UA
   LENGUA CATALANA (en catalán)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7774Descripción
Crdts. Teor.2,5CURSO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS INSTRUMENTALES EN VALENCIANO.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,52


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Primaria - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8207INICIACIÓN AL CATALÁN I
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
8118LENGUA CATALANA I
4748LENGUA CATALANA I
10034LENGUA CATALANA I
8116LENGUA A: CATALÁN I
7775LENGUA CATALANA (en catalán)


Matriculados (2015-16)
Grupo (*)Número
1 1
TOTAL 1
(*) 1: 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2015-16)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2015-16)
Sin horario


Grupos de matricula (2015-16)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2015-16)

En acabar el curs l`alumne/a haurà de ser capaç de:
1. Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
2. Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada durant el curs.
3. Comprendre i utilitzar el lèxic propi d`un nivell de llenguatge estàndard.
4. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat.
5. Prendre hàbit i gust per la lectura d`obres escrites en la nostra llengua.
6. Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.)
7. Analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe.Contenidos teóricos y prácticos (2015-16)
1. NOCIONS GENERALS SOBRE LA NOSTRA LLENGUA
1. La llengua catalana: extensió, territori i parlants.
2. La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.
3. Conceptes de llengua, dialecte i varietat.
4. Les variants geogràfiques de la llengua catalana: la variant occidental i la variant oriental.
5. El valencià com a variant geogràfica de la llengua catalana.

2. NOCIONS BÀSIQUES DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA
1. Llengües minoritàries i llengües minoritzades: casos i teoria.
2. Bilingüisme i diglòssia.
3. Substitució lingüística vs. normalització lingüística.
4. Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic; competència comunicativa; àmbits d'ús; normes d'ús.
5. Variació lingüística: social (sociolectes), geogràfica (geolectes) i estilística (registres i estils).
6. Tractament de les varietats socials i funcionals a l'escola.
7. L'estàndard.
8. Normes d'ús i drets lingüístics dels parlants.

3. HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
1. Comprensió oral de qualsevol tipus de text que utilitze un registre estàndard tant en varietat pròpia com en la resta de variants geogràfiques.
2. Producció de textos orals de tot tipus en un registre col•loquial o estàndard sobre temes prèviament treballats i lliures amb un llenguatge d'especialitat.
3. Comprensió de tot tipus de textos escrits que utilitzen un registre estàndard tant en la varietat pròpia com en la resta de variants geogràfiques de temàtica i llenguatge especialitzats en el camp de la llengua i de la didàctica.
4. Producció de textos escrits de tot tipus en una varietat estàndard.

4. LA COMUNICACIÓ
1. El text: la unitat bàsica de la comunicació.
2. La variació en la comunicació: els dialectes i els registres.
3. Les propietats textuals: l'adequació, la coherència, la cohesió, la correcció gramatical i la disposició formal.
4. Tipus de text i funcions comunicatives que despleguen: conversacionals, descriptius, narratius, predictius, explicatius, argumentatius, retòrics.
5. Recursos per al desplegament de la competència estratègica (obres de consulta i recursos informàtics).

5. FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA VOCÀLIC
1. Els fonemes vocàlics del català.
2. Vocalisme tònic i vocalisme àton: la reducció vocàlica.
3. Les semivocals: diftongs creixents i decreixents.
4. Les regles d'accentuació gràfica. L'accent diacrític. La dièresi
5. Elisions vocàliques. L'apòstrof: en l'article, la preposició «de» i els pronoms febles. El guionet.

