Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA CATALANA PROFESIONALIZANT 2
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
500358 - LLENGUA CATALANA PROFESIONALIZANT 2 (2016-17)

Código500358
Crdts. ECTS.6


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,40


Estudios en los que se imparte
ACREDITACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN LENGUAS


Contexto de la asignatura para el curso 2016-17

CONTEXTUALITZACIÓ


Es tracta d’una assignatura inclosa dins els itineraris per acreditar un nivell C1 en català (BOUA del 2 de març de 2010) i per a obtenir el Certificat de Capacitació Docent (BOUA del 6 de juliol de 2010). S’adreça a qualsevol estudiant de la UA interessat a millorar el coneixement de català o a obtenir algun dels dos títols anteriors.D’acord amb l’article 16.3 de la Normativa de la UA per a la Implantació de Títols de Grau, l’estudiant ha d’obtenir unes determinades competències en comunicació oral i escrita. Això és referit a tots els universitaris i té una importància cabdal en el cas dels estudiants que en el futur es dedicaran a la docència. La UA recomana que els qui cursen el Màster de Formació del Professorat estiguen en possessió del nivell C1 de valencià per accedir amb més facilitat al món laboral i exigeix als qui cursen el grau de Mestre d’Infantil i Mestre de Primària que acrediten el mateix nivell.


En aquesta assignatura es pretén, fonamentalment, augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell C1 del MECRL). Això implica, d’una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d’una altra, la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits amb la finalitat de proveir una formació avançada per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat.


L’assignatura està directament relacionada amb Llengua Catalana Professionalitzant I.Profesor/a responsable
VIDAL NADAL, FELIP


Profesores (2016-17)
Grupo Profesor/a
CECLEC PPLL1VIDAL NADAL, FELIP
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU


Matriculados en grupos principales (2016-17)
Grupo (*)Número
1/ Dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 2n quadrimestre: CECLEC PPLL 4
TOTAL 4


Grupos de matricula (2016-17)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (CECLEC PPLL) Anual D VAL desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1/ Dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 2n quadrimestre - VAL


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2016-17)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2017 12/04/2017 M 19:00 21:00 FI/2-07M 
  1 30/01/2017 12/04/2017 J 19:00 21:00 FI/2-07M 
  1 25/04/2017 24/05/2017 M 19:00 21:00 FI/2-07M 
  1 25/04/2017 24/05/2017 J 19:00 21:00 FI/2-07M 
  1 06/06/2017 06/06/2017 M 17:30 20:00 FI/2-07M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1/ Dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 2n quadrimestre - VAL


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2016-17

Competències generals de la UA

CGUA2: Ser capaç d'utilitzar coma usuari eines bàsiques de les TIC.

CGUA3: Ser capaç d'establir una comunicació efectiva amb un coneixement lingüístic en català en l'àmbil disciplinari de l'alumne.

 

Competències generals

Ser capaç de comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) amb un nivell alt de correcció, fluïdesa i naturalitat.

Ser capaç de conéixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a aplicar els coneixements en la producció de textos orals i escrits en català amb un nivell equivalent al C1 del marc europeu comú de referència.

Ser capaç de conéixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a aplicar els coneixements a la producció de textos orals i escrits en català.

Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i conéixer els diferents subestàndards) de la llengua catalana i conéixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica, per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

Ser capaç de comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüistica, i potenciar-lo per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 • Desenvolupar la competència lingüística dels aprenents i la capacitat de produir textos formals orals i escrits.
 • Ser capaç de produir textos orals i escrits dotats de correcció, coherència i cohesió.
 • Ser capaç d’expressar-se amb fluïdesa i naturalitat sense necessitat de buscar de manera molt evident les expressions adequades i amb capacitat d’utilitzar el català amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats acadèmiques i professionals.
 • Ser capaç d’escriure textos complexos o ben estructurats i de comprendre’n de tot tipus, extensos o complexos, sense dificultats.
 • Assolir un nivell d’usuari competent amb un nivell funcional (C1) de llengua catalana en les quatre habilitats comunicatives bàsiques.
 • Dominar amb un grau elevat de correcció la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar les estratègies dels aprenents per a resoldre problemes gramaticals i discursius de manera autònoma.
 • Conéixer i aplicar tècniques de redacció i recomanacions d'estil rellevants per a elaborar textos formals.
 • Saber utilitzar programes informàtics bàsics.
 • Valorar la diversitat lingüística i conscienciar sobre els fenòmens de minorització.
 • Valorar la importància de produir textos coherents, adequats i cohesionats.


Contenidos para el curso 2016-17


Tipos de actividades (2016-17)
Actividad docenteMetodologíaHoras presencialesHoras no presenciales
CLASE TEÓRICA 6090
TOTAL6090


Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2016-17)
SemanaUnidadDescripción trabajo presencialHoras presencialesDescripción trabajo no presencialHoras no presenciales
01 4 5
02 4 5
03 4 6
04 4 4
05 4 5
06 4 6
07 4 7
08 4 6
09 4 6
10 4 6
11 4 6
12 4 7
13 4 7
14 4 7
15 4 7
TOTAL60 90


Instrumentos y Criterios de Evaluación 2016-17

Els criteris d'avaluació queden establits en la definició mateixa dels objectius d'aprenentatge; en aquest cas, el problema consisteix a aclarir els instruments de recollida d'informació sobre l'aprenentatge de l'estudiant i el valor que es donarà a aquests instruments. En l'assignatura Llengua Catalana Professionalitzant II, l'avaluació tindrà en compte els aspectes següents:

 • AVALUACIÓ INICIAL (coneixements previs de la matèria): no té valor en la nota final.
 • AVALUACIÓ FORMATIVA. Resultat de l'avaluació de l'assistència i participació a classe, dels treballs de curs, així com de les proves parcials. Aquesta avaluació té l'objectiu d'esbrinar quina és l'eficàcia d'una determinada activitat, cosa que ens permet analitzar les causes de les dificultats d'aprenentatge i prendre decisions de millora, d'una banda, del procés d'ensenyament (així es modifica la programació per a adaptar-la als propòsits), i, d'altra banda, del procés d'apenentatge dels alumnes (així es valoren els errors coma font i estímul de progrés). Aquesta avaluació que s'ha de portar a terme al llarg del procés, ha de tenir en compte aspectes actudinals, d'orientació per l'autoregulació i la recuperació, adequació de les activitats als objectius proposats, disponibilitat i ús dels recursos didàctics, distribució del temps, etc.
 • AVALUACIÓ FINAL. Resultat de la prova final oral i escrita. Ens permetrà saber si el procés d'aprenentatge avaluat formativament ha tingut el resultat esperat.
TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 60
EXAMEN FINAL 40
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2016-17
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1/ Dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 2n quadrimestre - VAL


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.Documento con toda la información de la Guía DocenteVersión impresa reducida


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009