UA
   LENGUA CATALANA I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código10034Descripción
Crdts. Teor.2,5Introducción teórico-práctica al conocimiento y uso de la lengua catalana.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,52


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8207INICIACIÓN AL CATALÁN I
7774LENGUA CATALANA (en catalán)
7607LENGUA CATALANA
8605LENGUA CATALANA
3253LENGUA CATALANA
4748LENGUA CATALANA I
8118LENGUA CATALANA I
7775LENGUA CATALANA (en catalán)
8116LENGUA A: CATALÁN I


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 7
TOTAL 7
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
Sin horario


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
1. Comprendre qualsevol tipus de text oral que utilitze un registre estàndard tant en la varietat geogràfica pròpia com en la resta de varietats geogràfiques.
2. Comprendre textos escrits de registres formals i de llenguatges especialitzats.
3. Expressar-se oralment en llengua estàndard, tot superant el llenguatge col·loquial de l'àmbit sociolingüístic d'on prové.
4. Expressar-se per escrit amb el domini dels principals tipus de text (narratiu, descriptiu, conversacional, instructiu, expositiu, argumentatiu, retòric) i de les propietats textuals (adequació, coherència, cohesió i correcció).
5. Conéixer els diferents factors que intervenen en una anàlisi de text i utilitzar-los correctament.
6. Conéixer i ser capaços d'utilitzar els recursos d'assessorament lingüístic disponibles en xarxa.
7. Conéixer el marc geogràfic, demogràfic i sociolingüístic de la llengua catalana i saber aplicar els conceptes de la sociolingüística a la realitat social de la llengua catalana.
8. Fer veure la necessitat de la normalització de la llengua en el marc de la publicitat duta terme als territoris de llengua catalana.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;"Times New Roman1. NOCIONS GENERALS SOBRE LA NOSTRA LLENGUA
1.1. La llengua catalana: extensió, territori i parlants.
1.2. La llengua catalana dins el conjunt de les llengües romàniques.
1.3. Conceptes de llengua, dialecte, varietat i estàndard.
1.4. Les varietats geogràfiques de la llengua catalana: l'occidental i l'oriental.
1.5. El valencià com a varietat geogràfica de la llengua catalana.

2. NOCIONS BÀSIQUES DE SOCIOLINGÜÍSTICA
2.1. Llengües minoritàries i llengües minoritzades.
2.2. Bilingüisme i diglòssia.
2.3. El conflicte lingüístic: substitució lingüística front a normalització lingüística.
2.4. Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic, competència comunicativa, àmbits d'ús, normes d'ús, drets lingüístics, ecolingüística, etc.
2.5. Variació lingüística: social (sociolectes), geogràfica (geolectes) i estilística (registres i estils).

3. FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA VOCÀLIC
3.1. Els fonemes vocàlics del català. Vocalisme tònic i vocalisme àton: la reducció vocàlica.
3.2. Les semivocals: diftongs creixents i decreixents.
3.3. Les regles d'accentuació gràfica. L'accent diacrític. La dièresi.

4. LA FONOLOGIA / ORTOGRAFIA DEL SISTEMA CONSONÀNTIC
4.1. Els fonemes oclusius: ensordiment i sonorització.
4.1.1. L'ortografia dels fonemes oclusius.
4.1.2. Problemes ortogràfics de l'elisió de /d/ intervocàlica.
4.2. Els fonemes alveolars.
4.2.1. Estudi de les grafies del fonema /s/.
4.2.2. Estudi de les grafies del fonema /z/. El dígraf «tz».
4.2.3. Ensordiment de /z/. Problemes ortogràfics. El sufix ‑esa.
4.3. Els fonemes palatals.
4.3.1. Estudi de les grafies amb què representem cada fonema.
4.3.2. L'ensordiment de /dz/: problemes ortogràfics.
4.4. Els fonemes laterals, vibrants i nasals.
4.4.1. Estudi de les grafies «l·l», «tl» i «tll».
4.4.2. Estudi de les grafies «m», «mp» i «n».
4.5. La grafia de la h etimològica.
4.6. La divisió sil·làbica.

