UA
   INTERVENCIÓ CURRICULAR EN L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES (val.) I LES MATEMÀTIQUES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6229Descripció
Crdts. Teor.6
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA31,5
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICADIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
20 58
TOTAL 58
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 20 10/09/2012 26/10/2012 V 17:00 20:00 A1/0-03M
  20 27/10/2012 16/11/2012 L 19:00 22:00 A1/0-03M
  20 27/10/2012 16/11/2012 M 17:00 20:00 A1/0-03M
  20 27/10/2012 16/11/2012 V 17:00 20:00 A1/0-03M
  20 19/11/2012 14/12/2012 V 17:00 20:00 P3/0-04
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 20 19/11/2012 08/02/2013 X 19:00 22:00 A1/1-31M
(*) CLASE TEÓRICA
20: PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
20: PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
20 Anual T VAL des de - fins a -
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
LLENGÜES

1. Diferenciar entre el llenguatge natural i els diversos llenguatges formals tot atenent a llur naturalesa i funcionalitat. 2. Explicar el procés d`adquisició del llenguatge verbal i les seues fucions fonamentals. 3. Conéixer els mecanismes d`adquisició lingüística en situacions de bilingüisme social. 4. Entendre els principis fonamentals en què es basa el poliglotisme individual i analitzar-ho des del punt de vista de la psicolingüística. 5. Establir les relacions oportunes entre la sociolingüística, el bilingüisme i l`educació en el context de la nostra comunitat lingüística. 6. Saber com s`organitza el nostre sistema educatiu, mitjancant el programes d`educació bilingüe, per aconseguir l`objectiu sociocultural de fer possible que els alumnes, al llarg del procés d`escolaritat obligatòria, esdevinguen usuaris competents de les dues llengües oficials i, en menor grau, d`una tercera i quarta llengües. 7. Conéixer el fonaments psicopedagògics de l`ensenyament/aprenentatge de llengües en el primer nivell de concreció curricular: LUEV, legislació educativa estatal i Decrets Curriculars. 8. Conéixer les principals estratègies d`intervenció psicopedagògica en els nivells curriculars segon (el Projecte Curricular d`Etapa) i tercer (la Planificació i Programació de cicle i aula), pel que fa a l`educació lingüística. 9. Analitzar diversos materials curriculars per a l`ensenyament/aprenentatge de llengües, especialment els referits als Programes Bilingües. 10. Conéixer les principals dificultats d`aprenentatge lingüístic i dissenyar les estràtegies didàctiques oportunes per a superar-les en els següents àmbits: la llengua oral, la llengua escrita, les habilitats sociolingüístiques i discursives i el contacte de llengües.

MATEMÀTIQUES

Àrea de Didàctica de la Matemàtica: -Adquirir una visió global sobre el paper que han de tindre les matemàtiques a l`ensenyament obligatòri, apreciant els seus valors i les alternatives metodològiques que afavorixen un aprenentatge significatiu. -Disposar de criteris per a analitzar críticament els dissenys curriculars de l`àrea de matemàtiques de l`ensenyament obligatori. -Analitzar els objectius, continguts, materials i metodologies que han d`organitzar l`ensenyament de les matemàtiques en educació primària i secundària obligatòria. -Identificar les dificultats i errades més comuns dels alumnes en les classes de matemàtiques i buscar alternatives d`actuació. -Estudiar i aplicar instruments teòrics per a diagnosticar dificultats d`aprenentatge de les matemàtiques escolars i intervindre en adaptacions curriculars i propostes adequades de matemàtiques per a alumnes amb dificultats d`aprenentatge. -Desenvolupar coneixements i habilitats relatius a la planifi


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
LLENGÜES (valencià)

1. El llenguatge verbal i els altres llenguatges 2. Psicolingüística i llenguatge verbal dels escolars 3. Sociolingüística i educació 4. El Currículum dels distints nivells educatius pel que fa a les llengües 5. Intervenció curricular pel que fa a les principals dificultats d'aprenentatge lingüístic als programes bilingües. Les Adaptacions Curriculars Individuals (ACI)

MATEMÀTIQUES

Àrea de Didàctica de la Matemàtica. Blocs de contingut: 1.- Alfabetització matemàtica. 2.- Dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques escolars: Dificultats d'aprenentatge en E. Infantil, E. Primària i en E. Secundària. 3.- Intervenció curricular en l'aprenentatge de les matemàtiques: estratègies i recursos per a la intervenció curricular de les matemàtiques escolars.


Enllaç al programa
http://dfc.ua.es/va/documentos/programes-12-13/educacio/intervencio-curricular-en-l-aprenentatge-de-la-llengua-i-matematiques.doc
Professor/a responsable
BROTONS RICO , VICENT


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
LLENGÜES


L`assignatura tindrà un tractament teòrico-pràctic. Del total de les hores lectives, ocuparem 1 sessió setmanal a establir el marc teòric de cadascun dels temes. La resta de les sessions tindran una clara orientació pràctica centrades en: treballs en petits grups, anàlisi i comentari d`articles referits al contingut del programa, estudi i resolució de situacions relacionades amb la pràctica escolar, debats. A més a més, tots els alumnes, de manera individual, hauran de llegir i ressenyar críticament un llibre, almenys, de la bibliografia bàsica proposada pel professor a principi de curs.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs de camp
LLENGÜES

Realitzar un treball de camp pràctic individualment o, excepcionalment, prèvia autorització condicionada del professor, en grups de 2 alumnes. És obli­gatòria la presentació d'aquest treball, la nota del qual ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura i correspon al 50% de la nota final. Els treball haurà de ser al voltant d'una intervenció psicopedagògica a un centre o bé orientar-se envers l'anàlisi de materials curriculars, en tots dos casos de l'Ensenyament Secundari Obligatori.
Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 622920BROTONS RICO, VICENT
MARTINEZ MARTINEZ, ELIZABETH
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 622920BROTONS RICO, VICENT
MARTINEZ MARTINEZ, ELIZABETH
Enllaços relacionats
http://aprendretextos.com/
http://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans/page/6
http://clic.xtec.net/ca/index.htm
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_19/immigracio.htm
http://cv.uoc.es/DBS/a/materials/portada/ambits/im/pdf/lleng_imm_cat1.pdf
http://dcvb.iecat.net/
http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/300-herramientas-y-recursos-gratuitos.html
http://europa.eu/languages/
http://guix.grao.com/actualitat/nios-francesco-touncci
http://http://www.contrastant.net/
http://http://www.fmrppv.org/
http://menorcatv.com/jocsdefalda/
http://pdl.iecat.net/entrada/diec.asp
http://perso.orange.fr/.escoles/
http://perso.orange.fr/.escoles/
http://player.vimeo.com/video/26000006?title=0&byline=0&portrait=0
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000110%5C00000029.pdf
http://recursos.topcities.com/
http://search.eb.com/
http://spl.ua.es/va/i-jornada-universitaria-de-la-llengua-materna.html
http://web.ua.es/uem/
http://web.ua.es/va/seus/lanucia/cursos-i-jornades/2012-2013/sociolinguistica/xxv-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-ensenyament-context-sociolinguistic-i-codificacio-de-les-llengues-a-l-estat-espanyol.html
http://www.adide.org/
http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=30
http://www.alicante.es/valenciano/escoles/valenciano.html
http://www.ambitlinguistic.blogspot.com/
http://www.archivodemocracia.ua.es/index.asp?idioma=_val
http://www.arxiuovidi.info/index4.htm
http://www.aulaintercultural.org
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1426
http://www.avl.gva.es/
http://www.avui.cat
http://www.cavallfort.es
http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_81_plan.asp
http://www.ceipbonavista.org/projecte/programa.php
//http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/aprendre.html
http://www.cercle21.org/butlleti/
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/inmigracion/index_val.htm
http://www.cult.gva.es/sedev/
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://www.edebedigital.com/home/
http://www.educadormarista.com/PiensaPlus/PROCLECT.HTM
http://www.edu365.cat/
http://www.elperiodico.cat/
http://www.escolavalenciana.com/
http://www.escriptors.cat/
http://www.escriptors.cat/autors/matam/index.php
http://www.fbofill.cat
http://www.fev.org/
http://www.fundaciobromera.org/Inici.htm
http://www.gemmalluch.com/
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/7229/
http://www.geocities.com/golls.geo/Baixar/VPascual.htm
http://www.grao.com/home/default.asp
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://www.grec.net/home/cel/main.HTM
http://www.gva.es/cidaj/val/v-normas/4-1983.htm
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=ca&chflash=true
http://www.iifv.ua.es/uem/Model_escola_plurilingue.pdf
http://www.intersindical.org/stepv/allioli/allioli241.pdf
http://www.laxarxa.info/
http://www.laxarxa.info/
http://www.linguapax.org/congres04/indexcat.html
http://www.llengua.info/
http://www.matadejonc.cat/principal.htm
http://www.mhsinformatica.com/mariandiez/
http://www.plataforma-llengua.cat/joguines
http://www.raco.cat/
http://www.recursoseducatius.com/dir/index.php
http://www.rosasensat.org/index.htm
http://www.totcontes.com
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3928590
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3960310
http://www.ua.es/uem/
http://www.ua.es/uem/agenda/index.html
http://www.uebersetzung.at/twister/ca.htm
http://www.xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-santiscle-vidreres/infantil/llenguatge.htm
http://www.xtec.es/crle/index.htm
http://www.xtec.es/~exirgu/escola/escola.htm
http://www.xtec.es/lic/entorn/index.htm
http://www.xtec.es/sedec/iepi/iepi.htm
http://www.xtec.es/sedec/joc/joc.pdf
http://www.xtec.es/sedec/pil/pag80.htm
http://www.xtec.net/lic/
http://www6.gencat.net/llengcat/cds/descripcio.htm
http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPortadaAc.do
http://xlpv.cult.gva.es/index.php


