UA
   LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA (CATALÁN)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7785Descripción
Crdts. Teor.3CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: ASPECTOS DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS. LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA. LENGUAJE ORAL Y ESCRITO: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN. CONTENIDOS, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Física - plan 2000
Maestro. Educación Musical - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
7780LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA (CATALÁN)
7782LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA I (CATALÁN)
7783LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA II (CATALÁN)


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 25
TOTAL 25
(*) 1: MUSICAL-FISICA (VALENCIANO) - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
Sin horario


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: MUSICAL-FISICA (VALENCIANO) - VAL


Otras distribuciones (2012-13)
Grupo Estudio
1 Se le asigna a Maestro. Educación Física - plan 2000
1 Se le asigna a Maestro. Educación Musical - plan 2000


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
L'objectiu general és que l'alumnat conega, analitze i valore tots aquells aspectes fonamentals de l'ensenyament/aprenentatge d'una L1 i d'una L2, especialment referits al català al País Valencià.
Els objectius específics bàsics són que l'alumnat:
1. Conega i valore la situació sociolingüística valenciana, així com la importància que té el tractament que es faça de la llengua a l'escola.
2. Analitze i valore els objectius i els efectes dels diferents programes d'educació bilingüe.
3. Valore l'educació bilingüe com a eina d'enriquiment i mitjà de coneixement de la realitat multicultural de l'entorn.
4. Descriga i valore els diferents mètodes per a l'ensenyament d'una L2.
5. Conega els principis bàsics i la metodologia dels programes d'immersió lingüística.
6. Conega i valore els principals mètodes d'ensenyament de la lectoescriptura.
7. Augmente la seua competència comunicativa (sobretot en l'àmbit d'ús professional) tot desenvolupant les pròpies habilitats lingüístiques.
8. Siga capaç de descriure i analitzar les habilitats lingüísti­ques (comprensió i expressió oral i escrita) i que siga capaç de realitzar i avaluar activitats didàctiques adequades en infants d'Educació Primària.
9. Perfeccione el domini de la normativa i que siga capaç de seleccionar activitats adequades en l'ensenyament de l'ortogra­fia, de la morfosintaxi i del lèxic en infants d'Educació Primària.
10. Siga capaç de realitzar una programació d'aula de l'especialitat corresponent adequada a un determinat tipus de programa d'educació bilingüe.
11. Siga capaç d'emprar el lèxic específic de la seua especiali­tat amb precisió i correcció.Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. LLENGUA, ESCOLA I SOCIETAT
1.1. La Llengua
1.1.1. Els mestres i la llengua
1.1.2. El model de llengua de l'escola i els mestres
1.1.3. Correcció o adequació. Concepció didàctica dels errors
1.2. Llengües ambientals i llengües estrangeres
1.2.1. Llengua 1 i Llengua 2
1.2.2. L'ensenyament de les llengües i la nova immigració
1.2.3. Prejudicis, actituds i usos lingüístics
1.3. Els objectius generals de les classes de llengua

2. ELS PROGRAMES D'EDUCACIÓ BILINGÜE
2.1. Concepte d'educació bilingüe
2.2. Tipologia de l'educació bilingüe
2.3. Els mètodes d'ensenyament de segones llengües
2.4. Disseny dels programes educatius bilingües valencians.
2.5. Els programes d'immersió lingüística. Antecedents. Concepte d'immersió lingüística
2.5.1. Bases psicopedagògiques dels programes d'immersió
2.5.2. Diferències entre els models de submersió lingüísti­ca i els d'immersió
2.5.3. Avaluació dels resultats dels programes d'immersió
2.5.4. Metodologia didàctica dels programes d'immersió

3. L'ESCOLA I LA LLENGUA
3.1. Les llengües en el Projecte Educatiu de Centre
3.2. La programació de l'àrea de llengua
3.2.1. Objectius
3.2.2. Continguts
3.2.3. Tipus de propostes didàctiques
3.2.4. Materials
3.2.5. Avaluació

4. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
4.1. Ensenyament i aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura en l'Educació Primària
4.2. Comprensió i expressió orals: escoltar i parlar
4.2.1. Per què cal treballar l'expressió oral?
4.2.2. Tipus de text i necessitats orals: la comprensió, la interacció i l'expressió orals.
4.2.3. Activitats, recursos didàctics i avaluació
4.3. Comprensió lectora
4.3.1. La lectura com a procés de construcció del sentit
4.3.2. Tipus de lectura
4.3.3. Perfil del bon lector
4.3.4. Microhabilitats de la comprensió lectora
4.3.5. Tècniques i recursos per al desenvolupament de la CL
4.4. Aportacions de la lingüística del text a la didàctica de la llengua
4.4.1. El text: concepte i tipus
4.4.2. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical i disposició formal
4.5. Expressió escrita
4.5.1. Procés de composició. Perfil del bon escriptor
4.5.2. Microhabilitats de l'expressió escrita
4.5.3. Enfocaments didàctics, recursos i avaluació. La correcció del treball escrit
4.5.4. Activitats, recursos didàctics i avaluació.

5. EL SISTEMA DE LA LLENGUA
5.1. Anàlisi contrastiva català/castellà.
5.2. Competència gramatical
5.2.1. Models gramaticals i ensenyament. Lingüística textual
5.2.2. Activitats de morfosintaxi
5.3. Competència lèxica
5.3.1. Els diccionaris: tipus i utilitat. Caracterís­tiques d'un diccionari escolar
5.3.2. Activitats amb el diccionari escolar
5.3.3. Altres activitats

6. LA LITERATURA
6.1. La literatura en l'ensenyament primari: objectius.
6.2. Competència literària.
6.2.1. Adquisició de la competència literària
6.3. Tradició i gèneres literaris
6.3.1. La literatura popular
6.3.2. La literatura infantil i juvenil
6.4. Enfocament didàctic.
6.4.1. L'enfocament tradicional front a l'enfocament creatiu: els tallers de creació literària
6.4.2. Tècniques d'animació lectora
7. VOCABULARI ESPECÍFIC DE L'ESPECIALITAT
(Es farà el treball corresponent en cada especialitat -Educ. Física i Educ. Musical- segons els criteris que s'establiran en classe)


Más información
Profesor/a responsable
Baldaqui Escandell , Josep Maria


Metodología docente (2012-13)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 77851FORNES SOLER, JAIME
Enlaces relacionados
http://www.xtec.es
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Bibliografía

Introducción a la literatura infantil y juvenil
Autor(es):Colomer, Teresa
Edición:Madrid : Síntesis, 1999.
ISBN:84-7738-649-8
Recomendado por:BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La formació del lector literari
Autor(es):Colomer, Teresa
Edición:Barcelona : Barcanova, 1998.
ISBN:84-489-0549-0
Recomendado por:BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 28/11/2012 16:00 19:00 A1/1-33P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 17/01/2013 09:00 12:00 A2/B11 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 10/07/2013 11:30 14:30 A2/B12 -
(*) 1: MUSICAL-FISICA (VALENCIANO) - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado