UA
   DRET PROCESSAL CONSTITUCIONAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9953Descripció
Crdts. Teor.3"HABEAS CORPUS". PROCEDIMENT D'EMPARA ORDINÀRIA. RECURS D'EMPARA. QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT. RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
4 12
TOTAL 12
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 4 03/02/2011 27/05/2011 M 15:00 16:00 DE/1-20P
  4 03/02/2011 27/05/2011 X 15:00 16:00 DE/1-20P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 4 03/02/2011 27/05/2011 X 18:00 19:00 DE/1-20P
(*) CLASE TEÓRICA
4: GRUPO 4 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
4: grupo 4 - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
4 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)

Que el alumno conozca los principios y elementos esenciales que rigen el proceso constitucional, así como los distintos procedimientos seguidos ante el Tribunal Constitucional, no solo desde el punto de vista teórico sino también desde la perspectiva de la práctica forense, aprendiendo las técnicas procesales de dichos procedimientos, por tratarse de una herramienta fundamental pra la defensa de los derechos de los ciudadanos.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
TEMA 1.- LA DEFENSA CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.-1.- La Defensa Constitucional. 2.- Ámbito del control de la constitucionalidad en el Tribunal Constitucional español. 3.- Clases de Control de la Constitucionalidad: Control Preventivo. Control Reparador. Control Abstracto. Control Concreto. 4.- El Derecho Procesal Constitucional: Concepto. 5.- El Derecho Procesal Constitucional como Disciplina Autónoma. 6.- Principios del Proceso Constitucional: Principio de Supremacía Constitucional. Principio de Justicia Constitucional. Principio de Congruencia. Principio de Contradicción. Principio de Igualdad.TEMA 2.- DISPOSICIONES COMUNES SOBRE PROCEDIMIENTO.-1.- Materias a las que se aplica con carácter supletorio la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.- Postulación procesal. 3.- Acumulación de procesos. 4.- Forma que adopta el acto de iniciación del proceso constitucional. 5.- Forma que adoptan los actos del Tribunal Constitucional. 6.- Los Votos Particulares. 7.- Adopción de Acuerdos sobre resoluciones. 8.- Irrecurribilidad de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. 9.- La potestad sancionadora del Tribunal Constitucional. 10.- Vinculación de los poderes públicos al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. 11.- Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.TEMA 3.- EL PROCESO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.-1.- Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. 2.- Objeto del proceso por inconstitucionalidad. 3.- Inconstitucionalidad de la ley. 4.- Modos de instauración del proceso por inconstitucionalidad.TEMA 4.- LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.1.- El recurso de inconstitucionalidad: legitimación. 2.- Plazo de interposición del recurso. 3.- La demanda. Sus requisitos. 4.- Admisión a trámite, emplazamiento y sentencia. 5.- La cuestión de inconstitucionalidad: consideraciones generales. 6.- Límites objetivos de la cuestión de inconstitucionalidad. 7.- Formalización de la cuestión. 8.- Trámites procesales: admisión, sustanciación y decisión por el Tribunal Constitucional.TEMA 5.- LA SENTENCIA EN EL PROCESO POR INCONSTITUCIONALIDAD.-

1.- Efectos de las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad: efectos generales. Valor de cosa juzgada. 2.- Naturaleza de la sentencia. Principio de Congruencia. Valor de la regla "iura novit curia". 3.- Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las normas jurídicas. 4.- Eficacia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.TEMA 6.- EL RECURSO DE AMPARO (I).-

1.- El recurso de amparo constitucional: concepto. 2.- La tutela de los derechos fundamentales en la Constitución española. 3.- Agravios susceptibles de amparo constitucional. 4.- Extensión y límites del amparo constitucional. 5.- Sujetos causantes del agravio procedente del poder legislativo. Actos productores de este agravio. Plazo de interposición del recurso.TEMA 7.- EL RECURSO DE AMPARO (II).-1.- Sujetos causantes del agravio, procedente del poder ejecutivo o de las administraciones públicas. 2.- Actos productores del agravio. Requisito previo. 3.- Plazo de interposición y fundamento del recurso de amparo.TEMA 8.- EL RECURSO DE AMPARO (III).-1.- Amparo frente a los actos u omisiones de los órganos judiciales. 2.- Actos productores del agravio. 3.- Relación de causalidad entre el acto y el agravio. 4.- Sujetos afectados por el acto. 5.- Respeto a los hechos objeto del litigio. 6.- Requisitos previos al proceso de amparo por actos judiciales. Plazo para la interposición del recurso de amparo.TEMA 9.- EL RECURSO DE AMPARO (IV).1.- Legitimación para recurrir en amparo. 2.- Llamamiento a los interesados. 3.- las partes en el proceso de amparo constitucional. 4.- La intervención del Ministerio Fiscal. 5.- Competencia objetiva en el recurso de amparo. 6.- La demanda de amparo. 7.- Admisión de la demanda.TEMA 10.- EL RECURSO DE AMPARO (V).-1.- Sustanciación del recurso de amparo: requerimiento, emplazamiento y vista. 2.- La sentencia: naturaleza, efectos y límites. 3.- Clases de pronunciamiento. 4.- Transformación del amparo en recurso de inconstitucionalidad. 5.- Medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto de los poderes públicos.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
González Alvarez-Bugallal , Cristina


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99534González Alvarez-Bugallal, Cristina
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99534González Alvarez-Bugallal, Cristina
Enllaços relacionats
http://tribunalconstitucional.es


Bibliografia

Apuntes de derecho procesal constitucional
Autors:GONZÁLEZ BUGALLAL, Cristina; MEDINA RUBIO, Ricardo
Edició:Alicante : ECU, 2009.
ISBN:978-84-8454-810-2
Recomanat per: GONZALEZ ALVAREZ-BUGALLAL, MARIA CRISTINA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho procesal constitucional
Autors:González Pérez, Jesús
Edició:Madrid : Civitas, 1980.
ISBN:84-7398-108-1
Recomanat per: GONZALEZ ALVAREZ-BUGALLAL, MARIA CRISTINA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2011 09:00 12:00 DE/1-15P -
Període extraordinari de juliol -1 07/07/2011 08:30 11:30 DE/1-11P -
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final