UA
   LENGUA CATALANA (en catalán)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7775Descripción
Crdts. Teor.3CURSO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS INSTRUMENTALES EN VALENCIANO.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Física - plan 2000
Maestro. Educación Infantil - plan 2000
Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000
Maestro. Educación Musical - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8207INICIACIÓN AL CATALÁN I
7774LENGUA CATALANA (en catalán)
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
8118LENGUA CATALANA I
4748LENGUA CATALANA I
10034LENGUA CATALANA I
8116LENGUA A: CATALÁN I


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 106
TOTAL 106
(*) 1: Grupo 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
Sin horario


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: Grupo 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
En acabar el curs l`alumne/a haurà de ser capaç de:
1. Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
2. Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada durant el curs.
3. Comprendre i utilitzar el lèxic propi d`un nivell de llenguatge estàndard.
4. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat.
5. Prendre hàbit i gust per la lectura d`obres escrites en la nostra llengua.
6. Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.)
7. Analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. NOCIONS GENERALS SOBRE LA NOSTRA LLENGUA
1. La llengua catalana: extensió, territori i parlants.
2. La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.
3. Conceptes de llengua, dialecte i varietat.
4. Les variants geogràfiques de la llengua catalana: la variant occidental i la variant oriental.
5. El valencià com a variant geogràfica de la llengua catalana.

2. NOCIONS BÀSIQUES DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA
1. Llengües minoritàries i llengües minoritzades: casos i teoria.
2. Bilingüisme i diglòssia.
3. Substitució lingüística vs. normalització lingüística.
4. Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic; competència comunicativa; àmbits d'ús; normes d'ús.
5. Variació lingüística: social (sociolectes), geogràfica (geolectes) i estilística (registres i estils).
6. Tractament de les varietats socials i funcionals a l'escola.
7. L'estàndard.
8. Normes d'ús i drets lingüístics dels parlants.

3. HABILITATS LINGÜÍSTIQUES
1. Comprensió oral de qualsevol tipus de text que utilitze un registre estàndard tant en varietat pròpia com en la resta de variants geogràfiques.
2. Producció de textos orals de tot tipus en un registre col•loquial o estàndard sobre temes prèviament treballats i lliures amb un llenguatge d'especialitat.
3. Comprensió de tot tipus de textos escrits que utilitzen un registre estàndard tant en la varietat pròpia com en la resta de variants geogràfiques de temàtica i llenguatge especialitzats en el camp de la llengua i de la didàctica.
4. Producció de textos escrits de tot tipus en una varietat estàndard.

4. LA COMUNICACIÓ
1. El text: la unitat bàsica de la comunicació.
2. La variació en la comunicació: els dialectes i els registres.
3. Les propietats textuals: l'adequació, la coherència, la cohesió, la correcció gramatical i la disposició formal.
4. Tipus de text i funcions comunicatives que despleguen: conversacionals, descriptius, narratius, predictius, explicatius, argumentatius, retòrics.
5. Recursos per al desplegament de la competència estratègica (obres de consulta i recursos informàtics).

5. FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA VOCÀLIC
1. Els fonemes vocàlics del català.
2. Vocalisme tònic i vocalisme àton: la reducció vocàlica.
3. Les semivocals: diftongs creixents i decreixents.
4. Les regles d'accentuació gràfica. L'accent diacrític. La dièresi
5. Elisions vocàliques. L'apòstrof: en l'article, la preposició «de» i els pronoms febles. El guionet.

6. LA FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA CONSONÀNTIC
1. Els fonemes oclusius: ensordiment i sonorització.
1.1. L'ortografia dels fonemes oclusius.
1.2. Problemes ortogràfics de l'elisió de /d/ intervocàlica.
2. Els fonemes alveolars.
2.1. Estudi de les grafies del fonema /s/.
2.2. Estudi de les grafies del fonema /z/. El dígraf «tz».
2.3. Ensordiment de /z/. Problemes ortogràfics. El sufix esa.
3. Els fonemes palatals.
3.1. Estudi de les grafies amb què representem cada fonema.
3.2. L'ensordiment de /dz/: problemes ortogràfics.
4. Els fonemes laterals, vibrants i nasals.
4.1. Estudi de les grafies «l•l», «tl» i «tll».
4.2. Estudi de les grafies «m», «mp» i «n».
5. La grafia de la h etimològica.
6. La divisió sil•làbica.