Bibliografia

L`Omar i l`Aixa: socialització dels fills i filles de famílies marroquines
Autors:CARBONELL, Francesc
Edició:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-187-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

A la contra
Autors:GISBERT,Francesc
Edició:Valencia : Tabarca, 2009.
ISBN:9788480252324
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

A la vora de la llar
Autors:RAÜL VERDU, Jordi
Edició:Alcoi : Marfil, 2004.
ISBN:84-268-1070-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

A tres metres sobre el cel
Autors:MOCCIA, Federico
Edició:Barcelona : Destino, 2008.
ISBN:9788466409681
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Actividades matemáticas con materiales didácticos.
Autors:Angel Alvarez Alvarez
Edició:Madrid : Narcea, 1996.
ISBN:84-277-1155-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Activitats per comprendre i combatre la desigualtat social
Autors:ALONSO, Ricard; ROS, Ariadna
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-12-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Actos de significado : más allá de la revolución cognitiva
Autors:Jerome Bruner ; traducción de Juan Carlos Gómez Crespo y José Luis Linaza
Edició:Madrid.
ISBN:84-206-7701-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Adolescents: relacions amb els pares, les drogues, la sexualitat i el culte al cos
Autors:ALEGRET, Joana...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-396-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

AICLE-CLIL-EMILE : educació plurilingüe...
Autors:ESCOBAR, C....[et al.] (eds.)
Edició:Barcelona : UAB, 2011.
ISBN:978-84-490-2678-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Això és (i no és) allò: la invasió de la metàfora
Autors:TUSÓN, Jesús
Edició:Badalona : Ara Llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-62-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Álgebra en secundaria : trabajo cooperativo en matemáticas
Autors:
Edició:Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General de Educación Narcea, [2004].
ISBN:84-277-1458-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Algebra lineal : resolución de sistemas lineales
Autors:LABRAÑA, Antón [et al.]
Edició:Madrid : Síntesis, 1995.
ISBN:84-7738-282-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Alícia i el país de meravelles
Autors:BURGAS, Àngel; BLANCH, Ignasi
Edició:Barcelona : La Galera , 2007.
ISBN:978-84-246-2550-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

All the mathematics you missed : but need to know for graduate school
Autors:GARRITY, Thomas A.
Edició:Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
ISBN:0-521-79285-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Alumnado de otras culturas: acogida y escolarización
Autors:OLLER BARNADA, Carles; COLOMÉ PLANAGUMÀ, Eva
Edició:Barcelona : Graó, 2010.
ISBN:978-84-7827-970-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Amb llengua o sense
Autors:SOLER, Toni
Edició:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0972-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Amb ulls d`avi
Autors:TONUCCI, Francesco
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:9788478277001
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Amb ulls de nena
Autors:MARTORELL I GIL, Encarnació; DOMÈNECH I DOMÈNECH, Salvador
Edició:Badalona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-92406-25-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Animación a la lectura: 10 ideas clave:hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable
Autors:MATA, Juan
Edició:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-681-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Apàtrides, incultes i (de vegades) analfabets: la crisi de l`educació a Catalunya
Autors:GABANCHO, Patrícia
Edició:Badalona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-9240-673-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aprender a ser maestro
Autors:CASADO ROMERO, Alejandro
Edició:Cuenca : Univ. de Castilla-La Mancha, 2010.
ISBN:978-84-8427-743-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aprender matemáticas con el ordenador
Autors:Blanca Bujanda Cirauqui, Chelo Ferreira González
Edició:Pamplona : Universidad Pública de Navarra = Nafarroako Unibertsitate Publikoa, [2004].
ISBN:84-9769-035-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aprendre i ensenyar a l`educació infantil
Autors:BASSEDAS, Eulàlia; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel
Edició:Barcelona : Graó, 1996.
ISBN: 84-7827-139-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aprendre junts alumnes diferents: els equips d`aprenentatge cooperatiu a l`aula
Autors:PUJOLÀS MASET, Pere
Edició:Vic : EUMO, 2003.
ISBN:978-84-9766-015-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aproximació a l`Espai Europeu d`Educació Superior des de les aules
Autors:UNIVERSITAT DE GIRONA
Edició:Girona : Universitat de Girona, 2007.
ISBN:978-84-8458-259-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ara parlem nosaltres
Autors:GONZALEZ, Dolors
Edició:Barcelona : Ara llibres, 2005.
ISBN:9788496201552
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Art per a nens: un repàs dels moviments i pintors més importants de la història
Autors:MARTIN I ROIG, Gabriel
Edició:Barcelona : Parramón, 2007.
ISBN:978-84-342-2770-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Assessorament psicopedagògic i millora en la pràctica educativa
Autors:LAGO, Ramón; ONRUBIA, Javier
Edició:Vic : Eumo Editorial, 2008.
ISBN:978-84-9766-275-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Avaluació de la comprensió lectora : proves ACL
Autors:CATALÁ I AGRAS, Glòria [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 1996.
ISBN:84-7827-143-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Avaluar l`aprenentatge (3 a 7 anys): matemàtiques, llenguantge dibuix
Autors:BONALS, Joan...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-316-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Bases per a l`ensenyament de la gramàtica
Autors:Anna Camps (coord.) [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Bases teóricas del currículo de matemáticas en educación secundaria
Autors:Luis Rico Romero (ed.)
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-468-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Batec: historia de vida de un grupo de maestros
Autors:JIMÉNEZ MIER DE TERÁN, Fernando
Edició:Lleida : Universitat de Lleida, 2007.
ISBN:978-84-8409-233-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Besalú: itinerari literari autoguiat
Autors:FABRELLAS VINARDELL, Esther, (ed. lit.)
Edició:Girona : Universitat de Girona, 2008.
ISBN:978-84-8458-269-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Bilingüisme i educació
Autors:SIGUAN SOLER, Miquel; VILA I MENDIBURU, Ignasi (coord.)
Edició:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya , 1998.
ISBN:978-84-8256-673-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cálculo diferencial e integral
Autors:AZCÁRATE, Carmen ... [et al.]
Edició:Madrid : Síntesis, 1996.
ISBN:84-7738-357-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cálculo simbólico y geométrico : Razonamiento matemático.Cuatro escenarios
Autors:Tomás Recio
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-551-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Chuletas para 6º de Primaria: ejercicios de lengua, matemáticas, conocimiento del medio e inglés
Autors:PRO, Gabriela
Edició:Madrid : Espasa-Calpe, 2009.
ISBN:9788467031270
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ciència a dos euros: reptes cientifics i experiments per a gent desperta
Autors:JIMÉNEZ ALBIAC, Daniel
Edició:Badalona : Ara Llibres, 2009.
ISBN:978-84-92552-13-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Com abordar els petits i el grans conflictes quotidians
Autors:MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel C.
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:9788478274765
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Com fer descobrir una nova llengua : Proposta metodològica i pràctica per a introduir a parvulari el català per a no-catalanoparlants
Autors:ARTIGAL, Josep Maria...[et al.]
Edició:Vic : EUMO, 1984.
ISBN:978-84-7602-003-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Com millorar les competències dels docents: guia per l`autoavalució i el desenvolupament de les competències del professorat
Autors:CANO, Elena
Edició:Barna. : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-405-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo aprender y enseñar competencias : 11 ideas clave
Autors:ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia
Edició:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-500-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave
Autors:Antoni Zabala i Laia Arnau
Edició:Brcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-500-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo dar clase a los que no quieren
Autors:VAELLO ORTS, Juan
Edició:Madrid : Santillana, 2007.
ISBN:978-84-294-5513-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo dar clase a los que no quieren
Autors:VAELLO ORTS, Joan
Edició:Barcelona- : Graó, 2011.
ISBN:978-84-9980-038-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

(Con)viure en la paraula: l`aula com espai comunitari
Autors:SÁNCHEZ-ENCISO, Juan
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-514-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Creure en l`educació: l`assignatura pendent
Autors:CAMPS, Victòria
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6139-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curs de correcció de textos orals i escrits: pràctiques auto correctives
Autors:COSTA CARRERAS, Joan (coord.); NOGUÉ SERRANO, Neus (coord.)
Edició:Vic : Eumo, 2006.
ISBN:84-9766-145-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

De la consciència a la conducta: l`experiència de Tallers per la Llengua
Autors:VILA I ROS, David...[et al.]
Edició:Barcelona : 7dquatre.
ISBN:978-84-612-8924-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Descriure escriure: com s`aprèn a escriure
Autors:CASSANY, Daniel
Edició:Barcelona : Empúries, 2002.
ISBN:978-84-7596-137-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Diagnóstico pedagógico
Autors:DUEÑAS BUEY, María Luisa
Edició:Madrid : UNED, 2011.
ISBN:978-84-362-6152-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dialogo e investigación en las aulas: investigaciones en didáctica de la lengua
Autors:CAMPS, Anna
Edició:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-453-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diari del Greg : el rodrick mana
Autors:KINNEY, Jeff
Edició:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:978-84-92671-06-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Diari del Greg : un pringat total
Autors:KINNEY, Jeff
Edició:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:978-84-92671-05-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diario escolar de Jesús Jorge Chaparro: crónica apasionada de un maestro
Autors:MOLERO PINTADO, Antonio
Edició:Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá de Henares, 2007.
ISBN:978-84-8138-743-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari de Primària
Autors:-
Edició:Barcelona : VOX, 2010.
ISBN:978-84-7153-854-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari d`educació
Autors:COLOMER I ARTIGAS, Rosa (dir.); TERMCAT, Centre de Terminologia
Edició:Barcelona : ENTIDAD AUT. DIARIO OF. Y PUBL. (CATALUÑA), 2011.
ISBN:978-84-393-8743-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari del català col·loquial : dubtes davant del micròfon
Autors:SALVANYÀ, Jaume
Edició:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.
ISBN:978-84-412-1841-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didàctica de la llengua
Autors:MALLART I NAVARRA, Joan
Edició:Barcelona : Universitat de Brcelona, 2005.
ISBN:978-84-931001-7-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Didàctica de la llengua catalana i la literatura
Autors:CAMPS, Anna (coord); ADELL, Pilar...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2011.
ISBN:978-84-9980-362-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didàctica de la llengua oral formal: continguts d`aprenentatge i seqüències didàctiques
Autors:VILA I SANTASUSANA, Montserrat
Edició:Barcelona : Grao, 2002.
ISBN:978-84-7827-281-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria
Autors:CASTRO, Enrique (ed. lit.)
Edició:Madrid : Síntesis, 2001.
ISBN:84-7738-919-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria
Autors:RUIZ BIKANDI, Uri
Edició:Madrid : Sintesis, 2000.
ISBN:84-7738-770-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Didáctica de las matemáticas para Primaria
Autors:CHAMORRO PLAZA, María del Carmen (coord.)
Edició:Madrid : Pearson Educacion, 2003.
ISBN:84-205-3454-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dificultades del aprendizaje de las matemáticas
Autors:[Coordinación, Enrique Fernández González ; autores, Juan Miguel Belmonte Gómez [et al.]
Edició:[Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información , D. L. 2001.
ISBN:84-369-3531-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diseño y evaluación de una propuesta curricular de aprendizaje de la geometría en enseñanza secundaria basada en el modelo de razonamiento de Van Hiel
Autors:Rosa Corberán Salvador...[et al] ; coordinador Ángel Guitiérrez Rodríguez
Edició:Madrid : CIDE, 1994.
ISBN:84-369-2539-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dites i refranys
Autors:OLIVERAS, Carme
Edició:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN:978-84-246-2961-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Donar, rebre i compartir : l`estructura de l`aprenentatge cooperatiu a l`aula
Autors:GUIX I FEIXAS, Dolors; SERRA I JOANIQUET, Pili
Edició:Girona : Documenta Universitària , 2008.
ISBN:978-84-96742-36-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Eager
Autors:FOX, Helen
Edició:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN:978-84-246-2981-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educació emocional i llenguatge en el marc de l`escola
Autors:GÓMEZ I BRUGUERA, Josepa
Edició:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2002.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educació emocional i llenguatge en el marc de l`escola
Autors:GÓMEZ I BRUGUERA, Josepa
Edició:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2002.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educació socioemocional a primària: materials pràctics i de reflexió
Autors:CARPENA CASAJUANA, Anna
Edició:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:84-7602-769-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educación matemática e investigación
Autors:Jeremy Kilpatrick, Luis Rico y Modesto Sierra
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-228-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educación y sociedad global: demandas y aportaciones
Autors:SEBASTIÁN HEREDERO, Eladio; MARTÍN BRIS, Mario
Edició:Alcalà de Henares : Universidad de Alcala de Henares, 2007.
ISBN:978-84-8138-741-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Educar a la Secundària
Autors:PUIG ROVIRA, Josep M. (coord.) ; BUSCÁ, Maria [et al]
Edició:Vic : EUMO, 2000.
ISBN:84-7602-146-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Eines de comprensió de textos: la lectura intensiva a secundària
Autors:GENOVER, Joaquim; ALBA POZO, M.; VILAR, Joaquim
Edició:Barna : Graó, 1998.
ISBN:84-7827-196-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Eines per estudiar: el subratllat, l`esquema i el resum: guia didàctica
Autors:DIAZ NOGUERA, Eloïna; FARRÓ, Laura; MARTÍ CARTES, Francina
Edició:Vic : EUMO, 2001.
ISBN:978-84-7602-400-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El aprendizaje creativo: 10 ideas clave
Autors:ALSINA, Josep...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-711-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El aprendizaje de las matemáticas
Autors:DICKSON, Linda
Edició:Barcelona : Labor, 1991.
ISBN:84-335-5148-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El coaching emocional
Autors:CABERO JOUNOU, Mireia
Edició:Barcelona : UOC, 2009.
ISBN:978-84-9788-818-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El coleccionista de fades
Autors:BALLESTER, Josep
Edició:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:97884982-44144
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

El enigma de la libertad: selección de artículos
Autors:ARENAL, Concepción
Edició:Santander : Universidad de Cantabria, 2007.
ISBN:978-84-8102-429-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El gran llibre de les llegendes medievals
Autors:FRUITÓS, Adrià; MIRALLES, Francesc
Edició:Brcelona : Parramón, 2007.
ISBN:978-84-342-3274-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

El grupo de las isometrías del plano
Autors:Adela Jaime Pastor, Angel Gutiérrez Rodríguez
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-346-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El llenguatge de la ràdio i de la TV
Autors:JULIÀ I MUNÉ, Joan
Edició:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:978-84-7660-997-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El mestre us convida a un concert.
Autors:BERNSTEIN, Leonard
Edició:Barcelona : Siruela, 2007.
ISBN:978-84-9841-149-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

El món des de Nova Zelanda
Autors:GÜELL, Manel
Edició:Barna : Graó, 2007.
ISBN:9788478275274
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El món no és cap joguina
Autors:MEIRIEU, Philippe
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-491-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El mundo de los poliedros
Autors:Gregoria Guillén Soler
Edició:Madrid : Síntesis, [1997].
ISBN:84-7738-114-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El pensamiento matemático de los niños : un marco evolutivo para maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial
Autors:Arthur J. Baroody ; traducción: Genís Sánchez Barberán
Edició:Madrid .
ISBN:84-7774-021-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El porqué de nuestros gestos: la Roma de ayer en la gestualidad de hoy
Autors:FORNÉS, M. Antònia; PUIG RODRIGUEZ- ESCALONA; Mercè
Edició:Barcelona : Octaedro, 2008.
ISBN: 978-84-8063-945-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El preu de ser catalans: una cultura mil·lenaria en vies de extincio
Autors:GABANCHO, Patricia
Edició:Barcelona : Meteora, 2007.
ISBN:978-84-95623-53-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El problema de la medida : didáctica de las magnitudes lineales
Autors:Mª del Carmen Chamorro Plaza, Juan Miguel Belmonte Gómez
Edició:Madrid : Síntesis, 2000.
ISBN:84-7738-013-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El professor cibernauta
Autors:BARTOLOME, Antonio
Edició:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-675-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El professor emocionalment competent: un pont sobre aules turbulentes
Autors:VAELLO ORTS, Joan
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827698-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El sol
Autors:MIKAYELYAN, Marine
Edició:Madrid : Ecir, 2007.
ISBN:9788498262322
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

El somni més dolç
Autors:LESSING, Doris
Edició:Barcelona : Edicions de la Magrana, 2007.
ISBN:978-84-8264-397-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

El tractament de les llengües en un model d`educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià
Autors:PASCUAL GRANELL, Vicent
Edició:València : Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006.
ISBN:978-84-482-4144-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Elogi de l`educació lenta
Autors:DOMÈNECH FRANCESCH, Joan
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-715-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els altres catalans
Autors:CANDEL, Francesc
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-2976-157-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Els escriptors valencians i la llengua literària : I Jornades sobre la Llengua Literària i els escriptors valencians actuals, Gandía 27 de setembre d
Autors:Jornades sobre la Llengua Literària i els Escriptors Valencians Actuals (1ª. 2008. Gandía)
Edició:Gandía : CEIC Alfons el Vell, 2009.
ISBN:978-84-96839-20-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els estrangerismes del català : com són i per què en tenim : una aproximació social i lingüística
Autors:RULL I MURUZÁBAL, Xavier
Edició:Tarragona : Univ. Rovira i Virgili, 2008.
ISBN:9788484241003
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els millors anys
Autors:SÁNCHEZ-ENCISO, jUAN
Edició:Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2003.
ISBN:84-95988-06-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els programes d`immersió als territoris de llengua catalana
Autors:coordinador, Josep María Artigal
Edició:Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 1995.
ISBN:84-85557-46-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els thinks thanks
Autors:XIFRA, Jordi
Edició:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-783-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Els trucs del formador: art, ofici i experiència
Autors:CASAMAYOR, Gregorio (coord.); ARNAIZ, Vicenç...[et al.]
Edició:Barna. : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-489-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Enculturación matemática : la educación matemática desde una perspectiva cultural
Autors:Alan J. Bishop
Edició:Barcelona : Paidós, 1999.
ISBN:84-493-0720-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Enneagrama per a docents: una font de coneixements per millorar la pràctica
Autors:LÓPEZ, Rosa; SERRAT, Albert
Edició:Barcelona : Graó.
ISBN:9788478277223
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenya`m a ser feliç: la primera guia per educar en la felicitat
Autors:PONCE, Àngels; GALLARDO, Miquel
Edició:Barcelona : Ara Llibres, 2007.
ISBN:978-84-9676-735-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenyament i aprenentatge de l`escriptura de nens i nenes amb necessitats educatives especials
Autors:ROCA CORTES, Neus (coord.)
Edició:Barcelona : ICE , 1990.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Ensenyar a llegir : ensenyar a comprendre
Autors:Teresa Colomer, Anna Camps
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-3291-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ensenyar amb la boca tancada
Autors:FINKEL, Donald; Finkel
Edició:València : Universitat de València, 2008.
ISBN:9788437072678
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ensenyar i aprendre: un diàleg amb el futur: l`aproximació de Vigotsky
Autors:FICHTNER, Bernd
Edició:Barcelona : Associació de mestres Rosa Sensat, 2000.
ISBN:84-89149-75-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ensenyar llengua
Autors:CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glòria
Edició:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:978-84-7827-048-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Enseñar matemáticas
Autors:ALSINA, Claudi...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 1996.
ISBN:84-7827-140-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ergonomia per a docents: anàlisi de l`ambient de trevall i prevenció de riscos
Autors:MENÉNDEZ MONTAÑÉS, Concha: MORENO OLIVER, Xavier
Edició:Barcelona : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-456-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Escritura fácil para la ESO : redacción y comentarios de textos
Autors:CALLEJA, Seve
Edició:Madrid : Espasa-Calpe, 2003.
ISBN:978-84-670-0149-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autors:CASSANY, Daniel
Edició:Barna : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estratègies de motivació a l`aula de llengües
Autors:DÖRNYEI, Zoltán
Edició:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-702-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Evaluación en matemáticas : una integración de perspectivas
Autors:Joaquín Giménez Rodríguez
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-444-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fa mil anys que sóc aquí
Autors:VENEZIA, Mariolina
Edició:Barna : Losada, 2007.
ISBN:978-84-9673-510-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Família i escola: compartir l`educació
Autors:COMELLAS, Mª Jesús
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-691-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Formación de profesores de educación infantil: didáctica de las matemáticas
Autors:PENALVA, M.C.
Edició:Alicante- : Universidad de Alicante, 1998.
ISBN:84-7908-425-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Formar infants productors de textos
Autors:Grup de Recerca D`Ecouen ; coordinació Josette Jolibert ; traducció i adaptació Montserrat Camps, Núria Fabrés
Edició:Barcelona : Graó, 1992.
ISBN:84-87470-21-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo
Autors:Colin Baker ; asesora académica, Ofelia García
Edició:Madrid .
ISBN:84-376-1522-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gallons de taronja
Autors:LEGENDRE, Françoise [êt al]
Edició:València : Tàndem, 2008.
ISBN:978-84-8131-778-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Género y cultura popular: estudios culturales 1
Autors:CLÚA GINÉS, Isabel
Edició:Bellaterra : UAB, 2008.
ISBN:978-84-490-2540-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Género y matemáticas
Autors:Lourdes Figueiras [et al.]
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-471-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Guia de conversa universitària = Guía de conversación universitaria = Guida de
Autors:BONAFONT VILASECA, Rosa
Edició:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2011.
ISBN:978-84-475-3237-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Historia de las matemáticas en la enseñanza secundaria
Autors:MONTESINOS SIRERA, José L.
Edició:Madrid : Síntesis, 2000.
ISBN:84-7738-806-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Històries del paradís
Autors:SARRIÁ BATLLE, Xavi
Edició:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-351-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Identitats : educació, immigració i construcció identitària
Autors:COMAS, Marta...[et al.]
Edició:Vic : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-294-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

II Simposi sobre l`ensenyament del català a no-catalanoparlants : ponències, comunicacions i conclusions
Autors:
Edició:Vic : Eumo, 1992.
ISBN:84-7602-465-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Imaginari compartit : estudis sobre literatura infantil i juvenil
Autors:VALRIU, Caterina
Edició:Palma de Mallorca : Universitat de les Illes Balears, 2010.
ISBN:978-84-8384-160-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Imaginari: diccionari en imatges
Autors:MORENO, Ana
Edició:Boadilla del Monte : SM, 2007.
ISBN: 978-84-6751-769-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Imagine
Autors:EGEA, Octavi
Edició:València : Tàndem, 2009.
ISBN:978-84-8131-865-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Iniciación al caos : sistemas dinámicos
Autors:Miguel Angel Martín, Manuel Morán y Miguel Reyes
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-293-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Internet y competencias básicas : aprender a colaborar, a comunicarse, a practicar y a aprender
Autors:FUENTES AGUSTÍ, Marta...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-373-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Invitación a la didáctica de la geometría
Autors:ALSINA CATALÁ, Claudi ; BURGUÉS FLAMARICH, Carme ; FORTUNY AYMEMMI, Josep Mª
Edició:Madrid : Síntesis, 1989.
ISBN:84-7738-020-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Jaume I: història i mite d`un rei
Autors:CINGOLANI, Stefano M.
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2007.
ISBN:978-84-297-6006-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Juegos matemáticos para secundaria y bachillerato
Autors:Fernando Corbalán
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-231-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Juegos y materiales manipulativos como dinamizadores del aprendizaje en matemáticas
Autors:[coordinadores] Cipriano Sánchez Pesquero, Luis M. Casas García
Edició:Madrid .
ISBN:84-369-3151-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Jugar con cuentos: una experiencia escolar de animación a la lectura
Autors:ARENAS HERNÁNDEZ, Mª Dolores
Edició:València : Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 2008.
ISBN:978-84-87331-32-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Justificar y explicar : la justificación epistémica como un tipo de explicación naturalista guiada por la reflexión
Autors:Antonio Manuel Liz Gutiérrez
Edició:[La Laguna] : Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2003.
ISBN:84-7756-546-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ketchup
Autors:GUAL, Xavier
Edició:Barcelona : Columna, 2006.
ISBN:9788466407205
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La lladre de llibres
Autors:ZUSAK, Markus
Edició:Barcelona : La Campana, 2007.
ISBN:9788496735040
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La acogida al profesorado de nueva incorporación
Autors:TEIXIDÓ, Joan
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-708-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La biblioteca escolar, avui : un recurs estratègic per al centre
Autors:DURBÁN ROCA, Glòria
Edició:Barcelona : Graó, 2010.
ISBN:978-84-9980-007-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La classe
Autors:BEGAUDEAU, François
Edició:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-9787-405-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La construcción del lenguaje matemático
Autors:Manuel Alcalá
Edició:Barcelona : Graó, 2002.
ISBN:84-7827-280-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La doctrina del xoc: l`ascens del capitalisme del desastre
Autors:KLEIN, Naomi
Edició:Barna : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-978-7275-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La educación matemática en la enseñanza secundaria
Autors:Luis Rico...[et al.]
Edició:Barcelona : ICE [etc.], 1997.
ISBN:84-85840-65-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La enseñanza de las matemáticas en la educación intermedia
Autors:Lluis A. Santaló... [et al.]
Edició:Madrid .
ISBN:84-321-3029-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La esfera
Autors:Julián Baena Ruiz [et al.]
Edició:Madrid.
ISBN:84-7738-356-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La festa dels sentits
Autors:SERRANO, Sebastià
Edició:Badalona : Ara llibres, 2009.
ISBN:978-84-92552-19-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La formación permanente del profesorado: nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio : 10 ideas clave
Autors:IMBERNON, Francisco
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-502-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La generació Google: de l`educació permissiva a una escola serena ducació permissiva...
Autors:PARGÈS EUGÉS, Eugènia de
Edició:Lleida : Pagès, 2011.
ISBN:978-84-9975-120-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La gestión de la diversidad cultural en la escuela: 10 ideas clave
Autors:ESSOMBA, Miquel Àngel
Edició:Barna : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-531-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La globalitza... què?: un altre mòn no només és possible es imprescondible: per a entendre la globalització
Autors:VILLARROYA NAVARRO, Josep
Edició:Picanya : Bullent, 2007.
ISBN:978-84-96187-69-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

La història més bonica del llenguatge
Autors:PICQ, Pascal...[et al.]
Edició:Barcelona : Edicions de 1984, 2009.
ISBN:9788492440245
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La immersió a Catalunya : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques
Autors:Josep Maria Artigal
Edició:Vic : Eumo, 1989.
ISBN:84-7602-504-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La immersió lingüística : a Catalunya, un projecte compartit
Autors:ARENAS I SAMPERA, Joaquim; MUSET I ADEL, Margarida
Edició:Barcelona : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-284-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La lectura i la vida
Autors:TEIXIDOR, Emili
Edició:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN:9788466408059
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La llengua m`és l`únic refugi
Autors:CIXOUS, Helenne
Edició:Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner, 2009.
ISBN:9788492562282
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

La llengua oral a l`escola. 10 experiències didàctiques,
Autors:Juli Palou i Carmina Bosch (coords.) [et. al]
Edició:Barcelona : Graó, 2005.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La llengua oral a l`escola: 10 experiències didàctiques
Autors:PALOU, Juli (coord..)...[et al.]
Edició:Barna : Graó, 2005.
ISBN:978-84-7827-381-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La màgia d`escriure
Autors:MARINA, José Antonio; VALGOMA, Maria de la
Edició:Barcelona : Plaza & Janés, 2007.
ISBN:9788401387074
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La memòria dels reis: les quatre grans cròniques
Autors:CINGOLANI, Stefano Maria (ed. lit.)
Edició:Barcelona : Base, 2007.
ISBN:978-84-850-3181-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La mosca : assetjament a les aules
Autors:PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edició:Catarroja : Perifèric edicions, 2008.
ISBN: 978-84-935498-7-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La nit que la muntanya va baixar al riu: llegendes d`arreu de Catalunya
Autors:COLL, Pep; ARBAT, Carles
Edició:Barcelona : La Galera, 2008.
ISBN: 978-84-246-2885-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La parla dels infants
Autors:Jerome BRUNER
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:-84-7602-120-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La práctica educativa: com ensenyar
Autors:ZABALA VIDIELLA, Antoni
Edició:Barcelona : Graó, 1995.
ISBN:84-7827-116-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La relativitat d`anomenar-se Albert
Autors:PASQUAL I ESCRIVÁ, Gemma
Edició:Barcelona : Barcanova, 2009.
ISBN:978-84-489-2489-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