6. LA FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA CONSONÀNTIC
1. Els fonemes oclusius: ensordiment i sonorització.
1.1. L'ortografia dels fonemes oclusius.
1.2. Problemes ortogràfics de l'elisió de /d/ intervocàlica.
2. Els fonemes alveolars.
2.1. Estudi de les grafies del fonema /s/.
2.2. Estudi de les grafies del fonema /z/. El dígraf «tz».
2.3. Ensordiment de /z/. Problemes ortogràfics. El sufix esa.
3. Els fonemes palatals.
3.1. Estudi de les grafies amb què representem cada fonema.
3.2. L'ensordiment de /dz/: problemes ortogràfics.
4. Els fonemes laterals, vibrants i nasals.
4.1. Estudi de les grafies «l•l», «tl» i «tll».
4.2. Estudi de les grafies «m», «mp» i «n».
5. La grafia de la h etimològica.
6. La divisió sil•làbica.

7. LA FLEXIÓ NOMINAL
1. La flexió nominal: els morfemes de nombre i gènere.
2. Diminutius i augmentatius.

8. L'ARTICLE
1. L'article determinat. Confusió en el valencià meridional de les dues formes de l'article determinat plural.
2. Contraccions de l'article amb les preposicions a, de, per.
3. L'apostrofació de l'article.
4. L'article personal.
5. El «lo» neutre.

9. ELS PRONOMS FEBLES
1. Pronoms personals febles.
1.1. Formes proclítiques: reforçades i elidides. Formes enclítiques: reduïdes i plenes.
1.2. Les principals funcions dels pronoms febles.
2. La combinació de pronoms febles.
2.1. Sistema general.
2.2. Sistema valencià de la combinació de pronoms de 3a persona.

10. ELS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS
1. Els pronoms relatius: formes i funcions.
2. Els adjectius i pronoms interrogatius: formes i funcions.

11. ELS ADJECTIUS PRONOMINALS
1. Demostratius: Variants geogràfiques i d'estil.
2. Possessius: formes àtones i tòniques.
3. Numerals: cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
4. Quantitatius i indefinits.

12. LA FLEXIÓ VERBAL
1. El paradigma de la flexió verbal regular.
2. Estudi dels verbs velaritzats i altres fenòmens de la varietat col•loquial.
3. Estudi dels principals verbs irregulars.
4. Perífrasis verbals d'obligació, de probabilitat i d'imminència.
5. Principals usos dels verbs estar i ser.

13. ADVERBIS, PREPOSICIONS, CONJUNCIONS
1. Estudi dels adverbis més usuals.
2. Usos de les preposicions.
2.1. Usos de les preposicions: a, en, amb, fins, com, per, per a.
2.2. El canvi i caiguda de les preposicions.
3. La coordinació i la subordinació.
3.1. Conjuncions de coordinació i de subordinació.

14. EL LÈXIC I LA DERIVACIÓ
1. La derivació com a mecanisme de creació lèxica.
2. La interferència semàntica en el vocabulari habitual.
2.1. Els barbarismes.

15. RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE
1. Tècniques per a l'aprenentatge autònom de la llengua. Les TIC a l'aula
2. Estratègies per a l'aprenentatge continuat de la llengua. Internet i cerca d'informació
3. Tècniques de documentació. Recursos bibliogràfics
4. La literatura. L'hàbit lector en el/la mestre/a d'Educació Primària
5. El tàndem com a recurs d'autoaprenentatge de la interacció comunicativa


Más información
Profesor/a responsable
Montserrat Buendia , Sandra


Metodología docente (2015-16)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2015-16)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 77741Montserrat Buendia, Sandra
Enlaces relacionados
http://k.1asphost.com/verbs/
http://spv.ua.es/
http://www.apertium.org
http://www.edu.gva.es/polin/val/publicacions_jugallengua.html
http://www.iec.cat
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf
http://www.ua.es/uem/
http://www.xtec.es/