7. LA FLEXIÓ NOMINAL
1. La flexió nominal: els morfemes de nombre i gènere.
2. Diminutius i augmentatius.

8. L'ARTICLE
1. L'article determinat. Confusió en el valencià meridional de les dues formes de l'article determinat plural.
2. Contraccions de l'article amb les preposicions a, de, per.
3. L'apostrofació de l'article.
4. L'article personal.
5. El «lo» neutre.

9. ELS PRONOMS FEBLES
1. Pronoms personals febles.
1.1. Formes proclítiques: reforçades i elidides. Formes enclítiques: reduïdes i plenes.
1.2. Les principals funcions dels pronoms febles.
2. La combinació de pronoms febles.
2.1. Sistema general.
2.2. Sistema valencià de la combinació de pronoms de 3a persona.

10. ELS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS
1. Els pronoms relatius: formes i funcions.
2. Els adjectius i pronoms interrogatius: formes i funcions.

11. ELS ADJECTIUS PRONOMINALS
1. Demostratius: Variants geogràfiques i d'estil.
2. Possessius: formes àtones i tòniques.
3. Numerals: cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
4. Quantitatius i indefinits.

12. LA FLEXIÓ VERBAL
1. El paradigma de la flexió verbal regular.
2. Estudi dels verbs velaritzats i altres fenòmens de la varietat col•loquial.
3. Estudi dels principals verbs irregulars.
4. Perífrasis verbals d'obligació, de probabilitat i d'imminència.
5. Principals usos dels verbs estar i ser.

13. ADVERBIS, PREPOSICIONS, CONJUNCIONS
1. Estudi dels adverbis més usuals.
2. Usos de les preposicions.
2.1. Usos de les preposicions: a, en, amb, fins, com, per, per a.
2.2. El canvi i caiguda de les preposicions.
3. La coordinació i la subordinació.
3.1. Conjuncions de coordinació i de subordinació.

14. EL LÈXIC I LA DERIVACIÓ
1. La derivació com a mecanisme de creació lèxica.
2. La interferència semàntica en el vocabulari habitual.
2.1. Els barbarismes.

15. RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE
1. Tècniques per a l'aprenentatge autònom de la llengua. Les TIC a l'aula
2. Estratègies per a l'aprenentatge continuat de la llengua. Internet i cerca d'informació
3. Tècniques de documentació. Recursos bibliogràfics
4. La literatura. L'hàbit lector en el/la mestre/a d'Educació Primària
5. El tàndem com a recurs d'autoaprenentatge de la interacció comunicativa


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/assigprog1011.html
Profesor/a responsable
Baile López , Eduardo


Metodología docente (2012-13)
No especificado
D`acord amb el descriptor de l`assignatura (curs per al desenvolupament d`habilitats lingüístiques instrumentals en valencià), l'objectiu és millorar la competència comunicativa de l`alumne com a usuari de la llengua, tant en l`àmbit oral com en l`escrit. El treball pràctic del curs consistirà en la realització de:
1. Exercicis individuals que ajuden l`alumne a dominar els aspectes normatius bàsics de la llengua catalana.
2. Lectura obligatòria de dos llibres.
3. Lectura i preparació d'una notícia.
Com que l'assignatura no té docència a l'aula, l'alumnat podrà fer consultes puntuals al professorat per tutoria virtual o per tutoria presencial amb cita prèvia.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 77751Baile López, Eduardo
Montserrat Buendia, Sandra
Enlaces relacionados
http://k.1asphost.com/verbs/
http://k.1asphost.com/verbs/
http://spv.ua.es/
http://spv.ua.es/
http://valenciamisteridelx.blogspot.com.es/2010/10/normal-0-21-microsoftinternetexplorer4.html
http://www.apertium.org
http://www.apertium.org
http://www.edu.gva.es/polin/val/publicacions_jugallengua.html
http://www.edu.gva.es/polin/val/publicacions_jugallengua.html
http://www.iec.cat
http://www.iec.cat
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/Guiausos.pdf
http://www.ua.es/uem/
http://www.ua.es/uem/
http://www.xtec.es/
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp


Bibliografía

A l`entorn de la gramàtica textual
Autor(es):ARTIGAS, Rosa ; BELLÈS, Joan Bellès
Edición:Barcelona : Direcció Gral. de Política Lingüística, 1991.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

A peu pel Comptat i la Marina
Autor(es):ESPINÀS, Josep Maria
Edición:Barcelona : La Campana, 1998.
ISBN:84-88791-55-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Actes de les III i IV jornades de sociolinguística de La Nucia : la Marina Baixa, Pais Valenciá, setembre, 1989 & setembre, 1990
Autor(es):
Edición:Alcoy.
ISBN:84-268-0674-0
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Al cor, la Quimereta
Autor(es):SANT- CELONI I VERGER, Encarna
Edición:València : Tabarca Llibres, 2002.
ISBN:84-8025-159-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Alacant: la llengua interrompuda
Autor(es):MONTOYA ABAD, Brauli
Edición:València : Denes, 1996.
ISBN:84-88578-32-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Aprendre a aprendre : estudiar
Autor(es):
Edición:Barcelona : Empúries, 1992.
ISBN:84-7596-347-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ara sí que m`has tocat el nas!
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-365-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autoindefinits
Autor(es):ALBENA TEATRE, (ed.)
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:84-9824-096-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Auxili perdó
Autor(es):BEIGBEDER, Fréderic
Edición:Barcelona : La campana, 2008.
ISBN:978-84-96735-20-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Barbaritats i barbarismes : (qüestions de morfosintaxi i lèxic)
Autor(es):BOLTA, Marisa
Edición:València : Tàndem, 2000.
ISBN:84-87693-91-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Breu història de la llengua catalana
Autor(es):LLEAL, Coloma
Edición:Barcelona : Barcanova, 1992.
ISBN:84-7533-755-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Camí d`Ítaca
Autor(es):CASAGRAN CASAÑAS Roc ; OLEGUER PRESAS, Renom
Edición:Barcelona : Editorial Mina, 2006.
ISBN:84-96499-43-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cap una anàlisi sociolingüística del País Valencià
Autor(es):Lluís Alpera i Francesc Gimeno
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI

Carles Salvador i Gimeno : una obra decisiva
Autor(es):Vicent Simbor Roig
Edición:València : Diputación Provincial, 1983.
ISBN:84-500-8888-7
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Carnaval
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Barcelona : Proa, 2006.
ISBN:978-84-8437-919-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cinc cèntims de música per a no melòmans
Autor(es):ALBORS, Ignasi
Edición:Barcelona : Pòrtic, 2009.
ISBN:978-84-7306-764-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Com ensorrar la cultura
Autor(es):ALLEN, Woody
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:84-66404945
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Consultor gramatical
Autor(es):RUIZ SAN PASCUAL, Francesc [et al]
Edición:València : Tabarca, 2007.
ISBN:978-84-8025-208-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cròniques de la veritat oculta
Autor(es):CALDERS, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-94-297-4945-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Cuida-les, Chomolungma: catalanes al sostre del món
Autor(es):FERRANDIS, Sílvia
Edición:Valls : Cossetània, 2008.
ISBN:978-84-9791-397-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs de sociolingüística, 1
Autor(es):MOLLÀ, Toni; PALANCA, Carles
Edición:Alzira : Bromera, 1987.
ISBN:84-7660-005-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs mitjà de gramàtica catalana: referida especialment al país valenciá
Autor(es):VALOR I VIVES, Enric
Edición:València : Tres i Quatre, 1992.
ISBN:978-84-85211-45-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs pràctic de redacció
Autor(es):AMADEO, Inma; SOLÉ, Jordi
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:978-84-664-0484-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dakota
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Madrid : Fundación Autor, D. L., 1999.
ISBN:84-8048-297-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

De bat a bat/2 : llengua
Autor(es):Josep Martínez, Josep Escolano, Jaume Fornés ; assessor pedagògic Joan J. Ponsoda
Edición:Alcoy.
ISBN:84-268-0622-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Descens al barranc del Diable: explora els paisatges de la terra amb el senyor Cantalombardi
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor, (ed. lit)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-345-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Després de la pluja
Autor(es):BELBEL, Sergi
Edición:Barcelona : edicions 62, 2001.
ISBN:84-297-4878-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Dia de caça
Autor(es):GUIX, Gerard
Edición:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:978-84-664-0874-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari auxiliar : repertori lexicogràfic d`interferències en el català d`avui. Dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
Autor(es):RUAIX I VINYET, Josep
Edición:Barcelona : Moia, 1996.
ISBN:978-84-920619-7-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

DICCIONARI de la llengua catalana
Autor(es):-
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1993.
ISBN:84-7739-615-9
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Diccionari jove Tabarca d`ús i aprenentage
Autor(es):PASCUAL, Vicent
Edición:València : Tabarca Llibres, 2007.
ISBN:ISBN: 978-84-8025-205-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari valencià
Autor(es):LACREU, Josep(dir.)
Edición:València : Institut interuniversitari de Filologia Valenciana, 1996.
ISBN:84-7660-243-X
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

DOCUMENTS normatius 1962-1996 : amb les novetats del diccionari
Autor(es):-
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 1997.
ISBN:84-7283-357-7
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació física i la seva didàctica
Autor(es):GIMENO MARTÍN, Saturnino; PÉREZ RAMÍREZ, Carmen; VIZUETE CARRIZOSA, Manuel
Edición:Tarragona : Universitat Rovira i Virgili, 2000.
ISBN:978-84-8424-007-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Educació i sociolingüística
Autor(es):Lluís V. Aracil
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI

El Barça o la vida
Autor(es):GERMANS MIRANDA
Edición:Barcelona : Columna Edicions, S.A , 1999.
ISBN:84-8300-719-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El canibal
Autor(es):SIMO, Isabel Clara
Edición:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:978-84-664-0785-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El carter sempre truca dues vegades
Autor(es):CAIN, James M.
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2009.
ISBN:978-84-92549-66-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El castell blanc
Autor(es):PAMUK, Orham
Edición:Barcelona : Bromera, 2007.
ISBN:84-9824-198-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català
Autor(es):Josep Ruaix i Vinyet
Edición:Moià (Barcelona).
ISBN:84-398-6467-1 (V.3)
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català
Autor(es):Josep Ruaix i Vinyet
Edición:Moià (Barcelona).
ISBN:84-398-0782-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El catalá a través dels temps
Autor(es):Lluis López del Castillo
Edición:Barcelona : Llar del llibre, 2001.
ISBN:84-89095-01-9
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El desordre de les dames
Autor(es):GUARDIOLA CHORRO, Pepa
Edición:Alzira : Bromera , 2009.
ISBN:978-84-9824-418-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El gos dels Baskerville
Autor(es):DOYLE, Arthur Conan
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-481-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El joc de pilota valenciana
Autor(es):LLOPIS I BAUSET, Frederic
Edición:València : Carena , 1999.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El metge
Autor(es):GORDON, Noah
Edición:Barcelona : Roca , 2008.
ISBN:978-84-92429-21-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

el mètode Grönholm
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-73-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El professor de música
Autor(es):SIMÓ, Isabel-Clara
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2006.
ISBN:978-84-297-5836-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El professor d`història
Autor(es):MIRA, Joan Francesc
Edición:Barcelona : Proa, 2009.
ISBN:978-84-8437-477-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