La revernacularització del valencià a la ciutat d`Alacant : actes de la Jornada d`Estudi i Debat "Llengua, educació i revernacularització...
Autors:Jornada d`estudi i debat "Llengua, educació i revernacularització : el valencià a la Ciutat d`Alacant" (1ª. 2007. Alicante)
Edició:Barcelona : Institut d`Estudis Catalanas, 2010.
ISBN:978-84-9965-001-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`ABC de Laia Martinez i Lopez
Autors:MARTÍNEZ I LÓPEZ, Laia
Edició:Palma : Documenta Balear, 2009.
ISBN:978-84-92703-02-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`acollida
Autors:CARBONELL, Francesc
Edició:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-175-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`acolliment de l`alumnat d`incorporació tardana: suggeriments, propostes i experiencies
Autors:MONTÓN SALES, María José
Edició:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-295-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las arquitecturas del deseo
Autors:MARINA, José Antonio
Edició:Barcelona : Anagrama, 2007.
ISBN:978-84-339-6268-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las competencias básicas :claves y propuestas para su desarrollo en los centros
Autors:ESCAMILLA, Amparo
Edició:Barcelona : Graó, 2008.
ISBN:9788478276370
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las competencias en la programación de aula: infantil i primaria
Autors:ESCAMILLA GONZÁLEZ, Amparo
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:9788478277056
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las funciones en los gráficos cartesianos
Autors:Eduardo Lacasta Zabalza, José Ramón Pascual Bonis
Edició:Madrid.
ISBN:84-7738-469-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`assessorament psicopedagògic a Catalunya: trajectòria dels equips d`assessorament psicopedagògic
Autors:BASSEDAS BALLÚS, Eulàlia; GENER FERRER, Manel; BONALS PICAS, Joan
Edició:Barna : Graó, 2000.
ISBN:978-84-7827-244-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`atenció a la diversitat a Catalunya: debat en el sistema educatiu
Autors:ESSOMBA, Miquel Àngel
Edició:Vic : EUMO, 2005.
ISBN:978-84-9766-115-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lectogrup groc, Educació Primària. Quadern d`eficàcia lectora
Autors:SABÉ, Montserrat; LÓPEZ, María Dolores
Edició:Barcelona : La Galera, 2010.
ISBN: 84-412-0841-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lengua fácil para la ESO
Autors:SÁNCHEZ AMPUDIA, Mercedes...[et al.]
Edició:Pozuelo de Alarcón : Espasa-Calpe, 2006.
ISBN:978-84-239-2465-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Lennon i Anna
Autors:BORRÀS CASTANYER, Vicent
Edició:Alzira : Bromera, 2009.
ISBN:978-84-9824-422-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`ensenyament de la composició escrita
Autors:CAMPS, Anna
Edició:Barcelona : Barcanova, 1994.
ISBN:978-84-489-0016-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L'ensenyament de la comprensió lectora
Autors:Isabel Solé
Edició:Barcelona.
ISBN:84-329-9335-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`ensenyament del discurs escrit
Autors:RÍOS GARCÍA, , Isabel; SALVADOR, Vicent
Edició:Alzira : Bromera, 2008.
ISBN:978-84-9824-341-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Les ales d`Àngel Vidal
Autors:MONJO, Joan
Edició:València : Edicicions del Bullent, 1996.
ISBN:978-84-89663-07-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Les cares de la integració: per a entendre el racisme
Autors:GISBERT, Francesc
Edició:Picanya : Edicions del Bullent, 2007.
ISBN:978-84-96187-77-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les coses que guarde
Autors:GUTIÉRREZ SERNA, Mónica
Edició:València : Tàndem edicions, 2008.
ISBN:978-84-8131-765-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les històries que les paraules amaguen
Autors:DURAN, Xavier
Edició:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-964-9972-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les set competències bàsiques per educar en valors
Autors:MARTÍN GARCIA, Xus; PUIG ROVIRA, Josep M.
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-782-7505-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Les trobades: 25 anys d`Escola Valenciana
Autors:GÓMEZ LABRADO, Victor
Edició:Valencia : Andana, 2012.
ISBN:978-84-937938-9-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les WebQuest en l`educació infantil i primària
Autors:ADELL HERRERA, Jordi
Edició:Barcelona : UOC, 2008.
ISBN:978-84-9788-785-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`escola contra el món: l`optimisme és possible
Autors:LURI MEDRANO, Gregorio
Edició:Barcelona : La Campana, 2009.
ISBN:978-84-96735-29-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`escola entre l`Autoritat i la Zitzània
Autors:BOLSTERLI, M....[Et al.]
Edició:Barna : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-452-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`escriptura en segones llengües
Autors:GUASCH, Oriol
Edició:Barcelona : Graó, 2001.
ISBN:84-7827-259-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`home que explicava històries
Autors:ALAMEDDINE, Rabih
Edició:Barcelona : Plaza y Janés, 2008.
ISBN:978-84-01-38720-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`islam, un veí per conèixer
Autors:CARCENAC PUJOL, Claude-Brigitte
Edició:Vic : Eumo, 2008.
ISBN:978-84-9766-265-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura fácil para la ESO
Autors:SÁNCHEZ AMPUDIA, Mercedes
Edició:Barcelona : Círculo de Lectores, 2002.
ISBN:978-84-226-9277-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores
Autors:CAÑAMARES TORRIJOS, Cristina; CERRILLO, Pedro; SÁNCHEZ ORTIZ, César (eds. lit)
Edició:Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
ISBN:978-84-8427-554-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura infantil para una educación intercultural: traducción y didàctica
Autors:PASCUA FEBLES, Isabel...[et al]
Edició:Las Palmas de Gran Canaria : Univ. de Las palmas de Gran Canaria, 2007.
ISBN:978-84-96718-63-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llegir, comprendre i aprendre: guia didàctica: crèdit variable de comprensió lectora
Autors:DÍAZ NOGUERA, Eloïna; FARRÓ, Laura; MARTÍ CARTES, Francina
Edició:EUMO : Vic, 1999.
ISBN:978-84-7602-389-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llegir i escriure al món rural mallorquí
Autors:ORELL I VILALLONGA, Bartomeu
Edició:Palma : Edicions UIB, 2008.
ISBN:978-84-8384-002-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua catalana i literatura: investigació, innovació i bones pràctiques
Autors:CAMPS, Anna (coord.); COMAJOAN, Llorenç...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2011.
ISBN:9788499803630
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua catalana i literatura, complements de formació disciplinària
Autors:CAMPS, Anna (coord.); ADELL, Pilar...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2011.
ISBN: 978-84-9980-361-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua catalana i literatura: complements de formació disciplinària
Autors:CAMPS, Anna (coord.); CASSANY, Daniel...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2011.
ISBN:978-84-9980-361-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua catalana i literatura: investigació, innovació i bones pràctiques
Autors:CAMPS, Anna (coord.); COMAJOAN, Llorenç...[et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2011.
ISBN:978-84-9980-363-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua, escola i immigració: un debat obert
Autors:VILA, Ignasi; SIQUÉS, Carina; ROIG, Teresa
Edició:Barna. : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-457-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua i immigració : diversitat lingüística i aprenentatge de llengües
Autors:MORENO CABRERA, Juan Carlos
Edició:Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005.
ISBN:978-84-393-6952-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Llengua i immigració : la influència de la primera llengua en l`adquisició del català com a segona llengua
Autors:GRÀCIA, Lluïsa; MAYANS, Pere
Edició:Vic : EUMO, 2010.
ISBN:978-84-9766-367-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua viva, 1 locucions
Autors:EMBID GINER, Pilar; CAMPOS AUCEJO, Joan; ALBALADÍA IGUAL, Joan
Edició:Valencia : Adonay, 2008.
ISBN:978-84-936289-0-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`Odissea
Autors:NAVARRO DURAN, Rosa (ed. lit.)
Edició:Barcelona : EDEBÉ, 2007.
ISBN:978-84-236-8684-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`ofici del comunicòleg : mètodes per investigar la comunicació
Autors:SORIANO CLEMENTE, Jaume
Edició:Vic : Eumo, 2007.
ISBN:978-84-9766-210-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño
Autors:Emilia Ferreiro y Ana Teberosky
Edició:México : Siglo XXI, 1993.
ISBN:968-23-1578-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Lugares geométricos. Cónicas
Autors:RÍO SÁNCHEZ, José del
Edició:Madrid : Síntesis, 1994.
ISBN:84-7738-230-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`últim home que parlava català
Autors:CASAJUANA, Carles
Edició:Barcelona : Planeta, 2009.
ISBN:978-84-9708-194-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`últim linx
Autors:FORNÉ ANDREU, Salvador
Edició:València : Edic. del Bullent, 2009.
ISBN:978-84-9904-010-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

L`ús del llenguatge a l`escola: propostes d`intervenció per a l`alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge
Autors:CATALUÑA. Departamento de Educación
Edició:Barcelona : Catalunya. Generalitat, 2004.
ISBN:978-84-393-6554-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mal d`escola
Autors:PENNAC, Daniel
Edició:Barcelona : Empúries, 2008.
ISBN:978-84-9787-325-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico
Autors:BONALS, Joan; SÁNCHEZ- CANO, Manuel (coord.)
Edició:Barcelona : Graó, 2007.
ISBN:978-84-7827-522-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mare de Déu, quina escola!
Autors:PORTELL, R.; MARQUÉS, S.
Edició:Barcelona : Ara llibres, 2008.
ISBN:978-84-96767-44-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Matemáticas en primaria : guía curricular
Autors:María del Carmen Penalva Martínez, coord.
Edició:Alicante : Universidad de Alicante, 1994.
ISBN:84-7908-147-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Matemáticas y deficiencia sensorial
Autors:Nuria Rosich Sala, José Ma Núñez Espallargas, José Enrique Fernández del Campo Sánchez
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-370-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Matemáticas y educación : retos y cambios desde una perspectiva internacional
Autors:N. Gorgorió, J. Deulofeu, A. Bishop (coords.) ; G. de Abreu... [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2000.
ISBN:84-7827-246-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Matemáticas 4A : Educación Secundaria Obligatoria
Autors:[autores José Colera... et al.]
Edició:[Madrid].
ISBN:84-207-7792-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Materiales para construir la geometría
Autors:ALSINA CATALÁ, Claudi ; BURGUÉS FLAMERICH, Carmen ; FORTUNY AYMEMI, Josep Mª
Edició:Madrid : Síntesis, 1998.
ISBN:84-7738-011-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Memòries d`un segle d`or
Autors:TRIADÚ, Joan
Edició:Barcelona : Proa, 2008.
ISBN:9788484374213
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mestres, renovació i avantguarda pedagògica a Catalunya
Autors:AISA, Ferran
Edició:Barcelona : Edicions de 1984, 2008.
ISBN:978-84-92440-13-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Metodologia per a l`estudi del llenguatge infantil
Autors:SIGUAN, Miquel ; COLOMINA, Rosa ; VILA, Ignasi
Edició:Vic : EUMO, 1989.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mil cretins
Autors:MONZÓ, Quim
Edició:Barna : Quaderns Crema, 2007.
ISBN:978-84-7727-176-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Millorem la pronúncia
Autors:SABORITI VILAR, Josep
Edició:València : Generalitat Valenciana, 2009.
ISBN:978-84-482-5297-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mirades i veus: recerca sobre l`educació lingüística i literària en entorns plurilingües
Autors:CAMPS, Anna (coord.)...[et al.]
Edició:Barna : Graó, 2008.
ISBN:978-84-7827-525-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Monzó: com triomfar a la vida
Autors:GUILLAMÓN MOTA, Julià (ed. lit)
Edició:Barcelona : Galàxia Gutemberg, 2009.
ISBN:978-84-672-3805-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mort d`un interí de secundària
Autors:INSA SALES, Salvador; BOTELLA, Jordi
Edició:Alcoi : Marfil, 2008.
ISBN:978-84-268-1371-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Multiculturalitat, educació i societat
Autors:GREI
Edició:Palma : Universitat de les Illes Balears, 2007.
ISBN:978-84-8384-023-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Musicofília: històries de la musica i del cervell
Autors:SACKS, Oliver
Edició:Barcelona : La Magrana, 2009.
ISBN:978-84-9867-458-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Navegando en la didáctica: 2.0
Autors:SANTAMARÍA CONDE, Rosa (coord.)
Edició:Burgos : Universidad de Burgos. Servicio de PublicacionesServ. Publ. Univ. de Burgos, 2011.
ISBN:978-84-92681-39-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nens, objectes, mostres i mestres
Autors:CONTINO, Andrea
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-696-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