Bibliografía

A peu pel Comptat i la Marina
Autor(es):ESPINÀS, Josep Maria
Edición:Barcelona : La Campana, 1998.
ISBN:84-88791-55-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Al cor de l'aitana
Autor(es):Leandre Iborra i Polo
Edición:Alcoi.
ISBN:84-268-1072-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Al cor, la Quimereta
Autor(es):SANT- CELONI I VERGER, Encarna
Edición:València : Tabarca Llibres, 2002.
ISBN:84-8025-159-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ara sí que m`has tocat el nas!
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-365-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autoindefinits
Autor(es):ALBENA TEATRE, (ed.)
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:84-9824-096-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Auxili perdó
Autor(es):BEIGBEDER, Fréderic
Edición:Barcelona : La campana, 2008.
ISBN:978-84-96735-20-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bilingualism in education : aspects of theory, research and practice
Autor(es):Jim Cummins and Merrill Swain
Edición:London [etc.] : Longman, 2001.
ISBN:0-582-55380-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Bilingüisme i educació
Autor(es):SIGUAN SOLER, Miquel; VILA I MENDIBURU, Ignasi (coord.)
Edición:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya , 1998.
ISBN:978-84-8256-673-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Calaix de mestre
Autor(es):Jaume Cela
Edición:Barcelona.
ISBN:84-89149-95-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Camí d`Ítaca
Autor(es):CASAGRAN CASAÑAS Roc ; OLEGUER PRESAS, Renom
Edición:Barcelona : Editorial Mina, 2006.
ISBN:84-96499-43-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Carnaval
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Barcelona : Proa, 2006.
ISBN:978-84-8437-919-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cinc cèntims de música per a no melòmans
Autor(es):ALBORS, Ignasi
Edición:Barcelona : Pòrtic, 2009.
ISBN:978-84-7306-764-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Com ensorrar la cultura
Autor(es):ALLEN, Woody
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:84-66404945
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com una novel.la
Autor(es):Daniel Pennac ; traducció de Sergi Pàmies
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-381-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Consultor gramatical
Autor(es):RUIZ SAN PASCUAL, Francesc [et al]
Edición:València : Tabarca, 2007.
ISBN:978-84-8025-208-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Contes per parlar : una proposta de treball per a la immersió a parvulari
Autor(es):Pilar Forés, Teresa Mir, Anna Rosés
Edición:Vic.
ISBN:84-7602-526-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Contes per telèfon
Autor(es):Gianni Rodari
Edición:Barcelona.
ISBN:84-261-1812-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cròniques de la veritat oculta
Autor(es):CALDERS, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-94-297-4945-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Cuida-les, Chomolungma: catalanes al sostre del món
Autor(es):FERRANDIS, Sílvia
Edición:Valls : Cossetània, 2008.
ISBN:978-84-9791-397-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dakota
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Madrid : Fundación Autor, D. L., 1999.
ISBN:84-8048-297-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Descens al barranc del Diable: explora els paisatges de la terra amb el senyor Cantalombardi
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor, (ed. lit)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-345-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Després de la pluja
Autor(es):BELBEL, Sergi
Edición:Barcelona : edicions 62, 2001.
ISBN:84-297-4878-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dia de caça
Autor(es):GUIX, Gerard
Edición:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:978-84-664-0874-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari jove Tabarca d`ús i aprenentage
Autor(es):PASCUAL, Vicent
Edición:València : Tabarca Llibres, 2007.
ISBN:ISBN: 978-84-8025-205-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dossier: ensenyament en valencià
Autor(es):
Edición:València : Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1989.
ISBN:84-7579-761-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació física i la seva didàctica
Autor(es):GIMENO MARTÍN, Saturnino; PÉREZ RAMÍREZ, Carmen; VIZUETE CARRIZOSA, Manuel
Edición:Tarragona : Universitat Rovira i Virgili, 2000.
ISBN:978-84-8424-007-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El Barça o la vida
Autor(es):GERMANS MIRANDA
Edición:Barcelona : Columna Edicions, S.A , 1999.
ISBN:84-8300-719-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El bilingüismo : bases para la intervención psicológica
Autor(es):Ma Pilar Sánchez López, Rosario Rodríguez Tembleque
Edición:Madrid .
ISBN:84-7738-480-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El canibal
Autor(es):SIMO, Isabel Clara
Edición:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:978-84-664-0785-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El carter sempre truca dues vegades
Autor(es):CAIN, James M.
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2009.
ISBN:978-84-92549-66-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El castell blanc
Autor(es):PAMUK, Orham
Edición:Barcelona : Bromera, 2007.
ISBN:84-9824-198-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El desordre de les dames
Autor(es):GUARDIOLA CHORRO, Pepa
Edición:Alzira : Bromera , 2009.
ISBN:978-84-9824-418-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El diseño de tareas para la clase comunicativa
Autor(es):David Nunan ; traducción de María González Davies
Edición:New York : Cambridge University Press, 1998.
ISBN:84-8323-046-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El diseño de tareas para la clase comunicativa
Autor(es):David Nunan ; traducción de María González Davies
Edición:New York.
ISBN:0-521-56887-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El gos dels Baskerville
Autor(es):DOYLE, Arthur Conan
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-481-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El joc de pilota valenciana
Autor(es):LLOPIS I BAUSET, Frederic
Edición:València : Carena , 1999.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El Justícia
Autor(es):Joan Torró
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-790-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El metge
Autor(es):GORDON, Noah
Edición:Barcelona : Roca , 2008.
ISBN:978-84-92429-21-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

