UA
   SOCIOLOGIA GENERAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7887Descripció
Crdts. Teor.10ANÀLISI DELS CONCEPTES I LES GENERALITZACIONS PRINCIPALS SOBRE LA SOCIETAT HUMANA I ELS PROCESSOS D'AQUESTA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 15 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA102


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
(comple. formac.)Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 25
TOTAL 25
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Al tractar-se d`una assignatura introductòria i de primer curs, el principal objectiu és l`aprenentatge del sistema de conceptes fonamentals i bàsics de la Sociologia i la familiarització amb els mateixos. Es tracta de proporcionar als alumnes les eines i elements essencials que els faciliten l`anàlisi de la societat alhora que els preparen per a una millor comprensió de les matèries de Sociologia que cursaran en els anys següents.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
BLOC I: INTRODUCCIÓ

TEMA 1. CIÈNCIES SOCIALS I SOCIOLOGIA

1. Conceptes Generals sobre la Sociologia com ciència social
2. La Modernitat i les arrels de la Sociologia. Trets de la Modernitat
3. El context històric del sorgiment de les Ciències Socials i de la Sociologia
4. El context ideològic del sorgiment de la Sociologia


TEMA 2. LA SOCIOLOGIA COM CIÈNCIA TEÒRICA

1. Les tradicions sociològiques:
a) Els fundadors de la Sociologia. Les primeres tradicions:
- H. Saint-Simon, A. Comte, K. Marx i H. Spencer
b) La institucionalització de la Sociologia. Les segones tradicions:
- I. Durkheim, M. Weber, F. Tönnies, G. Simmel i W. Pareto
c) Les tradicions contemporànies:
- L'Escola Ecològica de Chicago
- El Interaccionismo simbòlic
- L'estructural-funcionalisme
- L'Escola de Frankfurt


TEMA 3. LA SOCIOLOGIA COM CIÈNCIA EMPÍRICA

1. El mètode científic i els mètodes en Sociologia
2. Les Tècniques d'investigació social:
a) Tècniques quantitatives
b) Tècniques qualitatives


BLOC II: LA SOCIETAT COM SISTEMA SOCIOTEMPORAL, ACTORS, MICRO I MACROSISTEMAS

TEMA 4. LA POBLACIÓ
1. Aspectes generals sobre la població i el seu estudi. Les fonts de dades sobre la població. Índexs més utilitzats en l'estudi de la població.
2. La dinàmica de la població. Els fenòmens demogràfics i el seu mesurament:
a) La Natalitat-Fecunditat
b) La Mortalitat
c) Les Migracions
3. L'Estructura de la Població
4. Modernitat i població: La Transició demogràfica. Trets de la Població en l'actualitat.
5. El pensament demogràfic


TEMA 5. FAMÍLIA

1. Parentiu i Família. Tipologies de famílies
2. Funcions individuals i socials de la Família
3. Interpretacions teòriques sobre la família:
a) Interpretacions evolucionistes
b) Interpretacions del segle XX
4. Família i Modernitat: Canvi social i família
5. Les Polítiques Familiars


TEMA 6. L'ACTOR SOCIAL

1. Cultura.
a) Traços de la cultura
b) Elements de la cultura
2. El procés de socialització
- Algunes teories sobre la socialització
3. El sistema rol-status
a) Concepte. Característiques
b) Tipus de rols i estatus
c) Conflicte de rols i estatus
4. Algunes interpretacions teòriques sobre els rols:
a) El funcionalisme i l'aprenentatge del rol
b) L'anàlisi dramatúrgico de Goffman


TEMA 7. LA DESVIACIÓ SOCIAL

1. Concepte i orígens del seu estudi
2. Interpretacions sociològiques sobre la desviació social:
a) L'Escola Ecològica de Chicago
b) L'estructural-funcionalisme
c) L'anàlisi de les subculturas
d) Els teòrics de l'aprenentatge
i) El interaccionismo simbòlic
f) Les teories del conflicte


TEMA 8. ELS GRUPS

1. Concepte de grup
2. Tipus de grups:
a) Segons la pertinença o no pertinença:
- Grups de pertinença i grups de referència
b) Segons la naturalesa de les relacions:
- Grups primaris i grups secundaris
- Grups formals i grups informals


TEMA 9. LA DESIGUALTAT SOCIAL

1. L'Estratificació social. La Mobilitat social
2. Sistemes de desigualtat social al llarg de la història:
a) El sistema esclavista
b) El sistema de castes
c) El sistema estamental
d) El sistema de classes
3. Explicacions teòriques sobre la desigualtat:
a) el marxisme i la teoria de les classes socials
b) l'estratificació social des de la perspectiva funcionalista
c) la desigualtat social en l'anàlisi de Max Weber
4. Interpretacions més recents
5. L'anàlisi empírica de la desigualtat social


