UA
   LENGUAJE DE ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8676Descripción
Crdts. Teor.3INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE ESPECÍFICO, VEHICULADO EN CATALÁN, PROPIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS EN CATALÁN.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8675LENGUAJE DE ESPECIALIDAD CIENCIAS JURÍDICAS
8677LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DISCIPLINAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
8678LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
8679LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 56
TOTAL 56
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 L 08:00 09:00 GE/2-08M
  1 13/09/2011 23/12/2011 M 08:00 09:00 GE/2-08M
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 13/09/2011 23/12/2011 X 08:00 09:00 DE/0-02I
  1 13/09/2011 23/12/2011 J 08:00 09:00 DE/0-02I
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO matí - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: MATI - VAL


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
A. OBJECTIUS
1. Definir què són els llenguatges d¿especialitat.
2. Conéixer els mecanismes de creació de termes associats al llenguatge de les ciències socials i humanes.
3. Comprendre els textos especialitzats de l¿àmbit de les ciències socials i humanes.
4. Saber extraure la informació més important d¿un text d¿especialitat.
5. Saber redactar de manera efectiva els textos d¿especialitat segons les convencions, l¿objectiu i el públic receptor.
6. Saber presentar oralment coneixements del camp d¿especialitat segons les convencions.
7. Consolidar la correcció lingüística.
8. Conéixer els recursos de documentació necessaris per a crear i entendre textos d¿especialitat.
9. Aprendre a treballar col·laborativament.
10. Aprendre les convencions per a citar referències bibliogràfiques
11. Aprendre el compenent ètic de reconéixer les fonts utilitzades en el treball científic.
12. Aprendre a fer servir les noves tecnologies aplicades a la redacció i comprensió dels textos d¿especialitat.
13. Aprendre a configurar un entorn personal d¿aprenentatge relacionat amb el llenguatge d¿especialitat.


Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
El llenguatge científic.
El lèxic especialitzat. El llenguatge d¿especialitat de les ciències socials i humanes.
Pautes de redacció i estil en el llenguatge d¿especialitat.
Pautes de preparació i execució de les presentacions orals en el camp d¿especialitat.
Preparació, documentació i convencions del treball científic en les ciències socials i humanes.
L¿entorn personal d¿aprenentatge en l¿àmbit dels llenguatges d¿especialitat.


Más información
https://docs.google.com/document/d/1wcvBy6XTCODez_Q54FyIPbC7uTv9jeu_e6wDETcCADQ/edit?hl=ca
Profesor/a responsable
Gonzálvez Escolano , Héctor


Metodología docente (2011-12)
No especificado
C. METODOLOGIA
L¿assignatura consta de 6 crèdits, dels quals 3 són tèorics i 3 pràctics.

L¿assignatura intenta fomentar l¿aprenentatge autònom i responsable de l¿alumne, amb l¿ús de les noves tecnologies per a facilitar el procés. Els alumnes hauran de treballar col·laborativament per a generar coneixement a partir de la bibliografia i les pautes teòriques proporcionades pel professor.

La part fonamental de l¿assignatura és la pràctica. Una part de les pràctiques es faran en grups que es crearan a l¿inici de curs.
Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
Els tipus de pràctiques seran:
1. Pràctiques de gramàtica (individuals): activitats en línia adaptades al nivell de cada estudiant. El nivell de cada alumne es valorarà a l¿inici de curs amb una prova objectiva.
2. Pràctiques de documentació (en grup): dos pràctiques, de cerques terminològiques i cerques de textos d¿especialitat.
3. Pràctiques de redacció (en grup + individual): articles de divulgació sobre el camp d¿especialitat.
4. Pràctiques de presentacions orals (en grup + individual): presentacions de divulgació sobre el camp d¿especialitat.
5. Pràctica multimèdia resum del curs (en grup).

Hi haurà una eixida de camp obligatòria.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86761Gonzálvez Escolano, Héctor
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86761Gonzálvez Escolano, Héctor
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) 1 18/11/2011 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 1 30/01/2012 09:00 12:00 FI/1-02M -
Periodo extraordinario de julio 1 05/07/2012 08:30 11:30 FI/3-11M -
(*) 1: GRUPO matí - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
No especificado
La nota final de l¿assignatura s¿obtindrà dels apartats següents:
1. Pràctiques de gramàtica: 10% (5% pràctiques i 5% prova final de gramàtica)
2. Pràctiques de documentació: 10%.
3. Pràctiques de redacció: 30%.
4. Pràctiques de presentacions orals: 30%.
5. Pràctica multimèdia resum de curs: 20%.

Cal aprovar amb un 5 cadascuna de les parts anteriors (de la 1 a la 5) per a superar l¿assignatura.
Les classes són d¿assistència obligatòria. En cas que un alumne no hi puga assistir per coincidència d¿horaris amb una altra assignatura, s¿haurà de posar en contacte amb el professor a l¿inici del curs per a concretar un calendari de presentació de les pràctiques.