el mètode Grönholm
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-73-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El professor de música
Autor(es):SIMÓ, Isabel-Clara
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2006.
ISBN:978-84-297-5836-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El professor d`història
Autor(es):MIRA, Joan Francesc
Edición:Barcelona : Proa, 2009.
ISBN:978-84-8437-477-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El racisme explicat a la meua filla
Autor(es):BEN JELLOUN, Tahar
Edición:Barcelona : Labutxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-81-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El silenci
Autor(es):HERNÁNDEZ, Gaspar
Edición:Barcelona : Destino, 2009.
ISBN:978-84-9710-103-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tango de l`anarquista
Autor(es):HERNANDEZ I XULVI, Albert
Edición:Alzira : Bromera, 2006.
ISBN:84-9824-141-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El teu nom és Olga
Autor(es):ESPINÀS, Josep Maria
Edición:Barcelona : La Campana, 2008.
ISBN:978-84-86491-03-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Elogi de l`amistat: la soldadura fraternal
Autor(es):BEN JELLOUN, Tahar
Edición:Barcelona : Empúries, 2000.
ISBN:978-84-7596-718-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els Borja: família i mite
Autor(es):MIRA, Joan Francesc
Edición:Alzira : Bromera, 2000.
ISBN:84-7660-575-7-
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els lluitadors
Autor(es):Francesc Gisbert
Edición:Alzira.
ISBN:84-9824-019-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els Neons de Sodoma
Autor(es):ALIAGA, Xavier
Edición:Barcelona : Tres i Quatre, 2009.
ISBN:9788475028279
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els programes d`immersió als territoris de llengua catalana
Autor(es):coordinador, Josep María Artigal
Edición:Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 1995.
ISBN:84-85557-46-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas
Autor(es):Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers ; traducción de José M. Castrillo ; edición española a cargo de Alvaro García y Josep M. Mas
Edición:Madrid .
ISBN:84-8323-017-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyar llengua
Autor(es):CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glòria
Edición:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:978-84-7827-048-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

E.R.
Autor(es):Josep M. Benet i Jornet ; postfaci de Carles Batle
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1994.
ISBN:84-297-3805-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fahrenheit 451
Autor(es):BRADBURY, Ray
Edición:Barcelona : Proa, 2001.
ISBN:84-8437-024-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo
Autor(es):Colin Baker ; asesora académica, Ofelia García
Edición:Madrid .
ISBN:84-376-1522-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gasol per Pau Gasol : el partit de la meva vida
Autor(es):GASOL, Pau
Edición:Barcelona : Edebé, 2006.
ISBN:978-84-236-8197-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gomorra : viatge per l`imperi econòmic i l`anhel de domini de la camorra
Autor(es):SAVIANO, Roberto
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2009.
ISBN:978-84-92549-14-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica normativa valenciana
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-482-4422-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

