Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Geografia - pla 1999
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AIGÜES CONTINENTALS I MARINES (6995 )63
ANÀLISI DE L'ESPAI TURÍSTIC A ESPANYA (7010 )42
ANÀLISI DEL MEDI RURAL EN LES REGIONS ESPANYOLES (4176 )31,5
CLIMATOLOGIA REGIONAL I PAISATGES NATURALS (7001 )63
GEOGRAFIA DE LES MIGRACIONS (4163 )31,5
GEOGRAFIA DEL PAÍS VALENCIÀ (4171 )42
GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA (4165 )75
GEOGRAFIA FÍSICA DELS ESPAIS LITORALS (4178 )31,5
GEOGRAFIA REGIONAL D'ESPANYA (6994 )63
GEOGRAFIA SOCIAL I DEL BENESTAR (4179 )31,5
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PLANIFICACIÓ EN GEOGRAFIA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA (6997 )33
SISTEMES DE CIUTATS I ESPAIS REGIONALS A ESPANYA (4169 )31,5
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA EN GEOGRAFIA FÍSICA (7007 )36
TEORIA I MÈTODES EN L'ÀNALISI GEOGRÀFICA REGIONAL I EN GEOGRAFIA FÍSICA (6991 )63