El racisme explicat a la meua filla
Autor(es):BEN JELLOUN, Tahar
Edición:Barcelona : Labutxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-81-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El silenci
Autor(es):HERNÁNDEZ, Gaspar
Edición:Barcelona : Destino, 2009.
ISBN:978-84-9710-103-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El tango de l`anarquista
Autor(es):HERNANDEZ I XULVI, Albert
Edición:Alzira : Bromera, 2006.
ISBN:84-9824-141-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El teu nom és Olga
Autor(es):ESPINÀS, Josep Maria
Edición:Barcelona : La Campana, 2008.
ISBN:978-84-86491-03-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Elogi de l`amistat: la soldadura fraternal
Autor(es):BEN JELLOUN, Tahar
Edición:Barcelona : Empúries, 2000.
ISBN:978-84-7596-718-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els Borja: família i mite
Autor(es):MIRA, Joan Francesc
Edición:Alzira : Bromera, 2000.
ISBN:84-7660-575-7-
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els drets lingüístics dels catalanoparlants
Autor(es):FERRER I GIRONÈS, Francesc; CRUAÑAS, Josep
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1990.
ISBN:978-84-297-3034-0
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els lluitadors
Autor(es):Francesc Gisbert
Edición:Alzira.
ISBN:84-9824-019-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els Neons de Sodoma
Autor(es):ALIAGA, Xavier
Edición:Barcelona : Tres i Quatre, 2009.
ISBN:9788475028279
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els verbs valencians : manual pràctic
Autor(es):Josep Lacreu ; amb la col.laboració de Ofèlia Sanmartín i Dionís Seguí
Edición:Alzira : Bromera, 1999.
ISBN:84-7660-492-0
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ensenyament comunicatiu per a catalano-parlants : registres i tipus de text
Autor(es):per Daniel Cassanys, Rosa Artigas
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI

Ensenyar llengua
Autor(es):CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glòria
Edición:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:978-84-7827-048-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

E.R.
Autor(es):Josep M. Benet i Jornet ; postfaci de Carles Batle
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1994.
ISBN:84-297-3805-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fahrenheit 451
Autor(es):BRADBURY, Ray
Edición:Barcelona : Proa, 2001.
ISBN:84-8437-024-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Gasol per Pau Gasol : el partit de la meva vida
Autor(es):GASOL, Pau
Edición:Barcelona : Edebé, 2006.
ISBN:978-84-236-8197-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gomorra : viatge per l`imperi econòmic i l`anhel de domini de la camorra
Autor(es):SAVIANO, Roberto
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2009.
ISBN:978-84-92549-14-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica normativa valenciana
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-482-4422-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática valenciana
Autor(es):SALVADOR, Carles
Edición:València : Eliseu Climent, 1993.
ISBN:84-85211-71-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática valenciana
Autor(es):CHULIÀ, Conxa [et al.]; LACREU, Josep (dir.)
Edición:Valencia : Institut Interuniv. Fil.Valenciana, 2002.
ISBN:84-7660-244-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Gramàtica zero
Autor(es):ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edición:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Guia gramatical per a l'ús de la llengua : exercicis autocorrectius
Autor(es):Ricard Calatayud, Francesc Ruiz, Rosa Sanz
Edición:Valencia.
ISBN:84-8025-033-X
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