II Simposi sobre l`ensenyament del català a no-catalanoparlants : ponències, comunicacions i conclusions
Autor(es):
Edición:Vic : Eumo, 1992.
ISBN:84-7602-465-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Isidre Esteve, la sort del meu destí
Autor(es):Esteve, Isidre
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-96767-94-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jo pos per testimoni les gavines
Autor(es):Carme Riera
Edición:Barcelona : Columna, 1998.
ISBN:84-8300-389-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March
Autor(es):PIERA, Josep
Edición:Barcelona : Ed. 62 , 2001.
ISBN:84-297-4952-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La comunicació verbal en el marc escolar
Autor(es):M. Rosa Solé i Planas
Edición:Vic.
ISBN:84-7602-125-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La dama del llac
Autor(es):CHANDLER, Raymond
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2009.
ISBN:978-84-92549-70-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La dama del medalló
Autor(es):Mercè Company
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-573-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La educación bilingüe
Autor(es):ARNAU, Joaquim [et al.]
Edición:Barcelona : Horsori, 1992.
ISBN:84-85840-15-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La enseñanza comunicativa de idiomas : introducción al enfoque comunicativo
Autor(es):William Littlewood ; traducción de Fernando García Clemente
Edición:Madrid [etc.] : Cambridge University Press, 1998.
ISBN:84-8323-045-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La enseñanza comunicativa de idiomas : introducción al enfoque comunicativo
Autor(es):William Littlewood ; traducción de Fernando García Clemente
Edición:Cambridge.
ISBN:0-521-56888-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La enseñanza de la lengua
Autor(es):Miquel Siguan (Coord.)
Edición:Barcelona : ICE Universitat de Barcelona [etc.], 1991.
ISBN:84-85840-11-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La enseñanza precoz de una segunda lengua en la escuela
Autor(es):[XIX Seminario intenacional sobre "Lenguas y Educación"celebrado en Sitges en1994] ; Miquel Siguan (Coord.)
Edición:Barcelona .
ISBN:84-85840-44-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La evaluación del área de música
Autor(es):M. Antònia Pujol i Subirà
Edición:Vic.
ISBN:84-8063-261-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La immersió lingüística a parvulari : reflexió i aportació didàctica
Autor(es):Mercè Voltas
Edición:Barcelona : Departament d`Ensenyament, 1989.
ISBN:84-393-1089-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La música popular
Autor(es):TORRENT, Vicent
Edición:València : Edicions Alfons el Magnànim, 1990.
ISBN:84-7822-987-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La primera de la classe
Autor(es):SIRERA, Rodolf
Edición:Barcelona : Ediciones 62, 1995.
ISBN:978-84-297-2234-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La solitud dels nombres primers
Autor(es):GIORDANO, Paolo
Edición:Barcelona : Ed.62, 2009.
ISBN:978-84-297-6193-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La volta al món en 25 cançons
Autor(es):GIMÉNEZ, Toni
Edición:Barcelona : La Galera, 2004.
ISBN:84-246-3425-x
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L'anell dels Nibelungs
Autor(es):Richard Wagner ; adaptació de Joaquim Carbó ; dibuixos de Francesc Santana
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-812-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`àngel covard
Autor(es):PALLARÉS, Vicent
Edición:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:84-7660-953-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`avaluació formativa en l`àrea de llengua
Autor(es):Teresa Ribas i Seix (coord.)
Edición:Barcelona : Graó, 1997.
ISBN:8478271767
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament de l`ortografia
Autor(es):Anna Camps [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2004.
ISBN:84-7827-004-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L`ensenyament del catalá als no-catalanoparlants
Autor(es):Josep Tió Casacuberta
Edición:Vic : Eumo, 1991.
ISBN:84-600-2669-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les ales de la memòria
Autor(es):Lliris Picó i Carbonell
Edición:Alcoy : Editorial Marfil, 2003.
ISBN:84-268-1213-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les veus del Pamano
Autor(es):CABRÉ, Jaume
Edición:Barcelona : Proa, 2007.
ISBN:978-84-8437-848-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L`home manuscrit
Autor(es):BAIXAULI, Manuel
Edición:Barcelona : Proa, 2008.
