UA
   ORIENTACIÓ PROFESSIONAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6227Descripció
Crdts. Teor.2,5
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUESDIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR1,251
PSICOLOGIA DE LA SALUTMÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ1,251


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
20 151
TOTAL 151
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 20 19/11/2012 28/01/2013 L 18:00 19:00 A1/0-20G
  20 19/11/2012 28/01/2013 J 17:00 19:00 A1/0-20G
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 20A 19/11/2012 08/02/2013 X 17:00 19:00 A1/0-20G
  20B 19/11/2012 08/02/2013 X 17:00 19:00 A1/0-18X
(*) CLASE TEÓRICA
20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
20A: PSICOPEDAGOGIA A-L TARDE - CAS
20B: PSICOPEDAGOGIA M-Z TARDE - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
20 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
-Proporcionar al/la alumno/a una visión del trabajo como una de las actividades fundamentales del ser humano y la relación que se establece con él. Así mismo la conexión entre la formación y el desarrollo de esa actividad.
-Conocer el concepto de Orientación Profesional y los principios que le afectan.
-Definir el objeto de la Orientación Profesional.
-Caracterizar la Orientación Profesional como una disciplina aplicada.
-Conocer el desarrollo histórico que ha sufrido la Orientación Profesional, sus orígenes y sus etapas.
-Conocer las principales teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional y su aportación al desarrollo de la disciplina.
-Conocer la Orientación Vocacional, sus objetivos y elementos sustanciales.
-Conocer la educación para la carrera, su desarrollo, su concepto y sus objetivos.
-Conocer la evolución sufrida por la institucionalización de la Orientación Profesional en España.
Conocer la situación de la Orientación Profesional en los países de la Unión Europea.
-Conocer las metodologías de investigación utilizadas de forma específica en Orientación Profesional.
-Conocer la evaluación en el campo de la Orientación Profesional.
-Conocer el concepto de intervención en Orientación Profesional.
-Conocer los condicionantes que se pueden presentar en el marco de la intervención en Orientación Profesional.
-Conocer los condicionantes diferenciales que pueden afectar a la actuación del orientador.
-Conocer las posibles actuaciones del orientador profesional en el marco de las organizaciones.
-Establecer la intervención de la Orientación Profesional en el marco de la transición a la vida activa.
-Identificar las tipologías y las características básicas de los programas de Orientación Profesional.
-Conocer los elementos del proceso de elaboración de programas de Orientación Profesional.
-Conocer los elementos del proceso de evaluación de programas de Orientación Profesional.
-Definir el concepto de madurez vocacional.
-Conocer los elementos necesarios para el proceso de toma de decisiones en Orientación Profesional.
-Conocer los diferentes tipos de servicios de Orientación Profesional.
-Conocer los grandes módulos de profesiones y profesionales que llevan a cabo su actividad en el marco de las nuevas/altas tecnologías.
-Diferenciar los rasgos que convierten a una profesión en profesión de alta/nueva tecnología.
-Conocer las características específicas de la orientación para profesiones de nuevas/altas tecnologías.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Teóricos

Tema 1. Implicaciones del trabajo.
1. Implicaciones del trabajo y la necesidad de la Orientación Profesional.

Tema 2. Concepto de Orientación Profesional.
1. Concepto de Orientación Profesional.
2. Principios de Orientación Profesional.
3. Funciones de la Orientación Profesional.

Tema 3. Desarrollo histórico de la Orientación Profesional.
1. La Orientación Profesional como actividad informal/precientífica.
2. La Orientación Profesional como actividad formal/científica.

Tema 4. Teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional.
1. Introducción.
2. Clasificación de las teorías y de los enfoques de la Orientación Profesional.

Tema 5. La Educación para la Carrera.
1. El movimiento de la Educación para la Carrera.
2. Historia de la Educación para la Carrera
3. Definición y objetivos.
4. Aplicaciones de la Educación para la Carrera.