No som estúpids: que pensen els adolescents catalans
Autors:BANDERA CONEJO, Magda; ARTIGAS ROMERO, Mònica
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2005.
ISBN:978-84-297-5651-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nosotros los profesores : breve ensayo sobre la tarea docente
Autors:GARCÍA AMILBURU, María
Edició:Madrid : UNED, 2007.
ISBN:978-84-362-5498-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nouvinguts, fins quan?: la incorporació de l`alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari: V Simposi Llengua, Educació i Immigració
Autors: Simposi Llengua, Educació i Immigració (5º. 2006. Girona)
Edició:Girona : Documenta Universitària, 2008.
ISBN:978-84-96742-21-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura
Autors:FERREIRO, Emilia; GÓMEZ PALACIO, Margarita
Edició:Mexico D.F. : Siglo Veintiuno, 2002.
ISBN:968-23-1600-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Nuevas tecnologías y enseñanza de las matemáticas
Autors:Alfonsa García, Alfredo Martínez y Rafael Miñano
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-283-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nuevos retos educativos : el modelo docente en el Espacio Europeo
Autors:PALOMARES RUIZ, Ascensión
Edició:Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
ISBN:978-84-8427-574-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Nuevos retos educativos: el modelo docente en el espacio europeo
Autors:PALOMARES RUIZ, Ascensión
Edició:Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
ISBN:978-84-8427-574-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Números y algoritmos
Autors:José Mª Gairín Sallán, Julio Sancho Rocher
Edició:Madrid : Síntesis, 2002.
ISBN:84-9756-012-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ortografia fácil para la ESO
Autors:MIRECKI, Guillermo
Edició:Madrid : Espasa-Calpe, 2006.
ISBN:978-84-670-0150-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Pàgines pedagògiques
Autors:LLULL, Ramon
Edició:Vic : EUMO, 1992.
ISBN:978-84-7602-272-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Parlant de llengua amb nens i nenes
Autors:ESTOPÀ, Rosa (coord.); BATTANER, M. Paz...[et al.]
Edició:Barna : Graó, 2006.
ISBN:978-84-7827-422-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pensament i llenguatge
Autors:Lev Semiònovitx Vigotski; introducció i tria de textos d`Ignasi Vila i Rosa Colomina; traducció d`Andreu Roca i Pepi Andreu
Edició:Vic : Eumo, 1994.
ISBN:84-7602-257-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pensaments
Autors:MARTÍ I POL, Miquel; PLANAS, Xevi
Edició:Barcelona : Pòrtic, 2007.
ISBN:978-84-980-9031-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Per a un ensenyament de l`oral: iniciacio als generes formals a l`escola
Autors:DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard
Edició:Barcelona : Abadia de Montserrat, 2006.
ISBN:978-84-8415-780-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Per l`escola del poble
Autors:FREINET, Célestin
Edició:Vic : EUMO, 1990.
ISBN:84-7602-263-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Per què vivim als afores de la ciutat
Autors:STAMM, Peter [et al.]
Edició:València : Tàndem, 2008.
ISBN:978-84-8131-780-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Per una educació republicana. Escola i valors
Autors:LURI MEDRANO, Gregorio
Edició:Barcelona : Barcino, 2012.
ISBN:978-84-7226-946-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza
Autors:MONEREO, Carles (coord.)
Edició:Barcelona : Graó, 2009.
ISBN:978-84-7827-706-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Plans multiples i personalitzats per a l`aula inclusiva
Autors:RUIZ I BEL, Robert
Edició:Vic : EUMO, 2008.
ISBN:978-84-9766-231-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Poema pedagògic
Autors:MAKÀRENKO, Antón
Edició:Vic : EUMO, 2006.
ISBN:978-84-9766-195-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Poemania: guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia
Autors:BALLESTER, Anna
Edició:Alzira : Bromera, 2013.
ISBN:978-84-9026-138-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

¿Por qué geometría? : propuestas didácticas para la ESO
Autors:ALSINA CATALÁ, Claudi ; FORTUNY AYMEMÍ, Josep Mª ; PÉREZ GÓMEZ, Rafael
Edició:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-7738-445-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pràctica, recerca i teoria en educació
Autors:ELLIOT, John
Edició:Vic : EUMO, 1989.
ISBN:84-7602-126-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prácticas inclusivas: experiencias, proyectos y redes
Autors:MOLINER GARCÍA, María Odet...[et al.]
Edició:Castellón : Universitat Jaume I, 2011.
ISBN:978-84-8021-810-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prácticum: orientaciones para el plan de prácticas de la diplomatura de maestro
Autors:PASCUAL SUFRATE, Mª Teresa...[et al.]
Edició:Logroño : Universidad de La Rioja, 2007.
ISBN:978-84-96487-24-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Primeres paraules: com aprenen a parlar els nostres fills
Autors:LLINÀS I GRAU, Mireia
Edició:Barcelona : Empúries, 2006.
ISBN:978-84-9787-199-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Principis bàsics del bilingüisme
Autors:BAETENS BEARDSMORE, Hugo
Edició:Barcelona : La Magrana, 1989.
ISBN:84-7410-448-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Problemates : recull de problemes matemàtics per a totes les edats
Autors:Lluís Segarra
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7827-236-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Programació d`aula i adequació curricular: el tractament de la diversitat
Autors:PUIGDELLIVOLL, Ignasi
Edició:Barcelona : Graó, 1992.
ISBN:978-84-7827-444-4
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prohibit als pares
Autors:LOBATÓ PÉREZ, , Josep Antoni
Edició:Barcelona : La Magrana, 2005.
ISBN:978-84-7871-330-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Proporcionalidad geométrica y semejanza
Autors:GRUPO BETA ; LUENGO GONZÁLEZ, Ricardo (coord.) ; BLANCO NIETO, Lorenzo [et al.]
Edició:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-7738-088-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Psicopedagogia de les matemàtiques
Autors:Claudi Alsina Català (coordinador) ; Carme Burgués Flamarich ... [et al.]
Edició:Barcelona : EDIUOC, 1999.
ISBN:84-8429-001-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pura Anarquia
Autors:ALLEN, Woody
Edició:Barna : Tusquets, 2007.
ISBN:978-84-8383-010-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Qualsevol nit pot sortir el sol
Autors:SISA MESTRES, Jaume
Edició:Barcelona : K. Industria Cultural, 2008.
ISBN:978-84-611-6739-5
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Quan els infants diuen prou
Autors:TONUCCI, Francesco
Edició:Barna : Graó, 2004.
ISBN:84-7827-322-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

