UA
   SISTEMES D'ORGANITZACIÓ PATRIMONIAL DEL SÒL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7919Descripció
Crdts. Teor.3APROXIMACIÓ A L'ESTRUCTURACIÓ DE LA PROPIETAT I LES DIVERSES MANERES D'ÚS DES D'UNA PERSPECTIVA ACTUAL I EUROPEA.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET CIVILDRET CIVIL31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9948DRETS REALS I HIPOTECARIS


Matriculats (2011-12)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Estudio del estatuto jurídico del suelo, tanto desde un punto de vista dinámico, esto es, como objeto de diferentes contratos, como desde un punto de vista estático, es decir, como objeto de derechos reales, así como su publicidad registral.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN PATRIMONIAL DEL SUELO
Asignatura optativa. Licenciado en Sociología. 4´5 créditos.

TEMA 1.- EL SUELO COMO ELEMENTO DEL TRÁFICO JURÍDICO (I).
1.- La distinción entre los derechos reales y los derechos de crédito.
2.- Los bienes como objeto del tráfico jurídico: bienes muebles e inmuebles.
3.- Introducción a la idea de contrato.

TEMA 2.- LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS (I).
1.- El contrato de opción de compra.
2.- La compraventa de bienes inmuebles.
2.1.- Concepto.
2.2.- Contenido del contrato: obligaciones del comprador y del vendedor.
3.- La permuta de solar por edificación futura.

TEMA 3.- LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS (II).
1. Concepto y función económica del contrato de arrendamiento.
2.- El contrato de obra.
2.1.- Concepto. Contenido.
2.2.- La responsabilidad de los agentes de la edificación.
3.- Los arrendamientos urbanos.
3.1.- El arrendamiento de vivienda.
3.2.- El arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

TEMA 4.- LOS DERECHOS REALES SOBRE EL SUELO (I).
1.- Clasificación de los derechos reales.
2.- La posesión.
3.- La propiedad inmobiliaria.
3.1.- Concepto.
3.2.- Límites y limitaciones.
3.3.- Las relaciones de vecindad.


TEMA 5.- LOS DERECHOS REALES SOBRE EL SUELO (II). LA PROPIEDAD HORIZONTAL.
1.- Concepto y regulación legal.
2.- Elementos comunes y privativos.
3.- Funcionamiento de la comunidad. Órganos.
4.- Los acuerdos de la Junta de propietarios y su impugnación.

TEMA 6.- LOS DERECHOS REALES SOBRE EL SUELO (III). DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA.
1.- El usufructo.
1.1.- Concepto.
1.2.- Contenido.
2.- Las servidumbres.
1.1.- Concepto.
1.2.- Clases.
3.- El derecho de superficie. El derecho de sobreelevación y subedificación.
4.- El aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
5.- Los derechos de adquisición preferente.

TEMA 7.- LA PUBLICIDAD DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO.
1.- La necesidad de la inscripción inmobiliaria. El Registro de la Propiedad: organización y funcionamiento. Los derechos inscribibles.
2.- Los principios fundamentales del Derecho inmobiliario registral.
3.- La hipoteca inmobiliaria.
3.1.- Constitución.
3.2.- La ejecución hipotecaria.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Murtula Lafuente , Virginia


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques

Clases teóricas y prácticas. Uso de la clase teórica como método de explicación del contenido de la asignatura, complementada con la resolución de casos y cuestiones prácticas.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres

El objetivo principal de la clase práctica será mostrar al alumno la utilidad concreta del contenido teórico de la asignatura a través de casos y cuestiones previamente facilitadas al alumno por el profesor.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 79191Murtula Lafuente, Virginia
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Curso de derecho civil III. Derechos reales
Autors:DE PABLO CONTRERAS, Pedro de
Edició:Madrid : Colex, 2011.
ISBN:978-84-8342-321-9 (v. 3)
Recomanat per: MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Curso de derecho civil III Derechos reales y registral inmobiliario
Autors:SANCHEZ CALERO, Francisco Javier (coord)
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2008.
ISBN:978-84-9876-284-6
Recomanat per: MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho Civil III
Autors:ALBALADEJO, Manuel
Edició:Madrid : Edisofer, 2010.
ISBN:9788496261877
Recomanat per: MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Principios de Derecho Civil. Tomo IV. Propiedad y Derechos Reales de Goce
Autors:LASARTE ÁLVAREZ, Carlos
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2010.
ISBN:978-84-9768-819-2 (v. 4)
Recomanat per: MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Sistema de Derecho Civil
Autors:DIEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio
Edició:Madrid : Tecnos, 2012.
ISBN:978-84-309-3669-4 (o.c.)
Recomanat per: MURTULA LAFUENTE, VIRGINIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 10/10/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 04/06/2012 -
Període extraordinari de juliol -1 03/07/2012 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Avaluació contínua, examen final

Evaluación continua mediante la participación de los alumnos en clase. Examen final escrito sobre el contenido de la asignatura.