Tema 6. Institucionalización de la Orientación Profesional y su situación en la Unión Europea.
1. Desarrollo de la Orientación Profesional en España.
2. La situación de los diferentes estados de la Unión Europea en materia de orientación y euroorientación.
3. Tareas, perfiles profesionales y formación de los orientadores en la Unión Europea.
4. La Orientación Profesional en la educación de personas adultas.

Tema 7. Metodología de investigación y evaluación en Orientación Profesional.
1. La metodología propia de la Orientación Profesional.
2. La Evaluación como Investigación Evaluativa

Tema 8. Intervención.
1. Concepto de intervención.
2. Categorías de las intervenciones en Orientación Profesional.
3. Condicionantes individuales.

Tema 9. La Orientación Profesional en el campo de las organizaciones y la transición a la vida activa.
1. Concepto y principios básicos de la transición.
2. Transición para la vida activa.
3. Los programas de transición.
4. La edad adulta.

Tema 10. Programas de Orientación Profesional.
1. Elaboración de programas.
2. Criterios de elaboración de programas.
3. Estrategias organizativas.
4. Tipologías de programas.

Tema 11. Madurez vocacional.
1. Orígenes y desarrollo.
2. Otros modelos del constructo de la madurez vocacional.
3. Variables asociadas a la madurez vocacional.
4. La toma de decisiones y indecisión vocacional.

Tema 12. Orientación profesional para profesiones de altas/nuevas tecnologías
1. Introducción.
2. Proceso orientador.
3. Información a proporcionar al/la alumno/a.
4. Profesiones de altas/nuevas tecnologías.
5. Donde estudiar.
6. Requisitos de las profesiones.

Parte práctica.

Consistirá en la realización de acciones simuladas de actuación orientadora.

Las acciones simuladas serán las siguientes:

-Orientación en un caso simulado de un alumno de educación primaria.
-Orientación en un caso simulado de un alumno de secundaria/bachillerato.
-Orientación en un caso simulado de un alumno de secundaria/ciclos formativos.

Dichas actuaciones deberán presentarse en forma de memoria al final de la asignatura.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GONZALEZ GOMEZ , JUAN PABLO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Las clases se desarrollarán en sesiones teórico-prácticas en proporción a la relación créditos teóricos/prácticos de la asignatura.

La actividad teórica consistirá en la lectura de documentación para su posterior discusión en clase en base a un dossier de preguntas preestablecido.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las actividades prácticas se realizarán tomando como base la simulación de acciones de orientación en diferentes contextos.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 622720GOMIS SANCHEZ, MARIA VIRGINIA
López Gallardo, Carolina
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 622720AGOMIS SANCHEZ, MARIA VIRGINIA
20BLópez Gallardo, Carolina
Enllaços relacionats
http://http://http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales
http://http://http://www.revistaeducacion.mec.es/inicio.htm
http://http://http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials.htm
http://http://www electronicportafolios.com
http://http://www.educared.org/
http://http://www.ite.educacion.es/
http://http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm


Bibliografia

Nuevas profesiones para el servicio a la sociedad
Autors: [Coordinación: Isabel de la Torre Prados; autores: Alfonso de Esteban Alonso et alt.]
Edició:[Madrid].
ISBN:84-369-3603-5
Recomanat per: GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Orientación profesional
Autors:Manuel Alvarez González
Edició:Barcelona .
ISBN:84-89171-12-2
Recomanat per: GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Orientación profesional
Autors:GONZÁLEZ GÓMEZ, JuanPablo
Edició:San VicentE : Editorial Club Universitario, 2003.
ISBN:84-8454-286-0
Recomanat per: GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 20 11/02/2013 18:00 21:00 A2/E11
A2/C14
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 20 09/07/2013 15:00 17:30 A2/A11 -
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final

1) Un examen escrito (30% de la calificación total). Examen tipo respuesta múltiple.
2) Las actividades de clase realizadas a lo largo del curso (25% de la calificación total).
3) La realización de unas actividades prácticas (45% de la calificación total).