.2. Ensenyar a llegir o alfabetitzar. 4.3. Requisits i etapes en l¿aprenentatge de la lectoescriptura. 4.4. Mètodes d¿ensenyament/aprenentatge de la lectoescriptura. 3.4.1. Basats en el codi. 3.4.2. Basats en el sentit. 3.4.2. La concepció constructivista de la lectoescriptura. 4.5. Activitats i recursos didàctics. Avaluació. 5. COMPRENSIÓ LECTORA 5.1. Tipus de lectura. 5.1.1. La lectura com a procés de construcció del sentit. 5.2. Perfil del bon lector. 5.2.1. Factors que poden condicionar l¿hàbit de la lectura. 5.3. El procés de comprensió lectora: estratègies i microhabilitats. 5.4. Tècniques i recursos per al desenvolupament de la CL. 5.5. Avaluació de la CL. Problemes més freqüents en la lectura. 6. EXPRESSIÓ ESCRITA 6.1. Procés de composició. Perfil del bon escriptor. 6.2. El procés d¿expressió escrita: estratègies i microhabilitats. 6.3. Enfocaments didàctics, recursos i avaluació. La correcció del treball escrit. 6.4. L¿ortografia: arbitrària i natural. 6.4.1. Classificació d¿errors. 6.4.2. Activitats, recursos didàctics i avaluació. 7. EL TREBALL DE GRAMÀTICA I DE LÈXIC 7.1. Competència gramatical. 7.1.1. Objectius i utilitat de la gramàtica. 7.1.2. L¿ensenyament de la gramàtica. 7.2. Competència lèxica: activa i passiva. 7.2.1. Els diccionaris: tipus i utilitat. 7.2.2. Característiques d¿un diccionari escolar. 7.2.3. Activitats amb el diccionari escolar. 7.2.4. Altres activitats. 8. LA LITERATURA 8.1. La literatura en l¿ensenyament primari: objectius. 8.2. Competència literària. 8.2.1. Adquisició de la competència literària. 8.3. Tradició i gèneres literaris. Literatura oral. 8.3.1. Les adaptacions per a infants de grans obres literàries. 8.4. Enfocament didàctic. 8.4.1. L¿enfocament tradicional front a l¿enfocament creatiu: els tallers de creació literària. 8.5. Els llibres de lectura: selecció i explotació escolar. 8.6. Tècniques d¿animació lectora.