¿Qué ocurre mientras lees?
Autors:UNGER, Gerard
Edició:València : Campgràfic , 2009.
ISBN:978-84-96657-12-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Quina llengua i quina escola
Autors:LOPEZ DEL CASTILLO, Lluis
Edició:Barcelona : Aliorna, 1988.
ISBN:84-7713-151-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Razonamiento combinatorio
Autors:M. Carmen Batanero, Juan Díaz Godino y Virginia Navarro-Pelayo
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-229-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Reavaluar : l`avaluació reflexiva a l`escola
Autors:ANDRÉS, Iñaki...[et al.]
Edició:Vic : EUMO, 2003.
ISBN:84-9766-034-X
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Reparar l`escriptura: didàctica de la correcció de l`escrit
Autors:CASSANY, DAniel
Edició:Barcelona : Grao, 2004.
ISBN:978-84-7827-334-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Resolver problemas : estrategias. Unidades para desarrollar el razonamiento matemático
Autors:Kaye Stracey, Susie Groves ; traducción y adaptación de: Ma Luz Callejo y José Carrillo
Edició:Madrid : Narcea, 1999.
ISBN:84-277-1266-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Retòrica exprés
Autors:PASTOR PÉREZ, Lluís
Edició:Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2007.
ISBN:978-84-9788-666-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Rodoreda Romanyà : itinerari literari autoguiat
Autors:VILALLONGA VIVES, Mariàngela (ed. lit.)
Edició:Girona : Universitat de Girona, 2008.
ISBN:978-84-8458-268-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Rondalles populars valencianes : antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal
Autors:BELTRÁN LLAVADOR, Rafael
Edició:València : Universitat de València, 2007.
ISBN:9784-84-370-6850-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Salvem la terra
Autors:-
Edició:Barcelona : Beascoa, 2007.
ISBN:9788448826376
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sarracenos: el Islam en la imaginación medieval europea
Autors:TOLAN, John V.
Edició:València : Universitat de València, 2007.
ISBN:978-84-370-6618-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sedueix-te per seduir : viure i educar les emocions
Autors:BACH, Eva ; DARDER, Pere
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2002.
ISBN:84-207-5109-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Seqüències didàctiques per aprendre a escriure
Autors:CAMPS I MUNDO, Anna (comp.); COLOMER, Teresa [et al.]
Edició:Barcelona : Graó, 2003.
ISBN:978-84-7827-311-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Si no plou, plourà: el nostre clima a través dels refranys
Autors:LÓPEZ, Mónica
Edició:Barcelona : Columna, 2007.
ISBN: 84-664-0871-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Summerhill
Autors:NEILL, Alexander S.
Edició:Vic : EUMO, 1988.
ISBN:84-7602-090-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Teoría y práctica en educación matemática
Autors:Salvador Llinares Ciscar, Ma Victoria Sánchez García (editores)
Edició:Sevilla : Alfar, 1990.
ISBN:84-86256-86-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Teories gramaticals i ensenyament de llengües
Autors:CUENCA, Maria Josep
Edició:València : Tàndem, 1993.
ISBN:84-87693-99-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte
Autors:ORTEGA ROBERT, Rudolf
Edició:Barna : RBA, 2008.
ISBN:978-84-9867-036-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tintín i Cia
Autors:FARR, Michael; HERGÉ
Edició:Barcelona : Zendrera Zariquiey, 2008.
ISBN:978-84-8418-377-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tirant lo Blanch
Autors:MARTORELL, Joanot
Edició:València : Librería Tirant lo Blanch, 2008.
ISBN:978-84-9876-248-8
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Tot un món: material didàctic
Autors:ESSOMBA, Miquel Àngel
Edició:Vic : EUMO, 2007.
ISBN:978-84-9766-235-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tretze tristos tràngols
Autors:SÁNCHEZ PIÑOL, Albert
Edició:Barcelona : La Campana, 2008.
ISBN:978-84-96735-13-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Treu-li les drogues del cap
Autors:PINO PÉREZ, Ingrid; SUÁREZ VÁZQUEZ, Rosa
Edició:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0940-7
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Trigonometría
Autors:Mariano Esteban Piñeiro, Marcelino Ibañez Jalón y Tomás Ortega del Rincón
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-470-3
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Un cabàs de rialles: entremesos i col·loquis dramàtics valencians del segle XVIII
Autors:SANSANO, Gabriel (ed. lit.)
Edició:Valls : Cossetània, 2009.
ISBN:978-84-9791-484-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Un catalanófilo en Madrid : epistolario catalán de Ángel Ossorio y Gallardo (1924-1942)
Autors:GONZÁLEZ I VILALTA, Arnau
Edició:Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.
ISBN:978-84-490-2528-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Un món per a en Llullu
Autors:SERRA, Màrius
Edició:Barcelona : Empúries, 2009.
ISBN:No disponible
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Una educació francesa
Autors:BEZSONOFF I MONATALAT, Joan-Daniel
Edició:Barcelona : L`Avenç, 2009.
ISBN:978-84-88839-32-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Una mirada: un retrat de l`educació secundària
Autors:VILARÓ, Rosa
Edició:Barcelona : Edicions de 1984, 2007.
ISBN:978-84-96061-94-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Una nit prop del foc
Autors:VERDÚ, Jordi Raül
Edició:Alcoi : Marfil, 2006.
ISBN:978-84-268-1284-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Usos educatius dels blogs: recursos, orientacions i experiències per a docents
Autors:BALAGUÉ PUXAN, Francesc; ZAYAS HERNANDO, Felipe
Edició:Barcelona : UOC, 2007.
ISBN:978-84-9788-694-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vers l`escola nova
Autors:SENSAT, Rosa
Edició:Vic : EUMO, 1997.
ISBN:978-84-7602-274-0
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vine al sud!: guia lúdica del País Valencià
Autors:CADENAS I ALABERNIA, Núria
Edició:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0934-6
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)

Vinguts del centre del món: socialització dels fills i filles de families xineses
Autors:CARBONELL, francesc
Edició:Vic : EUMO, 2007.
ISBN:978-84-9766-223-9
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa
Autors:IMBERNON, F. (coord.); ANGULO, K....[et al.]
Edició:Barna : Graó, 2005.
ISBN:84-7827-402-2
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

50 poemes per a saber de memòria
Autors:SUBIRANA, Jaume
Edició:Badalona : Ara Llibres, 2010.
ISBN:978-84-92907-86-1
Recomanat per: BROTONS RICO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 11/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 20 13/02/2013 18:00 21:00 A1/0-04G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 20 05/07/2013 17:30 20:30 A2/D27 -
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE (VALENCIANO) - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
LLENGÜES

L`avaluació consisteix a:

1. Realitzar un treball de camp pràctic individualment. Correspon al 50% de la nota final. Els treball haurà de ser al voltant d'una intervenció psicopedagògica a un centre o l'anàlisi de materials curriculars, de l'Ensenyament Secundari Obligatori.
2. Fer la recensió d`un llibre de lectura (15% de la nota final).
3. Examen dels continguts de l`assignatura. Representa el 25% - 35% de la nota final.
4. Fer treballs voluntaris i exposar-los, si s'escau, a classe.Pot representar fins al 10% de la nota final o increment no superior a 1 punt sobre aquesta nota.MATEMÀTIQUES:

#Primer procediment: L`avaluació de l`alumnat es realitzarà considerant la valoració dels següents elements.:

A. Assistència regular i participació activa en la classe, i realització d`activitats organitzades en l`aula i elaboració d`informes de les mateixes; elaboració d`un treball de síntesi proposada pel professorat (40% de la nota final)
B. Exercici escrit teòric - pràctic (60% de la nota final)

#Segon procediment: Examen final escrit teòrico-pràctic.
=================================================

La qualificació final de l`assignatura serà la resultant de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes per l`alumne en cada una de les àrees que s`integren en l`assignatura, en el bé entés que, per a obtindre la qualificació d`Aprovat, Notable, Excel·lent o Matrícula d`Honor (segons la nota) serà necessari haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 en cada una de les dos àrees que conformen l`assignatura (Intervenció curricular en la Matemàtica i Intervenció Curricular en la Llengua).