UA
   LEGISLACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi3232Descripció
Crdts. Teor.3Béns de domini pùblic. Contaminació marina. Protecció d'àrees marines. Legislació pesquera. Explotacions marines.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET ADMINISTRATIU31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Mar - pla 1998


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 5
TOTAL 5
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 X 18:00 19:00 CS/S002
  1 13/09/2010 23/12/2010 J 17:00 18:00 CS/S002
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 X 19:00 20:00 CS/S002
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICA LEGISLACIÓN - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Los primeros temas ofrecen al alumno una visión general de los aspectos básicos del mundo del Derecho relacionados con los poderes del Estado y las fuentes del Derecho, destacando el protagonismo de la Administración pública y del Derecho administrativo ante la protección del medio marino. A continuación, se analiza el régimen jurídico del mar como bien jurídico protegido desde los distintos ámbitos de regulación: dominio público marítimo terrestre, estatuto jurídico de los espacios marinos, explotación de los recursos marinos (pesca y acuicultura), contaminación marina y las áreas marinas protegidas. Todo ello, y en la media que sea aplicable, desde el punto de vista del Derecho internacional, comunitario, nacional y autonómico.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
Tema 1. LA ADMINISTRACIÓN EN EL ESTADO DE DERECHO Y EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 1.El Estado de Derecho. 2. La Administración y los poderes del Estado. 4. La distribución territorial de los poderes del Estado. Tema 2. DERECHO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1. Concepto y caracteres.2. Las potestades administrativas y el principio de autotutela. 3. La concesión de poderes y el principio de legalidad. 4. Principios de la organización administrativa: la competencia y la jerarquía. Tema 3. LAS FUENTES DEL DERECHO 1. Clasificación de las fuentes del Derecho. 2. Fuentes primarias. Caracteres. 3. La Ley. Normas no parlamentarias equiparadas a la Ley. 3. El Reglamento. 4. El Derecho comunitario y el sistema de fuentes. Tema 4. EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (I) 1. El dominio público: concepto, régimen jurídico, caracteres y usos. 2. El dominio publico marítimo-terrestre: régimen jurídico. Examen de la Ley de Costas 22/1988 de 22 de julio. 3. Bienes del dominio público marítimo-terrestre. Tema 5. EL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (II) 4. Protección del dominio público marítimo-terrestre: la indisponibilidad; Servidumbre legales y otras limitaciones a la propiedad. 5. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. 6. Régimen Económico y financiero. 7. Régimen sancionador. 8. Organización administrativa. 9. El régimen jurídico de los puertos. Tema 6. REGIMEN JURÍDICO DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 1. Marco Jurídico. 2. Aguas interiores. 3.Mar territorial y zona contigüa. 4. Plataforma continetal, Zona Económica Exclusiva. 5. Alta Mar y la Zona internacional de los fondos marinos. Tema 7. LA PESCA Y LA ACUICULTURA 1.El ordenamiento jurídico internacional. 2. La política común pesquera. 3. El ordenamiento nacional y autonómico valenciano en materia de pesca. 4. Régimen jurídico de la acuicultura. Tema 8. LA CONTAMINACIÓN DE LOS MARES 1.Derecho Internacional: a) transporte marítimo; b) vertidos c) responsabilidad. 2. Normativa comunitaria: a) régimen de vertidos b) nueva política de seguridad marítima 3. El ordenamiento español: régimen de vertidos. Tema 9. LA PROTECCION DE LOS ESPACIOS MARINOS 1. La protección internacional. 2. Régimen jurídico español. 3. Régimen autonómico valenciano.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Gomis Catala , Lucia


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Al margen de las explicaciones efectuadas en clase, los alumnos llevarán a cabo disititas prácticas sobre acceso a la documentación jurídica relacionada con la protección del medio marino. El objetivo de estas prácticas es que el alumno sea capaz de realizar búsquedas de legislación, jurisprudencia, doctrina, informes, etc. con el fin de completar el material de los temas y de actualizar el mismo en el futuro. Las prácticas se desarrollarán en el aula informática asignada.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 32321Gomis Catala, Lucia
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 32321Gomis Catala, Lucia
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

El dominio público marítimo-terrestre: titularizad y sistemas de protección,
Autors:M. P. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Edició:Madrid : Marcial Pons.
ISBN:No disponible
Recomanat per: GOMIS CATALA, MARIA LUCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La conservación de la biodiversidad marina: áreas marinas protegidas
Autors:ORTIZ GARCÍA, Mercedes
Edició:Granada : Comares, 2002.
ISBN:978-84-8444-458-9
Recomanat per: GOMIS CATALA, MARIA LUCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La gestión eficiente de la zona costera : los parques marinos
Autors:ORTIZ GARCÍA, Mercedes
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2003.
ISBN:84-8442-834-6
Recomanat per: GOMIS CATALA, MARIA LUCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de derecho administrativo
Autors:MARTÍN MATEO, Ramón ; DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José
Edició:Cizur Menor : Thomson Reuters-Aranzadi, 2012.
ISBN:978-84-9014-062-8
Recomanat per: GOMIS CATALA, MARIA LUCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 01/02/2011 09:00 12:00 CS/S009 -
Període extraordinari de juliol -1 07/07/2011 14:30 17:30 0041P1050 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Avaluació contínua, examen final