ISBN:978-84-8437-975-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L'home sol
Autor(es):Bernardo Atxaga
Edición:Alzira.
ISBN:84-7660-214-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llàgrimes sobre Bagdad
Autor(es):PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edición:Barcelona : Barcanova, 2008.
ISBN: 978-84-489-2363-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 2
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Barcelona : L`Alber, 1999.
ISBN:84-88887-46-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 3
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : L`Alber, 2000.
ISBN:84-88887-47-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 4
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : L`Àlber, 2001.
ISBN:84-88887-48-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 5
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : l`Àlber, 2001.
ISBN:84-88887-65-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 6
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : l`Àlber, 2002.
ISBN:84-88887-66-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua pràctica
Autor(es):MONTSERRAT I BUENDIA, Sandra
Edición:Alcoi : Marfil, 2008-2009.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lluís Llach
Autor(es):GÀMEZ, Carles
Edición:València : 3i4, 1993.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim patriarca
Autor(es):EL HACHMI, Najat
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2009.
ISBN:978-84-92549-75-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Memòries d`un amant sarnós
Autor(es):MARX, Groucho
Edición:Barcelona : Columna, 2000.
ISBN:978-84-8300-298-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Més enllà dels anells: politica, gegantisme, comercialització, corrupció, dopatge i discriminació en els Jocs Olímpics
Autor(es):CAMPS PRAT, Jordi
Edición:Valls : Cossetània edicions, 2008.
ISBN:978-84-9791-369-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Messi: el nen que no podia créixer
Autor(es):CAIOLI, Luca
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0919-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Millor que no m`ho expliquis
Autor(es):MONSÓ, Imma
Edición:Barcelona : La Magrana , 2003.
ISBN:84-8264-448-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Models d'exercicis per a treballar amb el diccionari
Autor(es):M. Carme Bernal, Francesc Codina
Edición:Vic.
ISBN:84-7602-367-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Morir: un moment abans de morir
Autor(es):BELBEL, Sergi
Edición:València : 3i4, 2008.
ISBN:978-84-7502-462-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Musicàlia: contes musicals per a nens i nenes: l`expressió corporal i plàstica ...
Autor(es):LLOBET, Teresa
Edición:Barcelona : PAM, 2003.
ISBN:84-8415-445-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Narracions perennes
Autor(es):Enric Valor
Edición:València.
ISBN:84-8131-322-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nit de l`ànima
Autor(es):ALZAMORA, Sebastià
Edición:Barcelona : Proa, 2007.
ISBN:978-84-8437-032-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nous reptes en l'ensenyament de la llengua
Autor(es):
Edición:Vic.
ISBN:84-7602-461-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pandora al Congo
Autor(es):SÁNCHEZ PINYOL, Albert
Edición:Barcelona : La Campana, 2005.
ISBN:84-95616-70-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Paraules encadenades
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:València : Eliseu Climent, 2005.
ISBN:84-7502-502-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Principis bàsics del bilingüisme
Autor(es):BAETENS BEARDSMORE, Hugo
Edición:Barcelona : La Magrana, 1989.
ISBN:84-7410-448-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Puta postguerra: the young ones
Autor(es):PIERA, Josep
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-5967-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Relats de terror
Autor(es):POE, Edgar Allan
Edición:Alzira : Bromera , 2007.
ISBN:978-84-9824-068-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sexualment
Autor(es):ROCA, Núria
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-92549-82-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Si menges una llimona sense fer ganyotes
Autor(es):PÀMIES, Sergi
Edición:Barcelona : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-452-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Solucionari ¿Vols dir? 3
Autor(es):CARABAL, Maria [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-079-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Teaming: treballar en equip per a un món millor