Más información
Profesor/a responsable
VALLS PEREZ , MARIA ROSA


Metodología docente (2015-16)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2015-16)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 77831VALLS PEREZ, MARIA ROSA
Enlaces relacionados
http://www.antaviana.com/reis/
hthttp://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=38
hthttp://www.tv3.cat/videos/4476051/La-forca-de-Babel
http// www.conselldemallorca.cat
http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/semanasanta.htm
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
http://blocs.gracianet.cat/category/55/351
http://cat.lleida.com/especials/santjoan/refranys.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_el_Conqueridor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mocadorada
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1005
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1032
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1227
http://etnocat.readysoft.es/stantoni/index.html
http://http://pelc.uib.es/recursos/index.html
http://http://www.festes.org/articles.php?id=3
http://r ondinetailleugera.com
http://seneca.uab.cat/atlesentonacio/
http://stepv.intersindical.org/enxarxats/efemerides/index_efemeri.htm
http://toniteruel.blogspot.com
http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/index.html
http://web01.dival.es/normalitzacio/
http://www.aepv.net/EscolaParesiMestresperalaLectura/2008/index.htm
http://www.aepv.net/EscolaParesiMestresperalaLectura/2009/index.htm
http://www.alcoi.com/cavalcada/
http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18&page=1
http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18&page=1
http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=47
http://www.arrakis.es/~francesc/estacions.html
http://www.associaciosantjordi.org/
http://www.avl.gva.es/ampliaedicions.asp?id=229&cat=Publicacions
http://www.betlemdetirisiti.com/
http://www.catosfera.net/
http://www.coloring.ws/school1.htm
http://www.comparteix.cat/
http://www.comsom.com/cantem/principal/index_frames.html
http://www.comsom.com/cantem/principal/index_frames.html
http://www.cult.gva.es/salt/salt_programes_examinator.htm
http://www.edu.gva.es/
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/publicaciones_pdf.htm
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm
http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/sedev.htm
http://www.edu365.com
http://www.edu365.com/castanyada/index.htm
http://www.edu365.com/infantil/monperunforat/carnestoltes/carnestoltes.html
http://www.edu365.com/nadales/index.htm
http://www.edu365.com/nadal/index.htm
http://www.escolalliurex.es
http://www.escolalliurex.es/portal/web/recursos
http://www.festes.org
http://www.festes.org/articles.php?id=19
http://www.festes.org/articles.php?id=194
http://www.festes.org/articles.php?id=199
http://www.festes.org/articles.php?id=23
http://www.festes.org/articles.php?id=37
http://www.festes.org/hivern/santantoni/municipis/index.html
http://www.festes.org/monografics/santjoan
http://www.festes.org/tardor/9octubre/
http://www.fev.org
http://www.hugolescargot.com/colo%20automne/coloriage%20automne.htm
http://www.hugolescargot.com/colo%20automne/coloriage%20automne.htm
http://www.innova.es/musica/cancons.htm
http://www.jouscout.com
http://www.kookerkids.com/coloring_spring-summer.htm
http://www.kumbaworld.com/cande.asp?IDBusca=45.
http://www.lamalla.cat/espais/infantil/eltema4.asp
http://www.linguamundi.cat
http://www.megajocs.com/
http://www.meteosort.com/meteosort/cat/q_d_5.htm
http://www.midisegni.it/disegni/autunno.shtml
http://www.midisegni.it/disegni/autunno.shtml
http://www.midisegni.it/disegni/inverno.shtml
http://www.midisegni.it/disegni/le_stagioni.shtml
http://www.midisegni.it/disegni/mesi.shtml
http://www.midisegni.it/feste/festaMamma.shtml
http://www.midisegni.it/feste/quaresima.shtml
http://www.momes.net/coloriages/vacances/vacances.html
http://www.pre.gva.es/cefirertvv/val_tlpcef.html
http://www.primeraescuela.com/themesp/diasferiados.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/estaciones.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/estaciones.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/estaciones.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/feriados/pascua-florida.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/numeros/calendario.htm
http://www.tarrega.com/novatarrega/arxiu/nt21-12-01/
http://www.teranyina.net/nadal.ct/
http://www.tinet.org/~jpv/calendari.htm
http://www.totnadal.com
http://www.ua.es/dfcat
http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/aprenentatge_cap.htm
http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/aprenentatge_cap.htm
http://www.ua.es/uem/recursos/fonet.html
http://www.ub.edu/sonscatala/
http://www.vilaweb.tv/?video=5400
http://www.weib.caib.es
http://www.xeresa.org/refranys.htm
http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/index.htm
http://www.xtec.cat/~ncoma4/medi/
http://www.xtec.es/creda/
http://www.xtec.es/escola/festes/index.htm
http://www.xtec.es/escola/index.htm
http://www.xtec.es/serveis/crp/b7990111/ripollesxarxa/temes/festes/festes.doc
http://www.xtec.net/~ealtimir/quaresca.htm
http://www.xtec.net/~ealtimir/ramscat.htm
http://www.xtec.net/~ealtimir/solhivca.htm
http://www.xtec.net/~ealtimir/stjoanca.htm
http://www.xtec.net/serveis/crp/c5990102/40-virtu/celebrac/nadal/nadal.htm
milotxesclub/actividades/milotxa/milotxa.htm
www.cult.gva.es/salt/
www.gva.es/contenidos/publicados/espai.pdf
www.voluntariatpelvalencia.org


Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
Fechas de exámenes oficiales (2015-16)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/12/2015 -
(*) 1: 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2015-16)
No especificado