I Jornades de Sociolingüística : "la llengua estàndard"
Autor(es):
Edición:Alcoi : Ajuntament d`Alcoi, 1993.
ISBN:84-606-1190-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català
Autor(es):BURGUET ARDIACA, Francesc
Edición:Barcelona : La Magrana, 1985.
ISBN:84-7410-113-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Isidre Esteve, la sort del meu destí
Autor(es):Esteve, Isidre
Edición:Barcelona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-96767-94-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March
Autor(es):PIERA, Josep
Edición:Barcelona : Ed. 62 , 2001.
ISBN:84-297-4952-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La dama del llac
Autor(es):CHANDLER, Raymond
Edición:Barcelona : La Butxaca, 2009.
ISBN:978-84-92549-70-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La flexió verbal
Autor(es):VALOR, Enric
Edición:València : Tres i Quatre, 2013.
ISBN:978-84-7502-927-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La interferència lingüística al sud valencià
Autor(es):MONTOYA ABAD, Brauli
Edición:València : Generaltat Valenciana, 1989.
ISBN:84-7579-975-2
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La llengua als mitjans de comunicació: actes de les Jornades sobre la Llengua oral als mitjans de comunicació valencians
Autor(es):INSTITUT DE FILOLOGIA VALENCIANA; FERRANDO, Antonio (ed.)
Edición:Valencia : Institut de Filologia Valenciana, 1990.
ISBN:84-370-0601-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La música popular
Autor(es):TORRENT, Vicent
Edición:València : Edicions Alfons el Magnànim, 1990.
ISBN:84-7822-987-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La primera de la classe
Autor(es):SIRERA, Rodolf
Edición:Barcelona : Ediciones 62, 1995.
ISBN:978-84-297-2234-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La solitud dels nombres primers
Autor(es):GIORDANO, Paolo
Edición:Barcelona : Ed.62, 2009.
ISBN:978-84-297-6193-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La volta al món en 25 cançons
Autor(es):GIMÉNEZ, Toni
Edición:Barcelona : La Galera, 2004.
ISBN:84-246-3425-x
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`àngel covard
Autor(es):PALLARÉS, Vicent
Edición:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:84-7660-953-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`ensenyament de l`ortografia
Autor(es):Anna Camps [et al.]
Edición:Barcelona : Graó, 2004.
ISBN:84-7827-004-3
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Les veus del Pamano
Autor(es):CABRÉ, Jaume
Edición:Barcelona : Proa, 2007.
ISBN:978-84-8437-848-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L`home manuscrit
Autor(es):BAIXAULI, Manuel
Edición:Barcelona : Proa, 2008.
ISBN:978-84-8437-975-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura catalana contemporània
Autor(es):BORDONS, Glòria (ed.lit.); SUBIRANA, Jaume (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Proa, 1999.
ISBN:84-8256-733-0
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llàgrimes sobre Bagdad
Autor(es):PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edición:Barcelona : Barcanova, 2008.
ISBN: 978-84-489-2363-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 2
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Barcelona : L`Alber, 1999.
ISBN:84-88887-46-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 3
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : L`Alber, 2000.
ISBN:84-88887-47-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 4
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : L`Àlber, 2001.
ISBN:84-88887-48-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 5
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : l`Àlber, 2001.
ISBN:84-88887-65-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua catalana: nivell de suficiència 6
Autor(es):ESTEBAN I CALM, Jordi; TIÓ, Josep
Edición:Vic : l`Àlber, 2002.
ISBN:84-88887-66-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua estàndard i variació lingüística
Autor(es):Gabriel Bibiloni
Edición:València : Eliseu Climent, 1997.
ISBN:8475025218
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua pràctica
Autor(es):MONTSERRAT I BUENDIA, Sandra
Edición:Alcoi : Marfil, 2008-2009.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BAILE LOPEZ, EDUARD (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Lluís Llach
Autor(es):GÀMEZ, Carles
Edición:València : 3i4, 1993.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`Ovidi
Autor(es):CADENAS, Núria
Edición:València : 3i4, 2002.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`últim patriarca
Autor(es):EL HACHMI, Najat
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2009.
ISBN:978-84-92549-75-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de comunicacions escrites a l`empresa
Autor(es):SANZ I PINYOL, Glòria ; FRASER, Alba;
Edición:Barcelona : Interactiva, 2010.
ISBN:978-84-7827-183-2
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Manual de sociolingüística
Autor(es):MOLLÀ, Toni
Edición:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:84-7660-733-4
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual d`ús de l`estandard oral
Autor(es):LACREU CUESTA, Josep
Edición:Valencia : Univ. Valencia, 2012.
ISBN:978-84-370-8778-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Memòries d`un amant sarnós
Autor(es):MARX, Groucho
Edición:Barcelona : Columna, 2000.
ISBN:978-84-8300-298-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Més enllà dels anells: politica, gegantisme, comercialització, corrupció, dopatge i discriminació en els Jocs Olímpics
Autor(es):CAMPS PRAT, Jordi
Edición:Valls : Cossetània edicions, 2008.
ISBN:978-84-9791-369-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Messi: el nen que no podia créixer
Autor(es):CAIOLI, Luca
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0919-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Millor que no m`ho expliquis
Autor(es):MONSÓ, Imma
Edición:Barcelona : La Magrana , 2003.
ISBN:84-8264-448-3
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Models textuals: teoria i pràctica
Autor(es):BASSOLS, Maria Margarida; TORRENT BADIA, Anna Maria
Edición:Vic : Eumo, 1996.
ISBN:978-84-7602-329-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Morir: un moment abans de morir
Autor(es):BELBEL, Sergi
Edición:València : 3i4, 2008.
ISBN:978-84-7502-462-2
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Musicàlia: contes musicals per a nens i nenes: l`expressió corporal i plàstica ...
Autor(es):LLOBET, Teresa
Edición:Barcelona : PAM, 2003.
ISBN:84-8415-445-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Nit de l`ànima
Autor(es):ALZAMORA, Sebastià
Edición:Barcelona : Proa, 2007.
ISBN:978-84-8437-032-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Normalització i planificació lingüístiques
Autor(es):III Jornades de Sociolingüística
Edición:Alcoi : Ajuntament d`Alcoi, 1994.
ISBN:84-606-1752-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ortografia
Autor(es):Montserrat Ferrer, Gemma Lluch
Edición:València.
ISBN:84-87693-37-7 (v. 2)
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ortografia
Autor(es):Montserrat Ferrer, Gemma Lluch
Edición:València.
ISBN:84-8131-422-6 (v. 1)
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pandora al Congo
Autor(es):SÁNCHEZ PINYOL, Albert
Edición:Barcelona : La Campana, 2005.
ISBN:84-95616-70-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Paraules encadenades
Autor(es):GALCERÁN, Jordi
Edición:València : Eliseu Climent, 2005.
ISBN:84-7502-502-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Parlar i convèncer: receptes per a fer bones presentacions en públic
Autor(es):BARO, Teresa
Edición:Barcelona : Ediciones del Serbal, 2011.
ISBN:978-84-7628-673-9
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pompeu Fabra
Autor(es):Mila Segarra
Edición:Barcelona : Empúries, 2002.
ISBN:84-7596-915-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pompeu Fabra
Autor(es):Mila Segarra
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-319-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pràctiques d`expressió i comunicació: ensenyament secundari - 14/18
Autor(es):COROMINA I POU, Eusebi
Edición:Vic : Eumo, 1993.
ISBN:84-7602-002-3
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Praxi : exercicis d'ortografia autocorrectiva
Autor(es):Joan Badia... [et al.]
Edición:Barcelona.
ISBN:84-307-3285-3
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Puta postguerra: the young ones
Autor(es):PIERA, Josep
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-5967-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Quadern d'exercicis autocorrectius
Autor(es):J. Ramon Borràs... [et al.]
Edición:Vic.
ISBN:84-7602-010-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Quadern d`exercicis autocorrectius
Autor(es):J. Ramon Borràs... [et al.]
Edición:Vic .
ISBN:84-7602-005-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Registres i varietats de la llengua
Autor(es):Isidor Marí
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI

Relats de terror
Autor(es):POE, Edgar Allan
Edición:Alzira : Bromera , 2007.
ISBN:978-84-9824-068-9
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sexualment
Autor(es):ROCA, Núria
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-92549-82-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Si menges una llimona sense fer ganyotes
Autor(es):PÀMIES, Sergi
Edición:Barcelona : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-452-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sinopsi : gramàtica bàsica
Autor(es):Rosa Giner, Joan Pellicer
Edición:Barcelona : Teide, 1997.
ISBN:84-307-3295-0
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sociolingüística de la llengua catalana
Autor(es):BOIX FUSTER, Emili; VILA I MORENO, Francesc Xavier
Edición:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:978-84-344-8230-2
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sociolingüística i educació
Autor(es):coordinat per Joan Josep Ponsoda i Sanmartín
Edición:Barcelona : Publicacions de l`Abadia de Montserrat ; València Institut de Filologia Valencia, 1997.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Solucionari ¿Vols dir? 3
Autor(es):CARABAL, Maria [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-079-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Teaming: treballar en equip per a un món millor
Autor(es):EYLE, Jil Van
Edición:Barcelona : La Magrana, 2007.
ISBN:978-84-7871-887-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tècniques d`escriptura: domini pràctic de frases, puntuació, coherència i cohesió textuals. Vocabulari bàsic gramatical
Autor(es):COROMINA I POU, Eusebi
Edición:Barcelona : Teide, 1998.
ISBN:84-307-3291-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Terrorista
Autor(es):UPDILKE, John
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-8498-2420-58
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Text i ensenyament: una aproximació interdisciplinària
Autor(es):CAMPS I MUNDÓ, Anna [et al.]
Edición:Barcelona : Barcanova, 1990.
ISBN:978-84-7533-539-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN
MAESTRE BROTONS, ANTONI
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tips de merengue
Autor(es):FERNÁNDEZ, Fèlix ; GIRÓ, Oscar
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-176-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tolerància zero: la violència en el futbol
Autor(es):VIÑAS, Carles
Edición:Barcelona : Angle, 2006.
ISBN:84-9651-12-5
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