5. LA FLEXIÓ NOMINAL
5.1. La flexió nominal: els morfemes de nombre i de gènere.
5.2. Diminutius i augmentatius.

6. L'ARTICLE
6.1. L'article determinat.
6.2. Contraccions de l'article amb les preposicions a, de, per.
6.3. L'apostrofació de l'article.
6.4. L'article personal.
6.5. El «lo» neutre.

7. ELS PRONOMS FEBLES
7.1. Pronoms personals febles.
7.1.1. Formes proclítiques: reforçades i elidides. Formes enclítiques: reduïdes i plenes.
7.1.2. Les principals funcions dels pronoms febles.
7.2. La combinació de pronoms febles.
7.2.1. Sistema general.
7.2.2. Sistema valencià de la combinació de pronoms de 3a persona.

8. ELS RELATIUS I ELS INTERROGATIUS
8.1. Els pronoms relatius: formes i funcions.
8.2. Els adjectius i pronoms interrogatius: formes i funcions.

9. ELS ADJECTIUS PRONOMINALS
9.1. Demostratius: variants geogràfiques i d'estil.
9.2. Possessius: formes àtones i tòniques.
9.3. Numerals: cardinals, ordinals, partitius i múltiples.
9.4. Quantitatius i indefinits.

10. LA FLEXIÓ VERBAL
10.1. El paradigma de la flexió verbal regular.
10.2. Estudi dels verbs velaritzats i altres fenòmens de la varietat col·loquial.
10.3. Estudi dels principals verbs irregulars.
10.4. Perífrasis verbals d'obligació, de probabilitat i d'imminència.
10.5. Principals usos dels verbs estar i ser.

11. ADVERBIS, PREPOSICIONS, CONJUNCIONS
11.1. Estudi dels adverbis més usuals.
11.2. Usos de les preposicions.
11.2.1. Usos de les preposicions: a, en, amb, fins, com, per, per a.
11.2.2. El canvi i caiguda de les preposicions.
11.3. La coordinació i la subordinació.
11.3.1. Conjuncions de coordinació i de subordinació.

12. EL LÈXIC I LA DERIVACIÓ
12.1. La derivació com a mecanisme de creació lèxica.
12.2. La interferència semàntica en el vocabulari habitual.
12.2.1. Els barbarismes.

13. LA TIPOLOGIA TEXTUAL
13.1. Redacció i estil.
13.2. Propietats textuals: l'adequació, la coherència, la cohesió, la correcció gramatical i la disposició formal.
13.3. Text descriptiu.
13.4. Text narratiu.
13.5. Text argumentatiu.
13.6. Altres tipus de text.


Más información
Profesor/a responsable
CAMARA SEMPERE , HECTOR


Metodología docente (2011-12)
No especificado
Com que es tracta d`una assignatura sense docència en un pla en extinció, el contingut metodològic es reduiex a la realització d`una examen, amb una prova oral (50% de la nota) i una altra escrita (50% de la nota).