BLOC III. HUIT LLIÇONS ESSENCIALS. SÍNTESI FINAL

TEMA 10. EL GRAN ASSUMPTE DEL TEMPS I EL SEU ESTUDI

1. Grans idees
2. Models del temps
3. El principi temps i espai


TEMA 11. L'ARGUMENT DE LA CIÈNCIA

1. Argument
2. Qüestions formals complementàries
3. Heurística de la Ciència


TEMA 12. EL VERITABLE FIL CONDUCTOR DE LA HISTÒRIA I DE LA SOCIETAT, I LA MANERA DE NARRAR-LO

1. Perspectives fonamentals
2. Evolució
3. Canvis socials
4. Futur


TEMA 13. EL SISTEMA SOCIAL. LES ESTRUCTURES SOCIALS

1. La forma sistémica/ estructural
2. Elements estructurals i dinàmics d'un sistema social evolucionat


TEMA 14. PERSONA I ACTOR SOCIAL. DIVERSES PERSPECTIVES

1. Troballes del Pensament, les Ciències Socials, la Psicologia, la Paleoantropología, la Sociobiología i la Genètica de Poblacions


TEMA 15. EL CONCEPTE ESSENCIAL DE SOCIETAT

1. La societat, idea central nuclear i holística de la Sociologia
2. Anàlisi tendencial, o vectorial dels elements del sistema social en la nova integral dinàmica que cridem societat.
3. El Poder. Models essencials de contingut i forma


TEMA 16. MÓN I COSMÓPOLIS

1. Característiques, o variables clau, de Cosmópolis
2. Sistema de Superpoderes econòmics, polítics i culturals


TEMA 17. LA UNIÓ EUROPEA: DE LES CIVILITZACIONS A LES SOCIETATS.

1. Arbre o riu de 7500 anys de civilitzacions
2. Una societat de benestar, cultura i ciència complexa i oberta
3. La Unió Europea: el procés


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Algado Ferrer , Maria Teresa


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 78871Algado Ferrer, Maria Teresa
HUETE NIEVES, RAQUEL
OLTRA Y MARTIN DE LOS SANTOS, BENJAMIN
Enllaços relacionats
http://dste.ua.es/BibliotecaVirtual/BibliotecasVirtuales/index.htm
http://sociologicahumanitatis.wordpress.com/
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/sociology/
http://www.angelfire.com/or/sociologyshop/PLB.html
http://www.britsoc.co.uk/WhatIsSociology/
http://www.cis.es
http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Mills/index.htm
http://www.fes-web.org
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.ine.es
http://www.ine.es/explica/explica.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/berger_p3.htm
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/sociology/
http://www.jstor.org/
http://www.scirus.com/
http://www.sociologia.org/olddir/index.html
http://www.sociology.org.uk/
http://www.sociosite.net/topics/sociologists.php
http://www.unfpa.org/swp/2006/spanish/introduction.html
http://www.unrisd.org/


Bibliografia

Conceptos sociológicos fundamentales
Autors:WEBER, Max ; ABELLÁN, Joaquín (trad.)
Edició:Madrid : Alianza, 2006.
ISBN:978-84-206-6002-8
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción a la Sociología
Autors:BERGER, P.
Edició:México : Limusa, 2004.
ISBN:9681809297
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La construcción social de la realidad
Autors:Peter L. Berger, Thomas Luckmann
Edició:Buenos Aires.
ISBN:950-518-009-8
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La imaginación sociológica
Autors:MILLS, C. Wright
Edició:México : Ed. Fondo de Cultura Económica, 1993.
ISBN:84-375-0328-0
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociedad al desnudo: Una nueva invitación a la sociología
Autors:OLTRA,Christian
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-9991-097-0
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Leer la sociedad : una introducción a la sociología general
Autors:IGLESIAS DE USSEL, Julio (coord.); TRINIDAD REQUENA, Antonio (coord.)
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-5139-0
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una perspectiva de sociología narrativa
Autors:OLTRA, Benjamín.
Edició:Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.
ISBN:84-7476-365-7
Recomanat per: ALGADO FERRER, MARIA TERESA
HUETE NIEVES, RAQUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociología
Autors:GIDDENS, A.
Edició:Madrid : Alianza Universidad, 2004.
ISBN: 8420641391
Recomanat per: ALGADO FERRER, MARIA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Sociología
Autors:John J. Macionis, Ken Plummer ; traducción, Roberto Garvía ... [et al.] ; con la colaboración de Rosalía Mota ... [et al.]
Edició:Madrid : Prentice Hall, [2001].
ISBN:84-8322-152-7
Recomanat per: HUETE NIEVES, RAQUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociología. Modelos
Autors:OLTRA, B y ALGADO, Mª T.
Edició:San Vicente : Universidad de Alicante, 2002.
ISBN:No disponible
Recomanat per: ALGADO FERRER, MARIA TERESA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 26/09/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2012 12:00 15:00 A1/1-41P -
Període extraordinari de juliol -1 09/07/2012 11:30 14:30 A1/1-42S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Examen final