TXT: la lingüística textual aplicada al comentari de textos
Autor(es):BORDONS, Gloria; CASTELLA ANDREU, Josep Maria; COSTA I GIMENEZ, Elisabet
Edición:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2005.
ISBN:978-84-475-2993-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Un dia a la granja
Autor(es):RAGA PASCUAL, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-366-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un huracà anomenat Otília
Autor(es):RAGA, Víctor
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-344-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un veí ple de sorpreses
Autor(es):ALAPONT, Pasqual
Edición:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-340-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1)
Autor(es):GONZÀLVEZ I ESCOLANO,Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-458-8
Recomendado por:BAILE LOPEZ, EDUARD (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Va de bo!: nivell mitjà de valencià (c1)
Autor(es):GONZÁLVEZ ESCOLANO, Héctor (coord.)
Edición:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-395-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Valencià elemental
Autor(es):CONTRÍ, Imma; FONT, Mercé; MIRA, María; CORTES I ORTS, Carles (coord.)
Edición:València : Castellnou, 2006.
ISBN:84-8345-201-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià mitjà
Autor(es):BORJA, Joan [et al.] (coord.)
Edición:Valencia : Castellnou, 2005.
ISBN:978-84-9804-290-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià oral
Autor(es):CONTRÍ, Imma ; FONT, Mercé ; MIRA, Maria ; CORTÉS ; Carles (Coord.)
Edición:València : Castellnou, 2006.
ISBN:978-84-9804-291-7
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Valencià superior
Autor(es):BRUGAROLAS, Núria [et al.]
Edición:València : Castellnou, 2005.
ISBN:978-84-9804-292-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Vent d`Almansa
Autor(es):FRANCO, Josep
Edición:Alzira : Bromera, 2003.
ISBN:84-9824-148-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Viatge d`hivern
Autor(es):CABRÉ, Jaume
Edición:Barcelona : Labutxaca, 2008.
ISBN:978-84-96863-53-8
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 1er. nivell
Autor(es):CALATAYUD, Ricard [et al.]
Edición:València : Tabarca, 1992.
ISBN:978-84-8025-029-0
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2n nivell
Autor(es):CALATAYUD, Ricard; PUIG, Carme; TOMÀS, Teresa
Edición:Valencia : Tabarca, 1993.
ISBN:978-84-8025-063-4
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2n nivell. Quadern d`exercicis
Autor(es):CALATAYUD ORTIZ, Ricard; PUIG, Carme; TOMÀS, Teresa
Edición:Valencia : Tabarca, 1993.
ISBN:84-8025-063-1
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3er. nivell
Autor(es):CARABAL, María [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-064-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

¿Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3r. nivell. Quadern d`exercicis
Autor(es):CARABAL, Maria [et al.]
Edición:Valencia : Tabarca, 2000.
ISBN:84-8025-064-X
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

156 activitats per a parlar en català
Autor(es):MONEGAL MIRAMBELL, Carme
Edición:Vic : l`Alber, 2003.
ISBN: 84-88887-73-6
Recomendado por:MONSERRAT BUENDIA, SANDRA (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 19/10/2012 15:00 18:00 A2/D27 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 26/01/2013 09:00 12:00 A1/1-50X -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 28/01/2013 14:00 21:00 A2/E12 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 06/07/2013 09:00 12:00 A1/0-21G Prueba oral 8/07/2013 de 14:30-20:30h aulas A2/0D23 y A2/0D24
(*) 1: Grupo 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado
Comptabilitzem de la manera següent:

1. prova escrita: 50%
2. prova oral: 50%

La prova oral consisteix a parlar sobre les lectures obligatòries i sobre una notícia que l'alumne/a haurà preparat prèviament.
Per aprovar l`assignatura, cal traure un 4 o més de 4 en cadascuna de les dues parts (escrita i oral).
Aquests criteris són aplicables a les tres convocatòries (és a dir, també a la convocatòria extraordinària de desembre).
L'examen escrit té una durada de 2 hores i un quart.