Autor(es):EYLE, Jil Van
Edición:Barcelona : La Magrana, 2007.
ISBN:978-84-7871-887-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Teories gramaticals i ensenyament de llengües
Autor(es):CUENCA, Maria Josep
Edición:València : Tàndem, 1993.
ISBN:84-87693-99-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Teories gramaticals i ensenyament de llengües
Autor(es):CUENCA, Maria Josep
Edición:València : Tàndem, 1993.
ISBN:84-87693-99-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Terrorista
Autor(es):UPDILKE, John
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-8498-2420-58
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Text i ensenyament: una aproximació interdisciplinària
Autor(es):CAMPS I MUNDÓ, Anna [et al.]
Edición:Barcelona : Barcanova, 1990.
ISBN:978-84-7533-539-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tips de merengue
Autor(es):FERNÁNDEZ, Fèlix ; GIRÓ, Oscar
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-176-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tolerància zero: la violència en el futbol
Autor(es):VIÑAS, Carles
Edición:Barcelona : Angle, 2006.
ISBN:84-9651-12-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tot et serà pres
Autor(es):Pau Joan Hernàndez ; il`lustracions de Dària Esteva Settimó
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-071-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un dia a la granja
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-366-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un huracà anomenat Otília
Autor(es):RAGA, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-344-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un pollastre amb quatre potes i altres contes de la Rússia Blanca
Autor(es):Larissa Timofeeva i Amaia Iturraspe Bellver ; dibuixos de José María Albero i Pablo Olivero
Edición:Alzira, Valencia.
ISBN:84-7660-806-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un veí ple de sorpreses
Autor(es):ALAPONT, Pasqual
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-340-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1)
Autor(es):GONZÀLVEZ I ESCOLANO,Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-458-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo!: nivell mitjà de valencià (c1)
Autor(es):GONZÁLVEZ ESCOLANO, Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-395-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Valencià elemental
Autor(es):CONTRÍ, Imma; FONT, Mercé; MIRA, María; CORTES I ORTS, Carles (coord.)
Edición:València : Castellnou, 2006.
ISBN:84-8345-201-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià mitjà
Autor(es):BORJA, Joan [et al.] (coord.)
Edición:Valencia : Castellnou, 2005.
ISBN:978-84-9804-290-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià oral
Autor(es):CONTRÍ, Imma ; FONT, Mercé ; MIRA, Maria ; CORTÉS ; Carles (Coord.)
Edición:València : Castellnou, 2006.
ISBN:978-84-9804-291-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià superior
Autor(es):BRUGAROLAS, Núria [et al.]
Edición:València : Castellnou, 2005.
ISBN:978-84-9804-292-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Vent d`Almansa
Autor(es):FRANCO, Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2003.
ISBN:84-9824-148-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Viatge d`hivern
Autor(es):CABRÉ, Jaume
Edición:Barcelona : Labutxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-53-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 1er. nivell
Autor(es):CALATAYUD, Ricard [et al.]
Edición:València : Tabarca, 1992.
ISBN:978-84-8025-029-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2n nivell
Autor(es):CALATAYUD, Ricard; PUIG, Carme; TOMÀS, Teresa
Edición:Valencia : Tabarca, 1993.
ISBN:978-84-8025-063-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2n nivell. Quadern d`exercicis
Autor(es):CALATAYUD ORTIZ, Ricard; PUIG, Carme; TOMÀS, Teresa
Edición:Valencia : Tabarca, 1993.
ISBN:84-8025-063-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3er. nivell
Autor(es):CARABAL, María [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-064-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3r. nivell. Quadern d`exercicis
Autor(es):CARABAL, Maria [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-064-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

156 activitats per a parlar en català
Autor(es):MONEGAL MIRAMBELL, Carme
Edición:Vic : l`Alber, 2003.
ISBN: 84-88887-73-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2015-16)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 26/11/2015 -
(*) 1: 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2015-16)
No especificado