UA
   ESCUELA Y LENGUA EN EL PAÍS VALENCIANO (en catalán)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7740Descripción
Crdts. Teor.2,5ESTUDIO DE LOS FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS QUE CONDICIONAN EL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA. ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA Y EL USO DE LAS LENGUAS Y PROFUNDIZACIÓN EN EL DOMINIO DE LA LENGUA STANDARD.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,52


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Infantil - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 112
2 1
TOTAL 113
(*) 1: INFANTIL - VAL
(*) 2: 2 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
Sin horario


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
2 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: INFANTIL - VAL
(*) 2: 2 - VAL
Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
Objectius generals


1. Analitzar la realitat sociolingüística del País Valen­cià.


2. Reflexionar sobre el paper de l`escola en el procés de recupe­ració de la nostra llengua i la nostra cultura.


3. Prendre consciència de les possibilitats i també de les limitacions de la tasca docent dins aqueix procés.


4. Augmentar la competència comunicativa en llengua catalana.


Objectius específics


1. Analitzar el paper de l`escola com a aïna per a la integració i la promoció social dels individus per mitjà del domini del llenguatge.


2. Analitzar el paper de l`escola com a àmbit de gran influència sobre el comportament lingüís­tic dels individus (introducció i modificació de normes d`ús lingüís­tic).


3. Analitzar el paper de l`escola com a difusora i creadora del model d`estàndard lingüístic i cultural.


4. Conéixer la nostra realitat sociolingüística.


5. Explicar el paper que correspon a l`escola en el procés de normalització lingüística.
TEMA 1. El paper de l'escola en el desplegament social i lingüístic de l'infant
1. Escola i societat.

1.1. Tipus d'escola.

1.2. Funcions de l'escola: la transmissió de coneixements, de convencions i de la ideologia social.

1.3. L'escola valenciana.

2. Llengua i societat.

2.1. El poder de la paraula. El llenguatge, el pensament i l'ésser humà.

2.2. La llengua i la identitat col·lectiva.

2.3. Llengua, escola i societat.

TEMA 2. Un sol món per a moltes llengües

1. La varietat lingüística

1.1. Conceptes bàsics de sociolingüística.

1.2. La llengua: criteris per a una definició.

1.3. Les varietats lingüístiques.

1.4. La varietat estàndard.

2. La diversitat lingüística

2.1 La diversitat de llengües a Europa i al món.

2.2 El bilingüisme

2.3 La diglòssia

2.4 El conflicte lingüístic

2.4.1 Els àmbits d'ús i les normes d'ús

2.4.2 Llengües minoritàries i minoritzades

2.4.3 Els prejudicis lingüístics

2.5 La substitució lingüística

2.6 La normalització lingüística

2.7 L'ecolingüística

TEMA 3. Situació actual de la llengua i l'escola al País Valencià

1. La llengua catalana a hores d'ara.

1.1 El marc legal

1.2 Descripció sociolingüística dels diferents territoris de l'àrea lingüística

2. El tractament de les llengües dins el sistema educatiu valencià. L'educació bilingüe.

2.1. El concepte d'educació bilingüe.

2.2. Models organitzatius de l'educació bilingüe.

2.3. Programes d'educació bilingüe en el sistema educatiu valencià.

2.4. El programa d'immersió lingüística.

2.5. Bases psicolingüístiques de l'aprenentatge de llengües dins el model d'enriquiment.

3. L'escola i la normalització lingüística.

4. El model de llengua a la institució escolar.

Bloc II: Coneixement i ús de la llengua
TEMA 1. Revisió pràctica del sistema lingüístic

1. Repàs i aprofundiment d'aspectes ortogràfics.

2. Repàs i aprofundiment d'aspectes morfosintàctics.

3. Repàs i aprofundiment d'aspectes lexicosemàntics.


TEMA 2. El tractament de la diversitat discursiva

1. Anàlisi i producció de textos escrits.

2. Anàlisi i producció de discursos orals.Más información
http://www.ua.es/dfc/programesassig08.htm
Profesor/a responsable
Maestre Brotons , Antoni


