UA
   INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9986Descripció
Crdts. Teor.3TEORIES DE LES RELACIONS INTERNACIONALS. ACTORS I FACTORS DE LA SOCIETAT INTERNACIONAL. INTEGRACIÓ SUPRANACIONAL. ELS PROGRAMES DE COOPERACIÓ. L'ADMINISTRACIÓ INTERNACIONAL.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 20
TOTAL 20
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 13:00 14:00 0011PB033
  1 30/01/2013 24/05/2013 J 13:00 14:00 0011PB033
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 J 14:00 15:00 0011PB033
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
La asignatura se propone como objetivo el conocimiento y análisis de la sociedad internacional contemporánea. La asignatura se dirige a conseguir que el alumno adquiera la capacidad de comprender y valorar el funcionamiento de la sociedad internacional contemporánea, a partir del estudio de los actores del sistema internacional, las estructuras y procesos del sistema internacional, las fracturas del sistema internacional y los principales temas objeto de la actual agenda global (subdesarrollo, medio ambiente...)


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)


PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCION A LAS RELACIONES INTERNACIONALES

(Licenciatura en Derecho. Plan de estudios de 2002)


CURSO 2012-2013.


INTRODUCCION

Lección 1.- La disciplina de las Relaciones Internacionales:

1. Génesis de la disciplina.
2. Marco académico de la disciplina.
3. Las Relaciones Internacionales en España.

Lección 2.- La definición de sociedad internacional:

1. Sociedad versus comunidad.
2. Caracteres de la actual sociedad internacional.
3. La sociedad internacional como sistema.


PARTE PRIMERA

ANALISIS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL


Lección 3.- Los actores del sistema internacional (I). Los Estados:

1. Definición y tipología.
2. El sistema de Estados.
3. Las potencias del sistema.

Lección 4.- Los actores del sistema internacional (II). Las Organizaciones internacionales:

1. Definición y génesis de la Organización internacional.
2. Tipología de la Organización internacional.
3. Cooperación e interdependencia.

Lección 5.- Los actores del sistema internacional (III). Las fuerzas transnacionales:

1. Definición y tipología de las Organizaciones no gubernamentales (O.N.G).
2. Funciones principales de las O.N.G.
3. Las empresas transnacionales.

Lección 6.- Estructura y proceso del sistema internacional:

1. La estructura del sistema.
2. El conflicto.
3. La cooperación y la integración.

PARTE SEGUNDA

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL CONTEMPORANEA

Lección 7.- La sociedad internacional de ámbito mundial:

1. La globalización del sistema internacional.
2. Las grandes fracturas del sistema internacional: la antigua fractura Este-Oeste.
3. Las grandes fracturas del sistema internacional: la fractura Centro-Periferia.

Lección 8.- La sociedad internacional en la era de la globalización:

1. Agendas internacionales: violencia, globalización y ciudadanos.
2. La política exterior de la superpotencia: Estados Unidos
3. Desigualdad, pobreza y desarrollo.
4. Medio ambiente


BIBLIOGRAFÍA
Como obra general más adecuada para la preparación de la asignatura se recomienda la siguiente:

Esther BARBÉ: Relaciones Internacionales, 3ª ed., Madrid, 2007. Ed. Tecnos.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
FERRER LLORET , JAIME


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Clases teóricas: exposición de de parte de las lecciones del programa.
Clases prácticas: exposiciones, y debates sobre fuentes documentales que se relaizarán al hilo de las explicaciones teóricas.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres


Professorat (2012-13)
Grup Professor
CLASE TEÓRICA DE 99861BERTOMEU NAVARRO, ANDREA
TORREGROSA MACIA, CARMEN BELEN
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99861BERTOMEU NAVARRO, ANDREA
TORREGROSA MACIA, CARMEN BELEN
Enllaços relacionats
http://
http://europa.eu
http://www.aepdiri.org
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icj-cij.org
http://www.maec.es
http://www.nato.int
http://www.oecd.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal
http://www.unep.org/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.un.org


Bibliografia

El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales
Autors:ATTINA, Fulvio
Edició:Barcelona : Paidós, 2001.
ISBN:84-493-1052-0
Recomanat per: FERRER LLORET, JAUME (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Historia de las relaciones internacionales
Autors:ZORGBIBE, Charles
Edició:Madrid : Alianza, 1997.
ISBN:9788420628851
Recomanat per: FERRER LLORET, JAUME (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción a las Relaciones Internacionales
Autors:DEL ARENAL, Celestino
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-4589-4
Recomanat per: FERRER LLORET, JAUME (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introducción al derecho internacional público: práctica de España y de la Unión Europea
Autors:JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos (dir.)
Edició:Madrid : Tecnos, 2011.
ISBN:978-84-309-5334-9
Recomanat per: FERRER LLORET, JAUME (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 10/06/2013 12:00 15:00 0011PB033 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 02/07/2013 08:30 11:30 DE/1-20P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
La evaluación del alumno se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

a) Evaluación mediante prueba escrita que constará de 2 a 4 preguntas relativas a las lecciones del programa.

b) Evaluación de los conocimientos prácticas a través de la realización de casos prácticos en clase, participacion en seminarios y realización de trabajos dirigidos por el profesor, así como la participación y presentanción de una breve memoria sobre las distintas actividades (jornadas, conferencias, mesas redondas) organizadas por los profesores del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales a lo largo del curso.