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
L`assignatura no tindrà cap pràctica per tractar-se d`una assignatura sense docència.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 100341Baile López, Eduardo
CAMARA SEMPERE, HECTOR
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Alacant a part
Autor(es):Jose Vicente Mateo ; pròlegs de Joan Fuster i Francesc Pérez Moragon
Edición:València.
ISBN:84-7502-161-X*
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Camí de sirga
Autor(es):MONCADA, Jesús
Edición:Barcelona : La Magrana, 1999.
ISBN:84-7410-760-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Crim de germania
Autor(es):Josep Lozano; estudi introductori de Vicent Salvador
Edición:València.
ISBN:8475021891
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cròniques de la veritat oculta
Autor(es):CALDERS, Pere
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-94-297-4945-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Diccionari de dubtes i dificultats del català
Autor(es):Jordi Bruguera ; amb la col`laboració de Josep Torras
Edición:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2000.
ISBN:84-412-0586-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El cor del senglar
Autor(es):PORCEL, Baltasar
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2009.
ISBN:978-84-297-6348-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Els Treballs perduts
Autor(es):Joan F. Mira
Edición:València : Eliseu Climent, 1989.
ISBN:84-7502-254-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els ulls del gos
Autor(es):GONZÀLEZ I CATURLA, Joaquim
Edición:València : 3 i 4, 2010.
ISBN:978-84-7502-857-6
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els verbs valencians : manual pràctic
Autor(es):Lacreu, Josep
Edición:Alzira : Bromera, 1999.
ISBN:84-7660-492-0
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica catalana
Autor(es):FABRA, Pompeu
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2000.
ISBN:84-7283-290-2
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramática de la llengua catalana : Descriptiva, normativa, diatópica, diastrática
Autor(es):Antoni M. Badía i Margarit
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7739-751-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica normativa valenciana
Autor(es):ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edición:València : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006.
ISBN:978-84-482-4422-4
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Història social i política de la llengua catalana
Autor(es):Francesc Ruiz [et al.]
Edición:València : Eliseu Climent, 1996.
ISBN:84-7502-479-3
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Històries naturals de la paraula
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-7596-570-3
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

La biblia valenciana
Autor(es):TASIS, Rafael
Edición:València : Tres i Quatre, 1995.
ISBN:84-7502-364-9
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La pell freda
Autor(es):SÁNCHEZ PIÑOL, Albert
Edición:Barcelona : La Campana, 2008.
ISBN:978-84-95616-25-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

L`Atles furtiu
Autor(es):Alfred Bosch
Edición:Barcelona : Columna, , 2001.
ISBN:84-664-0070-2
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llengua estàndard i variació lingüística
Autor(es):Gabriel Bibiloni
Edición:València : Eliseu Climent, 1997.
ISBN:8475025218
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mal de llengües: a l`entorn dels prejudicis lingüístics
Autor(es):TUSÓN, Jesús
Edición:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-7596-912-1
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Manual de sociolingüística
Autor(es):MOLLÀ, Toni
Edición:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:84-7660-733-4
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mil cretins
Autor(es):MONZÓ, Quim
Edición:Barna : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-176-5
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pedra de tartera
Autor(es):BARBAL, Maria; VILÀ I FOLCH, Joaquim (adapt.)
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1994.
ISBN:84-297-3260-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Si menges una llimona sense fer ganyotes
Autor(es):PÀMIES, Sergi
Edición:Barcelona : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-452-0
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Societat limitada
Autor(es):TORRENT, Ferran
Edición:Alzira : Bromera, 2003.
ISBN:84-7660-679-6
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Vint-i-dos contes
Autor(es):RODOREDA, Mercè
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1984.
ISBN:84-7530-657-8
Recomendado por:CAMARA SEMPERE, HECTOR (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 03/10/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 31/01/2012 09:00 12:00 A2/A22 -
Periodo extraordinario de julio -1 17/07/2012 14:30 17:30 A2/A21A -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
Examen final
La puntuació final de l'alumnat es calcularà de la manera següent:
1. Una prova oral que valdrà el 50% de la nota. Per a questa prova, caldrà llegir i comentar extensament (de 5 a 10 min.) una notícia extreta d'un mitjà de comunicació en català.
2. Una prova escrita final que valdrà el 50% de la nota total. Aquest exercici consistirà en tres parts: una part sobre qüestions de normativa, una altra sobre l'anàlisi d'un text i, la tercera, sobre la producció d'un text.
3. Per a aprovar l'assignatura caldrà aconseguir almenys un 4,5 en cadascun dels apartats anteriors.
4. Aquests criteris són aplicables en cadacuna de les convocatòries del curs.