UA
   DRET AUTONÒMIC    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6916Descripció
Crdts. Teor.3Estudi de les institucions de govern i el seu règim legal en la comunitat autònoma valenciana.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL31,5


Estudis en què s'imparteix
Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 68
TOTAL 68
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 16:00 18:00 DE/0-04M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 X 19:00 20:00 DE/0-04M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICA DERECHO AUTONÓMICO - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Se trata de tener una visión panorámica o de conjunto de los diferentes subsistemas jurídicos que conforman el denominado modelo de "Estado Autonómico" pergeñado en el Titulo VIII CE/78. Esta asignatura se conforma como básica dentro del Derecho público. Después de una perspectiva generalista se analizan bloques dedicados a la norma institucional basica (Estatuto), a su posición dentro del sistema de fuentes juridicas, a la organización institucional autonómica, a las competencias(arts. 148, 149 y 150 CE. Por último, se explicita el engarce existente con el ámbito local (autonomía local, esquema organizativo local o la integración europea de las EE.LL)


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Tema I. INTRODUCCIÓN
1.Antecedentes históricos. Transición y pre-autonomías
2.El concepto de autonomía.
3.Sistema de fuentes del Derecho autonómico
4.Fuentes de la potestad reglamentaria del Consell valenciano(art.39 Ley 5/83)
5.La forma territorial del Estado en la CE/78
6.Los principios de articulación del Estado de las Autonomías.
7.Estado y Nación
8.Diferentes modelos: Estado unitario, federal, autonómico, confederación de Estados, Unión real.
9.El papel del Senado: Cámara de las Autonomías.

Tema II. CLASES DE CC.AA Y EL ACCESO A LA AUTONOMÍA POLÍTICA
1. La definición de la autonomía como derecho: el principio dispositivo
2. Sujetos titulares de la iniciativa autonómica
3.Iniciativa del proceso autonómico:
a)Supuesto general: iniciativa de las CC.LL.
b)El supuesto del art. 144 c CE): la formalización de la iniciativa por las Cortes Geenerales.
c) El supuesto de la iniciativa "agravada" del art. 151.1 CE
d) El supuesto de la Disposición Transitoria Segunda CE

Tema III. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA POLÍTICA
1. Concepto
2.Naturaleza jurídica: ¿simple Ley Orgánica, o algo más?
3.Procedimiento de elaboración de los EE.AA:
a) El procedimiento ordinario del art. 146 CE
b) El procedimiento especial del art. 151.2 CE
4. Contenido de los EE.AA
5.Posición del Estatuto de Autonomía en el ordenamiento jurídico del Estado. El bloque de la constitucionalidad.
6.La reforma de los EE.AA
7.La iniciativa de reforma del Estatuto valenciano (art. 61 EACV).
8.Ambitos y contenidos sobre la pretendida reforma del EACV/82

Tema IV. EL ESQUEMA DE ORGANIZACION DE LAS CC.AA
1.Similitudes y diferencias respecto del modelo estatal
2.El poder legislativo.Las Asambleas legislativas y sistema electoral
3.Les Corts valencianes
4.Composición y funcionamiento de las Asambleas Legislativas de CC.AA
5.Los órganos ejecutivos de las CC.AA: Régimen de nombramiento.
6.Composición y estructura de los ejecutivos de las CC.AA y estatuto de sus miembros.
7.Relaciones del ejecutivo autonómico con la Asamblea legislativa
8.Gobierno valenciano o Consell
9.La Administración de Justicia en las CC.AA
10.La organización territorial interna de las CC.AA
11.Organización territorial y territorios forales
13.Autonomía financiera y financiación de las CC.AA
14.El control de las CC.AA.

Tema V. OTROS ELEMENTOS INSTITUCIONALES DE LAS CC.AA
Tema VI.DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Tema VII.RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS ORDENAMIENTOS AUTONOMICOS
Tema.VIII. LA ORGANIZACION TERRITORIAL LOCAL


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GIL SANCHEZ , JUSTO


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques
Teóricas con intervención permanente del alumnado.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Anñalisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional al hilo de lo que se ha venido en denominar como "Estado jurisprudencial autonómico". Exigencia de trabajos sobre temas del programa con posibilidad de explicitación pública.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 69161GIL SANCHEZ, JUSTO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 69161GIL SANCHEZ, JUSTO
Enllaços relacionats
http://gva.es


Bibliografia

Curso de Derecho Constitucional
Autors:PÉREZ ROYO, Javier
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2007.
ISBN:978-84-9768-465-1
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Curso de derecho público de las Comunidades Autónomas
Autors:RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime; GARCIA MEXIA, Pablo
Edició:Madrid : Montecorvo, S.A, 2003.
ISBN: 84-7111-422-4
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO (*1)

El Estado autonómico. Principios, organización y competencias.
Autors:GONZÁLEZ TREVIJANO, Pedro; NÚÑEZ RIVERO, Cayetano
Edició:Madrid : Universitas S.A, 1998.
ISBN:84-7991-077-1
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tratado de Derecho Autonómico
Autors:López-Medel Báscones, Jesús
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2005.
ISBN:84-9768-257-2
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 08/11/2011 Hora i aula: contactar amb el professor.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 30/05/2012 15:00 18:00 0011PB033
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol -1 06/07/2012 17:30 20:30 DE/0-04M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Examen final
Consistente en 12 preguntas tipo test y dos preguntas extensas del programa