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas

1. Les classes teòriques les dedicarem a:

a) l'exposició per part del professor dels continguts teòrics de l'assignatura

b) la discussió a classe dels principals fonaments teòrics

c) analitzar i comentar la bibliografia recomanada.2. Les classes pràctiques les dedicarem a:

a) repassar els aspectes ortogràfics, morfosintàctics i lèxics més controvertits de la gramàtica catalana.

b) corregir diferents exercicis gramaticals

- Revisió de la normativa lingüística
- Producció de textos relacionats amb l`àmbit educatiu
- Anàlisi de supòsits sobre organització escolar en funció dels programes educatius bilingües


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 77401Maestre Brotons, Antoni
2Maestre Brotons, Antoni
Enlaces relacionados
http://centros.uv.es/web/departamentos/D80/valenciano/enlaces/enlaces_interes.xml
http://http://www.ua.es/dfc/assig/assigprog.html
http://llengcat.com/index.php
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/15/pdf/2008_8761.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03411-03467.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/19/pdf/2007_15366.pdf
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm
http://www.edu3.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.ua.es/uem/presentacio/


Bibliografía

Com escriure clar
Autor(es):PÉREZ COLOMÉ, Jordi
Edición:Barcelona : UOC, 2011.
ISBN:978-84-9788-449-5
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari de dubtes i dificultats del català
Autor(es):Jordi Bruguera ; amb la col`laboració de Josep Torras
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2000.
ISBN:84-412-0586-8
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autor(es):PASCUAL GRANELL, Vicent
Edición:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica zero
Autor(es):ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edición:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Guia gramatical per a l'ús de la llengua : exercicis autocorrectius
Autor(es):Ricard Calatayud, Francesc Ruiz, Rosa Sanz
Edición:Valencia.
ISBN:84-8025-033-X
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Història d`un desig insatisfet : l`ensenyament del valencià fins a 1939
Autor(es):PELLICER, Joan Enric
Edición:Catarroja : Perifèric , 2006.
ISBN:84-933851-7-4
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Història social i política de la llengua catalana
Autor(es):Francesc Ruiz [et al.]
Edición:València : Eliseu Climent, 1996.
ISBN:84-7502-479-3
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llenguatge i cultura. Per una ecologia lingüística
Autor(es):MORANT MARCO, Ricardo ; PEÑARROYA I PRATS, Miquel
Edición:València : Universitat de València, 1996.
ISBN:Llenguatge i cultura. 84-370-1842-0
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Parlar i convèncer: receptes per a fer bones presentacions en públic
Autor(es):BARO, Teresa
Edición:Barcelona : Ediciones del Serbal, 2011.
ISBN:978-84-7628-673-9
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Patrimoni natural : elogi i defensa de la diversitat lingüística
Autor(es):Jesús Tusón
Edición:Barcelona.
ISBN:84-9787-022-0
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Una imatge no val més que mil paraules: contra els tòpics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2001.
ISBN:84-7596-782-5
Recomendado por:ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 30/10/2012 16:00 19:00 0030PS001 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 19/01/2013 09:00 12:00 A1/0-18X
A1/0-19X
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 13/07/2013 11:30 14:00 A1/0-23M
A1/0-22M
-
(*) 1: INFANTIL - VAL
(*) 2: 2 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado

a) Un 10% de la prova oral que alhora serà eliminatòria sobre el llibre de lectura obligatòria, en la qual es valorarà tant els coneixements sobre el contingut de l'obra com la competència oral. L'alumne haurà de presentar també el guió del llibre triat


b) Un 30% per la realització de 3 exercicis de control que es farà de les lectures obligatòries en acabar cada tema.


c) Un 60% d'un examen final que valorarà els continguts pràctics (Bloc II) en un 20% i els continguts teòrics (Bloc I) en un 40%. S'han d'aprovar els continguts pràctics per a superar aquesta prova.d) Es valorarà l'assistència i la participació activa de l'alumnat durant el curs. e) Per a l'obtenció d'una avaluació positiva caldrà haver aprovat cadascuna de les parts anteriors. Aquesta avaluació serà la mateixa per a setembre i desembre.